ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ირმა ჩხაიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
დაბადების თარიღი: 21.12.1972
მისამართი: ქ.ბათუმი, პუშკინის ქუჩა 172 ბინ.48
ელ-ფოსტა: chkhaidze.irma@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 568 52 25 86
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: აგროსამრეწველო კომპლექსის დარგების ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა და მართვა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მენეჯმენტი

სამუშაო გამოცდილება:

-2006 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

 

-2008-2009 სასწავლო წლიდან დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და  სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის  ბიზნესის სკოლაში მოწვეული მასწავლებელი;

 

-2006 წლიდან-2009 წლამდე  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სასოფლო-სამეურნეო ფაკულტეტის აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის  ეკონომიკური  კვლევის  და  ინფორმაციის განყოფილების  უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;

 

-2005 წლიდან-2006 წლამდე  ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და კრედიტების კათედრის, შემდგომში ეკონომიკური თეორიის, საერთაშორისო ურთიერთობათა, ფინანსებისა და კრედიტების ბაზაზე შექმნილი -ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის  მასწავლებელი;

 

-2004 წლიდან-2005 წლამდე  ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსებისა და კრედიტის კათედრის მასწავლებელი;

 

-2004 წლიდან-2006 წლამდე  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ეკონომიკის #119 კათედრის  უფროსი მასწავლებელი;

 

-1996 წლიდან-1998 წლამდე  აჭარის კოოპერაციული ინსტიტუტის ეკონომიკის კათედრის მასწავლებელი;

 

-1989 წლიდან-1990 წლამდე  ბათუმის მექანიკური ქარხნის მოთუთიებული ჭურჭლის უბნის მუშა.

 


 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.,,Continuty of the business process as an important factor in the development of a company", 15-18, RS Global, World Science Multidisciplinary Scientific Edition, 2018., N1, Warsaw, Poland, 

2.,,საქართველოს დემოგრაფიული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები", ჟურნალი ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, 2017 წელი, N4, გვ.,76-80

3. ,,ინოვაციური მენეჯმენტი, როგორც პირადი კეთილდღობის შექმნის საფუძველი", ჟურნალი ეკონომიკა, 2017 წელი, N6, გვ.,137-145

4.,,საქარველოს სახელმწიფო საპენსიო სისტმის უზრუნველყოფაზე მოქმედი ფაქტორები, ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა, ჟურნალი N1, გვ.215-219; 2016 

5.,,დემოგრაფიული პრობლემების გადაჭრის გზები საქართველოში“, საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო  ჟურნალი ,,ეკონომიკა“, N1-2,  გვ.101-105, 2016

 

6. ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“, კრებული ,,მენეჯმენტის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე მოქმედ ორგანიზაციებში“, გვ.23-26, ბათუმი, 2014

 

7.    ,,სოფლის მეურნეობის დემოგრაფიული პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები საქართველოში’’. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო  ჟურნალი ,,ეკონომიკა“, N7-8,  გვ.133-141, 2013

 

8.       ,,ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოს რეალობაში’’, საერთაშორისო  რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“ N5-6, გვ.188-193, 2013

 

 

9.    ,,ინოვაციური მენეჯმენტი, როგორც საზოგადოებრივი კეთილდღეობის შექმნის საფუძველი’’.  საერთაშორისო   რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო   ჟურნალი ,,ეკონომიკა“, N1-2,  გვ.69-75, 2013

 

 

10.       ,,საქართველოს საპენსიო სისტემის უზრუნველყოფა და მასზე მოქმედი ფაქტორები’’, საერთაშორისო  რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“, N1-2,  გვ.6-10, 2012

 

11.       ,,ცოდნის მენეჯმენტი’’, საერთაშორისო  რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ცხოვრება“, N2, გვ.39-43, 2010

 

12.       ,,პროექტების მართვა“, სახელმძვანელო, გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი 2009

 

13.       “ცოდნა-ეკონომიკური ზრდის წყარო“, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი ,,მოამბე“ N23, გვ.335-337, თბ.,2009, (ბ.გეჩბაია)

 

14.    ,,აჭარის სასოფლო-სამეურნეო პოტენციალი გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში“, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ,,აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები“,  გვ.106-113, ბათუმი, 2009

 

15.    ,,Анализ инновационной деятелности фирмы на основе показателей интелектуального каритала“,  სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი “ეკონომიკური პოლიტიკა,, N6,  გვ.59-60, ქუთაისი, 2009, (ბ.გეჩბაია)

 

16.“Роль бизнеса в созданий сщциального благосостояния“,  აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, N4, გვ.215-218,  2008, (ბ.გეჩბაია)

 

17.,,სახალხო ბანკის მომსახურება: პენსიონერთათვის არაწინააღმდეგობრივი კეთილდღეობის შექმნის მცდელობა თუ რეალობა“, ჟურნალი ,,რეგიონალური ეკონომიკა“ N1, გვ.7-10,  ბათუმი, 2008

 

18.,,საქართველოში გამჭვირვალე საპენსიო სისტემის შექმნის პერსპექტივები’', ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები VII,  გვ.218-223, ბათუმი, 2008 (ლ.მიქელაიშვილი)

 

19.,,საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ეფექტიანობა“, სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი ,,მოამბე“,  გვ.259-261, N22, თბ., 2008  

 

20.,,საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში საზოგადოებრივი კეთილდღეობის დამახასიათებელი ძირითადი თვისებების შეფასება“, საერთაშორისო   რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო, ჟურნალი ,,ეკონომიკა“, N3-4, გვ. 132-137, თბ.,  2008

 

21.,,საქართველოს საპენსიო სისტემის ფორმირების შუქ-ჩრდილები“, საერთაშორისო   რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო,  ჟურნალი ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“, N1, გვ.119-125, თბ., 2008

 

22.„ქართული ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა“ (თიბისი ბანკის მაგალითზე), ,,ბიზნესის საყოველთაო კეთილდღეობა“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო შრომების კრებული ტ-1, გვ.460-467, თბ.,2008, (ბ.გეჩბაია)

 

23.,,სასურსათო უსაფრთხოება და სასურსათო თვითუზრუნველყოფის პრობლემები აჭარის რეგიონის მაგალითზე“, აჭარის არ. სავაჭრო პალატა. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა“, გვ.315-321, ბათუმი, 2008

 

24.,,საპენსიო სისტემის ფორმირების პრობლემები საქართველოში“, საერთაშორისო  რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“, N10-12,  გვ.80-84, თბ., 2007

 

25.,,აჭარის სოფლის მეურნეობის საწარმოო პოტენციალის ეფექტიანად გამოყენების ძირითადი მიმართულებები“, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, გვ.129-135, ბათუმი, 2006

 

26.,,აჭარა მძლავრი სასოფლო-სამეურნეო პოტენციალის მქონე ეკონომიკური რეგიონი“, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, გვ.136-143,  ბათუმი, 2006

 

27.,,სახელმწიფოს ზოგიერთი ეკონომიკური ფუნქციის შესახებ“, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, აგრარული ბიოტექნოლოგიებისა და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები, გვ.144-149, ბათუმი 2006 (რ.მანველიძე)

 

28.,,სოციალური და ეკონომიკური მემკვიდრეობითობის პრობლემები საქართველოში“, საერთაშორისო  რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ,,ეკონომიკა“, N8, გვ.138-141, 2006 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.,,Continuty of the business process as an important factor in the development of a company, RS Global, WORLD SCIENCE Multidisciplinary Scientific Edition, N1 (29) vol. 4, January 2018, Warsaw, Poland,  ISSN 2413-1032, 

2.,,Innovations in the context of globalization", International research conferences on the problems of socio-economics development at the present stage and solutions, Batumi 2017, June 24

 

3.,,Social  responsibility of business as the creation of public welfare", International research conferences on the problems of socio-economics development at the present   stage and solutions, Batumi 2016, June 24

 

4. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“; ,,მენეჯმენტის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე მოქმედ ორგანიზაციებში“, ქ. ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 17-18 ოქტომბერი, 2014

 

5. International Academy of Science and Higher, PROBLEMS OF MODERN PHILOLOGY, PEDAGOGIGS AND, ,,Особенности принципов управления бизнес-проектов и бизнес-процессов”, 16-21 May, PSYCHOLOGY, Education,    London, 2012, http://gisap.eu/ru/user/1977  http://gisap.eu/ru/node/7630

6. Materials digest of the XIV th International scientific and praktikal conference, International Academy of Science and Higher Education, Actual hroblems and modern trends of development of psychology and pedagogics. ,,Управление  знаниями, как одна из важнейших концепций управления”, 24-28 November, Kiev, London, 2011, http://gisap.eu/ru/node/1311

 

7. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები)”, ,,ქართული კომპანიების ინტეგრაცია ევროპულ ბიზნეს თანამშრომლობაში”,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 16-17 აპრილი; 2010

 

8. VI-Bсероссийской конференции молодых учених по институциональной эканомике. Российская академия наук уральское отделение институт экономики,  Регулирующая роль государства в основании прочной пенсионной системы Грузию″, 31 октября,  Труди. том  #2,  Екатеринбург. 2008 (Б. Гечбая)

 

9. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურულ მეცნიერებათა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში“, ,,აჭარაში სასურსათო პროდუქტებზე მოთხოვნა-მიწოდების არსებული მდგომარეობა და პერსპექტივა“, საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებული, თბ., 2008

 

10.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“,  „საქართველოს ჯანდაცვაში საზოგადოებრივი კეთილდღეობის მცდელობა თუ რეალობა“,  ქუთაისი, 2008

 

11. IV международни научно-практически конференция, ,,Региональные проблемы развития агропромышленного комплекса в Аджарии,,     ,,Аграрная наука-сельскому хозяйству,,    Барнаул  2008

 

12. ,,VI Всероссийской конференции молодых ученых по институциональной ЭКАНОМИКЕ,, ,,Регулирующая роль государства в оснований прочрой пенсионной системы Грузию,, Российская академия наук уральское отделение институт экономики,  Труди том N2,  ст. 190-194,  Екатеринбург. 2008

13. “Economic Science For Rural Develohment”, Proceedings of the International Scientific Conference Regional and Rural Develohvebt, Socio-Economic Prospects Regional Agribusiness Develohment”, N9, 307-309, Jelgava, 2009, WWw.ef.llu.lv, WWW.llu.lv,

 

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

-"ბიზნესის ინტეგრირებული ფინანსური და პროექტების მენეჯმენტი არასამთავრობო და საჯარო ორგანიზაციების, მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის"; პარტნიორული (CIWIGmbh, GTZ, CTC, BBS) სასწავლო საგრანტო პროექტის BBS CIWI Gmbh და GTZ გერმანიასთან თანამშრომლობით. ტრენერის სტატუსით. 2007.01.12-2009.30.05

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.,,ინოვაციების მენეჯმენტი და თანამედროვე ტექნოლოგიური ტენდენციები“; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიების კომერციალიზაციის ოფისი (TCO), 15.07.2015

 

2.,,ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის”, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი, საინჟინრო ეკონომიკის დეპარტამენტი, ეკონომიკური განვითარების და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო კვლევითი ვენტრი, 2014 წელი 19 ივლისი

 

3.XXV  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ,,თანამედროვე ფილოლოგიის, პედაგოგიკის და ფსიქოლოგიის პრობლემები“; 2012 წლის 16-21 მასი, სერტიფიკატი NS/2012-0255;

 

4.XIV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,  ,,აქტუალური პრობლემები და ფსიქოლოგიის და პედაგოგიკის განვითარების თანამედროვე ტენდენციები“; 2011 წლის 24-28 ნოემბერი;

 

5.,,Elementary’’ დონის ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები; 2011 წელი;

6.,,ფაკულტეტის განვითარების’’ ტრენინგი; 2010 წლის 18-19 მაი;

 

7.,,პროფესიული წვრთნა’’; 2009 წლის 12 ივნისი;

 

8.საერთაშორისო სემინარი-,,ეკონომიკური კვლევის მეთოდები“; 2009 წლის  30 მარტიდან-4 აპრილამდე;

 

9.,,ხელმძღვანელობის უნარ-ჩვევები’’; 2008 წლის 21-22 ოქტომბერი.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური და რუსული ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Windows XP; MS Word-2000; Ms Exsel - 2000

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა