ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: პაატა აროშიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 20-08-1975
მისამართი: ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის 21, ბინა 12
ელ-ფოსტა: aroshidze.paata@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 32 81 70
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მშენებლობის ინჟინერ–ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ–ფინანსისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ეკონომიკა, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია

სამუშაო გამოცდილება:
 • 1997–2000 - ბათუმის ინდუსტრიულ–პედაგოგიური კოლეჯი, მასწავლებელი
 • 1999–2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მასწავლებელი
 • 1999–2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი, ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • 1999–2004 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო, მთავარი სპეციალისტი
 • 2004 (05)–2004 (09) - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბათუმის საოლქო–საგადასახადო ინსპექცია, უფროსი
 • 2005–2006 - ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, ადმინისტრაციის უფროსი
 • 2007–2001 - მასმედიისა და კომუნიკაციების ინსტიტუტი – მასკი, ბათუმის ბიზნესის აკადემია, ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანი
 • 2006 - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

#

სათაური

ჟურნალი

წელი

შენიშვნა

         
  New Geostrategy of China and Prospects of Georgia Challenges of Globalization in Economics and Business  2017  
  EXPORT PROBLEMS OF NATIONALLY PRODUCED GOODS IN THE TERMS OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA WITH THE EU BULLETIN of the Kyiv National University of Technologies and Design 2017 თანაავტორები: გ.მამულაძე, ვ. სერჟანოვი
  “ONE BELT - ONE ROAD” AND PROSPECTS OF GEORGIA’S TRANSPORT CORRIDOR „INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT“ 2017  
  Экспортный потенциал аграрного сектора аджарии и его роль в усилении европейских отношении UKRAINE-EU. modern Teqnology, Business and Low 2017 თანაავტორი ბადრი გეჩბაია
  GEORGIA’S ROLE IN THE TRANSPORTATION OF ENERGY RESOURSES OF THE CASPIAN SEA INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT 3 2016  

1.

საქართველოსა და ევროკავშირის ენერგეტიკული თანამშრომლობის ინოვაციური ასპექტები

ჟ. „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“

2016 

 

2.

„უჩინარი ხელის“  ეფექტი ნავთობის ფასის განსაზღვრისას

ახალი ეკონომისტი

2015#2,

 

3.

მილსადენი ტრანსპორტის განვიტარების ეტაპები

თანამედროვე მენეჯმენტის პრობლემები და ჰიპოთეზები

2015

 

4.

ოლიმპიური თამაშები: შემოსავლები და ხარჯები (ყველასათვის სარგებლიანია ოლიმპიური თამაშების მასპინძლობა?)

თსუ, გუგუშვილის  ეკონომიკის ინსტიტუტი, შრომების კრებული

2015

VIII

 

5.         

ნავთობის ფასის ვარდნის გავლენა საერთაშორისო ვითარებაზე

თსუ, პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები

2015

 

6.         

Georgia's role in the transportation of energy resources of the Caspian Sea

Black sea balkan symposium, S.Peterburg state University

2015

 

7.         

მარკეტინგული გადაწყვეტილებები სავაჭრო ფირმებში და მათი სრულყოფის გზები თანამედროვე პირობებში

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უნივერსიტეტშორისი სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური საკითხები“

2015

გ.მამულაძე

8.         

ნავთობის მსოფლიო მარაგები, მოპოვება და ფასები (თეორია და ანალიზი)

ახალი ეკონომისტი

2013

 

 

THE ROLE OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS IN GEORGIA – PROBLEMS AND PERSPECTIVES

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ГОД. VII, № 3

2011 D.Katamadze

9.         

Зависимость мировых цен на нефть от ближневосточного кризиса

Конференция «Актуальные вопросы экономики и управления» (г. Москва, апрель 2011 г.)

2011

 

10.      

ეგვიპტისა და ახლოაღმოსავლეთის კრიზისი და ნავთობის ფასები

სტუ, კონფერენცია „მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო“ შრომების კრებული

2011

 

11.      

მიწის რეფორმის გავლენა აგროსამრეწველო კომპლექსის განვითარებაზე

რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველოში აგრარული პოლიტიკისა და სამართლებრივი რეგულირების პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე“ შრომების კრებული

2011

ტ.აროშიძე

12.      

Трубопровод НАБУКО – энергетическая альтернатива для Европы

Журнал "Молодой ученый",

http://moluch.ru/current/13.

2010

 # 1

 

13.      

Пути регулирования внешней торговли Грузии

Журнал "Молодой ученый",

 

2010

 # 1

დ.ქათამაძე

14.      

მილსადენ „ნაბუქოს“ მნიშვნელობა და განხორციელების პრობლემები

„ინოვაციები ბიზნესში“ საერთაშორისო კონფერენციის მასალები

2010

 

15.      

ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის ენერგეტიკული ინტერესები კასპიის რეგიონში

საერთაშორისო-პრაქტ. სამეცნ. კონფერენციის მასალები, “რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონალური, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები”

2010

 

16.      

ეკონომიკური და ინსტიტუციონალური ფაქტორების ურთიერთქმედების გავლენა

ნავთობისა და გაზის მსოფლიო ფასების ფორმირებაზე

პროფესორ-მასწავლებელთა II რესპუბლიკურ სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია

2010

 

17.      

Tax Stimulation of Agricultural Product Manufacturers in Georgia

economic science for rural development

 

2009

 

18.      

ტრანსკავკასიური მილსადენების  გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური მნიშვნელობა

ჟ. `სოციალური ეკონომიკა~

2009, #3

 

19.      

საერთაშორისო მილსადენების გეოპოლიტიკური და ეკონომიკური ეფექტი

თსუ, შრომათა კრებული

2009

 

20.      

ევროპის დამოკიდებულება საქართველოზე გამავალი საერთაშორისო მილსადენებისადმი

ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი

2009

 

21.      

Энергоресурсы каспийского моря и роль Грузии 

в ихтранспортировке

Журнал "Молодой ученый", http://moluch.ru/current/12.html

2009

 # 12

 

22.      

Этнодемографические проблемы современной Грузий

(по данным переписи 2002 года)

Кавказоведение

 

Москва 2008

№ 12

თ. ფუტკარაძე

23.      

ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯების მონიტორინგი

ქუთაისის სახ. უნივერსიტეტი

2008

 

24.      

რეგიონის სოციალურ-ეკონომიკური გეგმის მომზადება და მონიტორინგი

ქუთაისის სახ. უნივერსიტეტი

2008

 

25.      

რეგიონის ეკონომიკური განვითარების გეგმა და მისი მონიტორინგი

რეგონალური ეკონომიკა

2008

#1

 

26.      

თხილის წარმოების განვითარების თავისებურებანი საქართველოში

რეგიონალური ეკონომიკა

2008

#2

 

27.      

Этнодемографические проблемы современной Грузий

(по данным переписи 2002 года)

ჟ. “ინტელექტი”

2007

#27

თ. ფუტკარაძე

28.      

სასოფლო-სამეურნეო წარმოების დაბეგვრის

გამოცდილება უცხოეთსა და საქართველოში

ჟ “ეკონომიკა”

2007

#12

 

29.      

მსხვილი და მცირე ბიზნესის განვითარების პერსპექტივები საქართველოს სოფლის მეურნეობაში

ჟ. “ინტელექტი”

 

2007

#27

 

30.      

აგრარული კანონების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში     

 

საქართველოს რეგიონები, ტ.3

2007       

ბ. ბაუჩაძე

31.      

სარეკლამო სტრატეგიის ფსიქოლოგიური ასპექტები

ეკონომიკის ინსტიტუტი

2007

 

32.      

აგრობიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესახებ

სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, ბსუ,სდასუ

2006

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Актуальные вопросы экономики и управления, 2011. Апрель Г. Москва, Зависимость мировых цен на нефть от ближневосточного кризиса, http://www.moluch.ru
 2. ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები), შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 75–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 2010 წლის 16–17 აპრილი, ბათუმი, მილსადენ „ნაბუქოს“ მნიშვნელობა და განხორციელების პრობლემები, http://bsu.edu.ge/
 3. საქართველოს ეკონომიკა და მდგრადი განვითარების სოციალურ–ეკონომიკური პრობლემები, პროფესორ–მასწავლებელთა მეორე რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,  2010 წლის 18 დეკემბერი, ქუთაისი, ეკონომიკური და ინსტიტუციონალური ფაქტორების ურთიერთქმედების გავლენა ნავთობისა და გაზის მსოფლიო ფასების ფორმირებაზე
 4. რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 2010 წლის 1–2 მაისი, ქუთაისი, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროპის ენერგეტიკული ინტერესები კასპიის რეგიონში
 5. პროფესორ–მასწავლებელთა პირველი რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 2009 წლის 26–28 მაისი, ქუთაისი, ევროპის დამოკიდებულება საქართველოზე გამავალი საერთაშორისო მილსადენებისადმი, http://unik.edu.ge/

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2014 - თანამედროვე ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებზე ტურიზმის სექტორის ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების  პროცესებში 
 • 2008-2009 - United Nations Development Programme - აჭარის ეკონომიკური განვითარების პროექტი, ბათუმის ეკონომიკური სტრატეგიის შემუშავება - კონსულტანტი
 • 2009 - UNICEF, განვითარებისა და ხელშეწყობის კავშირი „პროგრესი“ - ქ.ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2009 წლის მიზნობრივი პროგრამების მიზნობრიობის და ეფექტიანობის მონიტორინგი - ეკონომიკური საკითხების მონიტორინგი
 • 2009–2010 - საქართველოს დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი - ქ.ბათუმის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების მონიტორინგი - ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2015 - ტრენერთა მომზადება
 • 2012 - Teaching Integrity
 • 2009 - Methods in Economic Research
 • 2008 - ადგილობრივი თვითმართველობის კანონმდებლობა, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული - კარგად
 • ინგლისური - საშუალოდ
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 1. Microsoft office Word
 2. Microsoft office Excel
 3. Microsoft office PowerPoint
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა