31#დიასამიძე ანზორ †#ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ ანზორ დიასამიძის მეცნიერულ ინტერესთა სფეროში ძირითადი მიმართულება სუბტროპიკულ კულტურათა გენეტიკისა და სელექციის თეორიული საფუძვლე-ბის კვლევა და ფორმათწარმოქმნის პროცესების რეგულირების მეთოდიკის დამუშავება იყო. განსაკუთრე-ბით აღსანიშნავია სელექციის ახალი მეთოდების ძიება და დამუშავება ციტრუსოვნებში სელექციური პრო-ცესების დასაჩქარებლად. მეციტრუსეობის პრაქტიკაში მან პირველმა მოახდინა მუტაგენეზისა და სახეობა-თაშორისი ჰიბრიდიზაციის მეთოდების შეუღლება. ქიმიური მუტაგენებით დამუშავებული მტვრის გამო-ყენებით შექმნა მდიდარი გენოფონდი (667 ფორმა), რომელიც საინტერესო მასალას წარმოადგენს შედგომი სელექციური საქმიანობისათვის. ანზორ დიასამიძე ავტორია ქართულენოვანი სახელმძღვანელოები გენე-ტიკასა და ბიოევოლუციაში უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთათვის. პროფესორ ანზორ დიასამიძის სახელთანაა დაკავშირებული იმუნოგენეტიკის ლაბორატორიის შექმნა, რო-მელსაც უძღვებოდა მის მიერვე აღზრდილ მკვლევართა ჯგუფთან და ახალგაზრდა მეცნიერებთან ერთად. ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას რიგი გენეტიკური მარკერების მიხედვით დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობის პოპულაციური თავისებურებების შესწავლის მიმართულებით.

სურათი

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა