იურიდიული ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: მურმან გორგოშაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 19/01/1959
მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის 61
ელ-ფოსტა: murman.gorgoshadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 51 20 55 56
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი/მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართლმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია, სოციალური ფილოსოფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგი, მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, მაგისტრთან გათანაბრებული
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამართლის ფილოსოფია,სამართლის ფილოსოფიის ისტორია, სამართლის მეთოდები, სამართლის თეორიები, საკანონმდებლო ტექნიკა, სამეცნიერო კვლევების მეთოდები.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2014- იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
 • 2008-2013; 2014 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული მეცნიერებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • 2011– ბსუ პროფესორი
 • 2013-2014 – სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე
 • 2006-2011 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი
 • 2008- 2010 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი
 • 2002-2006 – სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიისა და ისტორიის კათედრის გამგე 
 • 1992-2004 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი     
 • 1993-2006 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი
 • 1987-1993 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ხოსე ორტეგა ი გასეტი ერისა და სახელმწიფოს მიმართების შესახებ –  ფილოსოფია, სოციოლოგია, მედიის თეორია, #3,სიცოცხლის ფილოსოფია, პრობლემები და პერსპექტივები, თბილისი, 2009
 • თანაავტორობით, К вопросу взаимоотно-шений целого и части государственно-територи-ального устройства Грузии(теоритический аспект) «Федерализм и регионализм: приоритеты XXI века», Материалы 2-й международной научной конференции, г, Владикавказ, 25-26 сентября, 2009. Владикавказ, 2009
 • იურიდიული დოკუმენტის ცნება, სახეები და გაფორმების ზოგადი წესები, ბათუმი, 2009
 • სამართლის ფილოსოფიის საკითხები, ბათუმი, 2009
 • სამოქალაქო საზოგადოებისა და  სახელმწიფოს მიმართების ევოლუციის საკითხისათვის – სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, І, თბილისი, 2010
 • მთელისა და ნაწილის ურთიერთობის უნივერსალური პრინციპები საქართველოს ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივ მოწყობასთან მიმართებაში – ცხოვრება და კანონი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, თბილისი, 2010, #3,
 • თანაავტორობით, Гражданское обшества: место и преспективы в современном государстве«Конституция и проблемы укреплениязаконности». МатуриалыVI-й северо-кавказкой региональной научно-практической  конференции, г, Владикавказ, 24 декабря, 2010. Владикавказ, 2011
 • კანონპროექტის ექსპერტიზა − ცნება, სახეები, დანიშნულება – მართლმსაჯულება და კანონი,საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი,  თბილისი, 2010, #4
 • თანაავტორობით, სამართალსუბიექტურობა თანამედროვე საერთაშორისო საჯარო სამართალში – სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები,ІІ, თბილისი, 2011
 • ხელისუფლება, ნება, სამართალი საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2011, #15
 • სამართალი და პოლიტიკა (ურთიერთმიმართების თანამედროვე ასპექტები) – საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2012, #16
 • არისტოტელე – სახელმწიფოს წარმოშობის ანთროპული თეორიის ფუძემდებელი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“, თბილისი, 2012, #6(8)
 • „ჯერ-არსის“ კატეგორია ზურაბ კაკაბაძის „ადამიანი, როგორც ფილოსოფიური პრობლემა“-ს მიხედვით ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის დეპარტამენტი. ფილოსოფიის აქტუალური საკითხები, ბათუმი, 2012
 • თანაავტორობით, სამართლებრივი ცნობიერების შინაარსის განმსაზღვრელი ელემენტები – საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტექტუალი“, თბილისი, 2013 #22
 • თანაავტორობით, Law and politics: Modern aspects of Interconnection – Europaische Fachhochschule.European Applied Sciences, Stuttgart,2013 #6, Stuttgart, 2013
 • სამეცნიერო-საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესავლისა და ბიბლიოგრაფიული აპარატის ფორმირების ზოგიერთი წესი, ბათუმი, 2013
 • სამოქალაქო საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ურთიეთმიმართების საკითხისათვის (თანამედროვე ასპექტები) საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2014, #18
 • პაციენტის რელიგიური უფლებები და  მისი შეზღუდვის საფუძვლები – მართლმსაჯულება და კანონი,საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი,  თბილისი, 2014, #1
 • სამართლის ფილოსოფიის საგანი, სისტემა, ფუნქციები, ბათუმი 2015
 • სამართლის ფილოსოფიის საგანისა და ფუნქციის საკითხისთვის – საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2016, #20
 • საუბრები ეროვნულ ცნობიერებაზე, ბათუმი, 2016
 • 1.       აჭარის ავტონომიის სამართლებრივის ტატუსი (საქართველოს შემადგენლობაში აჭარის ავტონომიური მართვის იდეის გაჩენიდან აჭარის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის პირველ კონსტიტუციამდე),  სამართალი და მსოფლიო, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი,  #4, თბილისი 2016 (ჩაშვებულია დასაბეჭდად)

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • К вопросу взаимоотно-шений целого и части государственно-територи-ального устройства Грузии(теоритический аспект) Федерализм и регионализм: приоритеты XXI векаВладикавказ: Владикавказский институт управления, 25-26 сентября, 2009
 • Гражданское обшества: место и преспективы в современном государствеКонституция и проблемы укрепления законности, Владикавказ: Владикавказский институт управления,24.12.2010
 • Law and Politics: Modern Aspects of Interconnection International Academic Conference on Social Sciences, Istanbul, Turkey, 27-28 July 2013
 • Some issues of Criteriums of Inheritance and Development in Law (Theoretical aspects) – Batumi International Conference on Law and Politics 23-24 August 2014 Batumi, Georgia
 • ეროვნული თვითცნობიერება და რელიგია (ურთიერთმიმართების ზოგიერთი ასპექტი)  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, მუჰაჯირები III (XIV) საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი რსუ, 29.01.2015
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 • 2009 – საერთაშორისო პროგრამით ,,კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის,” გათვალისწინებული ტრენინგი ტრენერებისათვის.
 • 20-21.11.2009 – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული სემინარი ,,ანთროპოლოგიური მუდმივივები ჰეგელის სამართლის ფილოსოფიაში: მე – პიროვნება – საკუთრება – თავისუფლება”
 • 11.05.2011 – MASTER CLASS ON CREATING LAW PRACTICE SIMULATIONS IN LARGE CLASSES” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 27-28. 05. 2011  – “Worksop on challenges of Law Clinic Teaching” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 06-07. 07. 2011 –  MASTER CLASS ON TEACHING METHODS-ASSESSING BEYOND THE FINAL EXAM” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 12-13. 07. 2011 – “MASTER CLASS ON TEACHING METHODS-INTRODUCING STUDENTS TO AMERICAN LAW” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 26–30. 06. 2012 – უნივერსიტეტის პროფესორებისათვის USAID-ისა დაIFES-ის მიერ გამართულ ტრენინგში - Civic Education Course “Democracy and Citizenhip”, თბილისი
 • 03–04. 08. 2013  – უნივერსიტეტის პროფესორებისათვის USAID-ისა დაIFES-ის მიერ გამართულ ტრენინგში - “Democracy and Citizenhip”, Training of Traines Program for Civic Educators., თბილისი
 • 28-29. 06. 2014 – CELA - ს მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი - „პროექტის დაგეგმვა და მართვა“, თბილისი
 •  28.02.2015 ბათუმი.  ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი – "სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია".                                                                                       
 •   9-12 სექტემბერი, ბათუმი 2015 . CELA - ს მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი Civic education  methodology, for Civic Educators.                                                                         
 •  September 7-8, Batumi, 2015.   IFES Democracy and Citizenship Training of Trainers Program for Civic Educators.                                                                                      
 • 5-7 ივლისი 2016. USAID ის სერთიფიკატი ტრენინგში ,,სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა".
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა – კარგად; გერმანული ენა – ელემენტარული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Ms-Word,Ms-Excel; Poverprint;

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა