სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გული შერვაშიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 09.05.1948 წ.
მისამართი: ქ. ბათუმი, ჯინჭარაძის ქ. N14/2
ელ-ფოსტა: guli.shervashidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 577718088
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ისტორიკოსი, ქართული ენის, ლიტერატურის, ისტორიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული) ფილოსოფიის დოქტორი-FCN009717.
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგი, ისტორიკოსი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

განათლების ფილოსოფიახელოვნებისა და ადამიანის ურთიერთობის პრობლემა; ექსისტენციალიზმი; ეთიკა, ესთეტიკა,    კულტურის  თეორია; ფილოსოფიის ისტორია; სოციალური ფილოსოფია; ლიდერობის ხელოვნება.

სამუშაო გამოცდილება:

2011  წლიდან დღემდე   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2013  წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი;

2013 წლიდან დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;

2010 -2013- კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე, ჰუმანიტარულ-მეცნიერებათა მიმართულებით;

2009 -2013 -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი ფილოსოფიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი; ფაკულტეტის სადოქტორო დისერტაციების დაცვის საბჭოს  თავჯდომარის მოადგილე. 

2009 – 2004  ფილოსოფიის პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი;

2007 – 2004  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  კონტროლის განყოფილების უფროსი;

2001-2003   აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოციალური დაცვის , შრომის და დასაქმების მინისტრი:

2004 -1994  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   პედაგოგიური ფაკულტეტის დეკანი, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი; 

1996 -1989  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ფილოსოფიის კათედრის დოცენტი, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი;

1989 – 1981  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ფილოსოფიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

1981 – 1979 საქართველოს კპ ბათუმის  საქალაქო კომიტეტის ინსტრუქტორი;

1979 – 1977 აჭარის სახელმწიფო მუზეუმის სწავლული მდივანი;

1977 – 1971  კადრების განყოფილების უფროსი ტყავ-ფეხსაცმელების საწარმოო გაერთიანებაში.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ჰარმონიზაციის არსი და სოციალური ეფექტი ხარისხის სრულყოფის პროცესში,მეთვრამეტე საერთაშორისო კონფერენციის შრომების კრებული,  ჩეხეთის რესპუბლიკა, ბრნო, 2016.

2. ,,კეთებით სწავლა" სასწავლო შინაარსის აგება აზროვნებისა დაგამოცდილების ძალით, აკაკი ჭერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეშვიდე სამეცნიერო კონფერენციისშრომების კრებული, ქუთაისი , 2016.

3. კოტე ბაქრაძე ლოგიკის სასკოლო სახელმძღვანელოს ავტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის შრომების კრებული: “ფილოსოფიის  საკითხები“ ბათუმი, 2015 წ. გვ.  21-27  ICBN 978-9941-462-05-4

4. ქართული ოჯახის პედაგოგიური კულტურა და ტრადიციები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია თემაზე; სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები, 2015 წ. შრომების კრებული-გვ.514-518.

5. მეხსიერება: აზრის უშუალო მონათესავე თუ ცოდნის ილუზია?  პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: უმაღლესი განათლება - ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები, შრომების კრებული, ქუთაისი, 2015 წ.   გვ. 104-105.

6. კალიგრაფიის ესთეტიკა, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეხუთე სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2014 წელი, გვ  429-431.

7. პოეზიის ესთეტიკა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, 2014გვ. 40-44; issni1987-7625,isbn978-9941-434-91-4, isbn 978-9941-434-93-8;

8. Education policy: from the structured understanding of a text to critical thinking, ჟურნალი  homo loquens, Georgian multilingual association, ტ. VI 2014

9. Intercultural Education : Balancing Tradition and Multiculturalism in a Technological Society,Ocaka,japan2014 The Asian  Conferenceson tre  Socilal  Sciences 2014 Official Conference Proceedings 0555

10. ვალტერ ბენიამინი: ისტორიის ფენომენის ფილოსოფიური გააზრება, გდანსკის (პოლონეთი) მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული,  თემაზე: ტექსტი როგორც კულტურა და კულტურა როგორც ტექსტი, 2014 წელი;

11. ,,ეპისტოლენი“ საგანმანათლებლო სივრცეში განათლების ფილოსოფისა და ფილოსოფიური განათლების ადგილისა და როლის შესახებ, ჩვენი სულიერების ბალავარი გამომცემლობა,,უნივერსალი“ თბილისი, 2013, გვ 52-60  ISSN 1987-5916

12. დიალოგი როგორც კომუნიკაციის საშუალება, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, განათლების მეცნიერებათა აკადემიის  ერთობლივი სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენციის შრომების კრებული, ქუთაისი, 2013, გვ. 31-34

13. სისტემური აზროვნება:  სწავლა, სწავლება, უკუკავშირი, საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენციის  შრომების კრებული, ბათუმი, 2012.

14. ინტერკულტურული განათლების რელიგიურ-ფილოსოფიური ასპექტები, ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, ჩვენი სულიერების ბალავარი, ‘’უნივერსალი’’, თბილისი, 2012, 143-149

15. სასწავლო დისკუსიის როლი დიალოგის კულტურის ფორმირებაში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო  სამეცნიერო -მეთოდური კონფერენცია, ქუთაისი,2012, ISSN: 2296-030X.

16. Derangement of the Past or Motion tovards Freedom and Respectable Co_Existence. INTERNATIONAL SOCIETY FOR HISTORY DIDAQTICS, CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL, KAZAN, 2012.

17. Самое просветительное Образование .Благоевград- Батуми  ,  2011  стр. 291-294. ISSN  1987-5827.

18. საქართველოს განათლების პოლიტიკის  თანამედროვე ასპექტები. საქართველო-დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წელი: მიღწევები, პრობლემები, პერსპექტივები. ბათუმი, 3-4 ივნისი, 2011წ.

19. ადამიანი წიგნის სამყაროში.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, “ბიბლიოთეკა-მომავალი თაობის განათლების კერა”, ბათუმი, 2011. გვ.147-152.   ISBN 978- 9941- 412- 66 -0.

20. რელიგიათა დიალოგის ახალი შესაძლებლობანი და გამოწვევები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. ჩვენი სულიერების ბალავარი. გამ. „უნივერსალი“,თბილისი,2011. გვ. 205-210. ISSN  1987-5916.

21. Гуманитарное  образование:  проблемы и перспективы.   Балканистический Форум  Година XIX ю    2010,  Изд.»НЕОФИТ РИЛСКИ»-БЛАГОЕВГРАД.   ISSN 1310-3970   

22. განათლების ფილოსოფია:  თანამედროვე ინოვაციური გამოწვევები , ჟურნალი  “მეცნიერება და ცხოვრება”, # 2, ISSN 1987-9377.  თბილისი, 2010.  

23. რელიგიური განათლების ღირებულებითი ასპექტი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, II. Gგამ. “უნივერსალი”, თბილისი, 2010წ.   ISSN 1987-5916  

24. ცნობიერება, როგორც ურთიერთგაგების და თანაარსებობის საფუძველი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2010წ.  ISBN 978-9941-0-2985-1

25.  ჩვენი მომავალი მხოლოდ ერთობაშია. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მონაწილეობით აფხაზთა საყოველთაო ფორუმი,  ბათუმი, 2010. დეკემბერი.

26. განათლების ფილოსოფია: განაზრებანი პროგრამისათვის ‘’ფილოსოფია ბავშვებს’’, ფილოსოფიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია –“ფილოსოფია და თანამედროვეობა”,  ბათუმი 2010. 

27.  სოლომონ დოდაშვილის განათლების ფილოსოფია. განათლების ფაკულტეტის კრებული, ბათუმი, 2010.

28. უდაბნო: მარტოსულობა თუ ერთიანობისაკენ სვლა?  საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახ. უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ბათუმი, 2010.

29. საეკლესიო გალობისა და მუსიკის კათარზისული ფუნქცია, გამ .„საქართველოს  საპატრიარქოს  წმ.    ტბელ აბუსერისძის სახ. უნივერსიტეტი“; ISBN, 978-9941-0-1343-0    2009 წ.

30. ანრი ბერგსონი სულის ფილოსოფიის უმნიშვნელოვანესი პრობლემების შესახებ შრ. კრ. სიცოცხლის ფილოსოფია: პრობლემები და პერსპექტივები; გამ.“ნეკერი“,   ISBN 978-9941-404066-5. თბ. 2009 წ. 

31. დიალოგის ფილოსოფიის არსისა და მნიშვნელობის თანამედროვე  გაგებისათვის, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის სამეც. კონფ. „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ ISSN 1987-5916.  გამომც. ბსუ, 2009 წ. 

32. „შესავალი განათლების ფილოსოფიაში“, გამ. „შოთა რუსთაველის   სახ.  უნივერსიტეტი.  /სახელმძღვანელო/, 2009 წ. 

33. „თანამედროვე ესთეტიკის კატეგორიალური აპარატის განვითარების სპეციფიკა“ სოც. მეც. დეპარტამენტის შრომების კრ. II,  გამომ. „შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი“,  ISSN 1987-7654  2009 წ. 

34. განათლების ფილოსოფიის საკითხები ჯონ დიუის ნააზრევში, რსუ შრომების  XI; გამ. „შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი“ ISSN 1987-7678. 2009 წ. 

35. მსოფლიო  საზოგადოების იდეა ნიკლას ლუმანის  სოციოლოგიაში, 2009 წ.  ჟურნალი „ეთნოპოლიტიკა’’ 3, თბ.  ISSN 1512-4665.

36. განათლების ფილოსოფია. პრობლემები, პერსპექტივები, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე:.  ჰუმანიტარული მეცნიერებები  ინფორმაციულ საზოგადოებაში  გამომცემლობა. რსუ ,  ბათუმი, გვ. 271- 275.     ISSN 1987-7625.

37. Философия  как  образ  жизни  и  способ  мышления, 2009, - Историко-филол. Изыскания  VI;  Изд.  «Государ. Унив. Ш. Руставели» , ISSN 1512-3162.

38. კომუნიკაციის პრობლემა საგანმანათლებლო   სივრცეში.   ფილოსოფოსთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური კონფერენცია,  2009 წ.  20 ნოემბერი,

39.  ჟან პოლ სარტრი ცხოვრების საზრისის შესახებ“   კრ. „ფილოსოფია, დიალექტიკა, ლოგიკა“, ISBN 978-9941-10-070, 3 გამ. „მერიდიანი“, თბ. 2008 წ.

40. განათლების ფილოსოფიის განვითარების ზოგიერთი საკითხისათვის“,  2008 წ. სოც. მეც. დეპარტამენტის შრომების კრ. I,  გამომ. „შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი“,  ISBN 1987-5835

41. ქრისტიანული საკულტო არქიტექტურის ესთეტიკის ზოგიერთი საკითხისათვის“,  2008 წ.  გამ. „საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის  სახ. უნივერსიტეტი“; ISBN, 978-9941-0-0851-1.

42. Экзистенциалъные  категории,  Киев,  Жур. «Украинознавство»   2007.

43. К некаторим   вопросам  эстетики  Жана  Поля  Сартра ,Киев,    Жур. «Украинознавство» 2007.

44. სიკეთისა  და  ბოროტების  პრობლემა   ჟან პოლ სარტრის პიესის  „ეშმაკი   და      უფალი  ღმერთი“- ს მიხედვით  2007 წ.  რსუ შრ. გამ.  „ბათუმის უნივერსიტეტი“,      ISSN1987  5290

45. თავისუფლებისა და დემოკრატიის პრობლემები საქართველოში–სტამბულის საერთ. კონფერენციის მასალები, კრებული, 2007 წ. 

46. ექსისტენციალური არჩევანი, სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“, N1, 09.00.00 ფილოსოფიის მეცნიერება. თბილისი, 2006

47. ჟან პოლ სარტრის ფილოსოფია“, გამ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  ISBN  99940-25-42-2 (მონოგრაფია)  2005 წ. 

48. სარტრის   მსოფლმხედველობის  ესთეტიკური  ასპექტები“,  შრომების კრ. „საისტორიო  მაცნე“  XV, გამომ.  ბსუ,  ISBN 99940-25-02-3,  2005 წ.  

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო- მეთოდური კონფერენცია თემაზე:  „კეთებით  სწავლა“-სასწავლო შინაარსის  აგება აზროვნებისა და გამოცდილების ძალით.შრომების კრებული    ქუთაისი,2016წელი;

2. XXVIII Internacional  Gonfernce problems of decision making  under uncertainties (pdmu 2016); Harmonization:information from  education to the problem  of  traditional teaching,  Brno, Czech  republic, agust 25-30,2016;

3. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია  თემაზე:  სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები,  მოხსენება თემაზე;. ქართული ოჯახის პედაგოგიური კულტურა და ტრადიციები, ქუთაისი, შრომების კრებული,  გვ.514-518, 2015 წელი;

4. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: უმაღლესი განათლება - ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები, მოხსენება თემაზე :მეხსიერება: აზრის უშუალო მონათესავე თუ ცოდნის ილუზია?    შრომების კრებული- ქუთაისი , 2015 წელი,გვ.514-518.

5. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეხუთე  სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, მოხსენება თემაზე: კალიგრაფიის ესთეტიკა  , ქუთაისი, 2014წ, გვ 429-431.

6. Society,Ocaka,japan, The Asian  Conferenceson tre  Socilal  Sciences 2014 Official Conference Proceedings 0555 Intercultural Education : Balancing Tradition and Multiculturalism in a Technological Society,

7. გდანსკის (პოლონეთი) მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია , ტექსტი როგორც კულტურა და კულტურა როგორც ტექსტი, მოხსენება თემაზე: ვალტერ ბენიამინი: ისტორიის ფენომენის ფილოსოფიური გააზრება,პოლონეთი, 2014წელი;

8. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობლივი სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი. მოხსენება თემაზე:’’დიალოგი როგორც კომუნიკაციის საშუალება’’, ქუთაისი, 2013წ.

9. რესპუბლიკური კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრი ‘’ჩვენი სულიერების ბალავარი’’. მოხსენება თემაზე: ‘’ინტერკულტურული განათლების რელიგიურ-ფილოსოფიური ასპექტები’’. ბათუმი. 2012წ.

10. საქართველო-დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წელი: მიღწევები, პრობლემები, პერსპექტივები. ბათუმი, 3-4 ივნისი, 2011წ.  „საქართველოს განათლების პოლიტიკის  თანამედროვე ასპექტები“. 

11. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. ჩვენი სულიერების ბალავარი.   გამ. .„უნივერსალი“, თბილისი,2011წ. „რელიგიათა დიალოგის ახალი შესაძლებლობანი და გამოწვევები“.  

12. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, “ბიბლიოთეკა-მომავალი თაობის განათლების კერა”, 2011წ.   „ ადამიანი წიგნის სამყაროში“.      

13. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, მოხსენება თემაზე: “რელიგიური განათლების ღირებულებითი ასპექტი”. ბათუმი, 2010წ.

14. რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია “იდენტობისა და კულტურათა დიალოგის თანამედროვე პრობლემები”, მოხსენება თემაზე: “ცნობიერება, როგორც ურთიერთგაგების და თანაარსებობის საფუძველი”.   ბათუმი 2010წ.. 26 ნოემბერი

15. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, “ბიბლიოთეკა-მომავალი თაობის განათლების კერა”, მოხსენება თემაზე: „ადამიანი წიგნის სამყაროში”. ბათუმი, 2010წ. 20 მაისი.

16. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მონაწილეობით აფხაზთა საყოველთაო ფორუმი, მოხსენება თემაზე: “ჩვენი მომავალი მხოლოდ ერთობაშია”.  ბათუმი,  2010წ. 26 დეკემბერი.

17. სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ მოხსენება თემაზე“ „დიალოგის ფილოსოფიის არსისა  და მნიშვნელობის თანამედროვე გაგებისათვის“, 2009 წ. 22-24 აპრილი  

18. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის     პროფესორ მასწავლებელთა  სამეცნიერო კონფერენცია. მოხსენება თემაზე: „ შიდა ქართლის  საკულტო არქიტექტურის  ესთეტიკა“, 2009 წ. 25 მაისი.

19. სამეცნიერო კონფერენცია -  სიცოცხლის  ფილოსოფია:   „პრობლემები   და  პერსპექტივები“  მოხსენება თემაზე:  „ანრი ბერგსონი სულის  ფილოსოფიის   უმნიშვნელოვანესი  პრობლემების  შესახებ“,     2008 წ. 13 ივნისი.  

20. საერთაშორისო კონფერენცია   „დიდაჭარობა“, მოხსენება თემაზე: „ საეკლესიო გალობისა და მუსიკის   კათარზისული ფუნქცია“, 2009 წ. მაისი.საერთაშორისო კონფერენცია,  მიძღვნილი  პროფესორ დავით ხახუტაიშვილის დაბადების 85 წელთან დაკავშირებით.

21. საერთაშორისო კონფერენცია  „ტბელობა“, მოხსენება  „ქრისტიანული საკულტო არქიტექტურის ზოგიერთი საკითხისათვის“, 2008 წ. ნოემბერი

22. 2008წ. სოც. მეც. დეპარტამენტის შრომების კრ. I, გამომ. „შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი“,  ISBN 1987-5835

23. ქრისტიანული საკულტო არქიტექტურის ესთეტიკის ზოგიერთი საკითხისათვის“, 2008 წ. გამ. „საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის  სახ. უნივერსიტეტი“; ISBN, 978-9941-0-0851-1.

24. სტამბულის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია: „დემოკრატია და გლობალური უსაფრთხოების პრობლემები“. მოხსენება: „დემოკრატიისა და თავისუფლების პრობლემები საქართველოში“, 2007 წ. 14-20 ივნისი   

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2015- საგრანტო პროექტი. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია: უმაღლესი განათლება-ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები

2012-2014 ტემპუსის პროექტი:530311 TEMPUS-1-2012-1-JPCR სამაგისტრო საგანმანათლებლო  პროგრამის მომზადება განათლების მენეჯმენტში: ‘’ლიდერების აღზრდა რეფორმისათვის’’. სამეცნიერო კვლევა

2013 - რუსთაველის ფონდის სამოგზაურო სამეცნიერო გრანტი მესამე საერთაშორისო კონგრესი  ბულგარეთი-სოფიაში სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობა

2009 - 2011 თსუ, ევროკავშირის საერთაშორისო გრანტი,  144562 ექვს ევროპულ ქვეყანაში სოციალური მუშაობის განათლების სამსაფეხურიანი ციკლის განვითარება ლექციების კურსის მომზადება სოციალური  მუშაკებისათვის და ლექციების ჩატარება დასავლეთ საქართველოს სოც. მუშაკებისათვის.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2015 - VI international scientific-metodological sonference URGENT PROBLEMS OF TEACHING AND UPBRINGING , სერტიფიკატი 6-7-06;
 2. 2015წ- სკოუნის მესამე სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობისათვის თემაზე:სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები’-სერტიფიკატი # 209
 3. 2014 წ.-აბრეშუმის გზის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია თემატზე: ბიზნესი, ეკონომიკა, საერთაშორისო ურთიერთობები და განათლება, სერტიფიკატი# 23-25-5;
 4. 2014-ფულბრაიტის პროგრამის ფარგლებში   მოისმინა ლექციების კურსი თემაზე “ კვლევა საგანმანათლებლო პროცესში :გადაწყვეტილების მიღება მონაცემთა საფუძველზე“  სერტიფიკატი  N29.06-03-07;
 5. 2014-მწვრთნელი   ა(ა)იპ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებებისათვის ტრენინგზე: „ლიდერობა მომავლისათვის“ , სერტიფიკატი #123;
 6. 2014-ორგანიზაციული ტრენინგი ტემპუსის პროექტის ფარგლებში ‘’ორგანიზაციული მენეჯმენტი’’, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 7. 2013- academic development –training programme EU Tempus project MAHATMA, პარიზი, 2013წ;
 8. 2012-აფხაზეთის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საპატიო სიგელი-ქართველებისა და აფხაზების  ურთიერთობისა და ნდობის აღდგენის საქმეში აქტიური მონაწილეობისათვის;
 9. 2012- საჯარო სკოლის დირექტორის შეფასების ექსპერტის უნარ-ჩვევები-სერტიფიკატი, USAID-ის განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში;
 10. 2012 - სწავლებასწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს დაწესებულებაში- სერტიფიკატი;
 11. 2011-  ინგლისური ენის დამწყები კურსის სერტიფიკატი A- 1# 0005
 12. 2011-განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობისათვის  -სერტიფიკატი USAID-ის განათლების მართვის პროექტის ფარგლებში;
 13.  2010-ტრენინგი სოციალურ მუშაკთა სასერტიფიკატო  პროგრამის დანერგვა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარდა 4 ტრენინგი, მათ შორის 2 უცხოელი ექსპერტების მონაწილეობით; სოციალური სამუშაოს განათლების რეგიონალიზაციის პროექტის განხორციელების ფორმატში.  
 14. 2010წ-75საათიანი ტრენინგი ტრენერებისათვის. ასოციაცია „სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“ -სერტფიკატი RWCT/0015  
 15. 2010წ-ტრენინგი: პროგრამების თვითშეფასების კრიტერიუმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გერმანელი ექსპერტების მონაწილეობით.
 16.  2009წ-ტრენინგი: ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხები უმაღლეს საგანმანათლებლო  დაწესებულებებში გერმანელი ექსპერტების მონაწილეობით.
 17.  2007 წ- Certifikat  of  Attendance, 2 nd  Istanbul Conference on Democracy  and Global Sekuri.
 18. 2005 წ- არჩეული ა  აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად.
 19. 2005 წ-აპრობაცია გაიარა სადოქტორო დისერტაციამ „გაუცხოების პრობლემა ჟან პოლ სარტრის ფილოსოფიაში’’; 
 20. 2011–Tallin University Estonian Development Cooperation  Certificate - “Introduction to outcomes-based curriculum development”
 21. 2012–Tallin University Estonian Development Cooperation  Certificate-“Assessment and Teaching at University”
 22. 2011–Tallin University Estonian Development Cooperation  Certificate- “Introduction to e-learning methods and technology”
 23. 2011–Tallin University Estonian Development Cooperation  Certificate –“Some practical aspects of use e-learning methods”
 24. 2012-Certificate of Membership- “International Reading Association”, membership number-1112711
 25. 2001-ღირსების ორდენით დაჯილდოება, N04588.
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა, ფრანგული  ენა                                                                

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel Power   Point 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა