საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ქიმიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნინო კიკნაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 19.04.1961
მისამართი: 6010, ბათუმი, 26 მაისის ქ.№63, ბ.22
ელ-ფოსტა: nino.kiknadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593-98-71-86
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: აგროქიმია-ნიადაგმცოდნეობა/სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: 06.01.04 სოფლის მეურნეობა, აგროქიმია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: 02.00.02 ანალიზური ქიმიის დოცენტი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ანალიზური ქიმია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა დოქტორი, ანალიზური ქიმიის დოცენტი
განათლების მიმართულება, დარგი: აგროქიმია, ანალიზური ქიმია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ანალიზური ქიმია; კვლევის ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდები; ქიმიური ანალიზი და ექსპერტიზა; სოფლის მეურნეობა; ნიადაგის ქიმია; წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების ანალიზი; ნიადაგმცოდნეობა; სუბტროპიკული კულტურები, სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის წარმოებისა და გადამუშავების ტექნოლოგიები.

სამუშაო გამოცდილება:
 1. 2023 წლის სექტემბრიდან - არჩეული ბსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე.
 2. 2019 წლის ივნისიდან დღემდე - არჩეული ბსუ-ს აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის აგრარული და კვების პროდუქტების ტექნოლოგიების განყოფილებაში მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე, სამეცნიერო საბჭოს მდივანი
 3. 2013 წლის  სექტემბრიდან 2018 წლის სექტემბრამდე -  ასოცირებული პროფესორი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტზე, ქიმიის დეპარტამენტი.
 4. 2011 წლის 10 ივნისიდან დღემდე - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი  მეცნიერ-თანამშრო­მელი აგრარული და მემბრანული ტექნოლოგიების ინსტიტუტის სასოფლო-სამეურნეო ნედლეულის წარმოებისა და გადამუშავების ტექნოლოგიების  განყოფილებაში.
 5. 05.10.2009 - 2013 წლის ივლისამდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  მოწვეული უფროსი მასწავლებელი ქიმიის დეპარტამენტში.
 6. 01.09.2006 - 01.09.2009-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის სრული პროფესორი.
 7. 15.12.2004 წლიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

       არჩეული კონკურსის წესით ქიმიისა და გეოგრაფიის კათედრების

    პროფესორად.

 1. 18.06.1997 წლიდან -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,

       არჩეული კონკურსის წესით გეოგრაფიისა და ქიმიის კათედრებზე დოცენტის

       თანამდებობაზე.

 1. 04.03.1996_18.06.1997-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის კათედრის მასწავლებელი.
 2. 16.X.1992_04.03.1996-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის კათედრის მასწავლებელი.
 3.  01.IX.1992_16.X.1992-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,   

         მოწვეული მასწავლებელი ანატომია-ფიზიოლოგიისა და ჰიგიენის კათედრა­-

         ზე საათობრივი ანაზღაურების წესით.

 1.   01.02.1995-04.03.1996 - სამინისტროს კადრების სპეცმუშაობისა და სამოქალაქო  

       თავდაცვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი კადრების დარგში.

 1.  01.06.1993-01.02.1995 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურ­ნე­

        ობი­სა და კვების მრეწველობის სამინისტროს სამეცნიერო-ტექნიკური  პროგრე­

         სის დანერგვის სამსახურის უფროსი.

 1.   25.03.1992-01.06.1993 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნე­ო­

        ბის სამინისტროს სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესის დანერგვის სამსახურის

         მთავარი სპეციალისტი.

 1.  01.04.1992_25.03.1993 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეო­

        ბის სამინისტრო, მემცენარეობის განყოფილების წამყვანი აგრონომი

 1.  21.10.1991_01.04.1992 - ანასეულის ჩაის, სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის

        მრეწველობის სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება, უმცროსი მეცნიერ მუშაკი

    აგროქიმიის განყოფილებაში.

 1. 18.07.1989-21.10.1991 - ანასეულის ჩაის, სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება, აგროქიმიის განყოფილების უფროსი ლაბორანტი.
 2. 02.06.1987-18.07.1989 - ანასეულის ჩაის, სუბტროპიკულ კულტურათა და ჩაის მრეწველობის სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანება, ბიოქიმიის განყოფილების უფროსი ლაბორანტი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Nino Kiknadze, Nani Gvarishvili, Zurab Mikeladze, Shota Lominadze, Gultamze Tavdgiridze, Darejan Jashi, Svitlana  Shvydka. Study of phytiextraction at some locations od Ajaristskali river based of soils and plants analysis. Environment and Ecology Research. ISSN: 2331-625X (Print) ISSN: 2331-6268 (Online). (scopus) 10გვ. Environment and Ecology Research 11(1): 114-123, 2023 DOI: 10.13189/eer.2023.110108 

   

  https://www.hrpub.org/download/20230228/EER8-14030204.pdf

 2. Nino Kiknadze, Raul Gotsiridze, Nino Mkheidze, Zurab Mikeladze,  Zurab Kontselidze. Chemical-Bacteriological Data Monitoring in the Black Sea Waters and Its Clearing Recommendations.  International Scientific Conference on Earth and Planetary Sciences SGEM . SGEM Vienna Green: SGEM Vienna Sessions „GREEN SCIENCES FOR GREEN LIFE“.2022, 22(3.2), pp. 29–36

  ISBN 978-619-7603-54-5 ISSN 1314-2704        DOI:10.5593/sgem2022V/3.2/s12.04 (indexing by Scopus)

 3. Nino Kiknadze, Nani Gvarishvili, Nunu Nakashidze, Gultamze Tavdgiridze, Darejan Jashi, Svitlana Shvydka. „Chemical-Bacteriological Composition and Assessment of Ecological Condition of Two Natural Lagoon-Type Lakes in Batumi (Adjara AR)“ DOI: 10.13189/eer.2022.100219 Environment and Ecology Research 10(2): 294-300, 2022, pp.294–300. ISSN (Print) 2331-625X - ISSN (Online) 2331-6268 ( scopus)

 4. თამთა აბულაძე, ნანი გვარიშვილი, ნინო კიკნაძე. “შუახევჰესის (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა) მიმდებარე ტერიტორიის ზედაპირული და მიწისქვეშა წყლის ეკოტოქსიკოლოგიური კვლევები”. DOI: https://doi.org/10.52340/gs.2022.04.04.046 Georgian Scientists/ქართველი მეცნიერები ტ. 4  N 3, 2022, გვ.451–455. ასოციაცია მეცნიერებისათვის Association for Science Journal (indexed by Google scholar) DOI:https://doi.org/10.52340/gshttps://journals.4science.ge/index.php/GS/index
  E-ISSN: 2667-9760
 5. ნინო გრემელაშვილი, რაულ გოცირიძე, ნინო კიკნაძე, თამაზ ჭუმბურიძე, ლაშა   ბაკურიძე, დალი ბერაშვილი, ია წურწუმია, ალიოშა ბაკურიძე. "სახარე ტბის ფარმაკოტექნოლოგიური შეფასება". ჟურნალი „ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა“ (JECM,) N7, 2022 წ. გვ. 212-217 (indexed by Google scholar).
  Doi: https://doi.org/10.52340/jecm.2022.07.48    https://journals.4science.ge/index.php/jecm/article/view/1264

      ISSN: 1512-0392      E-ISSN: 2667-9736
 6. ელზა მარქარაშვილი, ნინო კიკნაძე, ხათუნა ნოზაძე. „ცოდნის განმტკიცებისა და ქიმიური უნარების განმავითარებელი ტესტები ქიმიაში“. ISBN 978-9941-488-63-4 ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2022. –94 გვ.
 7. ნინო კიკნაძე, ნანი გვარიშვილი, გულთამზე თავდგირიძე. „შუახევჰესის მიმდებარე ტერიტორიის ბუნებრივი ლანდშაფტის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა და ნიადაგის ნაყოფიერების დონის შეფასება“. მე-II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა - კარტო/გის - დაგეგმარება - მართვა”, 12–16 სექტემბერი 2022. ISBN 978-9941-36-030-5. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ.248–255.
 8. აბულაძე თ., გვარიშვილი ნ., კიკნაძე ნ. „აჭარის ზღვისპირა დაბლობის წითელმიწა ნიადაგების  დაბინძურების პრობლემები და მთისწინეთის კოლხური ტყის შთენილები“. ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია “დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები” - International Conference of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences” - (2022) : [41], 21-22 ნოემბერი, 2022. ISBN 978-9941-36-044-2 თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ.67–71.
 9. გვარიშვილი ნ., კიკნაძე ნ., თავდგირიძე გ., შარაბიძე ა., აბულაძე თ. “აჭარის ზოგიერთი რეგიონული ეკოლოგიური პრობლემა და მათი გადაჭრის გზები”. საერთაშორისო  სამეცნიერო ონლაინ კონფერენციის “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” შრომათა კრებული, მიძღვნილი საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ყოფილი პრეზიდენტის ბატონ მარატ ციცქიშვილის 80 წლის იუბილესადმი ტომი VIII. ISSN 1512-1976. ბათუმი, 2022. გვ.243–249. კონფერენციის პროგრამა განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. ლინკი: https://bsu.edu.ge/main/page/17551/index.html
 10. ნ.კიკნაძე, დ.გეგეშიძე, გ.თავდგირიძე, ნ.მეგრელიძე, თ.გოგიტიძე, მ.კუჭავა. ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების და ქლორორგანული პესტიციდების კვლევა ქართულ და იმპორტირებულ მანდარინისა და ლიმონის ნაყოფებში // აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ''ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები'' შრომათა კრებული.  ქუთაისი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - გრანტი
 11. CARYS-19-972. გვ.220–224.    ISBN 978-9941-8-3352-6
 12. N.Kiknadze, N.Gvarishvili, G.Tavdgiridze, N.Nakashidze, N.Megrelidze. The eco-toxicological parameters of Adjara coastline waters of the Black Sea basin and some hidrobionts of  it // 20th SGEM International Scientific Conferences  “Earth & Planetary Sciences”. 8-11 december, 2020. Vienna, Austria. Conference Proceedings of Selected Articles. ISSUE 1.3 Pg.265-272.ISBN 978-619-7603-17-0   ISSN 1314-2704  DOI: 10.5593/sgem2020V/1.3
 13. N.Nakashidze, N.Kiknadze, N.Alasania, D.Jashi, S.Lominadze. The Concentration of Macro and Micro Elements in Open and Closed Ground Soils in the Territories of Adjara Region // 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management. – SGEM 2020. ISSUE 5.1. Rescheduled: 16-25 August, 2020.Albena, Bulgaria . Pg. 787-793.   ISBN 978-619-7603-10-1  ISSN 1314-2704  DOI: https://doi.org/10.5593/sgem2020/5.1
 14. N.Kiknadze, N.Gvarishvili, I.Mikeladze, A.Sharabidze, S.Zoidze. Evaluation of Chakvi Red Soils and Secondary Phytocoenoses Developed on them // Innovations in Science: The Challenges of our Time. Monograph, Volume 2. 2019. Accent Graphics Communications & Publishing. - Chicago, Illinois, USA. ISBN 978-1-77192-490-00. Pg.342-348.
 15. N​.Kiknadze, G.Tavdgiridze, D.Jashi. The influence of nitrogen fertilizers at storage ability of fruits  of Mandarin Unshiu and their qualitative parameters // Annals of Agrarian Science ISSN 1512-1887 Publishing services by Elsevier B.V. on behalf of the Agricultural University of Georgia (Elsevier, ScienceDirect, Mendele,y    Evolve Knovel   Reaxys ClinicalKey). 2019. -9 pg.

 16. N.Gvarishvili, N.Kiknadze, N.Memiadze, D.Jashi, N.Nakashidze. Primary and Secondary (Natural) Phytocenosis Mountainous Adjara and Evaluation of their Soil Fertility Level // 19th International Multidiscipli-nary Scientific GeoConference & EXPO SGEM 2019. Volume 19 Ecology, Economics, Education and Legislation. Issue: 5.2. Ecology and Environmental Protection. Albena, Bulgaria 28.06-2019-07.07.2019 . pp.619-626. ISSN 1314-2704  DOI:10.5593/SGEM_GeoConference https://www.sgem.org/index.php . 
  SGEM 2019. Albena, Bulgaria 28.06-2019-07.07.2019 ISSN 1314-2704

 17. Nino Kiknadze, Nunu Nakashidze, Darejan Jashi, Gultamze Tavdgiridze, Nargiz Megrelidze. Concentration of Heavy Metalsin Some Types of Soils of Georgia and Their Influence to Qualitative Parameters of Agricultural Crops (Monograph). // Pubblished by Academic Society of Michail Baludansky,Kosice (Slovakia), 2019. Education-Scientific series: “Public Management and Administration”, Issue 12. - 91 pg. ISBN 978-80-972931-8-5

 18. ნ.კიკნაძე. თვისებითი ანალიზის თეორიული საფუძვლები (სახელმძღვანელო). ბათუმი: გამომცემლობა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, 2019.  -176 გვ. ISBN 978-9941-462-89-4

 19. Kiknadze N., Tavdgiridze G., Jashi D. Influence of Various Forms of Nitrogen Fertilizers at Productivity of Mandarin Unshiu and Red Soils // Annals of Agrarian Science Volume 16, Issue 3, September 2018, Pages 344-347. Publishing services by Elsevier B.V. on behalf of the Agricultural University of Georgia https://doi.org/10.1016/j.aasci. 2018.05.009

 20. Sh.Lominadze, N.Nakashidze, N.Kiknadze. Effectivenes of the Rootles Fertilization of Mineral Fertilizers on the Productivity of Citrus Gardens // Annals of Agrarian Science,  2018, Volume 16, Issue 1, Pages 45-48.
  https://doi.org/10.1016/j.aasci.2017.12.008

 21. N.Kiknadze, N.Gvarishvili, G.Dumbadze, D.Jashi, N.Nakashidze. Seasonal Dinamics of Physical-Chemical and Microbiological Parameters of Waters of Rivers of the Black Sea Basin in Adjara Region and their Ecological Evaluation // SGEM 2018 Conference Proceedings, Volume 18. Issue: 1.5 Water Resources, Forest Ecosystems Pg.443-450.    Published by STEF92 Technology Ltd., 51 “Alexander Malinov” Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria.  ISBN 978-619-7408-72-0  ISSN 1314-2704 DOI: 10.5593/sgem2018/1.5

 22. Nino Kiknadze, Nunu Nakashidze, Darejan Jashi, Gultamze Tavdgiridze, Nargiz Megrelidze. The Chemical-Ecological Conditions of Agricultural, Every-day and Industrial Waste Waters of Adjara Black sea Coastline Rivers (Collective Monograph) // Pubblished by Academic Society of Michail Baludansky, Kosice (Slovakia), 2018 Education-Scientific series:  “Public management and Administration”, Issue 9.  -92 pg. ISBN 978-80-972931-3-0

 23. ნ.კიკნაძე, ა.ხახუტაიშვილი, ს.ზოიძე. მძიმე მეტალების შემცველობა ბოსტნეულსა და მათი გადამუშავების პროდუქტში პლაზმური ატომურ-ემისიური სპექტრომეტრიით // ”თანამედროვე მეცნიერება და ინოვაციური პრაქტიკა”, ტომი II. აკაკი წერეთლის სახელმწი­­ფო უნივერ­სიტეტის გა­მომცემლობა,16 ნოემბერი 2018. გვ. 43-47. ISBN 978-9941-484-05-6   ISBN 978-9941-484-07-0

 24. Kiknadze N. The Modern Chemical-Ecological Conditions of The Black Sea Adjara Coastline // II International Education and Scientific Fo­rum Associ­a­tion Agree­ment: “From Partnership to Cooperation” (Collective Monograph). January 21-26, 2018. Zacopane (Poland-Ukraine). Pg.210-214. ISBN 978-83-950180-0-8

 25. ნ.კიკნაძე, ნ.მეგრელიძე, ქ.თელია, ლ.ებრალიძე.  ბოსტნეულის და მათი გადა­მუშავების პროდუქტის ხარის­ხის შეფა­სება მათი ორგანო-ლეპტიკური მაჩვე­ნებ­ლების განსაზღვრის საფუძველ­ზე//გორის სახელმწი-ფო სასწავ­ლო უნივერ­სიტეტის მეთერთმეტე საერთა­შორისო კონფერენცია ”განათ­ლება და მეცნიერება XXI საუკუნეში: რეალობა, გამოწვევები, პერსპექ­ტივები”. 16-17 ნოემბერი, 2018.   ISSN 2587-4683

 26. Kiknadze N. Evaluation of Purity Degree of Khelvachauri Region River Waters Based on Some Physical-Chemical Parameters //«Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law” Collection of International Scientific Papers, Part 2. Chernihiv National University of Technology (Ukraine). APRIL, 3-8, 2017. SLOVAKIA-AUSTRIA-HUNGARY. Pg.172-174.
  ISBN 978-966-7496-99-9

 27. N.Kiknadze, Sh.Lominadze, N.Nakashidze, M.Mamuladze, R.Rodriguez-Fernandez. Batumi Atmospheric Air Quality Monitoring Based on Their Chemical Polluters // SGEM 2017 Conference Proceedings, Volume 17 Energy and Technologies, Issue 43. (Recycling Air pollution and climate ChangeModern Energy and Power Sources). 2017. Pg.325-332. ISBN 978-619-7408-28-7   ISSN 1314 2704 DOI: 10.5593/sgem2017H/43/S19.041.

 28. A.Khakhutaishvili, N.Kiknadze. The evaluation of some qualitative parameters of vegetables and the products produced from them //International Conference of Students and Young Scientists. Tbilisi Ivane Javakhishvili State University. November 16-17, 2018, Tbilisi, Georgia. ISBN: 978-9941-13-772-3

 29. Kiknadze N., Megrelidze N.  Zeolites as Micro-Pore System and Their Usage Prospects // 5 th Caucasian International Symposium on Polymers and Advanced  Materials.Tbilisi: Ivane Javakhishvili State University, 2017. Pg.86-87.
  ISBN 9781771887533

 30. კიკნაძე ნ., ლაბარტყავა ნ. ზოგიერთი სახეობის სუნელ-სანელებლის ანალიზური კვლევა კადმიუმის და სპილენძის შემცველობაზე // საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტომი 16, № 1, 2016. გვ. 112-116. ISSN 1512-0686

 31. კიკნაძე ნ. სუნელ-სანელებლების ზოგიერთი ხარისხობრივი მახასიათებლის შედარებითი ფიზიკო-ქიმიური ანალიზი და შეფასება // საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტომი 16, № 1, 2016. გვ. 108-112. ISSN 1512-0686

 32. კიკნაძე ნ., მახარაძე ქ. ქალაქ ბათუმის ატმოსფერული ჰაერის კვლევა მისი ძირითადი ქიმიური დამაბინძურებლების  განსაზღვრის საფუძველზე // ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ­საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომათა კრებული (ნაწილი I). - ქუთაისი, 19-20 მაისი, 2016. გვ.62-64. ISSN 978-453-62-5        

 33. კიკნაძე ნ. მძიმე მეტალების ფონური (ბუნებრივი) შემცველობა აღმოსავლეთ საქართველოს ძირითადი ტიპის ნიადაგებში // საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენციის ”ინოვაციები აგრარულ მეცნიერებებში” შრომათა კრებული. -ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 25.12-2015-25.01.2016. გვ.104-107. ISBN 978-9941-459-94-8

 34. კიკნაძე ნ. ცეოლითების გავლენა წითელმიწა ნიადაგის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე // საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენციის ”ინოვაციები აგრარულ მეცნიერებებში” შრომათა კრებული. -ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 25.12-2015-25.01.2016. გვ.107-112. 
  ISBN 978-9941-459-94-8

 35. კიკნაძე ნ. შავი და მწვანე ბაიხის ჩაის ხარისხის შეფასება ექსტრაქტული ნივთიერებების და მეტალომაგნიტური მინარევების განსაზღვრის საფუძველზე // ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ­საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგი­ები და გარემოს დაცვა” შრომათა კრებული (ნაწილი I). - ქუთაისი, 19-20 მაისი, 2016. გვ.244-247. ISSN 978-453-62-5    

 36. კიკნაძე ნ. შავი და მწვანე ბაიხის ჩაის ქიმიურ-საექსპერტო კვლევა კადმიუმისა და სპილენძის შემცველობაზე//ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსი­ტე­ტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ”ფუნქციონა­ლუ­რი დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლო­გი­ები”  შრომათა კრებული. - ქუთაისი, 17 აპრილი, 2015. გვ. 269-272. ISBN 978-9941-453-61-4

 37. Kiknadze N.  Comparative Chemical-expertise Research of Waters in some Small Rivers of Khelvachauri Region//Proceedings ICAE-2015. International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovations”. – Tbilisi, 7-10 May 2015, P. 162-167.
  ISBN 978-9941-0-76-7644-2

 38. კიკნაძე ნ. ფოსფოროვანი სასუქების შემდეგქმედების გავლენა წითელმიწა ნიადა­გის ქიმიურ შედგენილობაზე//საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია), №1, ტომი 41. - თბილისი, 2015. გვ. 82-86.
  ISSN-0132-6074

 39. კიკნაძე ნ. ფოსფოროვანი სასუქების სხვადასხვა ფორმების გავლენა წითელმიწა ნიადაგში მოძრავი ფოსფორის შემცველობაზე//საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე (ქიმიის სერია), №1, ტომი 41. - თბილისი, 2015.
  გვ. 77-81. ISSN-0132-6074

 40. კიკნაძე ნ. შავი და მწვანე ბაიხის ჩაის ზოგიერთი ხარისხობრივი მაჩვენებლის შედარებითი დახასიათება ექსპერტიზული კვლევისა და შეფასების საფუძველზე // ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეც­ნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ”ფუნქციონალური დანიშნულების კვე­ბის პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები”  შრომათა კრებული. - ქუთაისი, 17 აპრილი, 2015. გვ. 266-269. ISBN 978-9941-453-61-4

 41. ნ.კიკნაძე, მ.კიკნაძე. სხვადასხვა სახეობის სუნელ-სანელებლის ფიზიკო-ქიმიური პარამეტრების საექსპერტო კვლევა//აკაკი წერეთლის სა­­ერ­თაშორისო სა­მეც­ნიერო-პრაქტიკული კონფე­რე­­ნციის შრომათა კრე­ბუ­ლი” მეცნიერება და ინოვაციური ტე­ქ­ნოლოგიები”. - ქუ­თა­ისი, 27-28 ნო­ე­მ­ბერი, 2014. გვ.141-143.
  ISBN 978-9941-448-29-4

 42. კიკნაძე ნ., კიკნაძე მ. სუნელ-სანელებლების ზოგიერთი ხარისხობრივი მაჩვენებ­ლის ქიმიურ-ექსპერტიზული შეფასება // ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ”კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები”  შრომათა კრებული. - ქუთაისი, 12-13 ივნისი, 2014. გვ. 68-71. ISBN 978-9941-453-82-3

 43. კიკნაძე ნ., კიკნაძე მ. სხვადასხვა ტიპის ყავის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების ქიმიური ანალიზი და ექსპერტიზა//ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნი­ვერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ”კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნო­ლოგიები” შრომათა კრებული . - ქუთაისი, 12-13 ივნისი, 2014. გვ.71-75. ISBN 978-9941-453-82-3

 44. კიკნაძე ნ., კიკნაძე მ., ტუსიშვილი ხ. სხვადასხვა სახეობის ლიმონათის მჟავია­ნო­ბის შედარებითი ექსპერტიზული კვლევა//აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსი­ტე­ტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფე­რენციის ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომა­თა კრებული. - ქუთაისი, 7-8 ივნისი, 2013. გვ.75-77.  ISBN 978-9941-448-37-9

 45. კუტალაძე ნ., კიკნაძე ნ., მიქელაძე ზ., გოგოლიშვილი თ. აჭარის  სუბტროპიკულ ზონაში მეციტრუსეობის რებილიტაციის მიზნით ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების  რაციონალური ტექნოლოგიების ფერმერულ მეურნეობებში დანერგვა //აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მი­ძღ­ვნი­­ლი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ”ინოვაციური ტექნოლო­გიები და თა­ნამედროვე მასალები” შრომათა კრებული.-ქუთაისი, 7-8 ივნისი, 2013. გვ.35-37. ISBN 978-9941-448-37-9

 46. N.Kiknadze, N.Lomtatidze, R.Khakhnalidze, Kh.Tusishvili, N.Alasania, M.Kiknadze. The Etymological Role of the Main Atmosphere Pollutants in Development of Human Diseases // Georgian Medical News. No 4(217) . Tbilisi-New York. Апрель, 2013.P. 77-80.

 47. .კიკნაძე. სხვადასხვა დამამზადებლის წარმოებული ლიმონათის ორგანოლეპ­ტიკური და ფიზიკო-ქიმიური მაჩვენებლების ქიმიურ-ექსპერტიზული კვლევა //საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტომ13, №1. - თბილისი, 2013. გვ.118-122.  ISSN 1512-0686

 48. .კიკნაძე, ზურაბ მიქელაძე, ნუნუ კუტალაძე, მერაბ არძენაძე, თემურ გორგილაძე, ქეთევან თელია. აჭარაში გავრცელებული აბორიგენული ვაზის ჯიშის - ჩხავერის შესწავლა//ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვ­ნი­ლი საიუბილეო საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული
  კონფერენ­ციის ,,ბოტანიკური ბაღების მნიშვნელობა მცენარეთა მრავალ­ფე­­როვნე­ბის შენარ­ჩუ­ნებაში“ მასალები.- ბათუმი, 8-10 მაისი, 2013. გვ. 280-281.

 49. .კიკნაძე. წიგნი”ანალიზური ქიმია”.-ბათუმი: გამომცემლობა ”შოთა რუსთავე­ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, 2012. -366 გვ. ISBN 978-9941-434-03-7

 50. .კიკნაძე, ნ.ლომთათიძე, მ.კიკნაძე. ფოსფორიანი სასუქები და გარემო//II საერ­თაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”რადილოგიური და აგროეკო­ლო­გიური გამოკვლევები” მასალების კრებული, ტომი VIII. - თბილისი, აიპ საქარ­თველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 28-29 თებერვალი, 2012.  გვ.140-145. ISSN 1512-2786

 51. .კიკნაძე. ყავის სხვადასხვა ტიპების ქიმიურ-ეკოლოგიური კვლევა ტოქსიკური ელე­მენტების შემცველობაზე // საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე­რენციის ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომების კრებული. - ქუთაისი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  30-31 მაისი, 2012. გვ.154-157.
  ISSN 2298-0237

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.   Nino Kiknadze, Raul Gotsiridze, Nino Mkheidze, Zurab Mikeladze,  Zurab Kontselidze. Chemical-Bacteriological Data Monitoring in the Black Sea Waters and Its Clearing Recommendations.  International Scientific Conference on Earth and Planetary Sciences SGEM . SGEM Vienna Green: SGEM Vienna Sessions „GREEN SCIENCES FOR GREEN LIFE“.2022, 22(3.2), pp. 29–36

  ISBN 978-619-7603-54-5 ISSN 1314-2704        DOI:10.5593/sgem2022V/3.2/s12.04  (Scopus).

 2. ნინო კიკნაძე, ნანი გვარიშვილი, გულთამზე თავდგირიძე. „შუახევჰესის მიმდებარე ტერიტორიის ბუნებრივი ლანდშაფტის თანამედროვე ეკოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა და ნიადაგის ნაყოფიერების დონის შეფასება“. მე-II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა - კარტო/გის - დაგეგმარება - მართვა”, 12–16 სექტემბერი 2022. ISBN 978-9941-36-030-5. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ.248–255.
 3. აბულაძე თ., გვარიშვილი ნ., კიკნაძე ნ. „აჭარის ზღვისპირა დაბლობის წითელმიწა ნიადაგების  დაბინძურების პრობლემები და მთისწინეთის კოლხური ტყის შთენილები“. ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონფერენცია “დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები” - International Conference of Young Scientists “Modern Problems of Earth Sciences” - (2022) : [41], 21-22 ნოემბერი, 2022. ISBN 978-9941-36-044-2 თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. გვ.67–71.
 4. გვარიშვილი ნ., კიკნაძე ნ., თავდგირიძე გ., შარაბიძე ა., აბულაძე თ. “აჭარის ზოგიერთი რეგიონული ეკოლოგიური პრობლემა და მათი გადაჭრის გზები”. საერთაშორისო  სამეცნიერო ონლაინ კონფერენციის “ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები” შრომათა კრებული, მიძღვნილი საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ყოფილი პრეზიდენტის ბატონ მარატ ციცქიშვილის 80 წლის იუბილესადმი ტომი VIII. ISSN 1512-1976. ბათუმი, 2022. გვ.243–249. კონფერენციის პროგრამა განთავსებულია უნივერსიტეტის ვებ–გვერდზე. ლინკი: https://bsu.edu.ge/main/page/17551/index.html
 5. ნ.კიკნაძე, დ.გეგეშიძე, გ.თავდგირიძე, ნ.მეგრელიძე, თ.გოგიტიძე, მ.კუჭავა. ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების და ქლორორგანული პესტიციდების კვლევა ქართულ და იმპორტირებულ მანდარინისა და ლიმონის ნაყოფებში // აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ''ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები'' შრომათა კრებული.  ქუთაისი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - გრანტი
  CARYS-19-972. გვ.220–224.    ISBN 978-9941-8-3352-6
 6. N. Kiknadze. N. Gvarishvili. G. Tavdgiridze. Ecological Conditions of  Ecosistems in the Adjara Coastal Zone // International scientific and practical conference: "MODERN TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT". November 24, 2020. – Lutsk, Ukraine. Pg.280-282. УДК 005(062.552)
 7. BENTONITE (ASKAN) CLAY AND ITS CONNECTION WITH PARASITIC BACTERIA // 7th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials ICSP&AM7. 27-30 July, 2021
  Tbilisi, Georgia, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University.
  https://icsp7.tsu.ge/ge/home      https://icsp7.tsu.ge/ge/committees   https://icsp7.tsu.ge/data/file_db/icsp7/abstract_icsp7.pd
 8. N. Kiknadze. N. Gvarishvili. G. Tavdgiridze. Ecological Conditions of  Ecosistems in the Adjara Coastal Zone // International scientific and practical conference: "MODERN TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT". November 24, 2020. – Lutsk, Ukraine. Pg.280-282. УДК 005(062.552)
 9. N.Kiknadze, N.Gvarishvili, G.Tavdgiridze, N.Nakashidze, N.Megrelidze. The eco-toxicological parameters of Adjara coastline waters of the Black Sea basin and some hidrobionts of  it // 20th SGEM International Scientific Conferences  “Earth & Planetary Sciences”. 8-11 december, 2020. Vienna, Austria. Conference Proceedings of Selected Articles. ISUUE 1.3 Pg.265-272.
  ISBN 978-619-7603-17-0   ISSN 1314-2704  DOI: 10.5593/sgem2020V/1.3
 10. N.Nakashidze, N.Kiknadze, N.Alasania, D.Jashi, S.Lominadze. The Concentration of Macro and Micro Elements in Open and Closed Ground Soils in the Territories of Adjara Region // 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying, Geology and Mining, Ecology and Management – SGEM 2020. Rescheduled: 16-25 August, 2020. - Albena, Bulgaria.
 11. N.Kiknadze, N.Gvarishvili, I.MIkeladze, A.Sharabidze, S.Zoidze. Evaluatuion of Chakvi Red Soils and Secondary Phytocoenoses Developed on them // Innovations in Science: The Challenges of our Time. Monograph, Volume 2. 2019. Accent Graphics Communications & Publishing. - Chicago, Illinois, USA. ISBN 978-1-77192-490-00. Pg.342-348.
 12. N.Gvarishvili, N.Kiknadze, N.Memiadze, D.Jashi, N.Nakashidze. Primary and Secondary (Natural) Phytocenosis Mountainous Adjara and Evaluation of their Soil Fertility Level // 19th International Multidiscipli-nary Scientific GeoConference & EXPO SGEM 2019. Albena, Bulgaria 28.06-2019-07.07.2019 ISSN 1314-2704
  DOI: 10.5593/SGEM_GeoConference        https://www.sgem.org/index.php .
 13. L.Londaridze, T.Gokadze, N.Kiknadze, E.Markarashvili, T.Tatrishvili, J.Aneli, O.Mukbaniani. Regulation of the Mechanical Properties of Polymer Composites with Sawdust by Change of Thermodynamic Parameters // 6th International Symposium on Polymers and Advanced Materials (ICSP & AM 6). 17-20 July, Batumi-2019. Pg. 77.
 14. N.Kiknadze, N.Gvarishvili, G.Dumbadze, D.Jashi, N.Nakashidze. Seasonal Dinamics
  of Physical-Chemical and Microbiological Parameters of Waters of Rivers of the Black Sea Basin in Adjara Region and their Ecological Evaluation // SGEM 2018 Conference Proceedings, Volume 18. Issue: 1.5 Water Resources, Forest Ecosystems Pg.443-450.    Published by STEF92 Technology Ltd., 51 “Alexander Malinov” Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria.  
  ISBN 978-619-7408-72-0  ISSN 1314-2704 DOI: 10.5593/sgem2018/1.5
 15. ნ.კიკნაძე, ა.ხახუტაიშვილი, ს.ზოიძე. მძიმე მეტალების შემცველობა ბოსტნე­ულსა და მათი გადა­მუშავების პროდუქტში პლაზ­მური ატომურ-ემისიური სპექტრომეტრიით//აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერ­სიტეტის საერთაშორისო სამეც­ნიერო-პრაქტიკული კონფერენ­ციის ”თანამედროვე მეცნიერება და ინოვა­ციური პრაქტიკა” შრომების კრებული, ტომი II. -ქუთაისი, 2018 წლის 16 ნოემბე­რი. გვ. 43-47. ISBN 978-9941-484-05-6     
  ISBN 978-9941-484-07-0
 16. Kiknadze N. The Modern Chemical-Ecological Conditions of The Black Sea Adjara Coastline // II International Education and Scientific Fo­rum Associ­a­tion Agree­ment: “From Partnership to Cooperation” (Collective Monograph). January 21-26, 2018. Zacopane (Poland-Ukraine). Pg.210-214. ISBN 978-83-950180-0-8
 17. ნ.კიკნაძე, ნ.მეგრელიძე, ქ.თელია, ლ.ებრალიძე.  ბოსტნეულის და მათი გადა­მუშავების პროდუქტის ხარის­ხის შეფა­სება მათი ორგანოლეპტიკური მაჩვე­ნებ­ლების განსაზღვრის საფუძველ­ზე//გორის სახელმწიფო სასწავ­ლო უნივერ­სიტეტის მეთერთმეტე საერთა­შორისო კონფერენცია ”განათ­ლება და მეცნიერება XXI საუკუნეში: რეალობა, გამოწვევები, პერსპექ­ტივები”. 16-17 ნოემბერი, 2018.   ISSN 2587-4683
 18. Kiknadze N. Evaluation of Purity Degree of Khelvachauri Region River Waters Based on Some Physical-Chemical Parameters //«Ukraine-EU. Modern Technology, Business and Law” Collection of International Scientific Papers, Part 2. Chernihiv National University of Technology (Ukraine). APRIL, 3-8, 2017. SLOVAKIA-AUSTRIA-HUNGARY. Pg.172-174.
  ISBN 978-966-7496-99-9
 19. A.Khakhutaishvili, N.Kiknadze. The evaluation of some qualitative parameters of vegetables and the products produced from them // International Conference of Students and Young Scientists. Tbilisi Ivane Javakhishvili State University. November 16-17, 2018, Tbilisi, Georgia. ISBN: 978-9941-13-772-3
 20. Kiknadze N., Megrelidze N.  Zeolites as Micro-Pore System and Their Usage Prospects // 5 th Caucasian International Symposium on Polymers and Advanced  Materials . Tbilisi: Ivane Javakhishvili State University, 2017. Pg.86-87.
  ISBN 9781771887533
 21. N.Kiknadze, Sh.Lominadze, N.Nakashidze, M.Mamuladze, R.Rodriguez-Fernandez. Batumi Atmospheric Air Quality Monitoring Based on Their Chemical Polluters // SGEM 2017 Conference Proceedings, Volume 17 Energy and Technologies, Issue 43. (Recycling Air pollution and climate ChangeModern Energy and Power Sources). 2017. Pg.325-332. ISBN 978-619-7408-28-7   ISSN 1314 2704 DOI: 10.5593/sgem2017H/43/S19.041.
 22. კიკნაძე ნ., მახარაძე ქ. ქალაქ ბათუმის ატმოსფერული ჰაერის კვლევა მისი ძირითადი ქიმიური დამაბინძურებლების  განსაზღვრის საფუძველზე // ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ­საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” შრომათა კრებული (ნაწილი I). - ქუთაისი, 19-20 მაისი, 2016. გვ.62-64. ISSN 978-453-62-5 
 23. კიკნაძე ნ. ცეოლითების გავლენა წითელმიწა ნიადაგის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე//საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენ­ცია „ინოვაციები აგრარულ მეცნიერებებში“. - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - ქუთაისი, 25 დეკემბერი-25 იანვარი, 2016. ISBN 978-9941-459-94-8
 24. კიკნაძე ნ. მძიმე მეტალების ფონური (ბუნებრივი) შემცველობა აღმოსავლეთ საქართველოს ძირითადი ტიპის ნიადაგებში//საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენ­ცია „ინოვაციები აგრარულ მეცნიერებებში“. - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - ქუთაისი, 25 დეკემბერი-25 იანვარი, 2016. ISBN 978-9941-459-94-8
 25. კიკნაძე ნ. შავი და მწვანე ბაიხის ჩაის ხარისხის შეფასება ექსტრაქტული ნივთიერებების და მეტალომაგნიტური მინარევების განსაზღვრის საფუძველზე // ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ­საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის “თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგი­ები და გარემოს დაცვა” შრომათა კრებული (ნაწილი I). - ქუთაისი, 19-20 მაისი, 2016. გვ.244-247. ISSN 978-453-62-5    
 26. Kiknadze N.  Comparative Chemical-expertise Research of Waters in some Small Rivers of Khelvachauri Region // International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovations”.–Tbilisi, 7-10 May 2015, P.162-167.
  ISBN 978-9941-0-76-7644-2
 27. კიკნაძე ნ. შავი და მწვანე ბაიხის ჩაის ზოგიერთი ხარისხობრივი მაჩვენებლის შედარებითი დახასიათება ექსპერტიზული კვლევისა და შეფასების საფუძველზე //ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ფუნქციონალური დანიშნულების
  კვე­ბის პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები”. - ქუთაისი, 17 აპრილი, 2015. გვ. 266-269.
  ISBN 978-9941-453-61-4
 28. კიკნაძე ნ. შავი და მწვანე ბაიხის ჩაის ქიმიურ-საექსპერტო კვლევა კადმიუმისა და სპილენძის შემცველობაზე//ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ფუნქციო­ნალუ­რი დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლო­გიები”. - ქუთაისი, 17 აპრილი, 2015. გვ. 269-272. ISBN 978-9941-453-61-4
 29. ნ.კიკნაძე, მ.კიკნაძე. სხვადასხვა სახეობის სუნელ-სანელებლის ფიზიკო-ქიმიური პარამეტრების საექსპერტო კვლევა//აკაკი წერეთლის სა­­ერ­თაშორისო სა­მეც­ნიერო-პრაქტიკული კონფე­რე­­ნციის შრომათა კრე­ბუ­ლი” მეცნიერება და ინოვაციური ტე­ქ­ნოლოგიები”. - ქუ­თა­ისი, 27-28 ნო­ე­მ­ბერი, 2014. გვ.141-143.
  ISBN 978-9941-448-29-4
 30. კიკნაძე ნ., კიკნაძე მ. სუნელ-სანელებლების ზოგიერთი ხარისხობრივი მაჩვე­ნებლის ქიმიურ-ექსპერტიზული შეფასება//ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელ­მწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები”. - ქუთაისი, 12-13 ივნისი, 2014.  გვ. 68-71.
 31. კიკნაძე ნ., კიკნაძე მ. სხვადასხვა ტიპის ყავის ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების ქიმიური ანალიზი და ექსპერტიზა // ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნო­ლოგიები”. - ქუთაისი, 12-13 ივნისი, 2014. გვ.71-75. ISBN 978-9941-453-82-3
 32. კიკნაძე ნ., კიკნაძე მ., ტუსიშვილი ხ. სხვადასხვა სახეობის ლიმონათის მჟავია­ნობის შედარებითი ექსპერტიზული კვლევა //აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსი­ტე­ტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. - ქუთაისი, 7-8 ივნისი, 2013. გვ.75-77. ISBN 978-9941-448-37-9
 33. .კიკნაძე, ზურაბ მიქელაძე, ნუნუ კუტალაძე, მერაბ არძენაძე, თემურ გორგილაძე, ქეთევან თელია. აჭარაში გავრცელებული აბორიგენული ვაზის ჯიშის - ჩხავერის შესწავლა // ბათუმის ბოტანიკური ბაღის დაარსებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენ­ციის  ,,ბოტანიკური ბაღების მნიშვნე­ლო­ბა მცენარეთა მრავალ­ფე­­როვნე­ბის შენარ­ჩუ­ნებაში“ მასალები.- ბათუმი, 8-10 მაისი, 2013. გვ. 280-281.
 34. ნ.კუტალაძე, ნ.კიკნაძე, ზ.მიქელაძე, თ.გოგოლიშვილი. აჭარის  სუბტროპიკულ ზონაში მეციტრუსეობის რებილიტაციის მიზნით ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლების  რაციონალური ტექნოლოგიების ფერმერულ მეურნეობებში დანერგვა //აკაკი წერეთლის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მი­ძღ­ვნი­­ლი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ”ინოვაციური ტექნოლო­გიები და თა­ნამედროვე მასალები” შრომათა კრებული.-ქუთაისი, 7-8 ივნისი, 2013. გვ.35-37. ISBN 978-9941-448-37-9
 35. .კიკნაძე, ნ.ლომთათიძე, მ.კიკნაძე. ფოსფორიანი სასუქები და გარემო // II საერ­თა­შო­­­რი­სო სამეცნიერო კონფერენცია ”რადიოლოგიური და აგროეკო­ლოგიური გამოკ­ვლევები”, ტომი VIII. - თბილისი, აიპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 28-29 თებერვალი, 2012.  გვ.140-145. ISSN 1512-2786
 36. .კიკნაძე. ყავის სხვადასხვა ტიპების ქიმიურ-ეკოლოგიური კვლევა ტოქსიკური ელემენტების შემცველობაზე // საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე­რენ­­ცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”. - ქუთაისი. აკაკი წერეთ­ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 30-31 მაისი, 2012. გვ.154-157. ISSN 2298-023
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. 16.03.2023-16.03.2025 ეკოლოგიურად სუფთა, უნარჩენო ტექნოლოგიის შემუშავება ნავთობპროდუქტებით  დაბინძურებული წყლის გაწმენდისათვის. სსიპ-შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. საგრანტო ხელშეკრულება  NFR-22-2857 16.03.2023. როლი პროექტში - პროექტის კოორდინატორი    
 2. 02.2023-12.2023 ჭურიის ტორფნარში მძიმე მეტალების დაგროვების ბუნება  შრეების მიხედვით.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  ხელშეკრულების №01-50/29  01.02.2023 როლი პროექტში-ძირითადი შემსრულებელი 
 3. 02.2023-12.2023 საგრანტო პროექტი წარდგენილი: დასავლეთ საქართველოს თერმული წყლების და მათი თანმხლები აირების კვლევა, ბუნებრივი რესურსების მართვის მიზნით. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. (მიღებული მაქსიმალური შეფასება 94/100). როლი პროექტში - პროექტის ხელმძღვანელი.
 4. 07.02.2018/09.02.2019 Effects of the new generation fertilizer  specially produced for hazelnut on yield and yield quality of hazelnut plant under Georgian conditions. Supporting institute:Samsun Avdan Energy  Production & Trade Corp., Institute Authority: Samsun   Ondokuz Mayis University. როლი პროექტში - ძირითადი შემსრულებელი.  
 5. სსიპ - შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეც­ნიერო ფონდის  მიერ ფუნდამენტური კვლევებისათვის გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტი FR-21-21805 „პოლიოლეფინებით დაბინძურებისაგან გარემოს დაცვის მიზნით, წარმოების ნარჩენების ბაზაზე, ალტერნატიული, ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების მიღება და ტექნოლოგიის შემუშავება“ მეცნიერების დარგი- ორგანული ქიმია სამეცნიერო მიმართულება-ზუსტი მეცნიერებები და ინჟინერია, 2021 წელი.
  როლი პროექტში - პროექტის ხელმძღვანელი.
 6. სსიპ - შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეც­ნიერო ფონდის  მიერ ფუნდამენტური კვლევებისათვის გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტი FR-21-1289 "ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული წყლების გაწმენდის ეკოლოგიურად სუფთა უნარჩენო ტექნოლოგიის შემუშავება" მეცნიერების დარგი–მემბრანული ტექნოლოგიები სამეცნიერო მიმართულება–ზუსტი მეცნიერებები და ინჟინერია. 2021 წელი. როლი პროექტში - პროექტის კოორდინატორი.
 7. სსიპ - შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეც­ნიერო ფონდის  მიერ გამოყენებითი კვლევებისათვის გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტი: "ახალი თაობის სასუქის მიღების გაუმჯობესებული ტექნოლოგიის შემუშავება, რომლის გამოყენება აგრარულ მეურნეობაში  უზრუნველყოფს ადამიანებს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებით" (AR-19-1395, 2019 წელი).
  როლი პროექტში-პროექტის კოორდინატორი.
 8. Project title: International Research Project “ Effects of the new generation fertilizer specially produced for hazelnut on yield and yield quality of hazelnut plant under Georgian conditions” (International Research Project). Samsun Avdan Energy Production & Trade Corp. 28.02.2018-28.08.2019. ძირითადი შემსრულებელი (გამარჯვებული პროექტი).
 9. სსიპ - შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეც­ნიერო ფონდის  მიერ ფუნდამენტური კვლევებისათვის გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტი: ”ეკოლოგიურად უსაფრთხო ადგილობრივი ბუნებრივი მინერალის და საწარმოო ნარჩენის გამოყენება ერთწლიანი ბოსტნეული კულტურების ქვეშ აჭარის წითელმიწა ნიადაგების პირობებში”. ( FR/321/10-100/14, 2014 წელი).
  როლი პროექტში-სამეცნიერო ხელმძღვანელი. შეფასება-92,5 ქულა.
 10. სსიპ - შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეც­ნიერო ფონდის  მიერ გამოყენებითი კვლევებისათვის გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტი: ”აჭარის ზღვისპირა ზონის დაბალნაყოფიერი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით ეკოლო­გიურად უსაფრთხო მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა ფერმერულ მეურნეობებში”.
  ( AR 41/10-100/114, 2014  წელი). როლი პროექტში-ძირითადი შემსრულებელი. შეფასება-88,5 ქულა.
 11. სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ გამოცხა­დებული მინი-გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტი: ”მანდარინის წარმო­ებისა და სასაქონლო გა­დამუშავების ტექნოლოგიების და ტექნი­კუ­რი საშუალე­ბების სრულყოფა ეკოლოგი­ურად სუფთა პროდუქციის წარმოების მიზ­ნით ბიოპრეპარატის გამოყენებით”. როლი პროექტში- ძირითადი პერსონალი, 2014.
 12.   სსიპ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ გამოცხა­დებული მინი-გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტი: ”სუბტროპიკული ხურ­მისა და ციტრუსო­ვან­თა ნედლეულის გადამუშავების უნარჩენო და ეკოლო­გიურად სუფთა ტექნოლოგიის ოპტიმიზაცია”.
  როლი პროექტში- ძირითადი პერსონალი, 2014.
 13.  სსიპ - შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეც­ნიერო ფონდის  მიერ გამოყენებითი კვლევებისათვის გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტი: ”აჭარის ზღვისპირა ზონის დაბალნაყოფიერი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით ეკოლო­გიურად უსაფრთხო მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა ფერმერულ მეურნეობებში” .
  ( AR 153/10-100/13 , 2013  წელი). როლი პროექტში-ძირითადი შემსრულებელი. შეფასება-87 ქულა.
 14. სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეც­ნიერო ფონდის  მიერ ფუნდამენტური კვლევებისათვის გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტი: ”ბუნებრივი კომპოზიტების გავლენის შესწავლა აჭარის რეგიონის ნიადაგების     ნაყოფიერებასა და აბორიგენული ვაზის ჯიშის - ჩხავერის მოსავლიანობაზე” .  (FR/193/10-100/12,  2012 წელი). როლი პროექტში-სამეცნიერო ხელმძღვანელი. შეფასება-86 ქულა.
 15.  სსიპ - შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეც­ნიერო ფონდის  მიერ გამოყენებითი კვლევებისათვის გამოცხადებულ სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში მონაწილე პროექტი: ”აჭარის ზღვისპირა ზონის დაბალნაყოფიერი სასოფლო-სამე­ურნეო სავარგულების პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით ეკოლო­გიურად უსაფრთხო მაღალეფექტური ტექნოლოგიების დანერგვა ფერმერულ მეურნეობებში”.  
  ( AR 316/10-100/12 , 2012  წელი). როლი პროექტში-ძირითადი შემსრულებელი. შეფასება-87,5 ქულა.
 16. აჭარის ა/რ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიზნობრივი პროგრამა ”„სასოფლო-სამეურნეო გაერთიანებების სარეკლამო მოდელების ჩამოყალიბება და შემდგომი დანერგვის ორგანიზაცია“. როლი პროექტში- ძირითადი შემსრულებელი, 2013 წელი (გამარჯვებული პროექტი).
 17. საქართველოს ეროვნული სამეც­ნიერო ფონდის  №GNSF/ST08/4-413  გრანტი ”ბიოლოგიურად აქტიური 2-,5(6)-ადამანტილ-და 5(6)-ადამანტილოქსიბენზიმიდაზების ახალი წარმოებულები: სინთეზი და კვლევა”. როლი პროექტში- მეცნიერ-თანამ­შრომე­ლი, ცნობა №1215/01/08-09, სახელმწიფო საგრანტო შრო­მი­თი ხელშეკრუ­ლება 258/09, საგრანტო ხელშეკრულება №413 (გამარჯვებული პროექტი).

 

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 6.07.2023-8.07.2023 სერტიფიკატი „მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ISC CHTAB 2023“ (საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი)
 2. 12.05.2023-14.05.2023 სერტიფიკატი №4858 ბსუ-ს და აწსუ-ს ერთობლივი 18-საათიანი ტრენინგ-მოდულის „ეკოგანათლება და კვლევითი კომპონენტები საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებსა, აგრარულ და მემბრანულ ტექნოლოგიებში“ (ტრენინგის ავტორი და განმახორციელებელი)
 3. 12.12.2022-16.12.2022 სერტიფიკატი „აგრარული ექსტენციის მოკლევადიანი კურსი“
 4. 16.10.2022-17.10.2022 სერტიფიკატი №090 „ეკოლოგიის  თანამედროვე პრობლემები“
 5. 6.06.2022-13.06.2022 სერტიფიკატი „საინფორმაციო ტექნოლოგიები მეცნიერებაში“ (ააიპ ასოციაცია მეცნიერებისათვის)
 6. 12.12.2021-14.12.2021 სერტიფიკატი „ღია განათლება და ღია საგანმანათლებლო რესურსები(ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა).
 7. სერტიფიკატი ტრენინგ - მოდულში - ჰიგიენის ზოგადი წესები -,,ხუთი გასაღების პრინციპი უვნებელი სურსათისათვის“. 28 მარტი 2021. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი.
 8. Certificate of participation in the 7th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials (ICSP & AM) – Tbilisi, Georgia. 27-30  July, 2021.
 9. 2020 – Certificate of Appreciation for the Active Participation as a Virtual Presenter During the Plenary Sessions. 8-11 December, Vienna, Austria. Extended Scientific Sessions “Green Science for Green Life”. 20th Internationa Scientific CVonference on Earth and Planetary Sciences, SGEM VIENNAGREEN 2020.
 10. სერტიფიკატი № 3851 ტრენინგ-პროგრამა: ”სასწავლო რესურსების შემუშავება” – 7 სთ. 24 ივნისი 2020. სსიპ - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი.
 11. Certificate of participation in the 6th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials (ICSP & AM) – Batumi, Georgia. 17-20 Jule, 2019.
 12. Certificate of participation in the 5th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced Materials. – Tbilisi, Ivane Javakhishvili tbilisi State University, Georgia. 2-5 Jule, 2017.
 13. სერტიფიკატი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ქიმიის სექციაში შესანიშნავი ნაშრომის ხელმძღვანელობისათვის. ივნისი-2017.
 14. Certificate № 2017-3/22 of Advanced Training the Third International Scientific and Practice Conference “Ukraine-EU. Modern Technology< Business and Law”. 3-8 April, 2017. Slovac Republic-Austria-Hungary.
 15. სერტიფიკატი ტრენინგში ”სწავლების ინტერაქტიური მეთოდები” მონაწილეობისათვის. - ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი. 24.11.2016. სერტიფიკატის № 2388.
 16. სერტიფიკატი ტრენინგში ”სწავლა-სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთო­დები” მონაწილეობისათვის. - ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნი­ვერ­სიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი. 08.07.2015. სერტიფიკატის № 1704.
 17. სერტიფიკატი ტრენინგში ”პრეზენტაციის ჩატარების უნარ-ჩვევები” მონაწილეო­ბისათ­ვის. - ქუთაისი: აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი. 22.07.2015. სერტიფიკატის № 1658.
 18. სერტიფიკატი “Stident’s Business Olympiad“ პროექტის წარმატებით განხორ­ცი­ე­ლებაში შეტანილი წვლილისთვის (საქართველოს ბიზნესის განვითა­რების ცენ­ტრი კავკასია, ორგანიზა­ცია ”ახალგაზრდული ინიცია­ტივები”). 05.11.2013-29.03.2014.
 19. სერტიფიკატი 2014 წლის 12-13 ივნისს საქართველოში, ქუთაისში ჩატარებულ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში ”კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები” მონა­წილეობისათვის, №3. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 16.06.2014.
 20. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სერ­ტი­ფიკატი მეორე სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობი­სათ­ვის თემაზე: ”სწავლებისა და აღზრ­დის აქტუალური პრობლემები”. 15.04.2014 სერტიფიკატის № 056.
 21. საქართველოს ცენტრალური საარ­ჩევნო კომისიის სერტიფიკატი საქართველოს საარჩევნო ადმინის­ტრაციის მოხელის გამოცდის ჩაბარების შესახებ 08.03.2014-08.03.2019.  სერტიფიკატის № 2323.
 22. სერტიფიკატი ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის ტრენინგში ”აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში” მონაწილეობისათვის თემაზე: ”სასწავლო დისკუსია და როლური თამაშები”. - ბათუმი, 2013 წლის 30 იანვარი, 1 თებერვალი. სერტიფიკატის № 27.


 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - ძალიან კარგად;

ინგლისური - კარგად (B1);

ესპანური - საწყისი დონე (A1);

ფრანგული - ლექსიკონის დახმარებით.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Internet Explorer, Power Point, Microsoft Office Outlook 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა