საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მარინა ნაგერვაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 09.05.1979
მისამართი: ქ. ბათუმი, გ.ტაბიძე 19 ბ ბინა 5
ელ-ფოსტა: Nagervadze.marina@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577141027
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ბიოლოგიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორთან გათანაბრებული (ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი)
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

პოპულაციების გენეტიკა, სამედიცინო გენეტიკა, გენოგეოგრაფია, ემბრიოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2013 წლიდან დღემდე –  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის  ასოცირებული პროფესორი. 
 • 2022 წლიდან "ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი,  ბათუმი" პროფესორი.
 • 2015 წლიდან  – "ბაუ ინთერნეიშენალ უნივერსითი,  ბათუმი"  მიწვეული ლექტორი საათობრივი ანაზღაურებით. 
 • 2006-2013  წწ.  -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ბიოლოგიის  დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.
 • 2006-2010 წწ.    -  ბათუმის რ. შაჰინის სახელობის მეგობრობის ლიცეუმი, ბიოლოგიის მასწავლებელი.
 • 2005-2006წწ.  - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ბიოლოგიის     კათედრის მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურებით.
 • 2003-2006    წწ. -  ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული სამეცნიერო - კვლევითი ლაბორატორიის ლაბორანტი.
 • 1998-1999 წწ.  -  ჭარნალის არასრული საშუალო სკოლის ბიოლოგია - ქიმიის მასწავლებელი. 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. M. Nagervadze, L. Akhvlediani, T. Phutkaradze, M. Sikharulidze, M. Koridze, & R. Khukhunaishvili. (2022). Blood Type and Susceptibility of SARS-Cov 2 Infection. Journal of Coastal Life Medicine10(3), 46–56. Retrieved from https://jclmm.com/index.php/journal/article/view/141.

 2. Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani,Teona Phutkaradze, Mamuka Sikharulidze,Shorena Gabaidze,  SophioTskvitinidze,Salome Abuladze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze, Ketevan Dolidze. The Possible Relationship Between ABO and Rhesus System Phenotypes and SARS-CoV-2 Infection. Georgiam Biomedical news. 2022.  DOI: 10.52340/GBMN.2023.01.01.24

 3. Marina Nagervadze, Jilda Gobadze , Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili , Ketevan Dolidze , Leila Akhvlediani , Tea Koiava, Marina Koridze. FINGERPRINT DISTRIBUTION FEATURES IN THE POPULATION OF ADJARA (GEORGIA). International journal of advances in biology. V 10, N1, 2022. 
 4. Nagervadze M,  Akvlediani, I. Tsintsadze, T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze. The Features of Antigen Prevalence of Rhesus System in Donor Population. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING DO.15.10 Vol.1.

 5. Marina Nagervadze, Irine Tsintsadze, Leila Akhvlediani, Tea Koiava, Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze. ABO system combination with Rh, Kell and MN group in Georgian blood donors. American Journal of Blood Research, Volume 11 Issue 2, 132–139. 2021. 

 6. Marina Koridze, Marina Nagervadze, Maria Sarkhaiani, Leila Akhvlediani, Rusudan Khukhunaishvili, Ketevan Dolidze, Sophiko Tskvitinidze, Shorena Gabaidze, Irina Nakashidze, Sopio Garakanidze and Giorgi Nikolaishvili (March 25th 2021). The Study of Some Possible Risk Factors for Arterial Thrombosis in the Example of Georgian Patients [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.96121. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/the-study-of-some-possible-risk-factors-for-arterial-thrombosis-in-the-examprgian-patients.

 7. Tsintsadze, I., Akhvlediani, L., Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Koridze, M., Koiava, T., Loria, R., & Nagervadze, M. (2020). A, A1, H (A2) and B red blood cell antigens in blood donor. Journal of Medical Care Research and Review3(5), 365-368. https://doi.org/10.15520/mcrr.v3i5.97

 8. Genetic properties of bla CTX-M, bla SHV and  bla TEM  genes  in ESBL producing E. coli clinical isolates; V. Tavadze1, T. Koiava1, M. Nagervadze 1, M.Koridze, H. Ferreira, L. Akhvlediani1,2 R. Khukhunaishvili1; JOURNAL OF MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW an Open Access Publication ISSN: 2589-8949 | 2589-8930

 9. Antibiotic Resistance Status of E.coli Isolated from Intensive Care Units of Adjara Hospitals; V. Tavadze1, T. Koiava1, M. Nagervadze 1, R. Khukhunaishvili1, L. Akhvlediani1,2; International Journal of Current Research (journalcra.com)DOI: https://doi.org/10.24941/ijcr.40541.01.2021

 10. I.  Tsintsadze, L AKhvlediani, Rusudan Khukhunaishvili, M Koridze, S Tskvitinidze, I NakaShidze, K Dolidze, Rusudan Loria, M Nagervadze. Specific Combinations of Erythrocyte Group Antigens in Blood DonorsIndian J Hematol Blood Transfus. 2020 Apr; 36(2): 356–360.Published online 2019 Oct 4. doi: 10.1007/s12288-019-01197-4. Publisher Springer India. IF. 1.61. 

 11. I Nakashidze, N Kotrikadze, M Nagervadze, L Ramishvili, M Alibegashvili, N Petrovic, N Kedelidze, S Garakanidze, B Sepiashvilli, K Dolidze, R Khukhunaishvili, M Koridze, D Baratashvili, S Ahmad. ABO, RH, KELL AND MN systems within uterine cancer. Publication date 2019/9/1. Source International Journal of Gynecologic Cancer. Volume 29. Issue Suppl 3. Pages A101-A101. Publisher BMJ Specialist Journals.

 12. Rusudan Khukhunaishvili, Marina KORIDZE KORIDZE, Kristine MAKHARADZE MAKHARADZE, Sophiko TSKVITINIDZE TSKVITINIDZE, Marina NAGERVADZE NAGERVADZE, Irina NAKASHIDZE NAKASHIDZE, Irakli PARULAVA. FRAILTY AMONG THE BENEFICIARIES OF BATUMI ST. CATHERINE NURSING HOME. Publication date 2019. Journal International Journal of Health Services Research and Policy. Volume 4. Issue 2. Pages 103-109

 13.  Marina Koridze, Davit Baratashvili, Rusudan Khukhunaishvili, Irina Nakashidze, Nina Petrovic, Marina Nagervadze, Nato Zosidze, Sophiko Tskvitinidze, Nanuli Kotrikadze, Sarfraz Ahmad.  Hormonal status and distribution of the ABO system phenotypic groups in menopausal and postmenopausal women with breast tumors.  Indian Journal of experimental Biology, Vol 56.ISSN: 0975-1009 (Online); 0019-5189 (Print). NISCAIR-CSIR, India Feb-2018, 93-100.   

 14. Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze, Sophiko Tskvitinidze, Nato Zosidze, Marina Nagervadze, Irakli Parulava. THE PREVALENCE OF TAS2R38 GENE PHENOTYPES AMONG THE PATIENTS WITH
  SOME ENDOCRINE SYSTEM DISORDERS. International Journal of Healthy Services Research and Policy, Volume 2, Issue 2. ISSN: 2548-0359 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/371089. TurKey.2017, 37-43
 15. Tsintsadze I, Gorgoshadze T, Donskov S, Akhvlediani L, Nagervadze M. SOME CLINICALLY IMPORTANT ERYTHROCYTE BLOOD GROUP ANTIGENS IN DONORS.  Georgian Med News. 2016 Sep;(258):54-59.
 16. Khukhunaishvili R. Tskvitinidze S., Koridze M., Nagervadze M., Chelidze N. Smoking Inclined Groups  according to the Phenotype of the PTC gene.  MedNews. 2016 No 9(258):59-64
 17. Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze, Marina Nagervadze, Ciuri Khizrevanidze, Shorena Gabaidze.   Phenotype Variations of TAS2R38 Gene and Its Bioecological Significance. American Journal of Environmental Protection 2015; 4(3-1): 175-179. 
 18. R Khukhunaishvili, S Tskvitinidze, M Nagervadze, L Akhvlediani, M Koridze. The association of some genetic factors with pulmonary tuberculosis in Georgian and Azeri ethno groups. Georgian Medical News 2014, (231): 45-9.
 19. Долидзе К. Г. Распространение дальтонизма в Аджарской автономной республике (Грузия)  / К. Г. Долидзе, М. А. Нагервадзе // Молодой ученый. — 2014. — №3. — С. 122-125.
 20. Irina Nakashidze, Nanuli Kotrikadze, Anzor Diasamidze, Marina Nagervadze, Manana Alibegashvili, Liana Ramishvili, Manana Gordeziani. ERYTHROCYTE BLOOD GROUP ANTIGENS AND ALTERATIONS OF THE HORMONAL STATUS AMONG THE REPRODUCTIVE AGE WOMEN WITH BREAST TUMORS. European Medical, Health and Pharmaceutical Journal, 2014. Volume 7 Issue 1.
 21. NakashidzeI., Kotrikadze N., Diasamidze A., Nagervadze M., Ramishvili L. "CHANGES IN SEX AND NON-SEX HORMONES AND DISTRIBUTION OF ERYTHROCYTE ANTIGENS IN REPRODUCTIVE AGE WOMEN WITH TUMORS OF BODY OF UTERUS IN ADJARA. 2013; Georgian Medical News. Vol. 217, No. 4. P. 15-22.
 22. Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Vacharadze, K., Nagervadze, M., Akhvlediani, L. and Qoridze, M. Distribution of red blood cell antigens in drug-resistant and drug-sensitive pulmonary tuberculosis. African Journal of Biotechnology Vol. 11(104), pp. 16809-16813, 27 December, 2012. DOI: 10.5897/AJB12.823. ISSN 1684-5315 © 2012 Academic Journals .
 23. Koridze M, Khukhunaishvili R, Nagervadze M, Zosidze N, Koiava T, Parulava I. Study of some biogerontological factors associated with women longevity in ajara population. Georgian Med News. 2012 Jul;(208-209):63-6.
 24. S. Tskvitinidze, L. Akhvlediani, R. Khukhunaishvili, M. Koridze, M. Nagervadze. IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis. Alergology and immunology. T. 13 #3. 249-251.
 25. I. Nakashidze, A. Diasamidze, M. Nagervadze. Erythrocyte group antigens and tumors of female reproductive organs. Georgian Medical news. No 3 (204). March 2012.  18-22.
 26. Nakashidze I, Diasamidze A, Nagervadze M. Frequencies of erythrocyt blood groups alleles and haplotyphes in women with benign tumors of the uterus. Georgian Med News 2012 May; (206):11-5.
 27. Nakashidze I, Diasamidze A, Kotrikadze N, Nagervadze M. Distribution of erythrocyte phenotypic groups in women with benign tumors of the uterus in adjara oncology centre. Georgian Med News. 2012 Jun;(207):15-8.
 28. Нагервадзе М. А. Геногеография эритроцитарных (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) антигенов среди населения Аджарской АР (Грузия)  / М. А. Нагервадзе, С. И. Донсков // Новые задачи современной медицины: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, январь 2012 г.).  — Пермь: Меркурий, 2012. — С. 24-31.
 29. M. Nagervadze*, A. Diasamidze, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze  and S. Tckvitinidze.  Distribution of ABO and Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in the mountain region of Ajara (Georgia).  African Journal of Biotechnology Vol. 10(38), pp. 7324-7329, 25 July, 2011. Available online at http://www.academicjournals.org/AJB. DOI: 10.5897/AJB10.1395. ISSN 1684–5315 © 2011 Academic Journals.
 30. მ. ნაგერვაძე, ა. დიასამიძე, რ. ხუხუნაიშვილი, ლ. ახვლედიანი. ერთროციტური გენეტიკური მარკერების (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) გავრცელების სიხშირე აჭარის რეგიონის მოსახლეობაში. გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი. მონოგრაფია. 2010.
 31. M. Nagervadze, A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze, M. Khoridze Composition of erythrocytic (ABO, Rh-Hr, Kell, Mn) group antigens characteristic of the population of Guria (by the example of Ozurgeti district’s population). J. Georgian Medical news. 11 (188).
 32. ი. ნაკაშიძე, ლ. ახვლედიანი, მ. ნაგერვაძე. ერითროციტური Kell და MN ჯგუფური ანტიგენებისა და ალელების კორელაცია საშვილოსნოსა და ძუძუს კიბოსთან. ISSN 1512-0392. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. №5(60) 2010. 36-40.
 33. Nagervadze M., Khukhunaishvili R., Diasamidze A., Akhvlediani L., Dumbadze G., Koridze M., Tskvitinidze S. Distribution of Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in mountain district of Adjara. ISSN 1512-0392. Experimental and clinical medicine. №5(60) 2010. 26-30.
 34. Teimuraz Lezhava, Jamlet Monaselidze, Tina Jokhadze, Nona Kakauridze, Nodar Khodeli, Mamanti Rogava, Tamara Bochorishvili, Maia Gorgoshidze, Dato Khachidze, Eteri Lomidze, Jaba Tkemaladze, Kote Chichinadze, Marina Koridze, Rusudan Khukhuneishvili, Nato Zosidze, Marina Nagervadze, Tamara Buadze and Maia Gaiozishvili. Gerontology research in Georgia. J. Biogerontology. Publisher Springer Netherlands. ISSN 1389-5729 (Print) 1573-6768 (Online). 2010.
 35. М. Нагервадзе, Л. Ахвледиани. Особенности Распространения эритроцитарных групповых антигенов среди инфицированных гепатитом В и С и здоровых доноров. ISSN 2070-8092. Ж. Таврический медико-биологический вестник. 2010. Т. 13. №1 (49). 148-153.
 36. Нагервадзе М. А., Ахвледиани Л. Т., Каландаров Р. С., Донсков С. И. Распределение антигенов, фено-, гапло- и генотипов системы RH-HR у жителей Аджарии, инфицированных вирусами гепатита В и С. Научно-практический журнал Вестник службы кровы России. №1, 2010.
 37. M. Nagervadze, S. Marcopolou. Maslinic acid – A natural triperpene from olea Europea L. inhibits proliferation and induces apoptosis in Jurkat T-Cell Leukaemia cells. ISBN: 978-960-99253-0-3. Research @ study in Europe enriching educational environment in S. Caucasus. 2010. 31-35.
 38. M. Nagervadze, S. Marcopolou. Maslinic acid, A natural triperpene from olea Europea L., inhibits proliferation and induces apoptosis in Jurkat T-Cell Leukaemia cells. ISBN 978-9941-412-22-6. Batumi-Spring-2010. International conference and exhibition. Programme and abstracts. P. 65-66.
 39. A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, M. Nagervadze, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, S. Tskvitinidze. Paculiarities of spreading erythrocyte group antigens among population of the khelvachauri district. ISBN 978-9941-412-22-6. Batumi-Spring-2010. International conference and exhibition. Programme and abstracts. P.25.
 40. S. Tskvitinidze, R. khukunaishvili, K. Vacharadze, M. Nagervadze, L. Akvlediani. Distribution of erythrocyte group antigens (ABO, RH-HR, KELL, MN) and alleles in sensitive and resistant forms of pulmonary tuberculosis. ISSN 1512-2778 Georgian respiratory Journal, V. 6, S. 1, 2010. P. 90.
 41. Нагервадзе М. А, Ахвледиани Л. Rh-Hr зритроцитарнные групповые антигены и В и С гепатиты. ISSN 2072-0297 Молодой ученый, N 12. Г. Чита. 2009. 106-110.
 42. R. Khukhunaishvili, M. Koridze, M. Nagervadze, N. Zosidze, I. Charkviani. Some bio-gerontological peculiarities of long-livers in Ajara region of Georgia. ISSN 1279-7707 JNHA. The journal of nutrition, healty and aging. V. 13, supplement I. France. Paris. 2009-10-22.
 43. М. Нагервадзе. Особенности распpoстранения эритроцитарных групповых антигенов среди больных туберкулезом легких и здоровых доноров. ISSN 2072-0297 Молодой ученый, N 2. Г. Чита. 328- 334. 2009.
 44. Nagervadze M., Xuxunaishvili R., Diasamidze A., Qoridze M., Dumbadze G., Akhvlediani L. Characterictics of the frequency distribution of some immunogenetic markers in the population of the mountain region (khulo) of Ajara. ISSN 0132-1447. Bulletin of the Georgian Acad. of Science Vol.3, N 2, Tbilisi, Georgia.177-180. 2009.
 45. Nagervadze M., Tskvitinidze S., Donskov S. Characteristics of distribution of some erythrocytic group ABO, RH, Kell, MN system antigens and alleles among pulmonary tuberculous patients. ISSN 1512-2123. Proc. Georgian ACad. Science. Biol. Ser. B. Vol. 7, N 1-2. Tbilisi, Georgia. 47-53. 2009.
 46. Nagervadze M., Nakashidze I., Khukhunaishvili R., Diasamidze A. Correlation of erythrocyte ABO and Rh-Hr group antigens with beast cancer. ISSN 1512-2123. Proc. Georgian ACad. Science. Biol. Ser. B. Vol. 7, N 1-2. Tbilisi, Georgia. 54-57. 2009.
 47. Akhvlediani L., Nagervadze M., Dumbadze G. Detection of Tolerance Against Human Chorionic Gonadotropin at Malignant and Benign Tumors of Female Reproduction System. ISSN 1512-0112. Georgian Medical News, N 6(171),Tbilisi, Georgia. 20-23. 2009.
 48. Koridze M., Khukhunaishvili R., Nagervadze M., Zosidze N., Charkviani I. Biogerontologic study of population in some districts of Adjara autonomous republic. ISSN 1512-0112. Georgian Medical News, N 6(171),Tbilisi, Georgia. 53-55. 2009
 49. G. Dumbadze, R. Dumbadze, M. Nagervadze, L. Akhvlediani. A. Diasamidze. The Concordance and Discordance of Blood Groups antigens in twins. ISSN 1987-7552. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region , Shota Rustaveli State University, Batumi. 82-86. 2009.
 50. S. Markopoulou, M. Nagervadze. Time and Dose response experiments in order to determine the cytotoxicity of maslinic acid both in jurket and normal lymphocytes. ISSN 1987-7552. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region , Shota Rustaveli State University, Batumi. 21-27. 2009.
 51. Tskvitinidze S., Khukhunaishvili R., Nagervadze M., Vacharadze K. Host genetic control to resistance or susceptibility of tuberculosis. ISSN 1987-7552. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region , Shota Rustaveli State University, Batumi. 124-127. 2009
 52. Nakashidze I., Diasamidze A., Akhvlediani L., Nagervadze M., Dumbadze G. Association of erythrocyte ABO, Rh-Hr group antigens, genotype and phenotype features with breast and uterus cancer. ISSN 1987-7552. Collection of works of the of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region , Shota Rustaveli State University, Batumi. 100-104. 2009.
 53. Nagervadze M.,Tskvitinidze S., Khukhunaishvili R., Diasamidze A. Features of expression of ABO system antigen-antibodies in newborns. ISSN 1512-2123.Proc. Georgian ACad. Science. Biol. Ser. B. Vol. 6, N 1-2. Tbilisi, Georgia. 30-33. 2008.
 54. R. Khukhunaishvili, M. Koridze, M. Nagervadze, N, Zosidze, I. Charkviani. The study of gerontologic issues on  the example of Adjara region  population. The 5thinternational Symposium on Genetics of Aging is dedicated to the 90 th  Anniversity of Tbillisi State  university. 27-28. 2008.
 55. ლ. ახვლედიანი, მ. ნაგერვაძე, ს. ფოცხიშვილი. ტუბერკულოზით დაავადებულთა ანტისხეულური პასუხი და ჯამური იმუნოგლობულინური მაჩვენებლები. ISSN 1987-5398. ბათუმის უნივერსიტეტის შრომები  XV. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, მედიცინა. 2008. გვ. 59-67.
 56. ახვლედიანი ლ., ნაგერვაძე მ. დუმბაძე გ. წითურას საწინააღმდეგო იმუნიტეტი ორსულებში. ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები.  II სკოლა–სემინარის შრომათა კრებული. 6-11. 2008.
 57. ახვლედიანი ლ., დიასამიძე ა., ნაგერვაძე მ., დუმბაძე გ., ნაკაშიძე ი.  G კლასის ანტისხეულების დონე ზოგიერთი ავთვისებიანი სიმსივნით დაავადებულებში.  ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები.  II სკოლა–სემინარის შრომათა კრებული. 44-49. 2008.
 58. Nagervadze M.,Diasamidze A., Akhvlediani L., Dumbadze G., Khukhunaishvili R., Koridze M. Distribution features of some erythrocytic group-specific antigens significant for clinical medicine in Adjara region.ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 5, N 1. Tbilisi, Georgia. 41-45. 2007.
 59. Nagervadze M.,Diasamidze A., Akhvlediani L., Dumbadze G. Distribution frequency of erythrocytic ABO system alleles in Adjara region.  ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 5, N 2. Tbilisi, Georgia. 47-50. 2007.
 60. Akhvlediani L., Tchkonia G., Nagervadze M., Dumbadze G. HBsAg Spreading among Seafarers and Humoral Immunity Indexes of  HBsAg Carriers. ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci.,Biol.Ser. B, vol. 5, N 3-4. Tbilisi, Georgia. 43-47. 2007.
 61. Нагервадзе М. А. Диасамидзе А. О., Ахвледиани Л. Т., Думбадзе  Г.А., Донсков С. И. Группы крови (ABO, Rh-Hr, Kell, MN)  среди населении Аджарии. Вестник службы крови России, №1, март, Москва. 8-15. 2007.
 62. Nagervadze M., Diasamidze A ., Akhvlediani L., Dumbadze G., Turmanidze N. Frequency of Occurrence of  Rh-Hr  Genetic Marcers in the Population of Keda Region of Ajara, Georgia. ISSN 0132-1447. Bull. Georg. Acad. Sci. Vol.173-2, Tbilisi, Georgia. 343-344. 2006.
 63. Akhvlediani L., Chikadze N., Janikashvili N.,  Kartvelishvili M., Nagervadze M., Baratashvili D. Level of Human Chorionic Gonadotropin at Malignant  Tumors of  Female Reproduction System. ISSN 0132-1447. Bull. Georg. Acad. Sci. Vol.173-1,Tbilisi, Georgia. 185-187. 2006.
 64. Nagervadze M.,  Akhvlediani L., Dumbadze G., Bagrationi K.,Diasamidze A. Distribution of Rh-Hr antigens in Adjara population. ISSN 1512-2123/ Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B. Vol. 4, N 1. Tbilisi, Georgia. 48-51. 2006.
 65. Nagervadze M., Diasamidze A., Akhvlediani L., Gogitidze T., Dumbadze G., Khakvashi N, Cecxladze D. Blood group antigens correlation with pulmonary tuberculosis in Ajara population.ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B, vol. 4. № 2. Tbilisi, Georgia. 2006.
 66. Nagervadze M.,Diasamidze A ., Akhvlediani L., Dumbadze G. Erytrocytic Phenotype Frequency Distrybution in Population of Keda Region (AJARA). ISSN 1512-2123. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol.Ser. B, vol. 4, N 4. Tbilisi, Georgia. 79-82. 2006.
 67. ბაზიაშვილი ს., ნაგერვაძე მ. დიასამიძე ა. ახალშობილთა სისხლის ჯგუფური ანტიგენ-ანტისხეულების თავისებურებანი. ISBN 99940-25-92-9“ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”,  ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”. 58-64. 2006.
 68. დუმბაძე გ., დუმბაძე რ., ნაგერვაძე მ. ჯაფარიძე ზ. იმუნოგენეტიკური  მარკერების (ABO, Rh, MN, Kell) მემკვიდრეობის თავისებურებანი ტყუპებში. ISBN 99940-25-92-9. “ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”,  ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”94-100. 2006.
 69. ლორია ლ., ნაგერვაძე მ., დიასამიძე ა. იშვიათი ერითროციტური ჯგუფსპეციფიკური ანტიგენების გამოვლენის თავისებურებანი აჭარის რეგიონში. ISBN 99940-25-92-9. “ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”,  ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”143-150. 2006.
 70. გოგიტიძე თ.,  ნაგერვაძე მ., დიასამიძე ა. ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენების კორელაცია ფილტვის ტუბერკულოზთან. ISBN 99940-25-92-9. “ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”,  ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი” 83-93. 2006.
 71. ბაგრატიონი ქ., ნაგერვაძე მ., დუმბაძე გ., ალასანია ნ.  Rh –ანტისხეულებით გამოწვეული იმუნოსენსიბილიზაცია ორსულ ქალებში. ISBN 99940-25-92-9. “ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”,  ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”. 51-57. 2006.
 72. ნაგერვაძე მ., ქოიავა თ., დუმბაძე გ., ახვლედიანი ლ. იმუნოგენეტიკური  მარკერების (ABO, Rh, MN, Kell) ასოციაცია ვირუსულ ჰეპატიტებთან. ISBN 99940-25-92-9. “ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”,  ბათუმის I სკოლა სემინარი, გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი”. 151-163. 2006.
 73. M. Nagervadze, Z. Diasamidze, R.  Khukhunaishvili , A. Diasamidze. Utilization of Protein-Antigenic Markers for Analisis of Species and Population of Prezented in Adzharia Bilberry Family (Vaccinium). ISSN 0132-1447 Bulletin of the Georgian Acad. of Science. Vol.171, N 3. Tbilisi, Georgia. 510-512. 2005.
 74. Nagervadze M., Diasamidze A., Akhvlediani L., Gogitidze T., Dumbadze G., Khakvashi N. Correlation between blood RH sistems group antigens with pulmonary tuberculosis. ISSN 1512-2123 Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. B, vol. 3, N 4.Tbilisi, Georgia. 47-51. 2005.
 75. ა. ჯალიაშვილი, თ. ჩამბა, მ. ნაგერვაძე, ლ. Aხვლედიანი. HBsAg მტარებელ პირთა გამოკვლევა  ჰუმორული რგოლის ზოგიერთ მაჩვენებელსა და ერითროციტურ ჯგუფურ ანტიგენებზე. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერებათა აკადემია, სტუდენტთა  რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებათა თეზისები. თბილისი. 149-150. 2005.
 76. ა. ჯალიაშვილი, ლ. ახვლედიანი, მ. ნაგერვაძე, ა. დიასამიძე. B და C ჰეპატიტით ინფიცირებულ პირთა გამოკვლევა ერითროციტურ ჯგუფურ ანტიგენებზე და HBsAg მტარებელ პირთა ჰუმორული რგოლის ზოგიერთ მაჩვენებელი. ISSN 1512-2530. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერებათა საზოგადოებრივი აკადემია, ჟურნალი “ინტელექტუალი”, #1,. თბილისი. 107-112. 2005.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 14th International Conference Environment, Chemical Engineering & Materials (ENCEMA), Creata, Greace. ABO and Rh blood group antigens and natural anti-A and anti-B antibodies in the neonates Authors: Shorena Gabaidze, Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani , Nana Nakashidze, Alissar Alfilo, Irine Tsintsadze, Nato Gorgadze, Rusudan KhuKhunaishvili, Marina Koridze, Tea Koiava, Ketevan Dolidze, Tamar Bakhtadze. https://youtu.be/7YKdvhjAG2M.

 2. The 3rd International Conference on Biological Engineering and Medical Science (ICBioMed2023).  Blood group antigens and antibodies in the newborns By Sh. Gabaidze, M. Nagervadze, L. Akhvlediani, N. Nakashidze, A. Alfilo, I. Tsintsadze, N. Giorgadze, R. KhuKhunaishvili, M. Koridze, T. Koiava, T. Koiava, K. Dolidze, T.Bakhtadze

 3. Marina Nagervadze, Jilda Gobadze , Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili , Ketevan Dolidze , Leila Akhvlediani , Tea Koiava, Marina Koridze. FINGERPRINT DISTRIBUTION FEATURES IN THE POPULATION OF ADJARA (GEORGIA). 2nd International Conference of Multidisciplinary & Interdisciplinary Bioscience (MIBIO 2023). Venue : Virtual Conference. January 21 ~ 22, 2023. Virtual Conference. https://nldml2023.org/mibio-ps.html?fbclid=IwAR2oiGP2Goi6zHgVL8bQ_sKcgdO6bXAPI-D2o6AFqPK__pSvQcm58NEUBzQ

 4. Covid-19 and erythrocyte Groups. HEMATOLOGY AND BLOOD DISORDERS. USA. 2023.04. https://www.youtube.com/watch?v=eKhwhYVMx7I&t=526s

 5. Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani, Teona Phutkaradze, Mamuka Sikharulidze, Shorena Gabaidze, Sophiko Tskvitinidze, Salome Abuladze, Rusudan Khukhunaishvuli, Marina Koridze, Ketevan Dolidze. The Possible Relationship between ABO and Rhesus System Phenotypes and SARS-CoV-2 Infection. INTERNATIONAL CONGRESS "CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19): PREVENTION, DIAGNOSIS, TREATMENT AND REHABILITATION. ორგანიზატორი: ალერგოლოგიიისა და იმუნოლოგიის ასოციაცია. 2023 წლის მაისი. 

 6. M. Nagervadze, L. Akvlediani, I. Tsintsadze,  T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. khukhunaishvili, M. Koridze.  The features of antigen prevalence of Rhesus system in donor population. The 13th International Conference on Biology
  and Biomedicine (BIO 2021). Greece. Athen. 26-28 Febrary. Interbit Research (interbit-research.com) (16) conference file Marina Nagervadze - YouTube
 7. Marina Nagervadze, Irine Tsintsadze, Leila akhvlediani, Jilda Gobadze, Rusudan Loria, Shorena Gabaidze, Ketevan Dolidze,  Sopiko Tskvitinidze,  Rusudan Khukhunaishvili,  Marina Koridze. ABO AND MN ERYTHROCYTE BLOOD GROUP ANTIGENS AND ITS         COMBINATIONS FREQUENCY IN GEORGIAN BLOOD DONORS. International Health Sciences Conference (IHSC 2020). 5-6 November 2020, Dicle University, Diyarbakır, Turkey. IHSC_2020.pdf

 8. ANTIMICROBIAL DRUG RESISTANCE OF ESCHERICHIA COLI WHICH CAUSE NOSOCOMIAL INFECTION; Leila akhvlediani, ViktorisaTavadze, Tea Koiava, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Nagervadze, Marina Koridze. International Health Sciences Conference (IHSC 2020). 5-6 November 2020, Dicle University, Diyarbakır, Turkey. IHSC_2020.pdf

 9. PSEUDOMONAS AERUGINOSA –NOSOCOMIAL INFECTION IN ADJARA REGION; Tea Koıava, Leila Akhvlediani, Marina Nagervadze, Viktoria Tavadze, Marina Koridze. International Health Sciences Conference (IHSC 2020). 5-6 November 2020, Dicle University, Diyarbakır, Turkey.IHSC_2020.pdf

 10. The 19 th international Gene Forum. Tartu, Estonia, August 30-31, 2019. "The role os anti-H monoclonal antobodies for blood tyoing in donors and newborns". 
 11. „თანამედროვე ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“ 29 სექტემბერი. თბილისი-ბათუმი, 2019. დონორთა სისხლის იმუნოგენეტიკური მახასიათებლების შეფასება“. დაიბეჭდა აბსტრაქტების ბრობუშარაში. 
 12. Artist პრაქტიკული კვლევა საბუნებისმეტყველო საგნების სწავლების ინოვაციისთვის. “ჩემი წარმატებული მომავლის საწარმო”.  30.07. 2019 – 01.08. 2019. ბათუმი.  
 13. საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგალოების მე-4 საერთაშორისო ყრილობა. 23-25 სექტემბერი, 2019.  ABO და  MN ჯგუფური სისტემის კომბინაციები დონორებში. დაიბეჭდა აბსტრაქტების ბროშურაში. 
 14.  3 rd international symposium on multidisciplinary studies and innovative technologies. 11-13 octomber, Ankara/Turkey. Erythrocyte  A, A1, H (A) and B antigens in blood donors.  Published in abstract book. 
 15.  3 rd international symposium on multidisciplinary  studies and innovative technologies. 11-13 octomber, Ankara/Turkey. Erythrocyte  blood groups antigens and native  and immune antibodies in different populations".  keynote speaker. 
 16. 4 th international symposium on  innovative approaches in health and sport science. 22-24 nobember, 2019. Rh - alloimmunization during pregnancy. 
 17.  Human genome and health - 2 nd international conference  translation medicine in the era of omics. 11-12 may, 2019. "Erythrocyte antigens expression among patients with Blood Tumor and Anemia". Published in abstract book. 
 18. 14 th to 17th of november, 2018. Turkey. The internatinal health sciences conference 2018 (IHSC 2018). Frailty among the beneficiaries of Batumi St. Catherine nursing homes.   Publiched in abstract book 
 19. May 19-20, 2018. Human genome and health - the first international conference in georgia. Immunogenetics characteristics in blood donors. Publiched in abstract book. 
 20. ABO, Rh and MN Blood Group Systems in Gastric Cancer. Publication in: abstract book (Human Genome and Health - The First International Conference in Georgia), Poster presentation. P. 26; 2018
 21. 29TH SEPTEMBER -1 ST OCTOMBER, 2017. International scientific conference “Future technologies and quality of life. Batumi. Blood typing in donors with classical and modern methodology and its application. Published in abstract book. 
 22. 19 th 21 th of  octomber, 2017. The international natural and health SCIENCE CONFERENCE (INHSC). ANTALYA, TURKEY.  THE PREVALENCE OF TAS2R38 GENE PHENOTYPES AMONG THE PATIENTS WITH SOME ENDOCRINE SYSTEM DISORDERS. Published in abstract book. 
 23. May 1-2, 2017. Higher Education - New technologies and Innovations. Kutaisi, Georgia. Case Study in medical Genetics. Published in abstract book.
 24. June 28 –July 1, 2017.  V European Congress on Asthma and Copd  IX Georgian National Congress on Allergy Astma and Immunology.  Tbilisi. Encoding and expressing characteristics of erythrocyte group antigens and antibodies.  
 25. June 15-19, 2018. VI EUROPEAN CONGRESS ON ASTHMA, COPD & RESPIRATORY ALLERGY, X GEORGIAN NATIONAL CONGRESS ON ALLERGY, ASTHMA & IMMUNOLOGY. Tbilisi, Georgia. Main  reasons of epigenetic changes of blood antigens. 
 26. 8–16 ივლისი 2017.  მედიკოსთა 42–ე  საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია ,, თანამედროვე კლინიკური მედიცინა–მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები“. ჩაქვი.  ერითროციტური ანტიგენების სკრინინგის თავისებურებები დონორებში. 
 27. 30 ივნისი–2 ივლისი, 2017. ბათუმის საერთაშორისო VI სკოლა–კონფერენცია „აქტუალური საკითხები ბიომედიცინაში“.  ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. „უშვილობა, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა“ „დონორთა სისხლის იმუნოგენეტიკური მახასიათებლების ანალიზი“. 
 28. 2016 წლის 26-28 თებერვალი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 75 წლისადმი მიძღვნილი ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია. ბაკურიანი.
 29. მედიკოსთა ტრადიციული 39-ე საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია „თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები“2016. ბაკურიანი. 
 30. International conference “Applied ecology: problems, innovations” 7-10 May, 2015. Tbilisi-Batumi, GEORGIA. R. Khukhunaishvili, M. Koridze, M. Nagervadze, C. Khizrevanidze, Sh. Gabaidze. Phenotypical Variations of TAS2R38 Gene and Its Bioecological Significance.
 31. მესამე სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „ სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. მაისი, 2015.
 32. VIII ეროვნული კონგრესი ალერგიას, ასთმასა და იმუნოლოგიაში. თბილისი–წყალტუბო, 24–27 ივნისი, 2015.
 33. საქართველოს მეცნიერებათა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი. მედიკოსთა ტრადიციული 37–ე საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია. ბაკურიანი 2015. თანამედროვე კლინიკური  მედიცინა – მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. ბაკურიანი. 21 თებერვალი – 1 მარტი.
 34. საქართველოს მეცნიერებათა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი. მედიკოსთა ტრადიციული 35–ე სკოლა–კონფერენცია. ბაკურიანი 2014. თანამედროვე კლინიკური მედიცინა – მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. ბაკურიანი. 22 თებერვალი–2 მარტი. 
 35.  „The distribution of blood group antigens among reproductive, menopause and postmenopausal women with breast gland tumors”. National Congress of Medical Biology and Genetics, Kuşadası, Turkey, 2014  (Abstract: pp.147-148).
 36. მედიკოსთა XXXIII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია "ბაკურიანი 2013". თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. 23 თებერვალი - 2 მარტი. 2013. ბაკურიანი. 
 37. Second international conference „from maturity to ageing”. August, 27-29, 2012. Batumi, Georgia.
 38. VII Georgian congress of allergology and immunology. V international congress “health and drugs”. October 5-8, 2012. Tskhaltubo-Batumi, Georgia.
 39. მედიკოსთა XXXII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია: "თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინის მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები". 21-28 ივლისი, 2012. თბილისი- ჩაქვი.
 40. Новые задачи современной медицины: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Пермь, январь 2012 г.).  — Пермь: Меркурий, 2012. — С. 24-31.
 41. ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები. ბათუმის III სკოლა-სემინარი. ბათუმი, 2011.
 42. International conference and exhibition. Batumi-spring-2010. May 7-9, Batumi, Georgia.
 43. 2 - nd international congress of the Georgian respiratory association. Barumi, Georgia, June 10-12, 2010.
 44. XIX th IAGG world congress of Gerontology and geriatrics. 5-9 July, 2009. Paris.
 45. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ახალგაზრდა მედიკოს სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია. 2009. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 46. The 5thinternational Symposium on Genetics of Aging. Tbillisi State  university. 2008
 47. ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები.  ბათუმის II სკოლა–სემინარი.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008.
 48. “ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”, ბათუმის I სკოლა სემინარი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2006.
 49. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2007.
 50. ახალგაზრდა მეცნიერთა ასოციაციისა და მეცნიერებათა აკადემიის პირველი რესპუბლიკური კონფერენცია. თბილისი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.  ბსუ მიზნობრივი საგრანტო კონკურსი ,,MTHFR677C/T გენის პოლიმორფიზმთან ასოცირებული ზოგიერთი დაავადება ხანდაზმულ ადამიანებში’’. 2023. ძირითადი პერსონალი.

 2. Erasmus+ . Promoting relevant education in science for sustainability PRESS. 2023-2025. The expert.

 3. Erasmus+. Responsible conduct of research-research integrity and ethics in Georgian Universities (ETHICS). 2023-2025. Trainer. 

 4. ბსუ მიზნობრივი საგრანტო კონკურსი „თრომბოზების გენეტიკური ასპექტები აჭარის რეგიონში“ 2019.  ძირითადი პერსონალი.

 5. ბსუ მიზნობრივი საგრანტო პროექტი „ ახალშობილთა სისხლის  ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენ-ანტისხეულების  იმუნოგენეტიკური მახასიათებლების შეფასება“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. 2020

  3. Erasmus+ 573533-EPP-1-2016-1-DEEPPKA2-CBHEJP.  საგრანტო ხელშეკრულება  N02–19/02  25.01. 2018. "Action Research to innovate Science Teaching and carier orientation. მკვლევარი.

  4. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის “მაგისტრანტთა სასწავლო–კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსის გამარჯვებული პროექტი „დონორთა სისხლის რეგიონალური იმუნოგენეტიკური მახასიათებლების შეფასება (აჭარის რეგიონის მაგალითზე)“. საგრანტო ხელშეკრულება N15MR_2.3.2_12. 2016 წელი. მაგისტრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

  5. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის “მაგისტრანტთა სასწავლო–კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების კონკურსის გამარჯვებული პროექტი „ფერთა სიბრმავის, როგორც გენეტიკური დაავადების რაოდენობრივ–თვისობრივი ანალიზი ქართულ პოპულაციაში“. საგრანტო ხელშეკრულება N15MR_2.1.6_14. 2016 წელი. მაგისტრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

  6. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი, საგრანტო ხელშეკრულება № SC/23/7-100/14. თამბაქოს მოხმარების გავლენის შესწავლა ცოცხალი ორგანიზმების ზრდა–განვითარებაზე. 2014-2015. მეცნიერ ხელმძღვანელი.

  7. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსში გამარჯვებული  და დაფინანსებული პროექტი. საგრანტო ხელშეკრულების  №12/39. რეზუს სისტემის ანტიგენების _ С, c, D, E, e გავრცელების თავისებურებანი  და მათი სკრინინგის აუცილებლობა  დონორთა სისხლში და ანტი- D ანტისხეულებით გამოწვეული ალოიმუნოსენსიბილიზაციის ცალკეული შემთხვევები ორსულებში. 2012-2013. გრანტის მიმღები.

  8. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი, საგრანტო ხელშეკრულება № 19/07. დალტონიზმის მემკვიდრეობის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლების განსაზღვრა აჭარის რეგიონის მაგალითზე. 2012-2013. მეცნიერ ხელმძღვანელი.

  9. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. “ერითროციტური (ABO, Rh-Hr, Kell, MN Ss) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანთროპოლოგიაში”. 2009-2010. ძირითადი შემსრულებელი.

  10. INTAS EU.  B უჯრედული ქრონიკული ლიმფური ლეიკემიის იმუნოთერაპია. 2002-2005. ტექნიკური მუშაკი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Erasmus+ academic staff exchange program in Poland 22.03.2023-25.03.2025
 2. Training on ''Flipped Classroom'‘ to discuss the new method of learning. The training was organized by BAU International University, Batumi on February 19, 2021.
 3. Training on ''effective usage of  academic databases". The training was organized by BAU International University, Batumi on February 19, 2021.
 4. Treining methods  in medical education (PBL, CBL) 5-6 may, 2019, Batumi. Professor Peter lyduard and Nino Porakishvili. 
 5. 22-25 octomber, 2018. International training programme: Gerontology and geriatrics International scool.
 6. Batumi, Georgia 2018. EBSCO Information Services Customer Training and Success 
 7. სემინარი: "საბუნებისმეტყველო საგნებში მოსწავლეთა კონკურსის ორგანიზების წარმატებული საერთაშორისო გამოცდილება INTEL ISEF EDUCATOR ACADEMY, Tbilisi. 7.03.2015
 8. ტრენინგი თემაზე: „საქართველოში მეცნიერ ბიოლოგთა ინტელექტუალური საკუთრებისმართვა. როგორ დავიცვათ საკუთარი ნაშრომი და მიიღოთ სარგებელი. 4-6 ივნისი, 2012, თბილისი, საქართველო.
 9. ტრენინგი თემაზე: „სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“. ა(ა)იპ გორის   სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. პროგრამის მოცულობა - 2 კრედიტი (50 სთ). 2012.
 10. ინგლისური ენის  upper intermediate  კურსი.  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011-2012.
 11. სამედიცინო განათლების გაგრძელების სერთიფიკატი. საქართველოს რესპირაციული ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონგრესი. მიღებული კრედიტები: 12.
 12. სტაჟირება თესალონიკის ალექსანდრეს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მცენარეთა წარმოების დეპარტამენტის მოლეკულური ბიოლოგიის ლაბორატორიის ბაზაზე. საბერძნეთი. თესალონიკი.  2008-2009.
 13. სემინარი: “საქართველოში ბიომედიცინის სფეროს წარმომადგენელ მეცნიერ ქალთა პროფესიული განვითარების პროგრამა”. 24 ოქტომბერი, 2009. თბილისი. ქალთა და ბავშვთა დაცვის კავშირი.
 14. სემინარი: „ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები“ აიპ „დევნილ პედაგოგთა ლიგა“. 2009.
 15. Erasmusmundus lot 5 დოქტორანტი (12 თვიანი) 2008-2009. (60 კრედიტიანი დიპლომის დანართი). სპეციალობა მოლეკულური და უჯრედული ბიოტექნოლოგია.
 16. Workshop :”New methods and the use of information and communication technologies in higher education”. 8-9th may 2008. Thessaloniki.Greece.
 17. Workshop: “Teaching Techniques in Biology”. January 16-18, 2008. Tbilisi, Georgia.
 18. შ.პ.ს. “დონბატი”-ის კომპიუტერული ცენტრის პერსონალური კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები. ბათუმი. 2008.
 19. სტაჟირება ჰემატოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სამი ( 1. სისხლის ჯგუფის სტანდარტიზაციის, 2. სისხლის იმუნოლოგიური ტიპირებისა და 3. იმუნოჰემატოლოგიის) ლაბორატორიის ბაზაზე. რუსეთის ფედერაცია. მოსკოვი. 2004-2005.
 20. EU Erasmus Mundus Electra – Enhancing Learning in ENPI Countries through Clean technologies and Research related Activities პროექტის ფარგლებში, როგორც აკადემიური პირი 2014-2015 სასწავლო წელს ერთი თვით  ვიმყოფებოდი ლიმერიკის უნივერსიტეტში (ირლანდია), სადაც ადგილობრივი ბიბლიოთეკის რესურსების გამოყენებით მოვამზადე ემბრიოლოგიის სასწავლო კურსი.  
უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), რუსული (B1), ინგლისური (B2).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Power point, Internet, Page maker

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა