ფიზიკა-მათემატიკისა და კომპიუტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ნანა მაკარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: განათლების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 05.02.1975 წ.
მისამართი: ქ. ბათუმი, ზ. გორგილაძის ქ. N54/62, ბ. N9
ელ-ფოსტა: nmakaradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 593606071
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დაწყებითი კლასების მასწავლებელი, პედაგოგიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: განათლება, პედაგოგიკის თეორია და ისტორია (13.00.01)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სკოლამდელი, ზოგადი და უმაღლესი განათლების საფეხურებზე სას­წავლო-სააღმზრდელო პროცესებთან დაკავშირებული პრობლემების/საჭიროებების კვლევა, განათ­ლე­ბის სფეროს ადმინისტრირება, ინკლუზიური განათლება.

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლის სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ხა­რისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

2009 წლის სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების  ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2013-2016 - საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს დარგობრივი თოქ-შოუს ,,პარადიგმა“ ავტორი და წამყვანი;

2009-2010 - შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ხა­რისხის უზრუნველყოფის  სამსახურის უფროსი;

2006 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზ­­ნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის მასწავლებელი;

2006-2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პრო­ფე­სორი;

2004-2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისპედაგო­გი­ური ფაკუ­ლ­ტეტის უფროსი მასწავლებელი;

1995-2004 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედა­გო­გი­ური ფა­კულ­ტეტის მასწავლებელი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. N. Makaradze, A. Bakuridze, M. Koridze, N. Mikeladze. PARENT UNIVERSITY FOR INCLUSIVE EDUCATION. HENTI 2015, Kutaisi, Georgia. EISSN 2346-7851. Website: http://www.atsu.edu.ge/geo/xarisxi/Henti/HENTI2015​.

2. I. Kurdadze, N. MakaradzeN. Mikeladze. Using Effective Educational Management in the Working Process of School Principal as a Leader. International Academic Reseach Journal of Business and Management (Index Copernicus). Published by: Academic Reseach Publishers. United Arab Emirates. Volume No.3 Issue No.7, December, 2014, ISSN: 2227-1287 (Print); Impact Factor-5.60. Website: http://acrpub.com/

3. ნ. მაკარაძე, ი. ბალანჩივაძე. ცაცია ბავშვები და მათთან მუშაობის თავისებურებები. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II". ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი, 2014 წ.

4. I. Kurdadze, N. MakaradzeN. Mikeladze. The Role of Management in the Process of Teacher's Personal and Professional Growth. International Academic Reseach Journal of Business and Management (Index Copernicus). Published by: Academic Research Publishers. United Arab Emirates. Volume No. 3 Issue No. 6, November, 2014, ISSN: 2227-1287 (Print); Impact Factor - 5.60. Website: http://acrpub.com/

5. M. Gvaramadze, M. Balasanian, I. Kurdadze, N. Makaradze. European Worth in Georgia. IJORS, International Journal of Russian Studies, ISSN: 2158-7051, No. 6/1 (January 2013). Website: http://www.ijors.net/issue6_1_2013/issue6_1.php;

6. ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე. სასწავლო გარემო, როგორც სკოლის წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ,,ინტელექტი“, ბა­თუ­მის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თე­ლა­ვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერ­თაშორისო უნივერსიტეტი, განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კამბოჯის ,,ზამან“ უნი­ვერსი­ტე­ტი. მოხსენებათა თეზისები II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კომპი­უტინ­გი/ინ­ფორ­მა­ტიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. საქარ­თვე­ლო-აზერბაიჯანი-თურქე­თი-კამ­ბოჯა. ბათუმი, 21-23 სექტემბერი, 2012 წ.   გვ. 138-139;

7. მ. ქორიძე, ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე. სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა და მისი ორგანიზების მნიშვ­ნელობა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის III საერ­თაშორისო კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. შრომები. ქუთაისი, 2012 წ. გვ. 98-102;

8. ნ. მაკარაძე, ნ. მოდებაძე. ექვსწლიანი დაწყებითი სკოლა და მასწავლებლის მომზადების პრობ­ლე­მები. GESJ: EducationScienceandPsychology 2012|No.1(20) International Scientific Conference: "Education in the Era of Globalization - XXI Century Challenges''. Materials (ISSN 1512-1801). Website: http://www.gesj.internet-academy.org.ge/ge/s_articles_ge.php?b_sec=edu);

9. ნ. მაკარაძე. მოტივაცია სწავლების პროცესში. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება“ N1 (3), თბილისი, 2011 წელი, გვ. 173-179.

10. Nana Makaradze, Nino Mikeladze. Pedagogical strategies of overcoming the exam-related stress. Shota Rustaveli State University, South-West University Neofit Rilski. INNOVATIVE ASPECTS OF STUDY OF THE BLACK SEA COUNTRIES CULTURE, HISTORY, ANTHROPOLOGY, LITERATURE AND LINGUISTICS. II. Blagoevgrad-Batumi, 2011. Pg. 341-345;

11. Nino Mikeladze, Nana Makaradze. Developments in Lifelong Learning. International Conference, Bologna Process, European Construction, European Neighborhood Policies (Collection L’Europdes Universites, ISBN: 978-2-8027-3492-5), ,,Bruylant”, 2011. Pg. 367-370; (www. Bruylant.be)

12. ნ. მამულაძე, ნ. მაკარაძე. როგორ შევაყვაროთ ბავშვებს წიგნები (ტატიანა ვონტასა და ფანიკა ბალიჩის რეკომენდაციების მიხედვით). კრებულში ,,ბიბლიოთეკა მომავალი თაობისათვის (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (2010 წლის 20-22 მაისი)“.  ბათუმი, 2011 წელი, გვ. 242-250;

13. ნ. მაკარაძე. მენტორისა და მაძიებლის ურთიერთთანამშრომლობა. შოთა რუსთაველის სახელმწი­ფო უნივერსიტეტის შრომები - განათლების ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა XVI. ბათუმი, 2010 წე­ლი, გვ. 78-86;

14. ნ. მაკარაძე. რეკლამის ფსიქოლოგიური ზეგავლენა ტურისტის მოტივაციაზე. ტურიზმი: ეკონო­მი­კ­ა და ბიზნესი. გამომცემლობა ,,უნივერსალი”. თბილისი, 2010 წელი, გვ. 416-422;

15. ნ. მაკარაძე. სტრესი და სწავლა უმცროს სასკოლო ასაკში. გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სა­ხელ­მწიფო უნივერსიტეტი“, ISBN 978-9941-409-49-3. ბათუმი, 2009 წელი (მონოგრაფია,168  გვერდი);

16. ნ. მაკარაძე. მენეჯერისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევების როლი სკოლის ეფექტურ მართვაში. ი. გოგება­შვილის სახელობის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტის რეფერი­რე­ბუ­ლი სამეცნიერო ჟურნალი „საზრისი“ (შრომების კრებული)  №25. თბილისი, 2009 წელი;

17. ნ. მაკარაძე. სწავლის მოტივაცია და მისი ამაღლების სტრატეგიები. შოთა რუსთაველის სახელ­მწი­ფო უნივერსიტეტის კრებული „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგა­დო­ე­ბაში“. ბათუმი, 2010 წელი, გვ. 552-555;

18. ნ. მაკარაძე. დაქვეითებული სწავლის უნარის მქონე მოსწავლეთა სპეციალური საგანმანათლებლო სა­ჭი­­რო­ებები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ფსიქოლოგია, პედა­გოგიკა XII. ბათუმი, 2009 წელი;

19. Нана Макарадзе. Индивидуальные стратегии реагирования на стресс среди учащихся младшихклассов. Международное научно-периодическое издание „Межкультурные коммуникации“ №8. Тбилиси, 2009 г. Стр. 209-213;

20. ნ. მაკარაძე. სპეციალური საჭიროებების მქონე პირთა განათლების ზოგადი ასპექტები. პერიო­დუ­ლი სამეცნიერო ჟურნალი  „ინტელექტი“ №1(33). თბილისი, 2009 წელი, გვ.  342-344;

21. ნ. მაკარაძე. სტრესის გავლენა კოგნიტური პროცესების მიმდინარეობაზე. შოთა რუსთაველის სა­ხელ­მწიფო უნივერსიტეტის შრომები - ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა XI. გამომცემლობა „შოთა რუს­თა­ველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2008 წელი, გვ. 160-165;

22. ნ. მაკარაძე. ნიჭიერი ბავშვები და მათთან მუშაობის თავისებურებები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტისა და საქართველოს განათლების მეც­ნი­ე­­რებათა აკა­დემიის მეორე ერთობლივი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. ქუ­თა­ისი-თბილისი, 2008 წელი, გვ. 181-184;

23. ნ. მაკარაძე. უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვთა ემოციური თავისებურებები. საქართველოს განათ­ლე­ბის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე №10. თბილისი, 2008 წელი, გვ. 138-142;

24. ნ. მაკარაძე. ემოციისა და მოტივის ურთიერთმიმართება სწავლის პროცესში. აკაკი წერეთლის სა­ხელ­მწიფო უნივერსიტეტისა და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ერთობ­ლი­ვი რეს­პუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის შრომები.  ქუთაისი, 2007 წელი, გვ.3-6.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ა. ბერიძე, თ. სირაძე, ლ. ახვლედიანი, ნ. მაკარაძე, ქ. სვანიძე. პროფესორ-მასწავლებელთა რეიტინგის განსაზღვრის შესახებ. უმაღლესი განათლება - ახალი ტექნოლოგიები და ინოვაციები. HENTI 2017, ქუთაისი, 01-02 მაისი, 2017. Website: http://atsu.edu.ge/Conferences/HENTI/index.php?page=ProgrammeAccreditation&lng=Ge#cont
 2. მ. მიქელაძე, ნ. მაკარაძე. სტერეოტიპები, როგორც სამოქალაქო ცნობიერების გან­ვი­თა­რების ერთ-ერთი ხელისშემშლელი ფაქტორი. VII  საერთაშო­რისო სა­მეც­ნიე­რო-მეთო­დუ­რი კონფერენ­ცია „სწავ­ლე­ბისა და აღზრ­დის აქ­ტუალუ­რი პრ­ო­ბ­ლემები“, ქუთაისი, 4-­5 ივ­ნი­­სი, 2016 წ.
 3. N. Makaradze, A. Bakuridze, M. Koridze, N. Mikeladze. PARENT UNIVERSITY FOR INCLUSIVE EDUCATION. HENTI 2015, Kutaisi, Georgia. 01-02 May,2015. Website: http://www.atsu.edu.ge/geo/xarisxi/Henti/HENTI2015
 4. I. Kurdadze, N. MakaradzeN. Mikeladze. Using Effective Educational Management in the Working Process of School Principal as a Leader. ARC 2014 - III International Conference on Business and Management. Hotel Juhu Plaza, Mumbai, India, December 26-27, 2014. Website: http://acrpub.com/
 5. ნ. მაკარაძე, ი. ბალანჩივაძე. ცაცია ბავშვები და მათთან მუშაობის თავისებურებები. საერთა­შო­რი­სო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II". ბათუმის შო­­თა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი, 2014 წ.
 6. I. Kurdadze, N. MakaradzeN. Mikeladze. The Role of Management in the Process of Teacher's Personal and Professional Growth, ARC 2014 - II International Conference on Applied research in Business Management, Economics and Finance, Pattaya, Thailand, August 02-03, 2014.Website:http://acrpub.com/
 7. ნ. მაკარაძენ. მამულაძე, ნ. ფუტკარაძე. აზროვნების სწავლება საკლასო გარემოში. V საერთაშო­რისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობ­ლე­მე­ბი“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი, 5-6 ივლისი, 2014 წ.
 8. . მაკარაძე, ნ.მამულაძე, ნ.ფუტკარაძე. ჯგუფური მუშაობის ორგანიზება-შეფასების თავისებუ­რე­ბები. აბრეშუმის გზის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია. IBSU. 23-25 მაისი, 2014 წ.
 9. ნანა მაკარაძე, ნათია მაკარაძე. სასწავლო რესურსისა და სწავლების სტრატეგიების შერ­ჩე­ვა/გამო­ყე­ნე­ბის მნიშვნელობა სწავლება-სწავლის ხარისხის ამაღლებაში. მეხუთე საერთა­შო­რისო სამეც­ნი­ე­რო კონფერენცია ,,განათლება და ინოვაცია“. გორი, 18-19 ნოემბერი, 2012 წ.
 10. ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე. სასწავლო გარემო, როგორც სკოლის წარმატების მნიშვნელოვანი ფაქტორი. საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი ,,ინტელექტი“, ბა­თუ­მის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელა­ვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის საერ­თა­შორისო უნივერსიტეტი, განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კამბოჯის ,,ზამან“ უნივერ­სი­ტე­ტი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათ­ლე­ბის მეცნი­ე­­რებები, მასწავლებლის განათლება. 21-23 სექტემბერი, 2012 წ.
 11. მ. ქორიძე, ნ. მაკარაძე, ნ. მამულაძე. სტუდენტის დამოუკიდებელი მუშაობა და მისი ორგანიზების მნიშვ­ნელობა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტის III საერ­თა­შორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. ქუთაისი, 2012 წ.
 12. ნ. მაკარაძე, ნ. მოდებაძე. ექვსწლიანი დაწყებითი სკოლა და მასწავლებლის მომზადების პრო­ბ­ლე­მე­ბი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმა­ნი­ტა­რულ მეც­­ნი­ე­რე­ბათა ფაკულტეტი. პედაგოგიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეც­ნიე­რო კონფერენცია ,,გა­ნათლება გლობალიზაციის ეპოქაში - XXI საუკუნის გამოწვევები“. თბილისი, 9-10 დეკემბერი, 2011 წ.
 13. N. Mikeladze, N. Makaradze. Developments in Life long Learning. International Conference, Bologna Process, European Construction, European Neighborhood Policies. Batumi, 28-29. 06. 2010;
 14. ნ. მაკარაძე. რეკლამის ფსიქოლოგიური ზეგავლენა ტურისტის მოტივაციაზე. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულ­ტეტის, ბიზნესის სკოლის, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტისა და შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტის (თურქეთი) I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე­რენცია ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”. ბათუმი-ტრაპიზონი. 5-6 ივნისი, 2010 წ.
 15. N. Makaradze, N. Mikeladze. Personal Knowledge Management Strategies.  International Conference & Exhibition ,,Batumi – Spring - 2010“. 7- 9. 05. 2010;
 16. ნ. მაკარაძე. სწავლის მოტივაცია და მისი ამაღლების სტრატეგიები. შოთა რუსთაველის სახელ­მწი­ფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინ­ფორ­მაციულ საზოგადოებაში“. ბათუმი, 29–31.05.2009 წ.
 17. ნ. მაკარაძე. ნიჭიერი ბავშვები და მათთან მუშაობის თავისებურებები. აკაკი წერეთლის სახელ­მწი­ფო უნივერსიტეტის პედაგოგიური ფაკულტეტისა და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკა­დემიის ერთობლივი II საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია თემაზე „სწავლებისა და აღზრ­დის აქტუალური პრობლემები“.  ქ. ქუთაისი,  27.12.2008 წ.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE/ex-Tempus) - შესაძლებლო­ბე­ბის გან­ვი­თა­რე­ბა  უმაღ­ლეს    განათლებაში ფარგლებში დაფინანსებული საგრანტო პრო­ექტი: “Assisting Better Communication” (ABC)  - უკეთესი კომუნიკაციის ხელ­შეწ­ყო­ბა.

          საგრანტო პროექტის ნომერი: 573610-EPP-1- 2016-1-GEEPPKA2-CBHEJP

          გრანტის განხორციელების პერიოდი: 15.10.2016-14.10.2019 წ.

          პოზიცია გრანტში: ლოკალური მენეჯერი ბსუ-ში, მკვლევარი

 

2.    Erasmus + Capacity Building in Higher Education (CBHE/ex-Tempus) - შესაძლებლო­ბე­ბის განვი­თა­რე­ბა  უმაღ­ლეს    განათლებაში ფარგლებში დაფინანსებული საგრანტო პრო­ექტი: “Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia”  - CURE - კური­კუ­ლუ­მის რეფორ­მა სამოქა­ლა­ქო განათ­ლე­ბი­სა და დე­მოკრა­ტიუ­ლი პრინცი­პების განვი­თა­რების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქა­რთველოში

საგრანტო პროექტის ნომერი: 573322-EPP-1- 2016-1-ILEPPKA2-CBHEJP

გრანტის განხორციელების პერიოდი: 15.10.2016-14.10.2019 წ.

პოზიცია გრანტში: ლოკალური მენეჯერი ბსუ-ში, მკვლევარი

 

3. ტემპუსის საგრანტო პროექტი ,,ინდივიდუალური საჭიროებების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია“. (Access to Society for People with Individual Requirements (ASPIRE)).

საგრანტო პროექტის ნომერი:530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHES.

გრანტის განხორციელების პერიოდი: 15.10.2012-14.10.2015 წ.

პოზიცია გრანტში: მენეჯერი, მკვლევარი.

4. სამოქალაქო ფონდ ,,ღია საზოგადოება-საქართველო“-სა და ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროექტი "მულტიკულტურული განათლების ასახვა მასწავლებელთა განათლების პროგრამებში“.

საგრანტო პროექტის ნომერი:№HE/12/14-19885.

გრანტის განხორციელების პერიოდი: 1 თებერვალი - 30 ივნისი, 2015 წ.

პოზიცია გრანტში: ექსპერტი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Stady visit in Estonia on 23th-30th september 2016, organized by Foundation Innove, Tallinn University and University of Tartu.

2. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ) და საქართველოში მისი წარმომადგენლობის მიერ ორგანიზებული სასწავლო ტური გერმანიაში, მაგდებურგის უნივერსიტეტში პროფესიული მასწავლებლის მომზადების პროგრამის მომზადებასთან დაკავშირებით. 5-12 ივლისი, 2016 წ.

3. ტრენინგ-მოდული ,,მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო მიდგომები“. სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. აგვისტო, 2016 წ.

4. ,,ტრენერთა მომზადების ზოგადი კურსი“. სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი. აგვისტო, 2016 წ.

5. სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრისა და ,,ათასწლეულის გამოწვევის ფონდ - საქართველოს“ ორგანიზებით გამართული მედიასემინარი განათლების აქტუალურ საკითხებზე. ყვარელი, 5-6 დეკემბერი, 2015 წ.

6. ტრენინგ-მოდული ,,სწავლა-სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრი. 22-23 ივნისი, 2015 წ.

7. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და გაეროს ბავშვთა ფონდის - UNICEF-ის თანამშრომლობის ფარგლებში ჩატარებული სასკოლო მზაობის პროგრამის ტრენერთა ტრენინგი. ბათუმი, 28-31 აგვისტო, 2015 წ.

8. ტრენერთა ტრენინგი ,,,ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები“. საქარ­თვე­ლოს პროფესიული განვითარების ცენტრი. ბათუმი, 4-5 ივლისი, 2015 წ. სერტიფიკატი N03-96;

9.    MEVLANA-ს გაცვლითი პროგრამის მონაწილე. ართვინის ჭოროხის უნივერსიტეტი. მაისი, 2015 წ.

10. UNICEF-ის მხარდაჭერით ორგანიზებული სამდღიანი სამუშაო შეხვედრა სკოლამდელი განათ­ლე­ბის მასწავლებლების საბაკალავრო და ტრენინგ პროგრამების სამუშაო ვერსიის შექმნასთან დაკავ­ში­რებით. კახეთი, ლოპოტა, 10-12 მაისი, 2015 წ.

11.  ,,კვლე­ვა საგანმანათლებლო პროცესში; გადაწყვეტილების მიღება მონაცემთა საფუძველზე“. ლექცი­ების კურსი fulbright-ის პროგრამის ფარგლებში (15 საათი). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელ­მწი­ფო უნივერსიტეტი, 29 ივნისი-03 ივლისი, 2014 წ.

12. ტემპუ­სის საგრანტო პროექტის „ინდივიდუალური საჭიროების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგ­რირება“ (,,Access to Inclusive Education and Social  Integration (ASPIRE)” N530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHES) ფარგლებში ჩატარებული კონსორციუმის მეორე შეხვედრა. გერმანია, ქ. დრეზდენი, 23-27თებერვალი, 2014 წ.  

13. ტემპუსის ,,530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA’’ პროექტის ფარგლებში ორგა­ნი­­ზებული ტრენინგი თემაზე ,,სწავლის სტრატეგიები“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­­ვ­ერ­სიტეტი, ბათუმი, 01-02 თებერვალი, 2014 წ.

14. ტემპუსის ,,530311-TEMPUS-1-2012-1-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA’’ პროექტის ფარგლებში ორგა­ნი­­ზე­ბული ტრენინგი თემაზე ,,ორგანიზაციული მენეჯმენტი“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელ­მწი­ფო უნი­ვერსიტეტი, ბათუმი, 24-26 იანვარი, 2014 წ. 

15. პროგრამის ,,ხელმისაწვდომობის, ხარისხისა და თანასწორობის უზრუნველყოფა საქართველოს სა­გა­ნ­მანათლებლო სისტემაში“ ქვეპროგრამის ,,სკოლამდელი განათლების პოლიტიკის გატარება საქარ­თველოში ადრეულ ასაკში ბავშვთა განვითარების თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და ხა­რის­ხის გაუმჯობესებისთვის (2012-2013)“ ფარგლებში ჩატარებული პროფესორთა ტრენინგი ,,სკო­ლამ­დე­ლი დაწესებულების სპეციალისტების პროფესიული განვითარება“. თბილისი,  24-28 დეკემბერი, 2012 წ.

16. მასწავლებლის სერტიფიკატი - ქართული ენისა და ლიტერატურის (I-VI) მასწავლებლობის უფლება (სა­ფუ­ძველი: სასერტიფიკაციო გამოცდა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვ­ნუ­ლი ცენტრის დირექტორის 2012 წლის 3 სექტემბრის N14-19 ბრძანება). სერტიფიკატი N0005170 (3.09.2012 წ.).

17. მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა ,,სწავლება-სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგან­მანათლებლო დაწესებულებაში“. პროგრამის მოცულობა 2 კრედიტი (50 საათი). ა(ა)იპ გორის სასწავ­ლო უნივერსიტეტი. 02-04 მარტი, 2012 წელი;

18. სკოლამდელი განათლების სექტორის განვითარების ტრენერთა ტრენინგი. ეროვნული სასწავლო გეგ­მების ცენტრი. UNICEF. თბილისი, 19-23 სექტემბერი, 2011 წელი;

19. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და განათ­ლე­ბის მართვის პროექტის (USAID) ერთობლივი ,,განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფ­ხუ­ლო სკოლა” - კოორდინატორი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 29.08-03.09-2011 წ. (მადლობის სიგელი და  მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატი 5 ECTS კრე­დი­ტის მოცულობით);

20.  American Education Administration Training and Practices Study Tour. 9-21. 07. 2010;

21. ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“. 7-კრედიტიანი (175 საათიანი)  პროგრამა ,,კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება“. ბათუმი, 2010 წლის იანვარი-მაისი (RWCT პროგრამის საერთაშორისო სტა­ნ­დარტებისა და პროცედურების შესაბამისი დამადასტურებელი სერტიფიკატით. სერ­ტი­ფი­კა­ტის გაცემის თარიღი - 25. 05. 2010 წ.);

22. მასწავლებლის მომზადებისა და პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრე­დიტაციის წესისა და პირობების მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრი. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 5 ნოემბრის  ბრძანება№965;

23. ევროსაბჭოს განათლების პროფესიონალთა ტრენინგების პროგრამა ,,პესტალოცის”  მხარდაჭერით მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ ორგანიზებული ევროპული სემინარი თემაზე ,,Mentoring New Teachers: Innovative Practices and Approachers” (,,დამწყებ მასწავლებელთა მენტორობა: ინოვაციური პრაქ­ტიკა და მიდგომები“) – 15 საათის ხანგრძლი­ვობით. თბილისი, 2009 წლის 7-10 ივლისი. (დამა­დასტურებელი ინგლისურენოვანი სერტი­ფიკატით);

24.  Quality Assurance for Higher Education Degrees. (workshop). June 7-10, 2009. Batumi, Georgia. (დამა­დასტურებელი ინგლისურენოვანი სერტი­ფიკატით);

25. სწავ­ლება/სწავლის ახალი მიდგომები უმაღლეს სკო­ლაში – 8 საათის ხანგრძლივობით. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვერსიტეტის განათლების ფაკულტეტი. 2009 წლის მარტი. (დამა­დასტურებელი სერტი­ფიკატით);

26. ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში. დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი.  2009 წლის 21-24 მაისი. (დამა­დასტურებელი სერტი­ფიკატით);

27. მასწავლებლთა პროფესიული განვი­თა­რე­ბის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრე­დი­ტა­ციის ექსპერტი (საფუძველი - განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანება №52; 10.12.2008 წ.);

28. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელთა პროფესიული განვი­თარების ცენ­ტრთან არსებულ ასოციაციაში ,,სკოლა- ოჯახი-საზოგადოება” ჩატარებული 20 საათიანი ,,ტრე­ნი­ნგი  ტრენერებისათვის“  (ჩავატარე კწკა კურსის ერთი სესია ტრენინგის პროგრამის შესაბა­მი­სად); 2008 წლის დეკემბერი. (დამა­დასტურებელი  სერტი­ფიკატით);

29.  ინტერაქტიური სწავლების მეთოდები.  აიპ ,,დევნილ პედაგოგთა ლიგა“. 2008 წლის 14-15 ივნისი;

30. ზოგად გონებრივ უნართა განვითარების მეთოდიკის მოკლე კურსი - 25 საათის ხანგრძლივობით. საგან­მანათლებლო შემოქმედებითი კავშირი ,,ქორბუდა“. 2006 წლის სექტემბერ-ნოემბერი. (დამა­დას­ტურებელი სერტიფიკატით);

31. 1.03.2006 - 1.06.2006 - მეტყველების ლექციებისა და პრაქტიკულის კურსი. ქ. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო ინსტიტუტის სასცენო ხელოვნების კათედრა.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით), თურქული (საშუალოდ), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Excel

 
  ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის 2014-2015 სასწავლო წლის სამუშაო გეგმა

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა