იურიდიული ცნობარი

საუნივერსიტეტო ნორმატიული აქტები

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მოდულური პროგრამის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
სსიპ- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მობილობის (შიდა მობილობის) განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის აკადემიური/საათობრივი დატვირთვის, ჯგუფებში სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
ბსუ-ს აკადემიური და მოწვეული პერსონალის აკადემიური/საათობრივი დატვირთვის, ჯგუფებში სტუდენტთა ზღვრული ოდენობის განსაზღვრის და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის შესარჩევი კონკურსის დებულების დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეეტილება N-04, 09.03.2016
სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სპეციალური სასწავლო სოციალური პროგრამის „სტუდენტთა შეღავათები სწავლის საფასურში“განხორციელების წესის დამტკიცების თაობაზე
რექტორის ბრძანება N 01-08/6, 16.02.2016
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქმისწარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
გამოცდების ჩატარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-141, 25.12.2015
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დიპლომირებული მედიკოსის ერთსაფეხურიანი (ინგლისურენოვანი) საგანმანათლებლო პროგრამისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის ორგანიზებულად წარმართვის შესახებ
ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე, ასევე უმაღლესი აკადემიური განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებზე მცირერიცხოვან ჯგუფების აკადემიური და მასწავლებელთა პერსონალის შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ
რექტორის ბრძანება №01-08/53, 11.11.2015
სტუდენტის ცოდნის შეფასების უწყისის ფორმისა და რეგისტრაციის წესის დამტკიცების შესახებ
ბსუ-ს ბაკალავრიატში, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში ლექციების წასაკითხად, მაგისტრანტთა და დოქტორანტთა ხელმძღვანელებად (თანახელმძღვანელებად) ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის, მასწავლებელთა პერსონალის, სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებებიდან მოწვეული პირების შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ.
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-111, 08.10.2015
„სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ"
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-112, 08.10.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის პროგრამების განხორციელებისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეეტილება N-05, 29.09.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება N-03, 29.09.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის შოთა რუსთაველისა და ხუსეინ ნაკაიძის სახელობის საუნივერსიტეტო სახელობითი სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება N-06, 29.09.2015
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა სწავლის საფასურის გადახდის წესის დამტკიცების თაობაზე
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-106, 22.09.2015
„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე სახელობითი სტიპენდიების შემოღებისა და აუდიტორიებისათვის გამოჩენილ მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა სახელების მინიჭების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 26 სექტემბრის №124–ე დადგენილებაში დამატებების შეტანისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელობითი სტიპენდიების დაწესების თაობაზე
რექტორის ბრძანება №01-08/41, 31.08.2015
2015-2016 სასწავლო წელს ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთათვის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-90, 29.07.2015
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის ორგანიზებულად წარმართვის შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-124, 26.09.2014
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფაკულტეტებზე სახელობითი სტიპენდიების შემოღებისა და აუდიტორიებისათვის გამოჩენილ მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა სახელების მინიჭების შესახებ
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში არჩევნების ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-87, 19.08.2013
ბსუ-ს სადოქტორო პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-49, 26.04.2013
საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში შესაბამისი პროგრამის სტუდენტების შემდგომი განათლებით უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეეტილება N-02, 29.03.2013
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტაჟირების გავლის წესის დამტკიცების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №03, 25.12.2012
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის დამტკიცების თაობაზე
აკადემიური საბჭოს დადგენილება №134, 27.07.2012
„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში მიღების წესის“ დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ქვეყნის შიგნით საველე პრაქტიკაზე, სტუდენტურ კონფერენციებსა და სხვა ღონისძიებებზე მათი მონაწილეობის ხარჯების ანაზღაურების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №05, 29.09.2011
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №04, 29.09.2011
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთათვის რსუ–ს სტიპენდიების დანიშვნისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №02, 09.09.2011
სსიპ „ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”-ს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე
აკადემიური საბჭოს დადგენილება №33, 04.03.2011
სსიპ - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების წესის განსაზღვრის შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება №74, 23.07.2010
2008 წლის 12 სექტემბრის №76 დადგენილების ბათილად ცნობისა და „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ სხვა აკრედიტებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული უმაღლესი განათლების კრედიტების აღიარების წესის“ დამტკიცების შესახებ
აკადემიური საბჭოს დადგენილება N-83, 23.07.2010
„შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში მიღების წესის“ დამტკიცების შესახებ
წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება №02, 16.07.2008
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდების მინიჭების დებულება

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა