ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

სტრატეგიული განვითარების გეგმა

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმა (2023-2027)

ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ, ინოვაციური მიდგომების დანერგვამ ბიზნესში, ინჟინერიასა და მრეწველობაში ახალი გამოწვევების წინაშე დააყენა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. სწორედ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს ეკისრებათ როლი, უზრუნველყონ ქვეყანა კონკურენტუნარიანი, პროფესიული კადრებით, შექმნან ’’ცოდნის საზოგადოება’’ შესთავაზონ ბიზნესსა და მრეწველობას, სამეცნიერო კვლევებზე დაფუძნებული  რეკომენდაციები, ინიცირება გაუწიონ „ახალი ცოდნის“ შექმნას, ხელი შეუწყონ სწავლას მთელი სიცოცხლის განმავლობაში.

  ჩვენი  ქვეყნის ევროინტეგრაციის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა: ევროპაში აღიარებადი და ცნობადი აკადემიური ხარისხების სისტემის დაფუძნება, უნივერსიტეტის ყოველი კურსდამთავრებულის ცოდნა და კომპეტენციები უნდა შეესაბამებოდეს ევროპული უნივერსიტეტების კურსდამთავრებულთა ცოდნასა და კომპეტენციას, ამასთან არ უნდა დაიკარგოს უნივერსიტეტის ნიშა.  

ფაკულტეტი უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ძირითადი და მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ერთეულია,  უნივერსიტეტის წარმატებულ ფუნქციონირებას, მისი როლისა და მისიის შესრულებას უზრუნველყოფს ცალკეული ფაკულტეტების გამართული მუშაობა.

ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის განვითარების ძირითადი პრიორიტეტებია:

საგანმანათლებლო აქტივობები

 • მოქმედი საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება, მუდმივი  სრულყოფა;
 • შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისად ახალი საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა-განხორციელება;
 • საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის უზრუნველყოფაზე მუდმივი ზრუნვა;
 • სტუდენტებისთვის მოკლევადიანი, ინოვაციური უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული კურსების შეთავაზება;
 • ინგლისურენოვანი პროგრამის შემუშავება და უცხოელი სტუდენტების მოზიდვა;
 • ანდრია რაზმაძის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტთან ერთობლივი სადოქტორო პროგრამის შემუშავება;
 • პრაქტიკული ხასიათის კონფერენციებისა და საზაფხულო სკოლების მოწყობა;

სამეცნიერო-კვლევითი პროცესი

 • კვლევის პრიორიტეტების შემუშავება-განვითარების  პროცესში მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება;
 • ინტერ დისციპლინური კვლევითი მიმართულებების განვითარება;
 • საერთაშორისო მაღალ რეიტინგულ გამოცემებში გამოქვეყნებული სტატიების რაოდენობის ზრდა;
 • დოქტორანტებისა და მაგისტრების ჩართვა სამეცნიერო კვლევებში; 
 • სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების შემუშავება და გრანტების მოძიება;
 • პერიოდული სამეცნიერო კონფერენციების მოწყობა;

ინტერნაციონალიზაცია

 • გაცვლით პროექტებში აქტიური მონაწილეობა, ვიზიტორი პროფესორების მიღება;
 • საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროექტებში ჩართულობა, მოპოვებული გრანტების გამოყენება  ფაკულტეტის განვითარებისთვის;
 • სახელმძღვანელოების თარგმნისთვის გრანტების მოძიება, თარგმნა და გამოცემა;
 • საერთაშორისო კონფერენციებში ჩართულობის ზრდა;

ლოკალურ, ეროვნულ და საერთაშორისო საგრანტო პროექტებში ჩართულობა

მესამე მისიის ფარგლებში ფაკულტეტის აქტივობები

მუდმივი კავშირი სკოლებთან ფაკულტეტზე მისაღები კონტინგენტის და გამოცხადებულ ვაკანსიებზე კონკურსის ზრდის მიზნით

კავშირი სკოლებთან, როგორც ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამიზნე აუდიტორიასთან (ტრენინგები მასწავლებლებისთვის, მოსწავლეებისთვის, ერთობლივი კვლევები და კონფერენციები, საჯარო ლექციები მოსწავლეებისთვის)

ცალკეულ მიმართულებაში აკადემიური პერსონალისა და მოწვეული მასწავლებლების კვლევითი ინტერესების სფეროს გაფართოება (ახალი კადრების მოზიდვის/კვლევის სფეროების გაფართოების გზით).

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა