ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

გეჩბაია ბადრიპროფესორი
მამულაძე გელაპროფესორი
მანველიძე რეზოპროფესორი
აროშიძე პაატაასოცირებული პროფესორი
მახარაძე ნანულიასოცირებული პროფესორი
ქათამაძე გულიკოასოცირებული პროფესორი
ქათამაძე დავითასოცირებული პროფესორი
ჩხაიძე ირმაასოცირებული პროფესორი
ცეცხლაძე ლეილაასოცირებული პროფესორი
ჯაბნიძე ნატოასოცირებული პროფესორი
გოლეთიანი ქეთევანასისტენტ-პროფესორი
მამულაძე ნინოასისტენტ-პროფესორი