საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

საბუღალტრო აღრიცხვის, აუდიტისა და საგადასახადო საქმის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ვაჟა ვერულიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 22/02/1963
მისამართი: ქ. ბათუმი, გრიბოედოვის №5 ბინა №24
ელ-ფოსტა: vazha.verulidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 79 880 880
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი / ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკური მეცნიერებანი, ბიზნესის ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუღალტრო აღრიცხვა და სამეურნეო საქმიანობის ანალიზი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ეკონომიკის საფინანსო, საგადასახადო და საკრედიტო რეგულირება

სამუშაო გამოცდილება:

              1.09.2013 - 09.2019 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი; 

                2.09.2009 - 09.2013 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სრული პროფესორი;
3              3.08.2006 – 01.2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;
4.             4.05.2005 – 08.2006 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და საბანკო საქმის კათედრის დოცენტი;
                5.02.2002 – 05.2005 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების          

                 კათედრის გამგე;
               6. 03.1997 – 02.2002 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და დარგობრივი ეკონომიკის კათედრის      

                 გამგე;
               7. 02.1997 – 11.2001 – ბათუმის უმაღლესი საფინანსო სკოლის ეკონომიკის კათედრის გამგე;
               8. 12.1997 – 12.2000 – აუდიტორული კომპანიის დირექტორი/აუდიტორი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

            1. გადასახადები  და საგადასახადო დაბეგვრა (სახელმძღვანელო) გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის      

              სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბათუმი - 2015;

           2. საგადასახადო ადმინისტრირების სრულყოფის პრობლემები საქართველოში «საქართველოს ეკონომიკა»  დეკემბერი               2014;

            3. საგადასახადო სამართალდარღვევის რეგულირების პრობლემები საქართველოში, საერთაშორისო სამეცნიერო-     

               პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 24-25 მაისი, ქუთაისი 2013;

             4. სახელმწიფო საგადასახადო მენეჯმენტის ადგილი ქვეყნის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე. ჟურნალი "                  

              ბიზნესი და კანონმდებლობა" 2012;

            5. გადასახადები და საგადასახადო დაბეგვრა (სახელმძღვანელო) გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი 2012;

            6. საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის ეფექტიანობის აუდიტის მნიშვნელობა თანამედროვე ეტაპზე - სამეცნიერო-   

               პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, 5-6 ნოემბერი, ქუთაისი 2011;

             7. საგადასახადო სისტემის როლი მცირე ბიზნესის განვითარებაში - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული     

                კონფერენციის მასალები 16-17 აპრილი, ბათუმი 2010;
            8. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების რეგულირების პრობლემები                   საქართველოში- საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 1-2 მაისი, ქუთაისი 2010;         
            9. სოციალური სახელმწიფოს მშენებლობის საგადასახადო პოლიტიკის ფორმირება -შოთა რუსთაველის სახელმწიფო                  უნივერსიტეტის შრომები I, 16-24 ივნისი, ბათუმი 2010;
           10. საგადასახადო პოლიტიკის ფორმირების პრობლემები საქართველოში- ბიზნესი და მენეჯმენტი №2 2010;

           11. უმუშევრობისა და ინფლაციის მაკროეკონომიკური რეგულირების პრობლემები საქართველოშიჟურნალი      

               «საქართველოს ეკონომიკა»  №4; 2009 წ;

           12. გადასახადები და საგადასახადო დაბეგვრა (სახელმძღვანელო) გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი 2008;

           13. Проблемы   регулирования инфляции  Грузии  в  период перехода к рыночной экономике«Инновационная стратегия                         Российской  экономики» Московский экономико-финансовый институт Москва  2007;

           14. Проблемы   денежно-кредитного регулирования экономики Грузии  в переходный  период Журнал «финансы и кредит»    

                №12 – 2007;

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

             1. საგადასახადო პოლიტიკის როლი საინვესტიციო საქმიანობის რეგულირებაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-           

                  პრაქტიკული კონფერენციის მასალები 10-11 ივლისი, თბილისი -2015;
            2. საგადასახადო სამართალდარღვევის რეგულირების პრობლემები საქართველოში - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქ                ტიკული კონფერენცია. ქუთაისი, 2013.

             3. საგადასახადო სისტემის როლი მცირე ბიზნესის განვითარებაში - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული    

                კონფერენცია, ბათუმი 2010;

            4. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების რეგულირების პრობლემები                   საქართველოში - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი 2010;

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული საქმიანობის საბჭო.
- აუდიტორის საკვალიფიკაციო სერტიფიკატი, მოქმედების ვადა 2005.07.03 - დან 2008.07.03-მდე ზ №3/501
- აუდიტორის საკვალიფიკაციო სერტიფიკატი, მოქმედების ვადა 2008.16.06 - დან 2011.16.06 -მდე ზ №4/513

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული კარგად, ინგლისური Intermediate 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Powerpoint, Internet Explorer;  Google chrome, Opera
 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა