ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

სახელი და გვარი: რამინი (მათე) ცინარიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
დაბადების თარიღი: 17.08.1978
მისამართი: ქ. ბათუმი, ს. ხიმშიაშვილის ქ.23/25, ბინა 19
ელ-ფოსტა: ramin.tsinaridze@bsu.edu.ge ან ramini-17@mail.ru
ტელეფონი: 558 210401, 591954410
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიზნესის მართვის დოქტორი.
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის ადმინისტრირება; დარგი - ფინანსები, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი.
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა; დარგი - ფინანსები და საბანკო საქმე.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფინანსები, საბაჟო საქმე,  ფინანსური მენეჯმენტი,  ინვესტიციები.

სამუშაო გამოცდილება:

 15.01.2015 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

16.09.2013 წლიდან დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ფინანსებისა და საბანკო საქმის (2016-2017 სასწავლო წლიდან საფინანსო, საბანკო და სადაზღვევო საქმის) დეპარტამენტის ფინანსების პროგრამული მიმართულების ასისტენტ - პროფესორი;  

2012-2013წწ. -  შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნი­ვერ­სი­ტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფა­კუ­ლტეტის ფინა­ნ­­სე­­ბის, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპა­რტა­მენ­ტის უფროსი მასწავლებელი;

2007-2012წწ. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეც­­ნიერებათა, ბი­ზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკუ­ლ­ტე­ტის ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპა­რტა­მე­ნ­ტის  (2009 წლიდან ფი­ნა­ნ­სე­ბის, აღრიცხვისა და აუდიტის დეპარტამენტი) მას­წა­ვ­ლე­ბელი;

2006–2007წწ. - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოცი­ა­ლურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ეკონომიკურ მეცნიე­რე­ბათა დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;

2004-2006წწ. - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ფინანსებისა და კრედიტების კათედრის მასწავლებელი;

2000–2004წწ. - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი;

2012 წლიდან დღემდე - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის საჯარო მმართველობის პროგრამული მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;

2009 წლიდან დღემდე -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვერ­სი­ტეტის საერთაშორისო ბიზნეს განათლების ცენტრის  ტრენერი;

2012-2013 წწ. ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

2011-2013 წწ. - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის გაერთიანებული ფაკულტეტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის მეცნიერე­ბათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2001-2013 წწ. - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის გაერთიანებული ფა­კუ­ლ­ტე­ტის ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის მეცნიერე­ბათა დეპარტამენტის უფროსი მას­წავ­ლე­ბელი;

 2011-2012 წწ. - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის გადაზიდვებისა და ლოჯისტიკის მიმართულების უფროსი მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.       „Improvement of the investment climate trends of Georgia,“სტატია უცხოეთში - KONFRANSIM MATERIALLARI,  International scientific-practical conference devoted to the 92th anniversary of the National Leader of Haydar Aliyev on the theme of “Economical efficiency and the political importance of investment”, Baku Business University, 5-6 may 2015.

2.        საბაჟო სამართალდარღვევათა სახეები და ადმინისტრირების თავისებურებები საქართველოში,“ სტატია რეცენცირებად, საერთაშორისო  ჟურნა­ლ­ში, ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი და კა­­ნო­­ნ­­მ­დებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, აგვისტო-სექ­ტე­მბერი, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 58-72გვ. 2014წ. http://b-k.ge/main/60.

3.      „რეგიონული საინვე­­ტი­­ციო პრო­ცე­სე­­ბის რეგუ­ლი­რე­ბის საფინანსო-ეკო­ნო­მიკური მექანიზმის სრუ­­ყო­ფის აქ­­­ტუ­ალური სა­კი­­ხები,“  მონოგრაფია, გამო­მ­ცე­მ­ლო­­ბა „მი­ნი­ა­ტუ­­რა,“ ISBN 978-9941-9277-6-8, 252 გვ. 2013წ.

4.        „ Проблемы бюджетного федерализма в Грузии,“ სტატია , «Проблемы теории и пра­к­ти­ки управления» официа­ль­ное издание Между­на­ро­дного НИИ проблем уп­ра­вления; №4; 45-51; ISSN 0234-4505,  Имфакт-фактор РИНЦ – 0,535, 2013წ.

5.      ,,რეგიონული საინვესტიციო პო­ლი­ტი­კის სრულ­ყო­ფის მიმარ­თუ­ლე­ბე­ბი თანამედროვე ეტა­პზე,სტატია, ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი და კა­­ნო­­ნ­­მ­დებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, სექ­ტე­მბერი, თბ. ISSN1987-6041, გვ. 45-49, 2011წ.

6.       „საინვესტიციო ბიუჯეტი-რეგიონის მდგრადი განვითარების მთავარი ინდიკატო­რი,"  სტატია, შრსუ, შრომები, III (სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია) , თბ.,,ISSN 1512-3162, გვ. 135-150, 2011წ.

7.      მარტივი გამოცანა" მცირე ბიზნესის გადასახადის გადამხდელთათვის, სტატია, ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი და კა­­ნო­­ნ­­მ­დებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, აპრილი-მაისი, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 6-10, 2011წ.

8.      სასაქონლო მატერიალურ  ფასეულობათა ინვენტარიზაცია-გადამხდელთა პრობლე­მა,"  სტატია, ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი დაკა­­ნო­­ნ­­მდებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, ნოემბერი, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 3-6, 2010წ. 

9.       მეწარმე უკანონოდ არ უნდა ისჯებოდეს," ჟურნ. ,,ბი­ზ­ნესი და კა­­ნო­­ნ­­მდებლობა,” სა­გა­მო­­მ­ცე­მლო სახ­ლი ,,ინო­ვა­ცია“, ნოემბერი, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 10-13. 2009წ.

10.   ,,ფინანსური გლობალიზაცია და სა­ქა­­თველო,“ სტატია, ჟურნ. ,,ეკონომიკა,“ №10,  თბ. ISSN 0206-2828, გვ. 48-52, 2009წ. 

11.   კანონის არამართლზომიერი გამოყენებით დღგ- გადამხდელები კვლავაც უკანონოდ ისჯე­ბიან,"სტატია, ჟურნალი ,,ბი­ზნესი და კანო­ნმ­დე­ბლობა“, ივ­ლი­სი–აგვისტო, საგა­მო­მ­ცემ­ლო სახლი ,,ინო­ვაცია“, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 19-21, 2009წ.

12.  ,,სადაზღვევო ბაზრის განვითარების რე­გიონული ასპექტი, სტატია, ჟურნალი ,,ბი­ზნესი და კანო­ნმ­დე­ბლობა“, ივ­ლი­სი–აგვისტო, საგა­მო­მ­ცემ­ლო სახლი ,,ინო­ვაცია“, თბ. ISSN 1987-6041, გვ. 95-99, 2009წ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.       Improvement of the investment climate trends of Georgia,“ საკონ­ფე­რენციო მასალა უცხოეთში International scientific-practical conference devoted to the 92th anniversary of the National Leader of Haydar Aliyev on the theme of “Economical efficiency and the political importance of investment”, Baku Business University, 2015.

2.      ,,The Current  Issues  Regulation  of  Investment  Processes  in Georgia,”  საკონ­ფე­რენციო მასალა უცხოეთში, International Conference on Critical Issues in Business and Economics inGümüşhane,  GÜMÜŞHANE UNIVERSITY, 2014, http://www.gumushane.edu.tr/dosya/belgeler/2014-05-02-11-05-08-programme.pdf;

3.      „The system of indexes to assess effectiveness of budgetary Process,“ საკონ­ფე­რენციო მასალა, 6th International Con­fe­re­nce Developments in Eco­nomic Theory and Po­licy, Faculty of Eco­no­mics and Business of the Uni­versity of the Basque Co­untry, Bilbao, Spain, 2009.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.     21. 06. 2007 -  წამყვანი ორგანიზაცია შო­თა რუსთაველის სახელმ­წი­ფო უნივერსიტეტი, მოსო ბამბუკის სე­ლე­ქციური შე­რ­ჩე­ვა, გამოყვანა და გა­ვრცელება სუბ­ტ­რობიკულ ზონაში, ტრენინგებისა და სემინარების კოორდინატორი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.    „ეფექტური კომუნიკაცია და პრეზენტაციის უნარები,“ (ორგანიზატორი-საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრი), 2015წ.

2.    „განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა“ (ორგანიზატორები – ილიას სახელმწიფო უნივერ­სი­ტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტი, განათლების მართვის პროექტი USAID), 2011წ;

3.       2007 წლის ოქ­ტო­­­მ­ბერ-ნოე­მ­ბერ -დე­კე­მბერი - საქართველოს ახალგაზრდობაზე დახ­მა­რე­ბის ასო­ცია­ცია­სთან არსებულ კულ­ტუ­რის ცენტრში  ინგლისური ენის შემ­ს­წა­ვლელი კურსები.

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - საშუ­ა­ლოდ.

ინგლისური - ლექ­სი­კო­ნის დახმარებით. 

ფრა­ნ­გული -  მწირად.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Ms Windows,Word, Excel,

PowerPoint,  Internet Exsplo­rer, Photoshops, Linux.

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა