ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: მარინე გიორგაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 02.04.1959
მისამართი: ბათუმი, 26 მაისის 68, ბინა 22
ელ-ფოსტა: marina_giorgaze@yahoo.com/marinagiorgadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 56 36 49/577 179799
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია, კლასიკური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია, მითოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
2013 წ-დან -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი; ფაკულტეტის საბჭოს თავ–რე; ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის წევრი;
2010 -2013 წწ - ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ხელ-ი;
2007-2010 -ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, ფაკულტეტის საბჭოს თავ–რე; ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის წევრი;
2007 წლიდან –პროგრამული მიმართულების – კლასიკური ფილოლოგია, ბიზანტინოლოგია, ნეოგრეცისტიკა - ხელმძღვანელი;
2006  -სრული პროფესორი კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით;
2006 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და პედაგოგიკის ფაკულტეტის დეკანი, ფაკულტეტის საბჭოს თავ–რე;
2005 - ბსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანის მ.შ., ფაკულტეტის საბჭოს თავ–რე
2004 - ბსუ დასავლეთ ევროპული ენებისა და საზღვარგარეთული ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანის მ.შ., ფაკულტეტის საბჭოს თავ–რე; ბსუ-ს სამეცნიერო საბჭოს წევრი
1996-1997 საფრანგეთის სახელმწიფო - “დიდროს” – სტიპენდიანტი: სტაჟირება პარიზის სასწავლო და სამეცნიერო ცენტრებში.
1996 - ბსუ ქართული ენის კათედრის დოცენტი, კლასიკური ფილოლოგიის მიმართულებით; ახალი ბერძნული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის კოორდინატორი
1996 -  ბსუ ფრანგული ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი
1993 -  ბსუ უცხო ენებისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის დოცენტი
1992 -  ბსუ უცხო ენებისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
1990 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული მასწავლებელი
1983-2006 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნ. ბერძენიშვილის სახ. ბათუმის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი: ლაბორანტი (1983), ასპირანტი (1983-1986), უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1986-1990), მეცნიერი თანამშრომელი (1990), უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1990-2006).
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. “არისტიდეს აპოლოგიის თემები ქართულ ჰაგიოგრაფიულ ლიტერატურაში”. კრებული “ბიზანტინოლოგია საქართველოში” - გამომცემლობა “ლოგოსი”, ივ. ჯავახიშვილი სახ. თსუ-ს კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, პროგრამა “ლოგოსი” (პუბლიკაციები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისსტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში), თბილისი, 2007წ., გვ. 288-298. გრიფი: ISBN 978-99940-31-76-4.

2. „Reception of II Century Greek Apologetiks in Old Georgian Literature“. PHASIS, Greek and Roman Studies, v.11, 2008.Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies
პროგრამა “ლოგოსი” (პუბლიკაციები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში), 2008წ. , გვ. 49-56. გრიფი: ISSN 1512-1046.

3.„აპოლოგეტიკა - ქრისტიანული მწერლობის ერთ-ერთი უძველესი ჟანრი“. კრებული “ბიზანტინოლოგია საქართველოში– 2” (2 ტომად) - გამომცემლობა “ლოგოსი”, ივ. ჯავახიშვილი სახ. თსუ-ს კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, პროგრამა “ლოგოსი” (პუბლიკაციები კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სფეროში), თბილისი, 2009წ., გვ. 166-177. გრიფი: ISSN 1512-1046. ორტომეულის რედაქტორი და ერთ–ერთი ავტორი.

4.ანტიკური ლიტერატურის ანთოლოგია, III, რომი: გაიუს სვეტონიუს ტრანკვილუსი, თორმეტი კეისრის ცხოვრება, ნერონი, თარგმანი (შენიშვნებით) მარინა გიორგაძისა, გვ. 594-617. გამომცემლობა “ლოგოსი”, ივ. ჯავახიშვილი სახ. თსუ-ს კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტი, თბილისი, 2009წ. გრიფი: ISNB 978-9941-401-43-5.

5. „საწესჩვეულებო და საყოფიერო პოეზია“ (მ. გიორგაძე, ე. ზოიძე). სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტ. 2 („აჭარა შუა საუკუნეებში“), თავი VI, §6, 2009 წ. (იბეჭდება). გრიფი: ISBN 978-9941-409-30-1.

6.„აპოლოგეტიკური მოტივი – მოძღვრება სამი რჯულის შესახებ – და მისი რეცეფცია ქართულ ჰაგიოგრაფიაში“. საერთაშორისო კონფერენციის „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 3”, თეზისები, თბილისი, „ლოგოსი“, 2009წ. გვ. 28–29. (იბეჭდება).

7.„ე.წ. Loci Communes ძველ ბერძენ აპოლოგეტთა თხზულებებში“. კრებული „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები), გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2010წ., გვ. 231-234. გრიფი: ISSN 1987-7625; ISBN 978-9941-409-91-2.

8. „ბიბლია როგორც წყარო და ზეგავლენა, -კრებული „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები), II, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2010წ., გვ. 231-234. გრიფი: ISSN 1987-7625; ISBN 978-9941-409-91-2.

9.გაიუს სვეტონიუს ტრანკვილუსი, თორმეტი კეისრის ცხოვრება,  თარგმანი ლათინური ენიდან, წინასიტყვაობა და კომენტარები მარინა გიორგაძისა, თბ., 2011წ..

10.Наследие  Средиземноморья и идентификация Черноморского региона, Innovative Aspects of Study nof the Black Sea Countries Culture, Histyory, Anthropology, Litterature and Linguistics, II, Blagoevgrad-Batumi, 2011,стр. 32-36.

11.პონტოელი ბერძნების დასახლების ისტორია ბათუმში, - ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), II, ბათუმი, 2012, გვ.124-132
 
12.რომაული სამოხელეო ტერმინების ქართულად გადმოღების საკითხისათვის, - II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012, გვ. 65-66. ISBN 978-9941-10-498-5.

13.Reception of Greek Apologetic in old Georgian Litterature – Proceedings of the 22nd International Congress of byzantine Studies, v.III, 169, Sofia, 2012.

14. საქართველოს შავიზღვისპირეთის ბათუმის პონტოელი ბერძნების ყოფა (საქორწინო ტრადიციები)- საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2012. III, ბათუმი, 2013, გვ.124-132.

15.ბათუმისა და ბათუმის შემოგარენის პონტოელ ბერძენთა ფოლკლორული მემკვიდრეობის საკითხისათვის,-წიგნში: ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, 4, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, ბსუ-ს გამომცემლობა, 2013 წელი, გვ.305-314.

16.M. Guiorgadze, Version Georgienne de la Vie d’Adam: “La lecture de la sortie d’Adam et d’Eve de Paradis”,- „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-II“-საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი,2014, 258-260. ბსუ - 80,ბათუმი, ბსუ გამომცემლობა, 2014.

17. On the Structure of Apologetic Works,- PHASIS, Greek and Roman Studies, IvaneJavakhishvili Tbilisi State University, Institute of Classical, Byzantine and Modern Greek Studies, V.17, 2014, pp. 159-164.

18.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - 80, ბსუ გამომცემლობა, 2015.

19. ეგერიას „მოგზაურობა“, - საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია საქართველოში-4“ (მასალები), გადაცემულია დასაბეჭდად.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
1. საერთაშორისო კონგრესი : International Congresss of Byzantine Studies ’’Egeria`s Travels and Georgian Liturgical Practice’’.  Belgrad,  22-27 აგვისტო, 2016 წელი. 
 
2. M. Guiorgadze, La Vie d’Adam et Eve-apocriphe georgienne,-Quatrieme colloque international sur les litteratures apocriphes juive et chretienne:  “La Vie d’Adam et Eve et les traditions adamiques,  7-10 janvier 2014, Lausanne-Geneve.
 
3. On the Structure of Apologetic Works,-International Conference “Topical Issues of Ancient Culture and its Heritage, 23-27 September, Tbilisi.
 
4. ეგერიას „მოგზაურობა“, - საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია საქართველოში-4“, 2013 წლის 24-30 ოქტომბერი, თბილისი- ბათუმი-კაპადოკია;
 
5. ბათუმისა და ბათუმის შემოგარენის პონტოელ ბერძენთა ფოლკლორული მემკვიდრეობის საკითხისათვის,- ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, 4, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი, 2013 წელი, 1-2 სექტემბერი.
 
6. რომაული სამოხელეო ტერმინების ქართულად გადმოღების საკითხისათვის, - II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012 წ. 18-20 მაისი.
 
7. საქართველოს შავიზღვისპირეთის ბათუმის პონტოელი ბერძნების ყოფა (საქორწინო ტრადიციები)- საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2012.
 
8. Black Sea Region Identity: Mediterranean Heritage and Future - XII FORUM : COMMUNICATION & ENTREPRENEURSHIP,GREECE. General Theme: Heritage and Mediterranean Common Future, Greece, CHANIA - CRETE 23/24 November 2012. 
 
9. „Reception of Greek Apologetik Themes in Old Georgian Literature“ –2nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011, Sofia, 2011.
 
10. ”On the Ancient Beliefts of the Colkhis population (Bull Worship)”. 
2nd InternationalCongressofEurasianArcheology, EastAnatolianandCaucasianBronzAgeCultures , 1-5 March 2010. Tire, Izmir, Turkey.
 
11. ”Greeks in Batumi Region – Intercultural Dialogue Across Centuries”. 
International Conference “Batumi-Spring-2010“  Batumi, 7-9 May, 2010
კონფერენციის საერთაშორისო საორგანიზაციო კომიტეტის აღმასრულებელი მდივანი.
 
12. ”იდიომების ოთხენოვანი (ქართულ–ინგლისურ–ფრანგულ–გერმანული) ლექსიკონის საკითხისათვის” .
I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 14–16 მაისი, 2010.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე
 
13. ”ეპიფანიის სემიოტიკური ასპექტები”.
სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 15–16 ოქტომბერი, 2010.
კონფერენციის საორგანიზაციო და სამეცნიერო კომიტეტის წევრი
 
 
14. ”The Colkhis Black Sea Littoral in the Archaic and Classical Periods (According to the Ancient Greek Literary Sources and Archaelogical Materials)” .3rd International Institute of Ancient Hellenik History “Sosipolis”. 25-30 May 2010 Olympia-Pyrgos, Greece. 
 
15. ”Mediterranean Heritage and Black Sea Region Identity”.
International Conference: Culture &Tourism, Euro-Mediterranean Intercultural Bridges, 8-9 July, 2010, Izmir. 
 
16. ”The Role of Classical (Greek-Roman ) Tradition in the Black Sea Regional Identity”.
2nd International Conference: Innovative Aspects of Study of the Black Sea CoutriesCulture, History, Antropology, Literature and Linguistics, Batumi, 1-3 July, 2010.
კონფერენციისსაორგანიზაციოკომიტეტისთავმჯდომარე
 
17. ”პონტოელი ბერძნების დასახლების ისტორია ბათუმში”,-
საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი (წარსული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2010.
 
18. „აპოლოგეტიკური მოტივი – მოძღვრება სამი რჯულის შესახებ – და მისი რეცეფცია ქართულ ჰაგიოგრაფიაში“.
საერთაშორისო კონფერენცია: “ბიზანტინოლოგია საქართველოში-3”, თბილისი ახალციხე, ტაო–კლარჯეთი, 2009 წ., 25–30 სექტემბერი.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი.
 
19. „ე.წ. Loci communes ძველ ბერძენ აპოლოგეტთა თხზულებებში“
საერთაშორისო კონფერენცია: “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, ბათუმი, 2009 წ., 29–30 მაისი.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე.
 
20. “აპოლოგეტიკა, როგორც ქრისტიანული მწერლობის უძველესი ჟანრი“ – 
საერთაშორისო კონფერენცია: “ბიზანტინოლოგია საქართველოში-2”, ბათუმი-ტრაპიზონი, 2007წ., 26-28 ოქტომბერი.
კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის თანათავმჯდომარე.
 
21. “ძველიბრძნულიაპოლოგეტიკადაძველიქართულიმწერლობა“კონფერენცია: “ბიზანტინოლოგიასაქართველოში (წარსული, აწმყო, მომავალი)”, თბილისი, 2006, 19-21 ოქტომბერი.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის საგრანტო თემა “ პონტოელი ბერძნები აჭარაში: დიასპორა (იტორია და კულტურა)”, 2000-2002 წწ

2. 2001წ. ფონდი „ღია საზოგადიება“ . პროექტი: „კლასიკური ფილოლოგია და ნეოგრეცისტიკა ბსუ–ში“, პროექტის ავტორიდა პასუხისმგებელი პირი

3. 2003წ. „დიპეკ“–ის გრანტი ბსუ კლასიკური ფილოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის კაბინეტისთვის-პროექტის ავტორი და პასუხისმგებელი პირი

4. 2005 წ. საბერძნეთის განათლების სამინისტროს გრანტი ბსუ-ში “კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინოლოგიისა და ნეოგრეცისტიკის კაბინეტის მატერიალურ-ტექნიკური და სასწავლო ბაზის გაუმჯობესებისათვის”-პროექტის ავტორი და პასუხისმგებელი პირი

5. 2007წ. საქართველოში საბერძნეთის საელჩოს გრანტი საერთაშორისო კონფერენციის _ “ბიზანტინოლოგია საქართველოში-2” – ორგანიზებისა და ჩატარებისათვის -პროექტის ავტორი და პასუხისმგებელი პირი

6. სამეცნიერო გრანტი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი): FR/491/2-153/13-„პონტოელი ბერძნები აჭარაში- წარსული და თანამედროვეობა“- პროექტის ხელმძღვანელი, წარდგენილია 2013 წ. (განხილვის პროცესში)

7.სამეცნიერო პროექტი(რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი):  „393 დოკუმენტი ბრიტანეთის არქივებიდან საქართველოს შესახებ’’ ; წარდგენილია 2013 წ. (განხილვის პროცესში),ძირითადი პერსონალი

8.საკონფერენციო გრანტი: ’’ბიზანტინოლოგია საქართველოში’’-2013, პროექტის მონაწილე (გამარჯვებული პროექტი)

9.ტემპუსის პროექტი - სამაგისტრო პროგრამის განვითარება ’’ევროპული ლიტერატურული კულტურა’’, პროექტის მონაწილე, 2013 წელი (განხილვის პროცესში).

10. აშშ კონგრესის ბიბლიოთეკის გრანტი: Open World Program-Higher Education Administration/Innovation, April-May, 2012.

11. საკონფერენციო გრანტი: ’’ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 4’’-2013, პროექტის მონაწილე

12.სამეცნიერო გრანტი (რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი): FR/491/2-153/13-„პონტოელი ბერძნები აჭარაში- წარსული და თანამედროვეობა“- პროექტის ხელმძღვანელი, 2014.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. საერთაშორისო კონფერენცია: “ახალი კვლევითი უნივერსიტეტები ბოლონიის პროცესის 2010 წლისათვის”, 2006 წ., თსუ


2. ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის (EUA) ტრენინგი: Bolonga Promoters’ Training Seminar on Quality Assurance in Europe, 22-23 November, 2006, Munich, Germany.


3. ევროპის უნივერსიტეტთა ასოციაციის (EUA) ტრენინგი: Doctoral Programmes in Europe, 7–9 December, 2006, Nice, France.


4. ტრენინგი: “ხარისხის უზრუნველყოფისა და მართვის საკითხები უმაღლესი განათლების სისტემაში” (საქართველო-ლატვია), რსუ, 2007 წელი:


5. ტრენინგი: „ხარისხის უზრუნველყოფა უნივერსიტეტში“, რსუ, 2007 წ.


6. სემინარი: „ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხებისთვის“, რსუ , 2009 წ.


7.On the Curriculum Structural Model on Bachelor’s Level.International Conference, June 28-29, Batumi, 2010. Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policies. (განათლების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია)


8.თსუ სერტიფიკატი # 02/080: ტრენინგის მონაწილე: „ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის“. 24 სექტემბერი, 2011 წ.


9.Certificate for participating in traning: Languages in Globalization Era and Foreing Language Online Teaching Moduls”,- FIPL, MAG, Batumi, 9-10 Novembert, 2012


10.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ენათა ელექტრონულ დოკუმენტაციასა და ქართველოლოგიაში“, ბათუმი, 2012, მონაწილეობის სერტიფიკატი.


11. აშშ კონგრესის ბიბლიოთეკის გრანტი: Open World Program-Higher Education Administration/Innovation, April-May, 2012.


12. Conference -“Inspiring and Empowering Teachers of English” (ELF/ETAG)-2013. Certificate of Completion.


13. 2015 - საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსი: ტრენერების ტრენინგი

სტაჟირება:
საფრანგეთის სახელმწიფო – “დიდროს” – სტიპენდია (1996-1997 წწ) – სტაჟირება პარიზის სასწავლო და სამეცნიერო ცენტრებში.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), რუსული (თავისულად), ფრანგული (თავისუფლად), ინგლისური (კარგად), გერმანული (პასიურად).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, Excel, PowerPoint etc.); MS Windows; Internet Explorer.
 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა