იურიდიული ცნობარი

საქართველოს კანონმდებლობა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №1106, 14.11.2007
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ
საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ
საქართველოს კანონი მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ
საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ
საქართველოს კანონი გრანტების შესახებ
საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ
საქართველოს შრომის კოდექსი
საქართველოს კანონი სააღმზრდელო დაწესებულებების საქმიანობის ლიცენზირების შესახებ
საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ
საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ
მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა დაფინანსების მოცულობისა და ოდენობის დამტკიცების შესახებ
სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2007 წლის 14 ნოემბრის №1106 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №152/ნ, 27.09.2013
პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №154/ნ, 15.09.2011
სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №127/ნ, 22.07.2011
საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №65/ნ, 04.05.2011
საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის ბრძანება №9, 07.04.2011
გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №19/ნ, 18.02.2011
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №121/ნ, 10.12.2010
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №120/ნ, 10.12.2010
ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩოს დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №99/ნ, 01.10.2010
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №89/ნ, 14.09.2010
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის რეორგანიზაციის გზით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №10/ნ, 04.02.2010
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №227, 22.04.2009
სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №3, 05.01.2007
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №43, 04.10.2004
ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სტიპენდიების დანიშვნისა და სამეცნიერო მივლინებებისათვის თანხის გამოყოფის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა