იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ომარ ფარტენაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: სამართლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 06.01.1969
მისამართი: 6010 ბათუმი, მემედ აბაშიძის №57, ბ.18
ელ-ფოსტა: omar.phartenadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995577179108
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი, სამართლის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: 12.00.03 სისხლის სამართალი, სისხლის სამართლის პროცესი, კრიმინალისტიკა, სასჯელთაღსრულებითი სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: სისხლის სამართლის მიმართულება, საპროკურორო - საგამოძიებო
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

კრიმინალისტიკა; სასჯელთაღსრულებითი სამართალი; ადვოკატირების საფუძვლები

სამუშაო გამოცდილება:

-  2018 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

-       2017 წელს ბათუმის საკრებულოს წევრი

-     2015 - 2018  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი;

-    2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის მაისამდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი;

-    2009-2013 წლებში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი;

-  2007 წლიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტშისამართლის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი;

-   2006 – 2007 წლებში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელის მოადგილე;

-   2004 – 2007 წლებში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი;

-   2004 წელს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;

-    1997 – 2004 წლებში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

-    1995 – 1997 წლებში - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს იურიდიული კომისიის წამყვანი სპეციალისტი;

-       1989 – 1994 წლებში - ყაზანის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი;

-       1987 – 1989 - სავალდებულო სამხედრო სამსახური;

-       1986 – 1987 - ქალაქ ყაზანის №1 ტროლეიბუსების დეპო;

-      1985 – 1986  - ბათუმის ციტრუსის კომბინატი;

-      1975 – 1986 - ბათუმის მე -13 საშუალო სკოლა.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

-   

-    РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗИИ, - International Journal of Innovative Technologies in Social Science

ISSN print - 2544-9338,  ISSN online - 2544-9435 ,  https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss,  10 გვ.  2019

-    Исполнение наказания в контексте международных стандартов и вопросы его эффективности, - XI International Scientific-Practical Conference “Scientific Reading Devoted To V. M. Koretsky”

УДК 341 (477+479ю22)(02),  ISBN 978-617-7685-08-0,  295-304 გვ.   2018

-  Некоторые вопросы уголовной и административной ответственности за правонарушения на транспорте в Грузии,- Материалы VІІІ Международная научно-практическая конференция, 194-197 გვ.  2018

РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗИИ, -   Науково-практичний журнал / Академія Державної пенітенціарної служби – Чернігів : Академія ДПтС, – № 1(1).

ISBN 978-617-7491-66-7,  УДК 343.2   К 82,  47- 56 გვ.   2017

-   Уголовно – исполнительная политика и практика Грузии, - Сборник материалов, III Международная научно-практической конференция, 139 – 140 გვ.   2017

-   ,,სასჯელთაღსრულებითი სისტემის ჰუმანიზაციის საკითხები რეფორმირების პროცესში“. ივანო ფრანკოვსკის მეფე დანილა  გალიცკის სახელობის სამართლის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმის  შრომები,  ,, სისხლის სამართლის და სისხლის სამართალმწარმოების დემოკრატიზაცია და ჰუმანიზაცია“ ივანო ფრანკოვსკი.  2016 წ.          

- სხვადასხვა სახის სასჯელის გამოყენება როგორც სასჯელთააღსრულების ეფექტურობის ერთ-ერთიხერხი, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“. №1 (24) თბილისი 2014

-     მსჯავრდებულთა სოციალური რეაბილიტაცია – რესოციალიზაციის აქტუალური საკითხები, საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“. №4 (24) თბილისი 2013

-         ქართულიკულტურა, სამართლის ძეგლები და დემოკრატიული ღირებულებები, კრებული, ბათუმი 2011

-         თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების ეფექტურობა, მონოგრაფია. ბათუმი 2009

-   მსჯავრდებულებთან მოპყრობის საერთაშორისო სტანდარტების რეალიზაციის პრობლემები საქართველოს სასჯელაღსრულებით სისტემაში - საქართველოს იურისტთა კავშირის სამეცნიერო ჟურნალი „სამართალი“ № 5–6,  თბილისი  2005

ISSN 0868-4537

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

-    

-   Reform and Development of the Criminal-Executive System of Georgia, -  III International Scientific and Practical Conference “Social and Economic Aspects of  Education in Modern Society”,   Poland, Warsaw June 18, 2019

-   Исполнение наказания в контексте международных стандартов и вопросы его эффективности, -  XI International Scientific-Practical Conference “Scientific Reading Devoted To V. M. Koretsky”,  University of Law V.M. Koretsky Institute of State and Law,  Ukraine Kyiv     February 27-28, 2018

-   РЕФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ УГОЛОВНО - ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГРУЗИИ, - ІІІ Международный круглый стол КРИМИНАЛЬНОЕ ПРАВО: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ,  Академия государственной пенитенциарной службы , Ukraine г. Чернигов, http://academy.kvs.gov.ua/biblioteka/vidannya-akademiyi/naukovi-vidannya-akademiyi/naukovij-zhurnal-naukovij-visnik-sivershhini-seriya-pravo/#1525418358063-de87bced-8e92,  7-8 сентября 2018 г.

-    Уголовно – исполнительная политика и практика  Грузии, - III Международная научно-практической конференция «Уголовная политика Республики Беларусь: состояние и пути совершенствования»,   Барановичский государственный университет,  Республика Беларусь 11 – 13 мая 2017 года

-   ,,სასჯელთაღსრულებითი სისტემის ჰუმანიზაციის საკითხები რეფორმირების პროცესში“. ივანო ფრანკოვსკის მეფე დანილა  გალიცკის სახელობის სამართლის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული სიმპოზიუმის  შრომები,  ,, სისხლის სამართლის და სისხლის სამართალმწარმოების დემოკრატიზაცია და ჰუმანიზაცია“ ივანო ფრანკოვსკი.  2016 წ.         

-   ადამიანის საკუთრების უფლებისა და პერსონალური მონაცემების დაცვის საკითხებთან და ადვოკატის პროფესიაში „შესვლა“ ადვოკატის სტატუსის მოსაპოვებლად არსებული მოთხოვნები და კავშირებით საერთაშორისო კონფერენცია , ბათუმი 2013 წლის 27-27 ივლისი.  

-     The Chamber of Commerce and industry of ar Republic of  Adjara (georgia), Polish Society For Arbitration And Mediacion (poland). Participated in the international conference THE ROLE OF ADR IN RESOLVING INTERNATIONAL PRIVATE-LAW DISPUTES INVOLVING PARTIES FROM THE SOUTH CAUCASUS COUNTRIES. ბათუმი 2011 წლის 21-22 სექტემბერი

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • უ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის აღწერილობა პროექტის დასახელება: ქალაქის ქუჩების კერძო ავტოტრანსპორტისაგან განტვირთვის  პრობლემატიკა და  პერსპექტივა საქართველოში 2020
 •  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ გრანტის ფარგლებში   -  I საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკულ კონფერენციას თემაზე „სამართლის განვითარება სახელმწიფოსა და საზოგადოების თანამედროვე გამოწვევების ფონზე“  2020
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს „უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში გამოცხადებულ საჯარო ლექციის ორგანიზების საგრანტო კონკურსში გამარჯვებული. 2019
 • დემოკრატიული ღირებულებების პოპულარიზაცია აჭარის რეგიონში“ აიპ „დემოკრატიის ინსტიტუტთან“ ერთად. პროექტი განხორციელდა ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველოს“ მხარდაჭერით. ბათუმი 2010
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2017 წლის 20-22 დეკემბერი ელექტრონული რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სფეროში
 • 2016 წლის 5-7 ივლისი  Training on Law Teaching methods and Legal Writing
 • 2016 წ.28 თებერვალი.  USAID.თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიზნეს  სამართლის ეროვნული ცენტრი სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია
 • 2015 წ.  5-7 ივლისი.  USAID ის სერთიფიკატი ტრენინგში ,,სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა"     
 • USAID. Has participated and completed a Workshop on Challenges of Law Clinic Teaching. Tbilisi 2013
 • USAID. Has participated and completed a Master Class on Creating Law Practice Simulations in Large Classes. Tbilisi 2012
 • American Bar Association Rule of Law Initiative has successfully completed the Teacher Training Course for Law Professors in Trial Advocacy. Tbilisi 2011
 • ინგლისურიენისშემსწავლელიკურსები, A-1№ 0006 2011
 • American Bar Association Rule of Law Initiative has successfully completed the basic training course in TRIAL ADVOCACY SKILLS. Tbilisi 2010
უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური); რუსული; გერმანული; ინგლისური.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, E-mail, codex...

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა