საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ქირურგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: რენე თანდილავა
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 29/04/1957
მისამართი: 26 მაისის ქ. № 17, ბინა 13. ქ. ბათუმი, 6010.
ელ-ფოსტა: rene.tandilava@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 599 95 40 15
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ექიმი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა, ბავშვთა ქირურგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

 ბავშვთა ქირურგია, ანდროლოგია.

სამუშაო გამოცდილება:
 
2023 -             წლიდან დღემდე  ს.ს. „ვიანი“- მ. იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა 
                       ცენტრალური ჰოსპიტალი, საქართველო.
2019 -  2023   ს.ს. „ევექსის ჰოსპიტლები“- მ. იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა   
                       და ბავშვთა  ცენტრალური  ჰოსპიტალი, საქართველო.
2018  -  2019  ს.ს. „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“- მ. იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და 
                        ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალი, საქართველო.     
1991 – 2018   შპს „უნიმედი კახეთი“ - ბათუმის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის  ცენტრი,
                       საქართველო,  ექიმი – ქირურგი.
1989 – 1991   მოსკოვის (რუსეთის ფედერაცია),  ექიმთა დახელოვნების ცენტრალური ინსტიტუტი,
                       კლინიკური ორდინატორი.           
1985 – 1989    ბათუმის ბავშვთა რესპუბლიკური საავადმყოფო, ექიმი – ქირურგი.           
1983 - 1985    იალტა,  ქალაქის საავადმყოფო,  ბავშვთა ქირურგიული განყოფილება,
                       ექიმი – ქირურგი.          
1982 - 1983    ყირიმის სამედიცინო ინსტიტუტი,  სიმფეროპოლი. სტუდენტი
2014 -             წლიდან დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,
                       საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, კლინიკური
                       მედიცინის, შემდგომ - ქირურგიის  დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი.
2013 - 2014    ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო
                       მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის  ასოცირებული  პროფესორი,
                       კლინიკური  ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
2010  – 2013   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა და
                        მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, კლინიკური ქირურგიის დეპარტამენტი,
                        ასოცირებული  პროფესორი.
2009 – 2010    ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჯანდაცვის 
                        ფაკულტეტი,  ასოცირებული პროფესორი, კლინიკური ქირურგიის
                        დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
2006 – 2009    ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო
                        მეცნიერებათა და მედიცინის  ფაკულტეტის  ასოცირებული  პროფესორი, 
                        ქირურგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.
1999 – 2006    ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  პედიატრიის კათედრა, 
                        უფროსი მასწავლებელი.                       
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  Оценка эффективности перевязки тестикулярной вены при варикоцеле (ангиографическое исследование). Материалы Х11 Всесоюзного сьезда рентгенологов и радиологов. Вестник рентгенологии и радиологии. 1990 г. № 5-6. С 188.       

2.   К вопросу о нарушении гормональной функции яичек у больных варикоцеле. Актуальные проблемы педиатрии и детской хирургии. Труды ЦОЛИУВ. 1990. С. 51-52.  

3.   Венография при оценке результатов хирургического лечения  варикоцеле у детей. Вестник рентгенологии и радиологии. 1991. № 4.  С. 31-35.

4.   Cпособ рентгенологического контроля эффуктивности операции при  варикоцеле. Удостоверение на рационализаторское предложение №50/91 от 29.01.1990 г.

5.   Способ лечения варикоцеле. Положительное решение на выдачу авторского свидетельства по заявке  № 4823318/14/055670 от 28.05.90 г. Авторское свидетельство N 1743590, -1992.

6.   Дискуссионные вопрсы хирургии шитовидной железы у детей. Материалы Всесоюзного симпозиума по хирургической эндокринологии.   Харьков, 1991. С. 73-74.

7.    Нарушение гормональной функции яичек у детей с варикоцеле. 11 Всероссийский сьезд эндокринологов. Тезисы докладов. Челябинск,  22-25 октября 1991 г.  С. 347-348.

8.    Современные тенденции в разработке методов создания искусственного влагалища при восстановлении  пола. 11 Всероссийский сьезд эндокринлогов. Тезисы докладов.  Челябинск,   22-25 октября 1991 г. С. 300-301.

9.     Результаты пластики влагалища из сигмовидной кишки у детей и подростков. Проблемы теоретической и клинической медицины. Самарканд. 1990. С. 68-69.

10.    Эндоскопия в ранней диагностике нарушения формирования пола удетей. Актуальные проблемы педиатрии и детской хирургии. Труды ЦОЛИУВ. 1990. С. 25-26.

11.    Профилактика стеноза входа в неовлагалище при сигмоидальном кольпопоэзе у детей. Актуальные вопросы педиатрии и детской хирургии. Труды ЦОЛИУВ. 1990.  С. 34-35.

12.    Nowosci  w  leczeniu  wnetorstwa. Wady  rozwojowe  nerek  Postepy  w  urologii.  15  Sympozjum  Polskiego  Towarzystwa  Chirurgow  Dzieciecych.  Materialy naukowe.  Jastrzebia  Gora.  26-27.05. 1990  r.

13.     Disturbance in the functional state of  the gonadostat in children and some aspects of its correction. Constituent Congress International Societi for Pathophysiology. Moscow. 1991. P. 350.

14.     Модифицированная методика операции Иваниссевича при варикоцеле у детей.  Клиническая хирургия. 1992.  №  6.  C. 9 – 12.

15.     ივანისევიჩის ოპერაციის ეფექტურობის რენტგენოლოგიური კონტროლის მეთოდი ვარიკოცელეს დროს  ბავშვებში. საუნივერსიტეტთაშორისო სამედიცინო სამეცნიერო კონფერენციის მასალათა კრებული. 20-21 მაისი, 2000. ბათუმი. ტ. 2.  გვ. 104-106.

16.  Хирургическое лечение крипторхизма у детей.   Новые технологии в  медицине - 2007.  Bulletin  of  the  Internacional  Scientifik  Surgical  Association. St.-Peterburg,  2007 , V. 2, № 1, P. 107 - 108.

17.  О проблеме лечения крипторхизма у детей.   Андрология и генитальная хирургия.  Тезисы  Всероссийского   Конгресса по андрологии.  Cочи,  27-29  апреля  2007 г, C. 29.

18.  Сравнительная оценка методов  хирургической коррекции  крипторхизма у детей.  Андрология и генитальная хирургия.  2007,  № 2,  C. 30-33.

19.   Синдром Пейтса – Егерса у ребенка 12 лет. Детская хирургия.  2008, № 3. С. 49 – 50.

20.   О хирургической коррекции варикоцеле у детей.   Проблемы репродукции. 2008, № 3.  С. 40 – 42.

21.   კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დიფუზური პოლიპოზი ბავშვთა ასაკში. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ერთობლივი სკოლა-სემინარი „ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 19-22 ივნისი. 2008. მოხსენებათა მასალები. გვ. 50-55.

22.  О медикаментозном  лечении  детей  и  подростков  с  левосторонним варикоцеле  в  послеоперационном  периоде.   Репродуктивное здоровье детей и  подростков.  2009,    № 1.  С. 70 – 74.

23.    Применение антиоксидантов в лечении детей и подростков с  левосторонним  варикоцеле  в послеоперационном периоде.  Андрология и генитальная хирургия. Материалы Международного  Конгресса  по андрологии. Cочи, 28-31 мая  2009 г, № 2.  C. 140.

24.   On the question of surgical correction of varicocele. Collection of Woks of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region. Batumi, Georgia. 30th of April - 1st of  May 2009. P. 48 – 52.

25. On the question of surgical treatment of Cryptorchism with children. Collection of Woks of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region. Batumi, Georgia. 30 th of April - 1st of May 2009. P. 169 – 173.

26. Оптимизация хирургической коррекции варикоцеле у детей. Клиническая хирургия. 2012. № 6. C. 40 – 43.

27. Инородное тело прямой кишки у ребенка 6 лет. Клиническая хирургия. 2013. № 3. C. 67 – 68.

28. Перекрут трех блуждающих добавочных селезенок у ребенка. Анналы хирургии. 2014. № 5. C. 44-47.

29. Перекрут блуждающих селезенок у ребенка 14 лет. Клиническая хирургия. 2015. № 3. C. 79 – 80.

30. Отдаленные результаты хирургического лечения крипторхизма у детей.  Наука и современность 2019 // Сборник научных работ 47- й  Международной научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, январь 2019). - Москва : ЕНО, 2019. C. 226-228. 

31. Our experience in the surgical treatment of cryptorchidism in children // European science review, Premier Publishing s.r.o. Vienna,  Austria. 2019. № 3-4.    P. 48 - 50. 

 DOI: 10.29013/ESR-19-3.4-48-50.

32. Посттравматическая диафрагмальная  грыжа у ребенка 9 лет. Клиническая хирургия. 2019.  Том 86(10):79 – 80.    

DOI: 10.26779/2522-1396.2019.10.79   

33.  Посттравматическая диафрагмальная  грыжа у ребенка. Анналы хирургии. 2019.  Том 24 (4):271-274. 

DOI:  10.24022/1560-9502-2019-24-4-271-274.                                                       

34.  Our method of surgical treatment for varicocele in children // European science review, Premier Publishing s.r.o. Vienna,  Austria. 2020. № 1-2. P. 41-44.   

DOI:  10.29013/ESR-20-1.2-41-44.

35. Post-traumatic diaphragmatic hernia in a child (case report) // European Journal of Biomedical and Life Sciences. 2023. №3. P. 16 – 20.

DOI:  10.29013/EJBLS-23-3-16-20.             

36. Post-traumatic diaphragmatic hernia in a child // SCIREA Journal of Clinical Medicine. Vol. 8, № 5, 2023. P. 385-391.

DOI:   10.54647/cm321182.   

37. კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის დიფუზური პოლიპოზი ბავშვთა ასაკში (კლინიკური შემთხვევა). ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. 2024 (1). 55 - 57.  

DOI:    10.52340/jesm.2024.01.07

  

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. სიმპოზიუმი ენდოკრინულ ქირურგიაში. ხარკოვი. 27-29 ივნისი, 1991.

2. თეორიული და კლინიკური მედიციბის პრობლემები. სამარკანდი. 20-21 სექტემბერი, 1990.

3. პათოფიზიოლოგთა საკავშირო კონგრესი. მოსკოვი. 28 მაისი-1 ივნისი, 1991.

4. პოლონეთის ბავშვთა ქირურგთა ასოციაციის მე-15 სიმპოზიუმი. პოლონეთი, იასტრებია გორა. 26-27 მაისი, 1990.

5. ენდოკრინოლოგთა 11 საკავშირო ყრილობა. ჩელიაბინსკი. 22-25 ოქტომბერი, 1991.

6. საუნივერსიტეტთაშორისო სამედიცინო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 20-21 მაისი, 2000.

7. მეოთხე საერთაშორისო დისტანციური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები მედიცინაში - 2007“.   სანკტ-პეტერბურგი. 19-30 მარტი, 2007.

8. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ახალი მიმართულებები და ინტერვენციულ მედიცინაში“. ბათუმი.  18-19 მაისი, 2007.

9. საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის მეექვსე რეგიონული კონფერენცია. ურეკი. 13-14 აპრილი, 2007. ბათუმი. 6-7 ოქტომბერი, 2007.

10. სამეცნიერო კონფერენცია „რესპირატორული დაავადებების მართვის თანამედროვე ასპექტები. ბათუმი, 6-7 ოქტომბერი, 2007

11. International Conference end Exhibition Batumi-Spring-2010. Batumi, Georgia, 7 – 9 May, 2010.

12. 2nd International Congress of the Georgian Respiratory Association. Batumi, Georgia, June 10-12, 2010.

13. International workshop 2011. “Surgical management and techniques”. October 28-29, 2011, Tbilisi, Georgia. October 30-31, 2011, Batumi, Georgia.

14. სემინარი „ქირურგიული ინფექციების ანტიბაქტერიული მკურნალობის პრინციპები“. ბათუმი. 30.09 – 01.10, 2011.

15. IV International Congress of the Georgian Respiratory Association. Batumi, Georgia, June 19-21, 2014.

16. Vlll პოლიპროფილური სამედიცინო კონფერენცია კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები. ჩაქვი - 2015, 3 – 11 ივლისი.

17. The Allergan DUR001-306 Investigator Meeting at the Melia Castilla Hotel in Madrid, Spain on  28-29 April 2017

18. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური მიდგომები თანამედროვე მედიცინაში - მცირე დოზების მედიცინა“. ბათუმი,  1 ივლისი, 2018 წ.

19. 47th International Scientific Conference of Eurasian Scientific Association. Science and modernity 2019. Moscow, 30-31 January 2019. 

20. რუსეთის უროლოგთა საზოგადოების  XX კონგრესი. ყაზანი,  26-29 ნოემბერი, 2020 წ.

21. რუსეთის უროლოგთა საზოგადოების  XXI კონგრესი. სანკტ-პეტერბურგი,  23-25 სექტემბერი, 2021 წ.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2016 – 2020  Durata Therapeutics International B.V., with a place of business at Barbara Strozzilaan 101 - Spaces Zuidas II, 1083hn, Amsterdam, Netherlands.

Study Number: DUR001-306.

Stady code: A Phase 3, Multicenter, Open-Label, Randomized, Comparator Controlled Trial of the Safety and Efficacy of “Antibiyotik” versus Active Comparator in Pediatric Subjects with Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infections. Principal Investigator of site № 702.

2. 2020 – 2023. Shionogi B.V. Kingsfordweg 151Amsterdam, 1043GR The Netherlands.

Study Number: 1802R2135.

Study Title: A Single Arm, Open-label Study to Assess the Safety,Tolerability, and Pharmacokinetics of Single and Multiple Doses of “Antibiyotik”  in Hospitalized Paediatric Subjects 3 Months to < 18 Years of Age with

Suspected or Confirmed Aerobic Gram-negative Bacterial Infections. Principal Investigator of site № 993.

3. 2020 – 2023. Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiaryof Merck & Co., Inc. (hereafter referred to as the Sponsor or Merck). One Merck Drive P.O. Box 100 Whitehouse Station, New Jersey, 08889-0100, U.S.A.

Study Number: MK1986-018-04.

Study Title: A Phase 3  Randomized, Active-comparator-controlled  Clinical Trial to  Studythe  Safety  and

Efficacyof  MK-1986  (Tedizolid  Phosphate)  and  Comparator  in  Subjects  from  Birth  to

<12 Years of Age with Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infections (ABSSSI). Principal Investigator

of site № 0601.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. გაფართოებული კოლოპროქტოლოგიის კურსი (ონლაინი) 20-21 მარტი 2024.

2. უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა „სიცოცხლის გადარჩენის ბაზისური უნარ-ჩვევები“. გულ-ფილტვის

რეანიმაცია (BLS) 17-18 მარტი 2024.

3. უწყვეტი სამედიცინო განათლების პროგრამა „სიცოცხლისათვის საშიში არითმიების მართვა. გულ-ფილტვის

რეანიმაცია (ACLS)“. 15-17 მარტი 2024.

4. გაფართოებული კოლოპროქტოლოგიის კურსი (ონლაინი) 22-23 მარტი 2023.

5. გაფართოებული კოლოპროქტოლოგიის კურსი (ონლაინი) 27-28 აპრილი 2022.

6. უწყვეტი სამედიცინო განათლების აკრედიტებული სასწავლო პროგრამა “სათანადო (კარგი)

კლინიკური პრაქტიკა.“ ევექსის სასწავლო ცენტრი. 2015.

7. უწყვეტი სამედიცინო განათლება ბავშვთა ქირურგიაში.

თსსუ, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული

განვითარების ინსტიტუტი. 2008.

8. უწყვეტი სამედიცინო განათლება ბავშვთა ქირურგიაში.

თსსუ, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული

განვითარების ინსტიტუტი. 2008.

9. უწყვეტი სამედიცინო განათლება ბავშვთა ქირურგიაში.

თსსუ, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული

განვითარების ინსტიტუტი. 2007.

10. უწყვეტი სამედიცინო განათლება ბავშვთა ქირურგიაში.

თსსუ, დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული

განვითარების ინსტიტუტი. 2007.

11. უწყვეტი სამედიცინო განათლება გასტროენტეროლოგიასა და ჰეპატოლოგიაში.

საქართველოს გასტროენტეროლოგთა და ჰეპატოლოგთა ნაციონალური ასოციაცია. 2006.

12. უწყვეტი სამედიცინო განათლება ბავშვთა ქირურგიაში.

საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია. 2005.

13. უწყვეტი სამედიცინო განათლება ბავშვთა ქირურგიაში.

საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია. 2004

14. უწყვეტი სამედიცინო განათლება ბავშვთა ქირურგიაში.

საქართველოს სახელმწიფო სამედიცინო აკადემია. 2003.

15. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები ბავშვთა ქირურგიაში.

ქ. მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ცენტრალური ინსტიტუტი. 1987.

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული  (კარგად),  თურქული და ფრანგული  (სასაუბრო).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Power Point, Paint, Photoshop.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა