სტუდენტთა საყურადღებოდ, შიდა და გარე მობილობა დაიწყო!

სურათი

შიდა მობილობის პროცესი!

  1. ბსუ-ში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის მსურველმა  ბსუ-ს სტუდენტებმა 2023 წლის 6, 7 ან 8  თებერვლის  17:00 საათამდე  ბსუ-ს ელექტრონული მისამართის: portal.bsu.edu.ge-ზე არსებული სერვისის "წერილი კანცელარიას" მეშვეობით წარმოადგინონ  შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება (განცხადების ნიმუში განთავსდება პორტალზე;)

ბ) ბსუ-ს სასწავლო პროცესის ელექტრონული სისტემიდან ამოღებული სასწავლო ბარათის ასლი;

  1. ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსშეჩერებულმა პირებმა ბსუ-ს სასწავლო პროცესში დაბრუნების (სტუდენტის სტატუსის გააქტიურების) მსურველმა ბსუ-ს სტუდენტებმა 2023 წლის 6, 7 ან 8  თებერვლის  17:00 საათამდე  ბსუ-ს ელექტრონულ მისამართზე: portal.bsu.edu.ge-ზე არსებული სერვისის "წერილი კანცელარიას" მეშვეობით წარმოადგინონ  შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება (განცხადების ნიმუში განთავსდება პორტალზე);

ბ) ბსუ-ს სასწავლო პროცესის ელექტრონული სისტემიდან ამოღებული სასწავლო ბარათის ასლი;

გ) ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ ბრძანების ასლი;

დ) სწავლის საფასურის დავალიანების (არსებობის შემთხვევაში) გადახდის დამადასტურებელი ინფორმაცია/ცნობა (გადახდის ქვითარი ან სხვა);

  1. მობილობის პროცესში მონაწილე პირის მიერ, ათვისებული კრედიტების აღიარების დასკვნის გაცნობის შემდეგ მობილობის მსურველის თანხმობის (ან უარყოფის) შესახებ განცხადების რეგიტრაცია იწარმოებს ბსუ-ს საქმისწარმოების სამსახურში (კანცელარია), 2023  წლის   14  და  15  თებერვლის  ჩათვლით;
  1. შიდა მობილობის ფარგლებში საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლა/სასწავლო პროცესში დაბრუნება (სტატუსშეჩერებული პირის) განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი რექტორის ბრძანების გამოცემის დროისათვის სტუდენტს დაფარული ექნება სწავლის საფასურის დავალიანება;
  1. სტუდენტი,  რომელიც ბსუ-ში ჩაირიცხა 2020  და შემდგომი წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე მობილობის განაცხადის გაკეთებას შეძლებს, მხოლოდ იმ პროგრამაზე, რომელსაც შეესაბამება სტუდენტის მიერ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩაბარებული სავალდებულო საგანი/საგნები.

მისამართი: ნინოშვილის ქუჩა № 35, პირველი სართული, ოთახი №1 (კანცელარია)

(დამატებითი ინფორმაციისათვის საკონტაქტო პირის ტელ: -577 44 54 00)

 

გარე მობილობის პროცესი!

  1. სხვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან ბსუ–ში გადმოსვლის (მობილობით) ჩარიცხვის მსურველი სტუდენტი ვალდებულია სსიპ - განათლების  მართვის საინფორმაციო სისტემის ელექტრონულ  პორტალზე  (www.students.emis.ge)  გაიაროს  რეგისტრაცია  2023 წლის 30 იანვრიდან - 2023  წლის 8 თებერვლის 18:00 სთ-მდე და გადაიხადოს მობილობის საფასური (40 ლარი) .
  2. სტუდენტი, რომელიც მოიპოვებს 2022-2023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის მობილობის წესით ბსუ-ს საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას, 2023 წლის 10-13 თებერვლის (17:00-საათამდე) ჩათვლით ბსუ-ს ელექტრონულ მისამართზე - chancellery@bsu.edu.ge  უნდა გადმოაგზავნოშემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის  ასლი;

გ) საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის ბრძანებისა და სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტის დამოწმებული ასლი;

დ) სასწავლო ბარათის დამოწმებული ასლი/ცნობა სტუდენტის მიერ ათვისებული კრედიტების შესახებ;

ე) წვევამდელის სამხედრო-სააღრიცხვო მოწმობის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ვ) უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

  1. მობილობის პროცესში მონაწილე პირის მიერ ათვისებული კრედიტების აღიარების დასკვნის გაცნობის შემდეგ, მობილობის მსურველის თანხმობის (ან უარყოფის) შესახებ განცხადების რეგიტრაცია იწარმოებს ბსუ-ს საქმისწარმოების სამსახურში (კანცელარია), 2023 წლის   16   თებერვლის  17:00  საათამდე.

მისამართი: ნინოშვილის ქუჩა № 35, პირველი სართული, ოთახი №1 (კანცელარია)

(დამატებითი ინფორმაციისათვის საკონტაქტო პირის ტელ: -577 44 54 00)

 

  N 01-02-13, 27.01.2023წ. შიდა მობილობის და მობილობით აღდგენის ვადები.
  N 01-02-14, 27.01.2023წ. გარე მობილობის ვადები
  N 01-02-19, 30.01.2023წ. შიდა მობილობის ვადების ცვლილება
  N 01-02-20, 30.01.2023წ. გარე მობილობის ვადების ცვლილება
  გარე მობილობის განცხადების ფორმა
  თანხმობის განცხადების ფორმა
  უარის განცხადების ფორმა
  შიდა მობილობის და სტატუსის აღდგენის განცხადების ფორმა
  დადგენილება - მობილობის ადგილები

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა