საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ჟანა ჭითანავა
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 1965 წლის 27 მაისი
მისამართი: ქ. ბათუმი რუსთაველის ქ. 61 ბ. 11
ელ-ფოსტა: zhana.tchitanava@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577179141
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია/გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

გენეტიკა,  ეკოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
  • ბათუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფაკულტეტის  მდივანი1992-1996  წ.
  • შ. პ .ს  ქართულ-ფრანგული სკოლი.  ბიოლოგიის და ქიმიის მასწავლებელი
  • შ.პ.ს  მასტერ კლასი.  ბიოლოგიის და ქიმიის  მასწავლებელი
  • ბათუმის  შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  და ჯანდაცვის ფაკულტეტი. ბიოლოგიის დეპარტამენტი.  ბიოლოგიის დოქტორი  1992-1996წ-იდან  დღემდე 
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.SUSTAJNABLE MANACEMENT OF DEGRADED SOILSC (ON  THE EXAMPLE  OF KARTLI REGION)   International   Multidisciplinari Geoconference. SGEM 2020, Conference proceedings, V-20, Ecology and environmentol protection, ussue 5, 1 p-771-778, ISBN  938-619-7777408-8; ISNN 1314-2704,  DOL:10.5593/sgem 2020/5.1/s20.097 Congres Centre Albena Resort , Bulgaria
2. K.Dolidze, I.Diasamidze, E.Makaradze, J.Chitanava, N.Varshanidze, N.Turmanidze and G.Bolkvadze. A Preliminary Review of Endemic in Situ Conserved of Adjara Protected Areas in Georgia. International Journal of Environmental Sciences.  Vol.  6. No. 1. 2017. Pp 13-16. ©Copyright by CRDEEP Journals All Rights Reserved
3. Antaz Kikava, Merab Mgeladze, Zhana Tchitanava, Cira Kamadadze Phenol  and m – Crezol sorption in typical black eanth, brown earth and red soils „International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering“ ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume  6 Issue  12  December 2016 Ijetae.com/files/Volume 6Issue12/IJETAE 1216 23.pdf167-171
4. სპილენძის შემცველი პესტიციდ კუპრიკოლის  გავლენა ღვინის საფუვრის ბუნებრივ პოპულაციაბზე- (ნ.მაჭავარიანი,  მ.  მენაბდე,    ა. შათირიშვილი)
. „მეცნიერება  და  ტექნოლოგიები“-საქართველოს  მეცნიერებათა ეროვნული  აკადემიის  ყოველთვიური  სამეცნიერო ჟურნალი.   №1-3  ISSN  0130-7061  თბილისი  2012 წ.
5. GENETIC  STUDY  OF ALCOHOLIG FERMENTING  WINE YEASTS OF KAKHETI  (EASTERN  GEORGIA)  AND  ADGARA(WESTERN GEORGIA)  SMALL  FARM  WINERIES
. (A.SHATIRISHVILI,   M.MENABDE,      T.  ZARNADZE.)  საქრთველოს  მეცნიერებათა   ეროვნული  აკადემიის“მაცნე“,  ბიოლოგიის სერიაB  vol.8  №3-4  ISSN1512-2123  თბილისი  2010 წ.
6. პესტიციდ  ომაიტის ზემოქმედება სოიის(Glicine  max)  სომატური უჯრედების  გენეტიკურ აპარატზე--(ა.  შათირიშვილი.  მ. მენაბდე)
ეროვნული  აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო  ჟურნალი“ მეცნიერება და ტექნოლოგიები“ ISSN 0130-7061  vol.7 №10-12  თბილისი  2009წ.
7. გენეტიკური  ამოცანები  .სახელმძღვანელო  (ა.  შათირიშვილი,   თ.  ზარნაძე. )  
ილია  ჭავჭავაძის   სახელმწიფო  უნივერსიტეტი.  თბილისი  2009  წ.
8. GENETIC  CHANGES  INDUCED OF PESTICIDE  ZINEB IN  SEEDLINGS  DEVELOPED  FROM  THE  SOYOBEAN  SEEDS  OF DIFERENT AGEZH(T.ZARNADZE,  A.SHATIRISHVILI.)  საქართველოს  ეროვნულ  მეცნიერებათა  აკადემიის“მაცნე“,  ბიოლოგიის სერია B vol.7  ISSN 1512-2123  №1-5  თბილისი  2009 წ.
9. GENETIC GHANGES  INDUCED  BY  THE  PESTICIDE  RIDOMIL IN  THE  SOYBEANS  SPROUTED  FROM THE  SEEDS OF DIFERENT AGES   (N. BARATASHVILI.  M.MENABDE) GEORGIAN  MEDIKAL NEWS № 9(162)  ISSN  1512-0112. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  ЖУРНАЛ  ТВИЛИСИ-НЬЮ-ЙОРК  2008 წ.
10. ანტაგონისტური  აქტიურობის შესწავლა აჭარის (ხუცუბანი,  კაპრეშუმი)  ღვინის  საფუვრის  ბუნებრივ პოპულაციებში (გ. მენაბდე,  ა. შათირიშვილი). „ მეცნიერება და  ტექნოლოგიები“-საქართველოს მეცნიერე ბათა ეროვნული აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო - რეფერირებული ჟურნალი ISSN 0130-7061 №10-12, 2009
11. გამა დასხივებისა და პესტიციდ რიდომილის  კომბინირებული  ზემოქმედება  ჰეტეროზიგოტული სოიის   გენეტიკურ აპარატზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  შრომები  XII  ბათუმი  2008 წ.
12. ქსენობიოტიკმელოდიდუოს  ზემოქმედებით  ინდუცირებული  ფიზიოლოგიური  და  გენეტიკური  ცვლილებების   შესწავლა  სოიის   ტესტ–  სისტემაზე. (ნ.  ბარათაშვილი,ზ.ზარნაძე).თბილისი   ივ.  ჯავახიშვილის   სახელობის   სახელმწიფო  უნივერსიტეტი.  მეოთხე  რესპუბლიკური  კონფერენციის  მასალები  2007 
13. 10. Genetic Changes  in the Soybean  Glycine  max(L)  Merr  Induced  by  Pesticides (Khomecyn,Ridomil).(BaratashviliN.  Shatirishvili  A.)   საქართველოს   მეცნიერებათა  აკადემიის  „ მაცნე.“  ბიოლოგიის  სერია B vol.3  ISSN 1512-2123  №1  თბილისი  2005 წ.
14. 11. Разделное  и комбинированное  действие  облучения  и  пестосида ридомила на всхожест сои.( А.Шатиришвили. Н.Вараташвили.  Ц.Джорвенадзе)JSSN  1512-0333  პერიოდული  სამეცნიერო   ჟურნალი  “ინტელექტი“ 1(21)  თბილისი 2005 წ.
 
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.N.zarnadze, K.Dolidze, S.Manjgaladze, N.Turmanidze, J.Chitanava, G. Bolkvadze, E.Jakeli-Microclonare propagation of Crateaegus Monogyna  Jacq in Vitro- International  Conference on innovations in Science and Education, Prague, Czech Republik. March 20-22  2019
2. "პრაქტიკული  კვლევა-ინოვაციური მიდგომა საბუნებისმეტყველო განათლებაში"-საბუნებისმეტყველო განათლების  კვლევითი  ცენტრი SALIS.  ილიას   სახელმწიფო  უნივერსიტეტი  2018  წელი
3. Protected species of adjarian flora. Proceedings ICAE International Conference "Applied Ecology: Problems, Innovations" . (Varshanidze N. Dolidze K. Turmanidze N. zarnadze N.).  ISBN 978-9941-0-7644-2; 250-254pp.  Tbilisi. 2015.
4. პესტიციდი  მელოდი-დუო  მიტოზური  სეგრეგაციის ინდუქციას იწვევს  (ნ. ბარათაშვილი,     თ. ზარნაძე.)
გრიგოლ  თუმანიშვილის  ხსოვნისადმი მიძღვნილი  მორფოლოგთა  საერთაშორისო  კონფერენცია“მოლეკულიდან ორგანიზმამდე“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009 წ  1 მაისი
5.GENETIK CHANGES INDUCED BY THE PESTICIDE  RIDOMILI IN THE SOYBEANS  SPROUTED  FROM THE SEEDS OF DIFERENT AGES          (  N.baratashvili,  M. Menabde)
მე-5  საერთაშორისო  სიმპოზიუმი“დაბერების  გენეტიკა’’ ეძღვნება თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  დაარსების  90  წლისთავს.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უმივერსიტეტი 2008 წ.
6.გამა დასხივებისა და პესტიციდ  დიმეთოატის  კომბინირებული ზემოქმედება ტესტ-სისტემის გენეტიკურ აპარატზე   (  მ. მენაბდე .    თ. სადაგიშვილი.     თ. ზარნაძე)
„ბიომედიცინის  აქტუალური  პრობლემები“.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  შოთა  რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ბათუმი  2009 წ.
 
 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

"Erasmus+" .   "ARTIST"-grant   Action Research To innovate  Science Teaghing Career Orientation-2016-2019 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

GERONTOLOGY  AND GERIATRICS INTERNATIONAL SCHOOL- PARTICIPATED IN  THE  INTERNATIONAL TRAINING PROGRAMME HELD  ON 22-25 OCTOBER  2018

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური,  რუსული
 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Exel,  Pover-point,  internet

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა