საერთაშორის კვლევა „ევროსტუდენტი VI“

მოგესალმებით!

დაიწყო საერთაშორის კვლევა "ევროსტუდენტი VI". თითოეული სტუდენტის აზრი მნიშვნელოვანია!

კვლევის შედეგად გამოვლინდება საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტების წინაშე არსებული გამოწვევები და პრობლემები, შემუშავდება რეკომენდაციები და შესაბამისი პოლიტიკა.

„ევროსტუდენტი“ არის ფართომასშტაბიანი საერთაშორისო კვლევა, რომლის მიზანია შეისწავლოს ევროპის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტების სოციალური და ეკონომიკური პირობები და  გამოავლინოს  სტუდენტების წინაშე მდგარი გამოწვევები.

„ევროსტუდენტი“ 90-იანი წლებიდან რეგულარულად ხორციელდება ევროპის ოცზე მეტ ქვეყანაში. კვლევის შედეგად მიღებული ინფორმაცია გაანალიზდება საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, მომზადდება შედარებითი ანალიზი. შედეგები ხელმისაწვდომი იქნება ყველა დაინტერესებული პირისათვის.

კვლევაში მონაწილე პირების საკონტაქტო ინფორმაცია/ვინაობა კვლევის ეთიკიდან და პირადი ინფორმაციის დაცვის პრინციპებიდან გამომდინარე იქნება სრულიად კონფიდენციალური, წვდომა ექნება მხოლოდ კვლევით კომპანიას და არ გადაეცემა მესამე მხარეს, მოხდება ჯამური შედეგების სტატისტიკური დამუშავება და გაანალიზება.

კითხვარის შევსებას დაახლოებით 30-35 წუთი დასჭირდება. თუ არ გსურს ამა თუ იმ კითხვაზე პასუხის გაცემა, შეგიძლია მონიშნო "მიჭირს პასუხი/უარი პასუხზე".

კვლევაში მონაწილეობისათვის, გთხოვთ, გადახვიდეთ ბმულზე:

https://ipmresearch.surveycto.com/collect/EUROSTUDENT_VI

ევროსტუდენტი VI-ის ეროვნულ პროექტს ახორციელებს საქართველოს განათლებისა დამეცნიერების სამინისტრო(http://mes.gov.ge), კვლევას ატარებს "აიფიემ კვლევები"(http://ipm.ge).

დამატებითი ინფორმაცია "ევროსტუდენტის"  და მისი შედეგების  შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე: http://www.eurostudent.eu.


Welcome!

International research EUROSTUDENT VI has begun. Each student's opinion is important!

The study will identify the challenges and problems which face students of higher educational institutions in Georgia, and relevant policy and recommendations will be drawn.

EUROSTUDENT is an international research project aimed to explore the social and economic conditions of students of European higher educational institutions and to identify challenges which the students face during their studies.

EUROSTUDENT is being conducted regularly since 90s in more than twenty European countries. Information obtained after the study will be analyzed by international experts, comparative analysis will be prepared. Results of the study will be available to all interested parties.

Contact information of persons involved in the study will be strictly confidential based on the research / study ethics and current legislation. Only research company will have access to the contact information of the participants and it will not be provided to third parties. The data will be processed and analyzed in general.

It will take about 30-35 minutes to fill out the questionnaire. If you do not want to answer any question, you may tick "Refusal/difficult to say".

For the participation in the study, please click on the link:

https://ipmresearch.surveycto.com/collect/EUROSTUDENT_VI

EUROSTUDENT VI is implemented by the Ministry of Education and Science of Georgia (http://mes.gov.ge), study is conducted by "IPM RESEARCH" (http://ipm.ge).

Additional information about "EUROSTUDENT" and its results can be found on the website: http://www.eurostudent.eu.


Добро пожаловать!

Началось международное исследование EUROSTUDENT VI! Важно мнение каждого студента!

В результате исследования будут выявлены проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются студенты высших учебных заведений,будут разработаны рекомендации и соответствующая политика.

EUROSTUDENT VI является масштабным международным научно-исследовательским проектом, который направлен на изучение социально-экономических условий студентов высших учебных заведений, а также на выявление проблем, с которыми сталкиваются студенты во время учебы.

EUROSTUDENT VI с 90-х годов регулярно проводится в более чем двадцати странах Европы. Данные, полученные после исследования, будут проанализированы международными экспертами, будет подготовлен сравнительный анализ. Результаты исследования будут доступны всем заинтересованным сторонам.

Контактная информация лиц, участвующих в исследовании, будет носить строго конфиденциальный характер на основе исследовательской этики и действующего законодательства. Доступ на контактную информацию участников будет иметь исключительно исследовательская компания к и не будет предоставлена ​​третьим лицам. Анализ будет сделан по общим статистическим результатам.

Заполнение вопросника займёт около 30-35 минут. Если вы не желаете отвечать на некоторые вопрос, вы можете поставить галочку "Отказ / затрудняюсь ответить".

Для участия в исследовании, пожалуйста, перейдите на ссылку:

https://ipmresearch.surveycto.com/collect/EUROSTUDENT_VI

EUROSTUDENT VI осуществляется Министерством образования и науки Грузии (http://mes.gov.ge), исследование проводится с помощью "IPM Research" (http://ipm.ge).

Дополнительная информация об EUROSTUDENT-е и о результатах исследования доступна на сайте: http://www.eurostudent.eu.


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა