საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ქიმიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გულთამზე თავდგირიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 30.05.1946
მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის პრ. 61., ბ. 9
ელ-ფოსტა: gultamze.tavdgiridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 36 68 49
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორთან გათანაბრებული (ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი)
განათლების მიმართულება, დარგი: 05 მეცნიერება/ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ბიოქიმია; ნიადაგისა და მცენარის ქიმიური ანალიზი და კვლევა; სუბტროპიკული კულტურების ბიოქიმიური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები სხვადასხვა  სასუქების სხვადასხვა ფორმებისა და დოზების გამოყენებასთან დაკავშირებით; აჭარის ეკოლოგიური მდგომარეობის კვლევა და ანალიზი.

სამუშაო გამოცდილება:

2009-დან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქიმიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

2006 – 2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი

1994 – 2007 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო სამეცნიერო – კვლევითი და სასწავლო ეკოლოგიური კვლევის პრობლემური ლაბორატორიის კაბინეტის უფროსი

1992 – 1997 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის კათედრის მასწავლებელი, დოცენტი

1975 – 1994 - ჩაისა და სუბტროპიკულ კულტურათა საკავშირო სამეცნიერო – კვლევითი ინსტიტუტის ჩაქვის ფილიალის ბიოქიმიის ლაბორატორიის მეცნიერ მუშაკი, უფროსი მეცნიერ - მუშაკი

1970 – 1975 - ლენინგრადის (ამჟამად სანკტ პეტერბურგის) საკავშირო ელექტროგამზომი ხელსაწყოების სარეჟიმო კლიმატური სადგურის ჩაქვის ფილიალი, ინჟინერ –  ქიმიკოსი, უმცროსი მეცნიერ - მუშაკი

1968 – 1970 - მახუნცეთის  სკოლა – ინტერნატი, აღმზრდელი, პიონერ – ხელმძღვანელი.


 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. გვარიშვილი ნ., კიკნაძე ნ., აბულაძე თ., თავდგირიძე . - აჭარისწყლის ხეობის ბუნებრივი ჰაბიტატების კონსერვაციული ღირებულება და შუახევჰესის მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგების დაბინძურების შეფასება, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“ შრომები, მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის 90 წლისთავს, თბილისი, 16 - 17 ნოემბერი, გვ. 273 - 276, 2023 წ

 2. N. Kiknadze, N. Gvarishvili, R. Gotsiridze, G. Tavdgiridze, Sh. Lominadze, N. Kharazi Results of Chemical and Ecological Research of Surface  and Waste Waters in Adjara and their Impact on Ensuring Environmental Security, Published by International Center for Research, Education and Training. MTÜ., Tallinn, Estonia, 2023, -138 pp.

  https://pumo.stu.cn.ua/wp-content/uploads/2023/07/19_results-of-chemical-and-ecological-research-of-surface-and-waste-waters-in-adjara-and-their-impact-on-ensuring-environmental-security-1.pdf

 3. ნ. ფალავანდიშვილი, ნ. კიკნაძე, გ. თავდგირიძე, ლ. ჟღენტი, ნ. გვარიშვილი ეკოლოგიური ტერმინების ლექსიკონი,  -89 გვ., 2023, DOI: https://doi.org/10.52340/13062023, https://monographs.4science.ge/index.php/ss/catalog/book/113
 4. N. Kiknadze, N. Gvarishvili, Z. Mikeladze, Shota Lominadze, G. Tavdgiridze, D. Jashi, S. Shvydka Study of Phytoextraction at Some Locations of Ajaristskali River Based of Soils and Plants Analysis, Environment and Ecology Research, vol.  11, #1, pp. 114 - 123, 2023, DOI: 10.13189/eer.2023.110108 https://www.researchgate.net/profile/George-Taylor-28/publication/371253700_Study_of_Phytoextraction_at_Some_Locations_of_Ajaristskali_River_Based_of_Soils_and_Plants_Analysis/links/647aafb32cad460a1bef0049/Study-of-Phytoextraction-at-Some-Locations-of-Ajaristskali-River-Based-of-Soils-and-Plants-Analysis.pdf

 5. N. Kiknadze, N. Palavandishvili, G. Tavdgiridze  Some Bioecological issues of Rapana Thomasiana Grosse (Mollusca, Gastropoda) found in the Black Sea coast of Goergia, Book of Abstracts II International Scientific Conference “Landscape Dimensions of Sustainable Development Science – CartoGis – Planning – Governance”, Delicated to the 75th Anniversary of professor Nikoloz (Niko) Beruchashvili, 12 – 16 September, Tbilissi, 2022, pp. 97 – 100, http://icldscartogis.tsu.ge/assets/media/uploads/images/abstracts_book_2022.pdf
 6. N. Kiknadze, N. Gvarishvili, G. Tavdgiridze  Stady of the modern ecological condition of the natural landscape of the area around Shuakhevi HPP and assessment of soil fertility, Book of Abstracts II International Scientific Conference “Landscape Dimensions of Sustainable Development Science – CartoGis – Planning – Governance”, Delicated to the 75th Anniversary of professor Nikoloz (Niko) Beruchashvili, 12 – 16 September, Tbilissi, 2022, pp. 101 – 103, http://icldscartogis.tsu.ge/assets/media/uploads/images/abstracts_book_2022.pdf

 7. N. Kiknadze, N. Gvarishvili , N. Nakashidze, G. Tavdgiridze, D. Jashi, S. Shvydka Chemical - Bacteriological Composition and Assessment of Ecological Condition of Two Natural Lagoon - Type Lakes in Batumi (Adjara AR), Environment and Ecology Research, vol. 10, #2, pp. 294 - 300, 2022, DOI: 10.13189/eer.2022.100219,  http://www.hrpub.org

  https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/89256776/EER19_14025793-libre.pdf

 8. N. Kiknadze, N. Palavandishvili, G. Tavdgiridze  Some Bioecological issues of Rapana Thomasiana Grosse (Mollusca, Gastropoda) found in the Black Sea coast of Goergia, Proceedings of  2th International Scientific Conference “Landscape Dimensions of Sustainable Development Science – CartoGis – Planning – Governance”, Delicated to the 75th Anniversary of professor Nikoloz (Niko) Beruchashvili, 12 – 16 September, Tbilissi, 2022, pp. 234 - 247, https://icldscartogis.tsu.ge/assets/media/uploads/images/krebuli_2022.pdf

 9. N. Kiknadze, N. Gvarishvili, G. Tavdgiridze  Stady of the modern ecological condition of the natural landscape of the area around Shuakhevi HPP and assessment of soil fertility, Proceedings of  2th International Scientific Conference “Landscape Dimensions of Sustainable Development Science – CartoGis – Planning – Governance”, Delicated to the 75th Anniversary of professor Nikoloz (Niko) Beruchashvili, 12 – 16 September, Tbilissi, 2022, pp. 248 – 255, https://icldscartogis.tsu.ge/assets/media/uploads/images/krebuli_2022.pdf

 10. ნ. გვარიშვილი, ნ. კიკნაძე, . თავდგირიძე, შარაბიძე ა., აბულაძე თ. აჭარის ზოგიერთი რეგიონალური ეკოლოგიური პრობლემა და მათი გადაჭრის გზები,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ შრომები, მიძღვნილი საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ყოფილი პრეზიდენტის მ. ციცქიშვილის 80 წლის იუბილეს, საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტ. VIII, გვ. 243 - 248, ბათუმი, 16 – 17 ოქტომბერი, 2022, https://mpe.openjournals.ge/index.php/mpe/article/view/6006

 11. ნ. კიკნაძე, დ. გეგეშიძე, . თავდგირიძე, ნ. მეგრელიძე, თ. გოგიტიძე, მ. კუჭავა ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების და ქლორორგანული პესტიციდების კვლევა ქართულ და იმპორტირებულ მანდარინისა და ლიმონის ნაყოფებში, საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია "ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები", საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გრანტი - CARYS-19-972, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ISBN 978-9941-8-3352-6, ქუთაისი, 2021, გვ. 220 – 224.
 12. N.Kiknadze, N.Gvarishvili, G.Tavdgiridze, N.Nakashidze, N.Megrelidze The eco -toxicological parameters of Adjara coastline waters of the Black Sea basin and some hidrobionts of  it // 20th SGEM International Scientific Conferences  “Earth & Planetary Sciences”. 8-11 december, 2020. Vienna, Austria. Conference Proceedings of Selected Articles. ISUUE 1.3 pp.265-272.  ISBN 978-619-7603-17-0   ISSN 1314-2704  DOI: 10.5593/sgem2020V/1.3; http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/11433/1/Nepsha%20O_Hryshko%20S.pdf

 13. N.Kiknadze, G.Tavdgiridze, D.Jashi. The influence of nitrogen fertilizers at storage ability of fruits  of Mandarin Unshiu and their qualitative parameters // Annals of Agrarian Science ISSN 1512-1887 Publishing services by Elsevier B.V. on behalf of the Agricultural University of Georgia (Elsevier, ScienceDirectMendele,y    Evolve Knovel   Reaxys ClinicalKey). 2019. -9 pg.
 14. N. Kiknadze, N. Nakashidze, D. Jashi, G. Tavdgiridze, N. Megrelidze Concentration of Heavy Metalsin Some Types of Soils of Georgia and Their Influence to Qualitative Parameters of Agricultural Crops (Monograph). // Pubblished by Academic Society of Michail Baludansky,Kosice (Slovakia), 2019. Education-Scientific series: “Public Management and Administration”, Issue 12. - 91 pg.  ISBN 978-80-972931-8-5
 15. Kiknadze N., Tavdgiridze G., Jashi D. Influence of Various Forms of Nitrogen Fertilizers at Productivity of Mandarin Unshiu and Red Soils // Annals of Agrarian Science Volume 16, Issue 3, September 2018, Pages 344 - 347. Publishing services by Elsevier B.V. on behalf of the Agricultural University of Georgia https://doi.org/10.1016/j.aasci. 2018.05.009
 16. Kiknadze N., Nakashidze N., Jashi D., Tavdgiridze G., Megrelidze N. The Chemical – ecological conditions of Agricultural, Every-day and Industrial waste waters of Adjara Black sea coastline rivers, Collective monograpt (Pubblished by Academic Society of Michail Baludansky), Kosiece (Slovakia), 2018,  Education – Scientific series: “Public management and administration”, issue 9, 92 pp, ISBN 978-80-972931-3-0
 17. Bejanidze I., Tavdgiridze G., Kharebava T. Determination of amino asid content dependence of orange fruits “Washington - Navel” on agrochemical actions and storage process, East west “Association for Advanced Studies and highed education GmbH Vienna, Austria,  Scientific journal “European science review”, Premier Publishing s.r.o. Vienna. № 7-8, ISSN 2310-5577, ISSN 2310-5577, 2017, p. 133 - 136
 18. Kharebava T.,  Tavdgiridze G., Bejanidze I. Microbiological estimation of electrodialistic process of obtain potable, East west “Association for Advanced Studies and highed education GmbH Vienna, Austria,  Scientific journal “European science review”, Premier Publishing s.r.o. Vienna. № 7-8, ISSN 2310-5577, ISSN 2310-5577, 2017, p. 137 - 139
 19. Asanidze N.,    Tavdgiridze G., Qamadadze Ts. Dynamics of heavy Metal’s in various types of Plants, Georgian national academy of sciences, Ajara Autonomous Republic regional scientific centre, Transactions I,  ISSN 2449 - 2507, Batumi, 2016, pp. 59 – 62
 20. ფაღავა ნ., ფალავანდიშვილი ნ., თავდგირიძე ., აჭარის ზოგიერთი წყალსატევის ეკოლოგიური მდგომარეობა,    საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა", ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქუთაისი, 2012  წ, გვ.  80 – 82 
 21. თავდგირიძ ., ფალავანდიშვილი ნ., ფაღავა ნ. ეკოლოგიურად სუფთა ციტრუსოვანთა მოსავლის მიღება აზოტოვანი სასუქების ფორმების გამოყენებით, საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი", ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2011  წ, გვ. 200 - 203


 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. გვარიშვილი ნ., კიკნაძე ნ., აბულაძე თ., თავდგირიძე . - აჭარისწყლის ხეობის ბუნებრივი ჰაბიტატების კონსერვაციული ღირებულება და შუახევჰესის მიმდებარე ტერიტორიების ნიადაგების დაბინძურების შეფასება, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დედამიწასა და მის გარსებში მიმდინარე გეოფიზიკური პროცესები“. მიძღვნილი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტის 90 წლისთავს, თბილისი, 16 - 17 ნოემბერი, 2023  

 2. ნ. გვარიშვილი, ნ. კიკნაძე, . თავდგირიძე, შარაბიძე ა., აბულაძე თ. აჭარის ზოგიერთი რეგიონალური ეკოლოგიური პრობლემა და მათი გადაჭრის გზები,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციa „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“, მიძღვნილი საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ყოფილი პრეზიდენტის მ. ციცქიშვილის 80 წლის იუბილეს, საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 16 – 17 ოქტომბერი, 2022

 3. N. Kiknadze, N. Gvarishvili, G. Tavdgiridze  Stady of the modern ecological condition of the natural landscape of the area around Shuakhevi HPP and assessment of soil fertility, Book of Abstracts II International Scientific Conference “Landscape Dimensions of Sustainable Development Science – CartoGis – Planning – Governance”, Delicated to the 75th Anniversary of professor Nikoloz (Niko) Beruchashvili, 12 – 16 September, Tbilissi, 2020, pp. 101 - 103 http://icldscartogis.tsu.ge/assets/media/uploads/images/abstracts_book_2022.pdf

 4. N. Kiknadze, N. Palavandishvili, G. Tavdgiridze  Some Bioecological issues of Rapana Thomasiana Grosse (Mollusca, Gastropoda) found in the Black Sea coast of Goergia,  Book of Abstract II International Scientific Conference “Landscape Dimensions of Sustainable Development Science – CartoGis – Planning – Governance”, Delicated to the 75th Anniversary of professor Nikoloz (Niko) Beruchashvili, 12 – 16 September, Tbilissi, 2020, pp. 97 - 100 http://icldscartogis.tsu.ge/assets/media/uploads/images/abstracts_book_2022.pdf

 5. ნ. კიკნაძე, დ. გეგეშიძე, . თავდგირიძე, ნ. მეგრელიძე, თ. გოგიტიძე, მ. კუჭავა ორგანოლეპტიკური მაჩვენებლების და ქლორორგანული პესტიციდების კვლევა ქართულ და იმპორტირებულ მანდარინისა და ლიმონის ნაყოფებში, საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები“, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, გრანტი CARYS-19-972, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქუთაისი, 24  - 25 ივნისი, 2021

 6. N. Kiknadze. N. Gvarishvili, G. Tavdgiridze. Ecological Conditions of  Ecosistems in the Adjara Coastal Zone // International scientific and practical conference: "MODERN TECHNOLOGIES OF MANAGEMENT". November 24, 2020. – Lutsk, Ukraine, УДК 005(062.552)
 7. N.Kiknadze, N.Gvarishvili, G.Tavdgiridze, N.Nakashidze, N.Megrelidze. The eco-toxicological parameters of Adjara coastline waters of the Black Sea basin and some hidrobionts of  it // 20th SGEM International Scientific Conferences  “Earth & Planetary Sciences”. 8-11 december, 2020. Vienna, Austria. Conference Proceedings of Selected Articles. ISUUE 1.3, ISBN 978-619-7603-17-0   ISSN 1314-2704  DOI: 10.5593/sgem2020V/1.3
 8. ფაღავა ნ., ფალავანდიშვილი ნ., თავდგირიძე . აჭარის ზოგიერთი წყალსატევის ეკოლოგიური მდგომარეობა,    საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა", ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქუთაისი, 30 – 31 მაისი, 2012  

 9. თავდგირიძ ., ფალავანდიშვილი ნ., ფაღავა ნ. ეკოლოგიურად სუფთა ციტრუსოვანთა მოსავლის მიღება აზოტოვანი სასუქების ფორმების გამოყენებით, საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი", ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 19 – 20 მაისი, 2011  


 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. აა(ი)პ  ასოციაცია მეცნიერებისათვის, ტრენინგი თემაზე “საინფორმაციო ტექნოლოგიები მეცნიერებაში“,   6 – 13 ივნისი, 2022 წ
 2. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი, ტრენინგი თემაზე „პრეზენტაციის ჩატარების უნარ - ჩვევები“, ქუთაისი, 14 ივნისი, 2015 წ, #1660
 3. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი, ტრენინგი თემაზე “სასწავლო რესურსების შემუშავება“,  ქუთაისი,  25-27 ივნისი, 2020 წ, #3851
 4. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უწყვეტი განათლების ცენტრი, ტრენინგი თემაზე ”ჰიგიენის ზოგადი წესები - ხუთი გასაღების პრინციპი უვნებელი სურსათისათვის”,  ქუთაისი, 25 – 26 მარტი, 2021 წ, #3945

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - ძალიან კარგად

გერმანული - ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows,  Microsoft office Word,   Internet

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა