ტურიზმის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: რუსუდან ხუხუნაიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 17.06.1958
მისამართი: ბათუმი. ერას ქ.37.ბ.14
ელ-ფოსტა: rusudan.khukhunaishvili.@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 17 97 09
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია/გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მოლეკულური ბიოლოგია; ადამიანის პოპულაციების გენეტიკა; გერონტოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
2010 წლიდან დღემდე - რსუ-ს ბიოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
2008–2010 წწ.  - საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, სრული პროფესორი
2005-2008 წწ. - რსუ-ს საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, სრული პროფესორი
1993-2005 წწ.  -ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ზოგადი ბიოლოგიის კათედრის უ/მ, დოცენტი
1995-2005 წწ.-კვების პროდუქტების ლიცენზირების, ექსპერტიზის და მონიტორინგის აჭარის სამსახურის საგამოცდო ლაბორატორიის უფროსი
1989-2003 წწ. -ანასეულის ჩაისა და სუპტროპიკული კულტურების სამეცნიერო-კვლევითი გაერთიანების მეცნიერ-თანამშრომელი
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. Smoking Inclined Groups  according to the Phenotype of the PTC gene.  (Tskvitinidze S., Koridze M., Nagervadze M., Chelidze N.) MedNews. 2016 No 9(258):59-64
2. Phenotypical Variations of TAS2R38 Gene and Its BioecologicalSignificance. (M. Koridze, M. Nagervadze, C. Khozrevanidze, S. Gabaidze).AmericanjournalofInviromentProtection 2015
3. TheAssocicionofsomeGeneticFactorswithPulmonaryTuberculosis (Tskvitinidze, S., Nagervadze M,  Akhvlediani, L. Koridze M Georgian).MedNews. 2014 No 6(231):45-49
4. Studyofsomebiogerontological factors associated with women longevity in ajara population. (Koridze M, Nagervadze M, Zosidze N, Koiava T, Parulava I.).Georgian Med News. 2012 Jul;(208-209):63-6.
5. Distributionofredblood cell antigens in drug-resistant  and drug-sensitive pulmonary tuberculosis. (Tskvitinidze, S.,Vacharadze, K., Nagervadze, M., Akhvlediani, L. andKoridze, M.).AfricanJournalofBiotechnology Vol. 11(104), pp. 16809-16813, 27 December, 2012 DOI: 10.5897/AJB12.823
6. IgM, IgGandIgA level in pulmonary tuberculosis. (S. Tskvitinidze, L. Akhvlediani, M. Koridze, M. Nagervadze).Alergologyandimmunology. T. 13 #3. 249-251.2012
7. რნმ-ის ინტერფერენციის მოლეკულური მექანიზმები და ბიომედიცინაში მისი გამოყენების პერსპექტივები. ბიმედიცინის აქტუალური საკითხები. ბიომედიცინის III სკოლა-სემინარის მასალები. ბათუმი 2012
8. Demographic Picture of Long-LiversofTheMountainRegionofAjaja(Koridze M, N Zosidze, L. akhvlediani, Nagervadze M, Koiava T, Parulava I. Tskvitinidze S.).(GeorgiaCaucasus) AgingClinical and Experimental Research”vol.23 No.1. 2011.
9. Distributionof ABO and Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in the mountain region of Ajara (Georgia). (M. Nagervadze*, A. Diasamidze, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, M. Koridze and S. Tckvitinidze).AfricanJournalofBiotechnologyVol. 10(38), pp. 7324-7329, 25 July, 2011 Available online at http://www.academicjournals.org/AJB. ISSN 1684–5315 © 2011 AcademicJournals
10. GerontologyresearchinGeorgia. (TeimurazLezhava, Jamlet Monaselidze, Tina Jokhadze, Nona Kakauridze, Nodar Khodeli, Mamanti Rogava, Tamara Bochorishvili, Maia Gorgoshidze, Dato Khachidze, Eteri Lomidze, Jaba Tkemaladze, Kote Chichinadze, Marina Koridze, Nato Zosidze, Marina Nagervadze, Tamara Buadzeande, MaiaGaiozishvili). J. Biogerontology. Publisher SpringerNetherlands. ISSN 1389-5729 (Print)  2011 12:87-91pp.87-91.
11. ერითროციტური გენეტიკური მარკერების (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) გავრცელების სიხშირე აჭარის რეგიონის მოსახლეობაში. (მ. ნაგერვაძე, ა. დიასამიძე, ლ. ახვლედიანი).გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი. (მონოგრაფია). 2010.
12. BiogerontologicalStudyof Population in Some Districts of Ajara Autonomous Republic. ((M. Koridze, N. Zosidze at all).GeorgianMedical News.2009. No. 6(171). pp.53-56
13. SomeBio-gerontologicalPeculiarities of Long-livers in Ajara Region of Georgia. (M.Koridze et. all).TheJournalNutrition, HelthandAging. 2009. vol.13s
14. CorrelationofErythrocyte ABO and Rh-Hr Group Antigens With Breast Cancer. (Nakashidze I, Nagervadze M, Diasamidze A.).ProceedingsoftheGeorgian Academy of Sciences.  2009. vol. 7.n.1-2. pp. 54-58
15. FeaturesofSpontaneousand Induced Mutants of Citrus Nobilis Kovano Vasse. (Koridze, M,.Dolidze K, Jakeli E).ProceedingsoftheGeorgian Academy of Sciences.  2009. vol. 7.n.1-2. pp. 35-39
16. Characteristicsofthefrequency distribution of some immunogenic markers in the population of the mountain region (Khulo) of Ajara. (M. Nagervadze, A. Diasamidze, M. Koridze, G. Dumbadze, L. Akhvlediani).Bullettin of theGeorgian Academy of Sciences . 2009. v.33, N 2 
17. CoefficientofMetilationas a Probable Genetic Marker of Aging. (I.Farulava,  M. Koridze)Collectionof Works oftheMedicalStudentsandDoctorsofTheBlackSeaRegion.2009. 190th
18. BiogerontologicalFactorsAssociatedwith Longevity. (M.Koridze, N.Zhorzholiani, I. Charkviani).Collectionof Works oftheMedicalStudentsandDoctorsofTheBlackSea Region.2009. pp. 36-40
19. HostGeneticControlto Resistance or Suscebility of Tuberculosis. (S. Tskvitinidze, M. Nagervadze, K. Vacharadze).Collectionof Works oftheMedicalStudentsandDoctorsofTheBlackSea Region.2009. pp. 124-127
20. ცილოვანი მარკერები ციტრუსების ბიომრავალფე¬¬რო¬¬ვ¬ნე¬ბის კვლევაში. (მ. ქორიძე).აჭარის (სამხრეთ კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2009. გვ.210-214.
21. DistributionofEritrocyteGroup Antigens (ABO, Rh-Hr,R,MN) in Long-livers of Adjara Region (Georgia,Caucasus).(M.Koridze).6thEuropeanCongressofBiogerontology 2008 Ageingandindividuallifehistory.  TheNetherlands 2008
22. StudyofIntraspecificPolymorfizm of lemon Plant (C.Lemon) By 11S-Globulin Electroforesis. (M. Koridze).ProceedingsoftheGeorgianAcademyofSciences.  2007. vol.5,N2.pp. 5-8 
23. DistributionFeaturesofSome Erytrocytic Groupspecific Anti-gens Signifcant from Clinical Medicine in adJara Regon. (M.Nagervadzeand. All).ProceedingsoftheGeorgianAcademyofSciences. 2007. Vol.5  No. 1. pp. 41-44
24. THE STUDY ERYTROCYTAL ANTIGEN MARKERS AND HUMORAL IMMUNAL STATUS AMONG THE PATIENTS RESODENTS OF ADJARA WHO A SUFFERING FROM PSORIASI. (M. Tsintsadze, R. Tsintsadze).INTERNACIONAL MEDICAL SUMMIT ZAGREB,2007. p. 77-78
25. THE STUDY ERYTROCYTAL ANTIGEN MARKERS AND HUMORAL IMMUNAL STATUS AMONG THE PATIENTS RESODENTS OF ADJARA WHO A SUFFERING FROM PSORIASI(M. Tsintsadze, R. Tsintsadze). INTERNACIONAL MEDICAL SUMMIT ZAGREB,2007. pp. 77-78
26. ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРИВИДОВОГО ПОЛИМОРФИЗМА CITRUS LIMON ЭЛЕКТРОФОРЕГИЧЕСКИМ СРЕКТРОМ 11S ГЛОБУЛИНА. НАН БЕЛ. . Теоритич. и Приркл. Асапекты Интродукции Растении. 2007c. 77-78
27. . StudyofIsoensimaticSystems in The Leaves of   The Tangerine (Covano Vace). (M. Koridze, N .  Berulava I.  M. Alasania).ProceedingsoftheGeorgianAcademyofSciences. 2006. vol.4, n.2. pp. 81-84
28. ფსორიაზით დაავადებულთა ერითროციტულიანტიგენური მარკერებისა და ჰუმორული იმუნური სტატუსის შესწავლა აჭარის მოსახლეობაში. (მ. ცინცაძე).ბათუმის I სროლა-სემინარი “ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები.”2006, გვ.197-202
29. Электрофоретическоеизучениебелковлистьев Актинидии и дифгностика пола- Прикладная биохимия и микробиология. (Джохадзе Д.И.). 2006.т.42№1. M. c.117-121
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. Europe Biobank week congress. Biobanking for Healt Inovation. 15-16 Sept, 2016. Vienna
2. Biofurum BBMRI-LPC. September 23-24;  2015. Budapest.
3. International conference “ICAE” May 7-10, 2015 Tbilisi-Batumi.Georgia
4. თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. 21-28 ივლისი, 2013. ჩაქვი
5. VII Georgian congress of allergology and immunology. V international congress “health and drugs”. October 5-8, 2012. Tskhaltubo-Batumi, Georgia.
6. Second international conference „from maturity to ageing”. August, 27-29, 2012. Batumi, Georgia.
7. VII European congress Healthy and Active Ageing for All Europeans . Bologna (Italy) April 14-17, 2011
8. 19thIAGG word congress of  Gerontology and Geriatrics. 2009 5-9 July. Paris
9. 6th European Congress of Biogerontology Ageing and individual life history.  2008  30 November-3December.    The Netherlands.
10. IV International Congress “Modern Problems in Allergology, Immunology &Medical Biotechnology”and the III International Congress “Health and Drugs” Tskhaltubo-Tbilisi, 26-28September, 2008
11. ZAGREB INTERNACIONAL MEDICAL SUMMIT. ZAGREB, 8-11NOVEMBER, 2007
12. The Biological Diversity of Adjara (South Colchic)- International Coference. Batumi. 5-7 June,2008
13. First International Transcaucasus Conference on Plant Pathology. Tbilisi. 25-27 september, 2008
14. “პროფილაქტიკური მედიცინა XXI საუკუნეში“ საქართველოს პროფილაქტიკური მედიცინის სამეცნიერო სესია. ბათუმი. 2008წ. 5–7 ივნისი
15. „ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“ – ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და  შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II სკოლა-სემინარი. 2008წ.
16. ახალი მიმართულებები რადიოლოგიასა და ინტერვერციულ მედიცინაში-საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი 2007 წლის 18-19 მაისი
17. „ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“ – ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I სკოლა-სემინარი.  ბათუმი. 2006წ.
 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
EU grant Erasmus+ Action Research to Innovate Science Teaching & Career Orientation (ARTIST EAC/A04/2015)
“ერითროციტური (ABO, RH-Hr, Kell, MNSs) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანთროპოლოგიაში” 2008-2010 -ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი GNSF/STO08/6-470 . მენეჯერი, ძირითადი შემსრულებელი
აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამა. Erasmus-Mundus action 2; 2012.წავიკითხე მოლეკულური ეკოლოგიის სასწავლო კურსი ტალინის  (ესტონეთი) უნივერსიტეტში
აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამა. Mevlana 2015წ..წავიკითხე ლექციების კურსი მოლეკულური გენეტიკაში ართვინის უნივერსიტეტში 
აკადემიური პერსონალის გაცვლითი პროგრამა. Erasmus+ Credit Mobility წავიკითხე მოლეკულური ბიოლოგიის სასწავლო კურსი შჩეჩინის (პოლონეთი) უნივერსიტეტში
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
2016-28 Nov-2 Dec- BBMRI-ERIC work-shop “From Blood to Sequence”
2016 - 15-16 Sept -Fourth BBMRI Biobank Forum meeting
2016- 17May- Impruving research and Writing Skills among young Georgian Academics-University Reserch program by the U.S. Embassy in Georgia 
2015 – 26-28 August -The 3rd BBMRI-LPC Workshop “Biobanks, data and access”
2015 - 30April - Undergraduate Medical Education: Current State-of-the-Art in Georgia and Perspectives of its Development
2015- 15-16 მაისი.  სწავლა სწავლებისა და შეფასების თანამედროვე მეთოდები. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრი.
2014- 11-13 July – International Ecology Summer School “Ecological problems and ways their solution”
2014 - 14-19 April- 5th International Trending Program in Gerontology and Geriatrics
2013 - 27-31 August - The 1st BBMR-LPC workshop for emerging biobank “Practical Biobankig”
2011-23-24 Fabruary Introduction to outcome-based curriculum development
2011- 26-29 სექტემბერი სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებში (ტემპუსის პროექტის SALIS  ფარგლებში)
2009 - 7-10 June-Quality  Assurance for Higher Education Degrees 
2007წ.- მაისი-ოქტომბერი- პროგრამა „წკკ“-ს პროექტი - საუნივერსიტეტო კურიკულუმი ფაკულტეტის საქმიანობის სტრატეგ. გეგმა. სილაბუსის შემუშავების და შეფასების პრინციპები. 
1999-2000წ. - წკკა საერთაშორისო პროგრამის ტრენინგები უმაღლესიდაწესებულებების პროფესორ–მასწავლებლებისათვის.  ტრენინგი ჩატარებულ იქნა საერთაშორისო ტრენერების მიერ.
 

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Power-Point

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა