საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ქიმიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ინდირა ჯაფარიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 17.01.1976
მისამართი: ბათუმი, ინასარიძის ქ. 11 ბინა 22
ელ-ფოსტა: indira.jafaridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 591988763
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნოლოგიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი, დიპლომის რეკვიზიტები: ნომერი 000061 გაცემის თარიღი 22.12.2009.
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ბიოტექნოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მასწავლებელი დიპლომის სერია/ნომერი: აუ 041393,
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ადგილობრივი და ინტროდუცირებული მცენარეებში ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთების კვლევა,  მათი მიღების და ფუნქციონალურ პროდუქტებში გამოყენების  ტექნოლოგიების შემუშავება

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2018 წლიდან- ქიმიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
 • 2006- დღემდე. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აგრარული ტექნოლოგიების ინსტიტუტი, ტექნიკური ბიოქიმიისა და კვების პროდუქტების უსაფრთხოების განყოფილება, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
 • 2005-2006წ. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის ბიოტექნოლოგიისა და ბიოქიმიის განყოფილება, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
 • 1999 - 2005 წ. ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტი, უფროსი ლაბორანტი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1. მაია ვანიძე; ალეკო კალანდია; ინდირა ჯაფარიძე; მაია ხარაძე; რუსლან დავითაძე დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ვაზის ჯიშის ყურძნისგან მიღებული ღვინის პასპორტები ბსუ 2022 https://doi.org/10.52340/9789941488214
 2. ნონა აბაშიძე; ინდირა ჯაფარიძე;მაიახარაძე; მაია ვანიძე; ალეკო კალანდია; რუსლან დავითაძე დასავლეთ საქართველოში მოწეული სხვადასხვა წარმოშობის თაფლის პასპორტები ბსუ 2022 https://doi.org/10.52340/sp.2022.02.01
 3. Baratashvili D. Vanidze M. Kedelidze N. Kalandia A. Djafaridze I. Lomtatidze N. Nakashidze I. Ceccarini MR. Beccari T. Bioactive compounds and antioxidant activity of Feijoa (Feijoa sellowiana berg) cultivated in subtropical zones of Georga Progr Nutr [Internet]. 2022 Mar. 28 [cited 2022 Apr. 9];24(1):e2022024. https://doi.org/10.23751/pn.v24i1.12029
 4. Maia Kharadze, Maia Vanidze, Indira Djaparidze, Givi Kalandia, Merab Ardzenadze, Aleko Kalandia Characterization of Phenolic Acids in Several Autochthonic Wines, BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 14, no. 4, 2020, p.82-88
 5.  Medea Beridze, Aleko Kalandia, Indira Japaridze, Maia Vanidze, Natela Varshanidze, Nazi Turmanidze, Ketevan Dolidze, Inga Diasamidze, Eteri Jakeli Phytochemical Study of Endemic Species HELLEBORUS CAUCASICUS, HELLEBORUS ABCHASICUS and FICARIA POPOVII Spread in Southern Colchis, Proceedings of CBU in Medicine and Pharmacy, V.1 p.1-7 (2020).
 6. დასავლეთ საქართველოში მოწეული სხვადასხვა წარმოშობის თაფლის პასპორტები. 2020 წ. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/327560
 7. დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ვაზის ჯიშის ყურძნისგან მიღებული ღვინის პასპორტები, 2020 წ. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/327559
 8. დასავლეთ საქართველოს ვაზის ავტოქთონური ჯიშების ყურძნის პასპორტები, 2020 წ. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/327561
 9. M Beridze, A Kalandia, I Japaridze, M Vanidze, N Varshanidze, ... Phytochemical Study of Endemic Species Helleborus Caucasicus and Helleborus Abchasicus// HighTech and Innovation Journal* 1 (1), 28-32 (2020)
 10. T Gabour Sad, I Djafaridze, A Kalandia, M Vanidze, K Smilkov, C Jacob Antioxidant Properties of Western Georgia Native Khechechuri Pear// Sci* 2 (2), 31(2020)
 11. დასავლეთ საქართველოს ავტოქთონური ვაზის ჯიშების ფენოლური ნაერთები, 2019 წ. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/327558
 12. ღვინისა და თაფლის ანალიზის საერთაშორისო მეთოდები, 2019 წ. http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/327562
 13. A Kalandia, M Vanidze, I Djafaridze, I Nakashidze, T Beccari Ongoing alterations during the storage of the Berry Fruits// Journal of Biotechnology* 305, S61(2019)
 14. D Baratashvili, M Vanidze, N Kedelidze, A Kalandia, I Djafaridze, ... Bioactive compounds and antioxidant activity of Feijoa (Feijoa sellowiana berg) cultivated in subtropical zones of Georgia//
 15. M Vanidze, M Kharadze, I Djafaridze, G Kalandia, A Kalandia Phenolic compounds and their variation with respect to wine fermentation method in Georgian Autochthonal grape Ojaleshi// Journal of Biotechnology*,305, S63, (2019)
 16. Gabour Sad, T.; Djafaridze, I.; Kalandia, A.; Vanidze, M.; Smilkov, K.; Jacob, C. Antioxidant Properties of Western Georgia Native Khechechuri Pear. Sci* 2019, 1, 44.
 17. M. Kharadze, M. Vanidze, I. Djaparidze, G. Kalandia, R. Davitadze, A. Kalandia Characterization Of Several West Georgian Autochthonous Grapes And Their Wine Stilbenes CBU International Conference Proceedings, Prague V.7 p. 938-942 (2019)
 18.  მ. ხარაძე, ნ. აბაშიძე, ი. ჯაფარიძე, მ. ვანიძე, ა. კალანდია დასავლეთ საქართველოს წაბლის თაფლის ანტიოქსიდანტური აქტივობა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, vol. 12, no.2 2019
 19. მ. ხარაძე, ი. ჯაფარიძე, ა. შალაშვილი, მ. ვანიძე, ა. კალანდია დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი თეთრი ჯიშის ყურძნის ღვინოების ფენოლური ნაერთები და ანტიოქსიდანტური თვისებები საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, vol. 12, no.3 2018
 20. Nona Abashidze, Maia Vanidze, Maia Kharadze, Indira Djaparidze, Aleko Kalandia WEST GEORGIAN HONEY CATIONS CBU INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION 2018.
 21. M.Kharadze I. Japaridze A.Kalandia M.Vanidze Anthocyanins and ant iox idant act iv ity of red w ines made from endem ic grape varieties// Annals of Agrarian Science* Volume 16, Issue 2, June 2018, Pages 181-184
 22. Nona Surmanidze, Jeiran Putkaradze, Inga Kartsivadze, Indira Djaparidze, Aleko Kalandia ,,ANTIOXIDANTS OF INTRODUCTORY AND ENDEMIC PLANTS IN GEORGIA’’. International Natural and Health Science Conference (INHSC2017), 19-21 October 2017. Antalya/Turkey. pp 131-139
 23. Meri Khakhutaishvili, Indira Djaparidze, Maia Vanidze, Aleko Kalandia. ,,Variation of Biologically Active Compounds and Antioxidancy in the Process of Blueberry Storage“ Engineering and Technology International Journal of Chemical and Molecular Engineering* Vol:11, No:12, 2017. World Academy of Science
 24. Maia Vanidze, Aleko Kalandia, Indira Djaparidze, Meri Kharadze The Antioxidant Activity of Grape Chkhaveri and Its Wine Cultivated in Georgia, World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical and Molecular Engineering*, Volume 4, Issue, 12 2017/12/25
 25. Mzia Diasamidze, Maia Vanidze, Indira Djafaridze, Elene Qamadadze, A. Kalandia, Phenol compounds of Blackberry Rubus Caucasicus Focke and Rubus Anatolicus L. fruit and leaf Journal of Chemistry and Chemical Engineering* Volume 7, No.6, 2013.
 26. მ.თავთიძე, ვ.ხვედელიძე, ი. ჯაფარიძე, ე. ქამადაძე, ა. კალანდია, მოცვის ნაყოფის ფენოლური ნაერთები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ. 38. #2-3, გვ. 143-147. 2012წ.
 27. ცხიმოვანი ნედლეულისა და პროდუქტების კვლევის მეთოდები. (მ. ვანიძე, ი. ჯაფარიძე, ე. ქამადაძე) ბათუმი, 2009 წ. ISBN 978-9941-0-2073-5.
 28. ბუტია პალმის კულტურა საქართველოში და მისი გამოყენების პერსპექტივები ზეთის წარმოებაში. (ლ.ლაზიშვილი, თ.არდემანაშვილი, მ.სილაგაძე, ვ.ბოლქვაძე, ი.ჯაფარიძე.) ISSN 1512-2743 საქ. s/m მეც. აკად. ,,მოამბე”, ტ. Ν23,თბილისი. 2009 წ. გვ. 173-175.
 29. დუნკანის ჯიშის გრეიპფრუტის ნაყოფის გადამუშავების პროდუქტების ანტიოქსიდანტური აქტივობა. (ლ.დიასამიძე, ი.ჯაფარიძე, დ.აფხაზავა.) ISSN 0207-9224 სუბტროპიკული კულტურები # 1-4, ოზურგეთი, ანასეული. გვ.47-51. 2007 წ.
 30. Черника обыкновенная Аджарии. (Г. Папунидзе, Ванидзе М. И.Джапаридзе, М. Зоидзе.) “Пищевая промышленность”Ν1, Москва 2006. ISSN 0235-2486. 78-79 გვ.
 31.  წყავი (Laurocerasus officinalis) ნედლეული ბიოლოგიურად აქტიური დანამატისათვის. ( გ.პაპუნიძე, ი.ჯაფარიძე) ISSN 0132-1447 საქ. მეც. აკად. ,,მოამბე”, ტ.173 Ν2,თბილისი. 2006 წ. გვ. 352-355.
 32. აჭარაში გავრცელებული მოცვის ნაყოფისა და გადამუშავების პროდუქტების ანტიოქსიდანტური აქტივობა. (გ.პაპუნიძე, ი.ჯაფარიძე) ISSN 1512-2743 საქ. ს/მ მეცნ. აკადემიის „მოამბე“, ტ.#5, თბილისი.2006 წ. 180-185 გვ.
 33. из красного апельсина королек. (Зоидзе М., Джанаридзе И., Ванидзе М.) Пиво и напитки Ν5,. Москва http://www.foodprom. ru. 2005 г.
 34. Плоды боярышника пятистолбикого (Crataegus pentagyna) распространенных в лесах Аджарии. (Г. Папунидзе, И. Джапаридзе.) Хранение и переработка сельхозсырья, #12 http://www.foodprom. Ru 40. Биофлаваноиды плодов лавровишни (У. Джапаридзе, С. Папунидзе, М. Ванидзе) Пива и напитки Ν3, 2005

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. M. Gabidzashvili, M. Vanidze, A. Kalandia, I. Japaridze, N. Guleishvili, I. Bochoidze Obtaining Grape-Seed Oil Through the Super Critical Extraction  International Mini-Symposium “BIOACTIVE COMPOUNDS, ANTIMICROBIAL AND BIOMEDICAL PRODUCTS & MATERIALS FOR PROTECTION OF HUMAN AND ENVIRONMENT” p.50-52, May 4-5, 2018, Tbilisi, Georgia

 2. N. Guleishvili, A. Kalandia, M. Vanidze, I. Japaridze, M. Gabidzashvili, I. Bochoidze Antioxidant Activity of the Flesh of Red and Black Hawthorn Wild Growing in Georgia Mini-Symposium “BIOACTIVE COMPOUNDS, ANTIMICROBIAL AND BIOMEDICAL PRODUCTS & MATERIALS FOR PROTECTION OF HUMAN AND ENVIRONMENT” p.53-54, May 4-5, 2018, Tbilisi, Georgia

 3. Maia Vanidze, Nona Surmanidze , Jeiran Putkaradze, Inga Kartsivadze, Indira Djaparidze, Aleko Kalandia ANTIOXIDANTS OF INTRODUCTORY AND ENDEMIC PLANTS IN GEORGIA თურქეთი, სტამბული ოქტომბერი, 2017

 4. Meri Khakhutaishvili, Indira Djaparidze, Maia Vanidze, Aleko Kalandia Variation of Biologically Active Compounds and Antioxidancy in the Process of Blueberry Storage, არაბთა გაერთიანებული საემიროები-დუბაი, დეკემბერი, 2017

 5. ნ. გულეიშვილი, ი. ჯაფარიძე, ა. კალანდია, ი. ბოჭოიძე, ასკილის ნაყოფის ანტიოქსიდანტური აქტივობა, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა, 2016წ. გვ 93-95

 6. თ.  ღვინიანიძე, ლ. გამრეკელი, ი. ჯაფარიძე, ა. კალანდია, თ. ღვინიანიძე  ყურძნის კანის ანტიოქსიდანტური აქტივობა, მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016წ. გვ119-122

 7. თ.  ღვინიანიძე, ა. კალანდია, ი. ჯაფარიძე, გ. მინდელი, ლ. ბუხაიძე, თ. ღვინიანიძე მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ-კონფერენცია, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016წ. გვ122-125

 8. აკაკის წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“   ანტიოქსიდანტური აქტივობის განსაზღვრა DPPH მეთოდით. (ჯაფარიძე ი., ვანიძე მ.) ქუთაისი, 2014წ. გ.128-129.

 9. VIII Международный Симпозиум «Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты».22. Измененные фенольных соединении черники (Vaccinium mirtilus L) в процессе переработки (Ванидзе М., Джапаридзе И., Камададзе Е) Москва, 2-5 октября 2012 г. с36-39.

 10. ISNN 2298-0237, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური23. ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” თაფლის ბიოაქტიური ნაერთების კვლევა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით, (ვანიძე მ.,  ჯაფარიძე ი., ქამადაძე ე.) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2012.  გვ. 372-373

 11.  SNN 2298-0237, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური24.  ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა” ანტოციანების რაოდენობრივი ცვალებადობა მაყვალის ნაყოფის გადამუშავებისას, (დიასამიძე მ., ვანიძე მ.,  ჯაფარიძე ი.) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2012.  გვ. 367-369

  12.  ISBN 978-9941-432-02-6საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქიკული კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმოების ტექნოლოგიებისა და ტექნიკის სრულყოფა“ ფენოლური ნაერთების ცვალებადობა მცენარე ხეჭრელის ვეგეტაციის პროცესში. (,ვანიძე მ., ქარცივაძე ი., ჯაფარიძე ი., სურმანიძე ნ.) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი    2011.გვ.117-122

  13. Международная конференции «Актуальные проблемы развития биоорганической31. химии» АНТОЦИАНОВЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ ПЛОДОВ НЕКОТОРЫХ ЕНДЕМНЫХ РАССТЕНИИ ГРУЗИИ Ванидзе М.Р. Джапаридзе  И.В., Камададзе Е. (2011) Batumi spring-2010 M Investigation of the Local Vegetative Raw Materials and Production of32. Biologically Active Additives from Them.( .Vanidze, I. Djapharidze, E. Kamadadze) Batumi.


   

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. მცენარეული ნედლეულისა და გადამუშავების ანარჩენების ვალორიზაციის ინოვაციური ტექნოლოგიების შემუშავება გარემოზე უარყოფითი ზემოქმედების შესუსტების  მიზნით ციკლური ეკონომიკის პრინციპების გამოყენებით  სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,  28.02.2023 28.02.2026
 2. 2020 წ. CARYS-19-615 ფუნქციური საკვები პროდუქტების ტექნოლოგია, მსოფლიო ბანკი, სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ძირითადი პერსონალი.
 3. 2020 წ. გაეროს განვითარების პროგრამა(UNDP), ბათუმის ბიზნეს ინკუბატორი (BBI) (მეწარმეობის განვითარება), გასტრონომიული ტურიზმი - პროექტის ხელმძღვანელი;
 4. 2020 წ. ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრი (მეწარმეობის განვითარება), პროექტის ხელმძღვანელი;
 5. 2018 – 2020 წწ, საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია, პროექტის ხელმძღვანელი (მეწარმეობის განვითარება);
 6. 2018 წ. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი. „აჭარაში გავრცელებული ზოგიერთ ხეხილოვან მცენარეთა ნაყოფის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა და მათი პასპორტიზაცია“. ძირითადი პერსონალი
 7. 2018 წ. აჭარული სამზარეულოს პოპულარიზაციის მიზნით ადგილობრივი ტრადიციული კერძებისა და მათი ინგრედიენტების ქიმიური კვლევა ანალიზის თანამედროვე ინსტრუმენტული მეთოდებით “ საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი. ძირითადი პერსონალი
 8. 2017 წ, სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი. აჭარაში ინტროდუცირებული და ზოგიერთი ენდემური მცენარეების ნაყოფის გადამუშავების დროს ბიოაქტიური ნაერთების ცვლილებები, ძირითლი პერსონალი
 9. 2016-18 წ, სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,  „საქართველოში წარმოებული თაფლისა და ღვინის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა მაღალი წნევის სითხური ქრომატოგრაფირებით, ადგილმდებარეობის და სახეობრივი პასპორტიზაციის წესების დასადგენად“ პროექტი-216816,  ძირითდი შემსრულებელი
 10. 2016 – 2017 წწ, სსიპ „მეწარმეობის განვითარების სააგენტო“ პროექტის ხელმძღვანელი (მეწარმეობის განვითარება);
 11. 2016 წ. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი.  აჭარის აბორიგენული და ინტროდუცირებული მცენარეების ბიოაქტიური ნაერთების შესწავლა; ძირითალი პერსონალი
 12. 2015-17 წ, სსიპ შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, დასავლეთ საქართველოში გავრცელებული კივის, ფეიჰოას, მოცვის და სხვა  კენკროვნების ნაყოფის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა მოკრეფის, შენახვის და შეფუთვის ოპტიმალური წესების დასადგენად  საგრანტო ხელშეკრულება FR/335/10-160/14,  პროექტის ხელმძღვანელი
 13. 2009-2011წ. შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. “დასავლეთ საქართველოში ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებებით მდიდარი ნედლეულის შესწავლა და მათგან პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიის შემუშავება”  გრანტი  GNSF/ST08/8-513, ძირითადი პერსონალი
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საინფორმაციო ტექნოლოგიები მეცნიერებაში - ასოცოაცია მეცნიერებისათვის 13.09.2022- 21.09,2022
 2. "ონლაინ პლატფორმის გამოყენება სასწავლო პროცესში" ტრენინგი - ინოვაციური განათლების ცენტრი - 2021, 4 თებერვალი;
 3. "კომპენტენციებზე დაფუძნებული შეფასება პროფესიულ განათლებაში" ტრენინგი - ინოვაციური განათლრბის ცენტრი - 2021, 5 თებერვალი; (ხანგრძლივობა 9 საათი);
 4. "როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისათვის" ტრენინგი - ინოვაციური განათლრბის ცენტრი - 2021, 29 იანვარი; (ხანგრძლივობა 8 საათი);
 5. "სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლების დროს" ტრენინგი - ინოვაციური განათლრბის ცენტრი - 2021 წელი, 24 დეკემბერი; (ხანგრძლივობა 4 საათი);
 6. "საგრანტო განაცხადის წერა - სტრატეგია და ტექნიკები" ტრენინგი - ინოვაციური განათლრბის ცენტრი - 2021 წელი, 5-6 მარტი; 
 7. ექსპრეს კურსი "პოზიტიური უარის ძალა" მართვისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი, 20.01.2021 - 23.01.2021
 8. 2020 წ, სურსათის უვნებლობის საკონსულტაციო  ცენტრი / Food Safety Consulting Center, „სურსათის უვნებლობა“ ტრენინგი;,
 9. 2020 წ. USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა, თეორიულ-პრაქტიკული ტრენინგი (კახეთი), „ღვინისა და ღვინის ტურიზმი“.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური ენა (საშუალოდ), რუსული ენა (თავისუფლად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

  Office-Word, Excel,Paint, PowerPoint, Internet, E-Mail

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა