საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ქეთევან დოლიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 12/08/1950
მისამართი: ბათუმი 6010 ; შ.ხიმშიაშვილის 9, ბინა 19
ელ-ფოსტა: dolidze.qetevani@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 577 783505
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია/გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია/გენეტიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

·     მორფოლოგია (ციტოლოგია, ჰისტოლოგია)

·     მცენარეთა გენეტიკა, ბიოტექნოლოგია

·     მცენარეთა ბიომრავალფეროვნება

·     ადამიანის პოპულაციური გენეტიკა, ბიოგერონტოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
2014 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, პროფესორი, ბიოლოგიისა და ზღვის ბიოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი
2013 – 2014 წ.წ. ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიისა და ზღვის ბიოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი
2010 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტი, სრული პროფესორი, ბიოლოგიისა და ზღვის ბიოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი
2009 – 2010 წ.წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დეკანის მოადგილე, ბიოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
2006 – 2009  წ.წ.შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიის დეპარტამენტი, სრული პროფესორი, ბიოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი
1975 – 2006 წ.წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიის კათედრის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, დოცენტი.
1974 – 1975 წ.წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბიოლოგიის კათედრის ლაბორანტი
1997 – 1999 წ.წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტის ასპირანტურის განყოფილების გამგე,
1999 – 2005 წ.წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტის სამეცნიერო განყოფილების გამგე.
1973 – 1976 წ.წ. საქართველოს განათლების მუშაკთა პროფკავშირის აჭარის საოლქო კომიტეტის პლენუმის წევრი.
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani, Teona Phutkaradze,  Mamuka Sikharulidze, Shorena Gabaidze,  Sophio Tskvitinidze, Salome Abuladze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze, Ketevan Dolidze. The Possible Relationship Between ABO and Rhesus System Phenotypes and SARS-CoV-2 Infection. Georgiam Biomedical news. 2022.  DOI: 10.52340/GBMN.2023.01.01.24
 2. Marina Nagervadze, Jilda Gobadze, Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili , Ketevan Dolidze, Leila Akhvlediani, Tea Koiava, Marina Koridze.  FINGERPRINT DISTRIBUTION FEATURES IN THE POPULATION OF ADJARA (GEORGIA). International journal of advances in biology. V 10, N1, 2022. 
 3. Marina Koridze, Marina Nagervadze, Maria Sarkhaiani, Leila Akhvlediani, Rusudan Khukhunaishvili, Ketevan Dolidze, Sophiko Tskvitinidze, Shorena Gabaidze, Irina Nakashidze, Sopio Garakanidze and Giorgi Nikolaishvili (March 25th 2021). The Study of Some Possible Risk Factors for Arterial Thrombosis in the Example of Georgian Patients [Online First], IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.96121. Available from: https://www.intechopen.com/online-first/the-study-of-some-possible-risk-factors-for-arterial-thrombosis-in-the-examprgian-patients.
 4. I. Tsintsadze, L.AKhvlediani, R.Khukhunaishvili, M.Koridze, S.Tskvitinidze, I.NakaShidze, K.Dolidze, R.Loria, M.Nagervadze. Specific Combinations of Erythrocyte Group Antigens in Blood Donors. Indian J Hematol Blood Transfus. 2020 Apr; 36(2): 356–360.Published online 2019 Oct 4. doi: 10.1007/s12288-019-01197-4. Publisher Springer India. IF. 1.61. 
 5. Medea Beridze, Aleko Kalandia, Indira Japaridze, Maia Vanidze, Natela Varshanidze, Nazi Turmanidze, Ketevan

Dolidze, Inga Diasamidze, Eteri Jakeli.  “Phytochemical Study of Endemic Species Helleborus Caucasicus and Helleborus Abchasicus” HighTech and Innovation Journal. 2020/3/1 28-32pp. https://scholar.google.com/scholar? oi=bibs&hl=en&cluster=7321212870091975158

 1. I.Nakashidze, N.Kotrikadze, M.Nagervadze, L.Ramishvili, M.Alibegashvili, N.Petrovic, N.Kedelidze, S.Garakanidze, B.Sepiashvilli, K.Dolidze, R.Khukhunaishvili, M.Koridze, D.Baratashvili, S.Ahmad. ABO, RH, KELL AND MN systems within uterine cancer. Publication date 2019/9/1. Source International Journal of Gynecologic Cancer. (Web of Science - Clarivate). IF:  1.746. 2020; Vol.29, Suppl. 3: Pages A101-A101.
 2. Medea Beridze, Natela Varshanidze, Nazi Turmanidze, Ketevan Dolidze, Nana Zarnadze, Gia Bolkvadze, Jana Tchitanava and  NinoManvelidze| GEORGIA|Variety of  plants  of  Chorokhi  Delta  of  Adjara  Floristic  District, Georgia International Journal of Environmental SciencesVol 9 Issue 3; ISSN: 2277-1948; CIF: 3.654.                 http://cosmosimpactfactor. com/page/journals_details/1519.html
 3. Tamar Katcharava, Tinatin Epitashvili, Natela Varshanidze1, Nazi Turmanidze, Ketevan Dolidze, Nana Zarnadze, Inga Diasamidze, Eteri Jakeli, Physiological and chemical characteristics of Lemon Balm (Mellisa Officinalis) in Georgia. DOI: 10.15520/jro.v7il.46. Journal of Research and Opinion.JRO, 7(1), 2618-2621(2020). ISSN (O): 2589-9058, ISSN(P): 2589-904X
 4. I.Nakashidze, N.Kotrikadze, M,Nagervadze, L.Ramishvili, M.Alibegashvili, N.Petrovic, N.Kedelidze, S.Garakanidze, B.Sepiahsvili, K.Dolidze, R.Khukhunaishii, M.Koridze, D.Baratashvili and S.Ahmad. 235 ABO, RH, KELL AND MN systems within uterine cancer. (Publication as a scientific Research abstract);  International Journal of Gynecologic Cancer (Web of Science - Clarivate). IF:  1.746. 2020; Vol.29, Suppl. 3:A101.

            http://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2019-IGCS.235   

 1. N.Zarnadze, K.Dolidze, S.Manjgaladze, N.Turmanidze, J.Chitanava, G.Bolkvadze, E.Jakeli. Microclonal Propagation of Crataegus MonogynaJacq.inVitro. CBUInternationalConferenceProceedingsVol.7: 2019.4p.E-ISSN1805-9961.Prague,CzechRepublic

       https://scholar.google.com/scholar?cluster=10418358026197271223&hl=en&as_sdt=0,5

 1. E.Makaradze, G.Mepharishvili, N.Varshanidze, K.Dolidze, I.Diasamidze, E.Jakeli, N.Zarnadze. RAPD-ALYSIS OF CYCLAMEN SPP. GENOME POLYMORPHISM. CBU International Conference Proceedings Vol 7 (2019): E- ISSN1805-9961 Prague, Czech Republic 2019. https://scholar.google.com/scholar?cluster=4818204559656499134&hl=en&as_sdt=0,5
 2. N. Zarnadze, K.Dolidze, S. Manjgaladze, Ts. Bolkvadze, I. Diasamidze. Somatic Embryogenesis in Hyacinth in- vitro Culture. International Journal of Biotechnology and Recent Advances. 1(2), Pp.57- 59; Doi: 10.18689/ijbr-1000109 Published by Madridge Publishers. January 7, 2019. p.57-59 ISSN: 2639-4529 https://scholar.google.com/scholar?cluster=13446389847976636399&hl=en&as_sdt=0,5
 3. N.Zarnadze, K.Dolidze, S.Manjgaladze, N.Turmanidze, J.Chitanava, G.Bolkvadze, E.Jakeli. Microclonal Propagation of Crataegus Monogyna Jacq. in Vitro. CBU International Conference Proceedings Vol. 7: 2019. 4p. E- ISSN1805-9961.Prague, Czech Republic. 2019
 4. N.Varshanidze, N.Turmanidze, K.Dolidze, N.Zarnadze, I.Diasamidze, T.Epitashvili, T.Katcharava.

      Biodiversity of Medicinal Plants Containing Essential Oil and Their Spreading in Adjara. Universal Journal of Agricultural. Research 6(3): 99-104, July, 2018. USA. DOI: 10.13189/ujar. 2018.060301 izon Research Publishing 2880.  http://www.hrpub.org/download/20180630/UJAR1-10411675.pdf https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=en&cluster=8755227919205645400

 1. E. jakeli, N.Varshanidze, I. Diasamidze, K. Dolidze,N.Zarnadze. BOIDIVERSITY OF MEDICINAL PLANTS OF WILD FLORA IN AJARA–SOUTH COLCHIS AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE. 3rd International Science Symposium “New Horizons in Science”, Conference Processing Books ISS2018  ISBN:

978-605-666789-3-6 Editor: NWSA Academic Journals YEE Pristine Turkish Culture Center Pristina. Cosovo.

2018. 4p. https://scholar.google.com/scholar?cluster=16589228749262333088&hl=en&as_sdt=0,5

 1. N.Zarnadze, I.Diasamidze, N.Varshanidze, K.Dolidze, Ts.Bolkvadze. In vitro reproduction of Kidney Tea  (Orthosiphon stamineus Bents) Journal of Pharmacy and Pharmacology. Vol.6. Number 6 (2018) (Serial Number

56).  695-699 pp. USA.  ISSN: 2328-2150 doi:10.17265/2328-2150/2018.07.009 https://scholar.google.com/scholar?cluster=2812437321272550085&hl=en&as_sdt=0,5

 1.  Dolidze K., Turmanidze N.,   Diasamidze I.,   Zarnadze N., Varshanidze N.   Effect of Hybridization on the Development of Additional Embryos in Citrus”. International Journal of Life Sciences. Vol. 6. No. 1. Copy right by CRDEEP Journals All Rights Reserved Pages: ISSN: 2277-193x; http://www.crdeepjournal.org/wp- content/uploads/ 2017/01/Vol-6-1-6-IJLS.
 2. K.Dolidze,  I.Diasamidze,  E.Makaradze,  J.Chitanava,  N.Varshanidze,  N.Turmanidze  and  G.Bolkvadze.  A Preliminary Review of Endemic in Situ Conserved of Adjara Protected Areas in Georgia. International Journal of Environmental Sciences. Vol. 6. No. 1. 2017. Pp 13-16. ©Copyright by CRDEEP Journals All Rights Res-erved. https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=TDBE4jIAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
 3.  Zarnadze N.; Dolidze K.; Chitanava J. Aspects of accession In vitro culture and Microclonal propagation of Staphylea Colchica."Intercultural Dialogues"   Scientific Papers, Iakob Gogebashvili Telavi State Univeersity, Telavi, Georgia, 2017; 237-241 pp.
 4. Varshanidze N., Dolidze K., Turmanidze N., Diasamidze I. Biodiversity of medicinal plants   of the Seaside Adjara wild flora". Intercultural Dialogues of IV International Scientific Conference 2017.ISSN 2233 -3401. Iakob Gogebashvili Telavi State University. Telavi. 6 p.
 5. Васадзе Т.Т., Мемиадзе Н.М., Долидзе К.Г. Редкие папоротники флоры Аджарии. (T.Vasadze, N.Меmiadze, K.Dolidze. Rare ferns of Ajarianflora). НЭБ.//Современные проблемы науки и образования. 2016. №5.
 6. N. Manvelidze. N. Zarnadze, S.Manjgaladze, C.Bolkvadze, K.Dolidze. Regulation  of Mikroklonal Reproduction

According  to  the  nutrient  Medium  Components  of  in  vitro  Culture  of  Staphilea  colchica,  /SEAB  2016, Symposium on euroasian biodiversity, 23-27 May.Antalia. Turkiye, 2016.

 1. N. Manvelidze, N. Zarnadze, N. Varshanidze, I. Diasamidze, S. Manjgaladze, T. S. Bolkvadze and K. Dolidze.

The   Induction of   Callusogenesis and   Morphogenesis of   Staphylea colchica into in vitro culture /Interna-

tional Journal of Life Sciences. India,Vol. 5 No. 4. 2016.

 1. T.Vasadze, N.Memiadze, K.Dolidze. Diversity of  ferns  in  Ajara floristic region.  International   Journal  of

Current Research. Vol.7, Issue,10,2015. http://www.journalcra.com

 1. T.Vasadze, N.Memiadze, K.Dolidze. Diversity of Subspontaneous Ferns of Ajara Floristic Region. Bull.of the

Georgian National Acad.of sciences,vol.9, no 3, 2015.  https://scholar.google.com/scholar?cluster

=4096163649215205466&hl=en&as_sdt=0,5

 1. Долидзе К., Нагервадзе М.Дальтонизм, цветоваяслепота, как наследственное заболевание в Aджарском автономном республике (Грузия).//Молодой ученый.№3(62). М.2014.
 2. Долидзе К. Н.Турманидзе. Изучение хромосомных нарушений у цитрусовых при воздействии вытяжкой из листьев и пыльцевых зерен.//Фундаментальные исследования. М.2014. № 6. ч. 1.
 3. Турманидзе Н.М.,Долидзе К. Результаты изучения динамики содержания пластидных пигментов в листьях чайного растения,//Фундаментальные исследования.2014.№ 9.Ч.9.М.
 4. I.Diasamidze, G. Bolkvadze, Turmanidze N,  Dolidze K., Jakeli E.Biomorphological peculiarities of Arbutus andrachne L. in South Colchis, Adjara; МАТЕРИАЛИ МIЖНАРОДНOI НАУKOBOI  КОНФЕРЕНЦII: «Интродукция, сохранение и мониторинг растительного разнообразия» NAN Ukraine  Kiev, ISBN  978-966-437-390-3, 2014.
 5. Н.Варшанидзе,Н.Турманидзе,К.Долидзе, Н.Асанидзе, Н.Зарнадзе. Культивирование Стерку­­лии Платинолистной (Sterculia Platinofolia L.) в условиях Аджарии. ІНТРОДУКЦІЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯТА МОНІТОРИНГ РОСЛИННОГО РІЗНОМАНІТТЯ (МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ).2014. КИЇВ. c.26-27.
 6. დოლიძე . ნიშან-თვისებათა დამემკვიდრება ჩაის (Theasinensis L.) დიპლოიდურ და პოლიპლოიდურ ჰიბრიდებში. გამომც. “ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი” (მონოგრაფია). ბათუმი.2014. 165 გვ.
 7. დოლიძე . ზოგადი ჰისტოლოგია (სახელმძღვანელო) გამომც. “ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”ბათუმი. 2014. 216 გვ.
 8.  G.Keloglu, N.Varshanidze, K.Dolidze, N.Turmanidze, M.Koridze, D.Baratachvili, A.Bakuridze. Das Golden vlies und seine volksmedizin (Heilpflanzen und heilkunde in Georgien). Geest, Vechta Printed in Germany. 2013.601p.
 9. Zarnadze, M.Koridze,  K.Dolidze,   S.Manjgaladze,   C.Bolkvadze.Regulation   of   Microclonal Reproductoin According to the  Nutrient Medium Components of in vitro  Culture of Senecio Phlathiphiloides. International Caucasian forestry Symposium, 2013, Works. Artvin, Curuh university, Turkey.
 10. ნ.ვარშანიძე, ი.დიასამიძე, .დოლიძე,    ნ.თურმანიძე.   აჭარის    ტყის    სამკურნალო   მცენარეების მრავალფეროვნება..საერთ. კონფ. “ტყეების მდგრადი მართვის თანამედროვე გამოწვევები კავკასიაში”- მასალები. თბილისი. 2013.
 11. დიასამიძე ი. თურმანიძე ნ. ვარშანიძე ნ. ძე . Hypericum perforatum L.   ეკო -ფიზიოლოგიური შესწავლა. ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა  მცენარეთა   მრავალფეროვნების   შენარჩუნებაში- სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფ. მასალები. ნაწ. I. ბათუმი. 2013.
 12.  ნ.ზარნაძე, ე.ჯაყელი, .დოლიძე, ზ.ჯაფარიძე. მრავალრიცხოვანი რეგენერაცია ლიმონის (Citrus limon) კალუსის კულტურაში. სოფლის მეურნეობის აკადემიის მოამბე. №4, 2012.
 13. ნ.ზარნაძე, ე.ჯაყელი,  .დოლიძე. პოლპალას (Aerva lanata) მიკროგამრავლება in vitro კულტურაში. სოფლის მეურნეობის აკადემიის მოამბე. №4, 2012
 1. ნ.ზარნაძე, ე.ჯაყელი,  .დოლიძე, ნ.ვარშანიძე. ასფურცელა ვარდის (Rosa centifolia L.) გამრავლება in vitro კულტურაში //საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგი- ები და   გარემოს დაცვა”, 30-31 მაისი. ქუთაისი, 2012.
 2. .დოლიძე.  ჰისტოლოგიის  სწავლების  ასპექტები.  საქართველოს  მეცნიერებისა  და   სოციალური განვითარების ფონდი „ინტელექტი“. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფ. მოხსენებათა თეზისები. 2012. ბათუმი. გვ. 208 -210.
 3. დოლიძე ., დიასამიძე ა., ქორიძე მ., ხუხუნაიშვილი რ. ზოგიერთი სუბტროპიკული კულტურის (ჩაი,

          ციტრუსი) ბიომრავალფეროვნების ავტომუტაგენური ბუნება. ეროვნული სამეცნიერო კონფ.,      

          მიძღვნილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის 70-ე   წლისთავისადმი - შრომათა     

         კრებული „საქართველოს ბიომრავალფეროვნება“. თბ. 2011. გვ. 102-106

 1. ნ.  ვარშანიძე,  .  დოლიძე,  ი.  დიასამიძე, ნ.  თურმ ანიძე.  ორნაკვთიანი გინკგო,  როგორც  ძვირფასი დეკორატიული  და  სამკურნალო  მცენარე.  //ექსპერიმენტული  და  კლინიკური  მედიცინა.  №  5, „ინტერფარმი“. თბ ილისი, 2011.გვ.40-41
 2. K.Dolidze, A.Diasamidze, M.Koridze, N.Turmanidze. For studing question of hybridization in plant of tea (Thea

sinensis L.). 1st international Turkey and Japan. Environment and forestry symposium. 04 -06 November 2010 (Karadeniz Technical University, Trabzon – Turkey). Abstract. Vol. 3. p. 1501

 1. Diasamidze A., Dolidze K., Koridze M. Law Conformity of Spontaneous – Mutational Processes in Subtropical Cultures and Their Function in Producing Culti-Genetic Genofund. Materials of Internationnal Conference & Exhibition. Batumi, Georgia. May 7-9. p. 24. 2010.
 2. Diasamidze A., Dolidze K., Koridze M., Turmanidze N. About the evolution meaning of mechanisms and poly embryo of a strong spontaneous mutation genesis in citrus. International scientific conference “Problems of subtropical agriculture and processing industry” dedicated to 80TH anniversary of foundation t he institute. // Subtropikal crops. 1-4 (261-264), 2010.
 3. ვარშანიძე ნ., დიასამიძე ი., დოლიძე ქ., თურმანიძე ნ. ზღვისპირა აჭარის ქვიშნარების იშვიათი და ქრობადი მცენარეები და მათი დაცვის ღონისძიებები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. ქუთაისი. 2010. გვ 168-171..
 4. Долидзе К.,  Диасамидзе А., Турманидзе Н., Гогмачадзе Л. Особенности расщепления гибридов при скрещивании разных по урожайности и качеству форм чая сорта Колхида. 2009. // Электроино-произв. журнал АгроЭкоИнфо. №1. М. 6 стр.
 5. Турманидзе  Н., Долиде К., Диасамидзе А.,  Гогмачадзе Л.  Динамика  интенсивности  фотосинтеза  в некоторых формах листьев растений чая. 2009.//Электроино-произв. журнал АгроЭкоИнфо. №1.М.5 с.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Marina Nagervadze, Jilda Gobadze, Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili, Ketevan Dolidze, Leila Akhvlediani, Tea Koiava, Marina Koridze. FINGERPRINT DISTRIBUTION FEATURES IN THE POPULATION OF ADJARA (GEORGIA). 2nd International Conference of Multidisciplinary & Interdisciplinary Bioscience (MIBIO 2023). Venue: Virtual Conference. January 21-22, 2023. Virtual Conference.

 https://nldml2023.org/mibio-ps.html?fbclid=IwAR2oiGP2Goi6zHgVL8bQ_sKcgdO6bXAPI-D2o6AFqPK__pSvQcm58NEUBzQ

 1. The 3rd International Conference on Biological Engineering and Medical Science (ICBioMed 2023).  Blood group antigens and antibodies in the newborns By Sh.Gabaidze, M.Nagervadze, L.Akhvlediani, N.Nakashidze, A. Alfilo, I. Tsintsadze, N. Giorgadze, R. KhuKhunaishvili, M. Koridze, T. Koiava, K. Dolidze, T.Bakhtadze

Covid-19 and erythrocyte Groups. HEMATOLOGY AND BLOOD DISORDERS. USA. 2023. 04.

    https://www.youtube.com/watch?v=eKhwhYVMx7I&t=526s

 1. International Health Sciences Conference (IHSC 2020). Diyarbakir, Turkey. Dicle University 5-6 November. 2020. ABO AND MN ERYTHROCYTE BLOOD GROUP ANTIGENS AND ITS COMBINATIONS FREQUENCY IN GEORGIAN BLOOD DONORS. Marina Nagervadze, Irine Tsintsadze, Leila akhvlediani, Jilda Gobadze, Rusudan Loria, Shorena Gabaidze, Ketevan Dolidze, Sopiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze.
 2. International multidisciplinary conference of BIOMED 2020. Georgia.. 25, 27 Jule, 2020. SOME BIOMARKERS OF ARTERIAL THROMBOSIS.  Leila Akhvlediani, , Rima Kiriakidi, Marina Koridze, Marina Nagervadze, Rusudan Khukhunaishvili, Ketevan Dolidze, Sophiko Tskvitinidze,  Irina Nakashidze, Shorena Gabaidze
 3. CBU INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION 2020 (MEDICINE AND PHARMACY). MARCH 18-20, 2020, PRAGUE, CZECH REPUBLIC https://iseic.cz/?lang=en. PHYTOCHEMICAL STUDY OF ENDEMIC SPECIES HELLEBORUS CAUCASICUS, HELLEBORUS ABCHASICUS AND FICARIA POPOVII SPREAD IN SOUTHERN COLCHIS
 4. 4th International Health Sciences Conference (IHSC 2020)/ 5-6 November 2020, Dicle University, Diyarbakır, Turkey. ETHNOBOTANICAL STUDY OF SOME MEDICINAL PLANTS OF ADJARA
 5. 14th International Conference Environment, Chemical Engineering & Materials (ENCEMA), Creata, Greace. ABO and Rh blood group antigens and natural anti-A and anti-B antibodies in the neonates Authors: Shorena Gabaidze, Marina Nagervadze, Leila Akhvlediani, Nana Nakashidze, Alissar Alfilo, Irine Tsintsadze, Nato Gorgadze, Rusudan KhuKhunaishvili, Marina Koridze, Tea Koiava, Ketevan Dolidze, Tamar Bakhtadze. https://youtu.be/7YKdvhjAG2M.
 6. 4 th international health sciences conference. November 4-6, 2020. Diarbakir/Turkey .
 7. International multidisciplinary conference of BIOMED 2020. 25, 27 Jule, 2020. Georgia..
 8. International  Scientific  Conference  “International  Dialogues  V”.Telavi  State  University.  25-27.10.  2019

www.tesau.edu.ge

 1. 4thInternational Science Symposium “New Horizons in science”.  ISS2019. Kiev-Ukraine. 04-06 September. 2019.   New World Sciences Academy (NWSA). PLANTS OF HECATE’S GARDENS SPREAD IN THE REGION OF AJARA (SOUTH COLCHIS) AND THEIR USAGE IN FOLK MEDICINE
 2. International Conference on Innovations in Science and Education (ISE) in Prague.  Prague,  Czech Republic

March 20-22, 2019 PHYTOCHEMICAL STUDY OF ENDEMIC SPECIES HELLEBORUS CAUCASICUS, HELLEBORUS ABCHASICUS AND FICARIA POPOVII SPREAD IN SOUTHERN COLCHIS

 1. International Conference on Innovations in Science and Education (ISE) in Prague). March 20-22, 2019.     

 Prague,  Czech Republic. Rapd-Analysis Of Cyclamen Spp. Genome Polymorphism

 1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი დიალოგები V”. Telavi State University. 25-27.10. 2019.აჭარის ენდემური სამკურნალო მცენარეების მრავალფეროვნება
 2. International Scientific Conference „Contemporary Challenges of Biomecine”. 26 October, 2019. Batumi.Georgia.
 1. International Conference of Erasmus + Project ARTIST Action Research to Innovate Science Teaching. Juli 30 th 31th and August 1th. 2019. Batumi. Georgia.
 2. 3th International Symposiumon Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies. ISMSIT. 11 -13 October, 2019. Ankara. Turkey.
 1. 4thInternational Science Symposium “New Horizons in science”. ISS2019. Kiev-Ukraine. 04-06 September.
 2. 2019.Innovations in Science and Education. 20-22 March, 2019. Prague, Czech Republic.
 3. 3rd International Science Symposium, ISS2018. Pristina-Kosovo. September 5-8, 2018.
 4. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC). 14-18th November 2018. Diyarbakır/Turkey.
 5. International Scientific Conference „Future Technologies and Quality of Life’’. Conference Hall of Hotel
 6. „Radisson Blu“, Batumi, Georgia, TSMU, BSU, BAU. 29 September - 1 October 2017.
 7. International Scientific Conference "Intercultural Dialogues", Iakob Gogebashvili Telavi State Univeersity, Telavi, Georgia;2017.
 8. International Scientific-Practical Eternet-Conference; 2016.
 1. Symposium on euroasian biodiversity, 23-27 May.Antalia, Turkiye, 2016,  .
 2. International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovacions” 7-10 May, 2015, Tbilisi-Batumi, GEORGIA.
 3. International scientific practical conference  “Introduction, conservation and monitoring of plant diversity ", dedicated to 175th anniversary of the Botanical Garden named after A. V. Fomin. 2014. Ukraine. Kiev.
 4. International Caucasian forestry Symposium, 24-26 october, 2013, Artvin,Curuh university, Turkey.
 5. Internationnal Conference „Current Challenges of Sustainable Forest Management in the Caucasus". Tbilisi.  2013.
 1. Internationnal Scientific-practical Conference „Importance of Botanical Gardens in Keep the Plant Diversity”. Batumi. 2013.
 1. International scientific-practical practical conference  "Innovative technologies and environmental protection". 2012. Kutaisi.
 1. II  International Scientific Conference. Georgian Science and  Social Development Fund "Intellect".    2012. Batumi.
 2. 1st international Turkey and Japan. Environment and forestry symposium. 04-06 November 2011 (Karadeniz Technical University, Trabzon – Turkey).
 1. National Scientific Conference, dedicated to the 70th anniversary of Georgian National Academy of Sciences.  Tbilisi. 2011.
 1. International Conference & Exhibition. “Batumi -Spring -2010” Batumi, Georgia May 7-9. 2010. RSU.
 2. International scientific conference “Problems of subtropical agriculture and processing industry” dedicated to  80 TH anniversary of foundation the institute. 2010.
 1. International Scientific and Practical Conference Kutaisi. 2010.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2020  წელი  -  მიზნობრივი  სამეცნიერო– კვლევითი  საგრანტო  პროექტი:  „ახალშობილთა  სისხლის ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენ-ანტისხეულების   იმუნოგენეტიკური მახასიათებლების შეფასება“ (ძირითადი შემსრულებელი).

2019 წელი  - მიზნობრივი სამეცნიერო– კვლევითი საგრანტო პროექტი: „თრომბოზების გენეტიკური

ასპექტები აჭარის პოპულაციაში“ (ძირითადი შემსრულებელი).

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Erasmus+ academic staff exchange program in Poland 22.03.2023-25.03.2025
 1. Training on ''Flipped Classroom'‘ to discuss the new method of learning. The training was organized by BAU International University, Batumi on February 19, 2021.
 2. Training on ''effective usage of  academic databases". The training was organized by BAU International University, Batumi on February 19, 2021.
 3. Training “Open Pedagogy-Looking forward the Future”. Telavi State University.  www.tesau.edu.ge. 26.10.2019
 4. „კვლევის პრაქტიკული მეთოდების გამოყენება უმაღლეს სასწავლებლებში. თელავი. 25-27.10.2019
 5. Gerontology and Geriatrics Internatiolal School. October 22-25, 2018, Batumi, Georgia.
 6. 6th International Training Programme in Gerontology and Geriatrics. Petersburg. International Institute on Ageing  United Nations  –  Malta  (INIA)  in  collaboration with  St.  Petersburg  Institute of  Bioregulation @ Gerontology. St.Petersburg. 10-15 April. 2017.
 7. 6th Batumi International School-Seminar „Actual Issues of Biomedicine”. Batumi-Georgia. 30 Jine- 2 July. 2017.
 8. Workshop on    „Teaching for  Real  World Applications: Active and  Problem based Learning in  Science,” October, Telavi. 28. 10. 2017.
 9. Transcaucasian doctor’s league – „Gastrointestinal ulcer disease and gerd”; „Tuberculosis special public health problem”- Georgia. 2016.
 10. ეკოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა: „გარემოს დაცვითი განათლება და  ეკოლოგიური ცნობიერება“. ბათუმი. 22-28 სექტემბერი. 2015.
 11. 5th International Training Programme in Gerontology and Geriatrics. St.Petersburg. International Institute on Ageing  United  Nations  –  Malta  (INIA)  in  collaboration with  St.  Petersburg Institute of  Bioregulation @ Gerontology. St.Petersburg. 14-19 April. 2014
 12. International ecology summer school “Ecological problems and  the  ways of their solution” Batumi Shota
 13. Rustaveli State University. Batumi; Artvin Coruh University, Artvin. Turkey. 11-13 Juli.2014.
 14. TEMPUS project „Student Active Learning in Natural Sciences" (SALIS). Tbilisi. 2012
 1.  Successfully participation in international workshop and field training – “The future of worlds unique Ramsar site Ispani 2-is conservation, habitat rehabilitation and ecotourism infrastructure development”. Dedicated to
 2. 15th Anniversary of Ispani 2 Ramsar site. Kobuleti. 2012
 3. USAID/EMP „Batumi Summer School of Education Administration". Batumi. 2011.
 4. Training of Practice Andragogue. Organizer: Representative of the German Association of People's Universities (dvv international) in Georgia. Batumi. 2011
 1. Women and Child Care Union –  „Women's Professional Development Program of Biomedical Sphere in Georgia“.  Tbilisi. 2009
 1. Training Course in High School / New Methods of Learning. Batumi. 2009.
 2. Association  „School,  Family  Society"  -  International Association  of  Reading  and  North  Iowa  University;
 3. Specialty „Critical Thinking and Active Study in Higher Education" (Kaasu). Batumi. 2008.

 

უცხო ენების ცოდნა:
1 რუსული - კარგად
2 ინგლისური - ლექსიკონის დახმარებით
3 ფრანგული - ლექსიკონის დახმარებით
 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
1. Word - ძალიან კარგად
2. Windows - ძალიან კარგად
3. Excel - ძალიან კარგად
4. Power Point - ძალიან კარგად
5. Internet - ძალიან კარგად
 
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა