ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მალხაზ ნაკაშიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 1975 წლის 8 ოქტომბერი
მისამართი: 6000, საქართველო, ქ. ბათუმი, რუსთაველის ქ. #59, ბ. #34ბ;
ელ-ფოსტა: malkhaz.nakashidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 (422) 27 60 05; მობ: +995 (77) 75 92 84;
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტის
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორი (PHD in Law)
განათლების მიმართულება, დარგი: საჯარო სამართალი, კონსტიტუციური სამართალი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
ნახევრად საპრეზიდენტო მმართველობის სისტემა; კოალიციური მთავრობა; კოაბიტაცია; საჯარო სამსახური; საკონსტიტუციო ცვლილებები, საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება; 
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2016 - ფულბრაიტის მიწვეული მკვლევარი, ბოსტონის კოლეჯის სამართლის სკოლა, ქ. ბოსტონი, აშშ
 • 2014 - აკადემიური საბჭოს წევრი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2014 -2015 კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე, იურიდიული ფაკულტეტი, ბსუ
 • 2012   მიწვეული მკვლევარი - სამართლისა და მმართველობის სკოლა, დუბლინის უნივერსიტეტი, ირლანდია
 • 2011- ასოცირებული პროფესორი - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 2007–2008 - ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი (კანცლერი) - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 2006–2009 - ასისტენტ-პროფესორი - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 • 1999-2006 - მასწავლებელი - შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
კერძო სექტორი/საჯარო სამსახური
 • 2014 - დამფუძნებელი, შპს აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ინსტიტუტი
 • 2014 - დამფუძნებელი, სამართლისა და პოლიტიკის საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია
 • 2013 – დამფუძნებელი, სოციალურ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემიური კონფერენცია
 • 2011-2012 - ხელმძღვანელის მოადგილე, სსიპ კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრი;
 • 2009-2010 - მინისტრის მოადგილე, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო;
 • 2005–2007 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის უფროსი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო;
 • 2005 - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატი; 
 • 2003-2004 - დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე, აჭარის პედაგოგთა პროფესიული კავშირი ”ღირსება”  
 • 2004 - რაიონული კოორდინატორი, სადამკვირებლო ორგანიზაცია ფონდი ’’სამართლიანი არჩევნები”;
 • 2003–2004 - დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი პარტნიორი,  იურიდიული კომპანია სპს ,,ნაკაშიძე და შვენთიძე -ადვოკატები”
 • 2001-2003 - იურისტი, ადმინისტრაციული სამმართველოს უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საავტომობილო ტრანსპორტის ადმინისტრაცია;
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017 Conference "Constitutionalism in a Plural World", Presentation: - “Unconstitutional Constitutional Amendments in Georgia: the Constitutional Court and judicial review of constitutional amendments”, November 22nd and 23rd, at Porto, Portugal

 • The Fulbright Association will be marking its 40th Anniversary by gathering our community for our annual conference, “Fulbright: Now More Than Ever,” Presentation: “Constitutional amendments and changing a political system in Georgia” November 4 – 7, 2017 in Washington, D.C.

 • 25th Anniversary of Constitution:Experience, Problems and New Challenges,"  international scientific-Practical conference, Session chair, Seimas of the Republic of Lithuania, October 27, 2017, Vilnius, Lithuania

 • European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference, Presentation: “Non-partisan president, democratic representation and impact on executive decision-making – the case of Georgia”, 6-9 September 2017, Oslo, Norway 

 • The 4th International Academic Conference on Law, Politics and Management (IACLPM 2017), Conference organizer, Krakow, Poland on July 29-30, 2017

 • The 5th International Academic Conference on Social Sciences (IACSS 2017), Conference organizer, Barcelona, Spain on 27-28 July 2017

 • International Conference "Implementation of the Constitution: Experience and Problems", Conference paper: "Intra-Executive Competition between President and Prime Minister under Semi-presidentialism: the case of Georgia", Mykolas Romeris University, October 16, 2015 - Vilnius, Lithuania
 • Critical Legal Conference 2015 LAW, SPACE AND THE POLITICAL, Conference paper: "Constitutional Changes in Georgia: Political and Constitutional Challenges of Democratic Transformation", University of Wroclaw, Poland, 3-5 September 2015
 • რეგიონალურ კონფერენცია “კონსტიტუციის შექმნის პროცესი – გამოწვევები”, მოხსენება კონსტიტუციური რეფომა და ნახევრად საპრეზიდენტო სისტემის სახეცვლილება საქართველოში, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 12 ივნისი 2015, თბილისი, საქართველო
 • IACEP 2015 - Intenational Academic Conference on Education and Psychology, Organizing Committee Chair, 25-26 April 2015, Istanbul, Turkey
 • IACLPM 2015 - Th 2nd International Academic Conference on Law, Politics and Management, Organizing Committee Chair, 30-31 May 2015, Vilnius, Lithuania
 • IACSS 2015 - The 3rd International Academic Conference on Social Sciences, Oeganizing Committee Chair, 25-26 July 2015, Istanbul, Turkey
 • International Conference “Constitution and EU Law: interaction, challenges and solutions”, Conference paper: "Presodential Powers in a new Georgian Constitutional Reality", 23 October 2014, Vilnius, Lithuania
 • Xth World Congress "Constitutional Challenges: Global and Local", Organized by The International Association of Constitutional Law and The Department of Public and International Law, conference paper: "The role of constitutional borrowing for the constitutional drafting process in post soviet space - the case of Georgia", 16 - 20 June 2014, Oslo, Norway
 • IACSS 2014 - International Academic Conference on Social Sciences, Founder and Organizing Committee Chair, 26-27 July2014, Istanbul, Turkey
 • IACLP 2014 - International Academic Conference on law and Politics, Founder and Organizing Committee Chair, 26-27 April 2014, Istanbul, Turkey 
 • International Conference "Semi-presidentialism in Europe and elsewhere: The state of the art", Department of Political Sciences of the University La Sapienza , 15-16 April, 2014, Italy, Rome
 • Civil Society Conference: “Eastern Partnership Reality Check: Political Challenges and Future Agenda for Civil Society”, 27-29 November 2013, Vilnius, Lithuania
 • International Conference “Resolution of the Constitutional Court: the Analysis of their Implementation and Impact on the Jurisprudence”, 27 November 2013, Vilnius, Lithuania
 • European Integration Index 2013 for Eastern Partnership Countries, Open Society Foundations – Armenia, Picasso hall, Congress Hotel, 22 October 2013, Yerevan, Armenia
 • 7th General Conference of European Consortium of Political Research, Sciences Po Bordeaux, 4-7 September, Bordeaux, France
 • IACSS 2013 International Academic Conference on Social Sciences (Founder and Chairman of the Organizing Committee), 27-28 July 2013, Istanbul, Turkey
 • Weekly Research Seminar, Centre for International Studies, Dublin City University, October 2012-December 2012, Dublin, Ireland
 • Guest Lecture for MA students: “Consolidation of Democracy in Georgia – Leaders, parties and Elections”, Faculty of Law and Government, Dublin City University, 21 November 2012, Dublin, Ireland 
 • Open Society Foundation, Higher Education Support Program, Central Asia and Caucasus Research and Training Initiative, Academic Writing Workshop, 3-13 July 2012, Akbuk, Turkey
 • საერთაშორისო კონფერენცია "კონტრასიგნაციის ინსტიტუტი - ევროპული გამოცდილება და ქართული პერსპექტივა", 23-24 ივნისი, თბილისი, საქართველო
 • Ireland International Conference on Education (IICE2011), Conference paper: The Role of “Moot Court” in Improving Students’ Learning of Critical Thinking in “Constitutional Justice” course for master’s program", 16-18 April, 2012, Dublin, Ireland
 • XII  ESCAS Biennial Conference “Central Asia: a maturing field”, Conference paper: “Weak Parliaments and Legislative Power of the President in South Caucasus Countries”, 20-22 September, 2011, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom
 • კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონალური ცენტრის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა "ტრანზიციის ეტაპზე მყოფი სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოთა კონსტიტუციური განვითარების თავისებურებანი", მოხსენება: "მმართველობის სისტემების ძირითადი თავისებურებანი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში", ბათუმი,  04-10 სექტემბერი 2011
 • Summer School 2011, Central Asia and Caucasus Research and Training Initiative 2011-2013, Higher Education Support Program, Open Society Foundations, Oral presentation: "Parliament’s role in balancing of executive branch and Democratization under Semipresidentialism – The Caucasus in a comparative European perspective", 21-30 June 2011, Akbuk, Turkey
 • Research Design Workshop, Central Asia and Caucasus Research and Training Initiative 2011-2013, Higher Education Support Program, Open Society Foundations, Oral presentation: Parliaments and Democratization under Semi-presidentialism - The Caucasus in a comparative European perspective", 14-15 March 2011, Istanbul, Turkey
 • საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო-თურქეთის საზღვრისპირა რეგიონების თანამშრომლობა“, ბაკურიანი, 2010 წლის 9-10 მარტი;
 • გერმანულ-ქართული კონფერენცია: თანამედროვე საჯარო მმართველობის ასპექტები, თბილისი, 2009 წლის 2–3 აპრილი; 
 • საერთაშორისო კონფერენცია: კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია, ბათუმი, 2008 წლის 20–21 დეკემბერი;
 • საერთაშორისო კონფერენცია: სასამართლოს დამოუკიდებლობა და იურიდიული განათლება დამოუკიდებელი სამართლებრივი სისტემის საყრდენი, თბილისი, 2008 წლის 17 ივლისი;
 • საერთაშორისო კონფერენცია: საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება და კანონის უზენაესობა სამხრეთ კავკასიაში, ბათუმი, 2008 წლის 19–20 ივნისი;
 • მრგვალი მაგიდა იურიდიული განათლების საკითხებზე, USAID, თბილისი, 2005 წლის ნოემბერი;

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2016-2017 Fulbright Visiting Scholar Program sponsored by United States Department of State
 • მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი, შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, 2014 წ., ღონისძიება: International Scientific Conference "Semi-presidentialism in Europe and elsewhere: The state of the art", Department of Political Sciences of the University La Sapienza , 15-16 April, 2014, Italy, Rome
 • Central Asia and Caucasus Research and Training Initiative 2011-2013, Higher Education Support Program, Open Society Foundations; The topic of Project: Parliaments and Democratization under Semi-presidentialism - The Caucasus in a comparative European perspective;
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • NIMD Democracy School, Netherlands Institute for Multiparty Democracy South Caucasus Representation, 2015/2016, Georgia
 • ტრენინგი "დემოკრატია და მოქალაქეობა" - სამოქალაქო განათლების საუნივერსიტეტო კურსი, USAID, IFES, 26-30 ივნისი 2012, თბილისი, საქართველო
 • თბილისის პოლიტიკური სწავლების სკოლა (ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში), 2008-2009 სასწავლო წელი, სტრასბურგი, 2009;
 • ტრენინგი: "კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებლებში", ასოციაცია "სკოლა, ოჯახი, საზოგადოება", ბათუმი, 2005;
უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური, რუსული
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, E-mail, OJS, codex...

პერსონალური ვებგვერდი

www.malkhaznakashidze.com

ვებგვერდი

www.academicinst.com

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა