იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ირაკლი აბაშიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: დეკანის მოადგილე
დაბადების თარიღი: 09/04/1977
მისამართი: ბათუმი ინასარიძის ქ. 18. ბ.12
ელ-ფოსტა: irakli.abashidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 571 52 60 60
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სისხლის სამართლის პროცესი.

სამუშაო გამოცდილება:

1.2019 წლის 1 აგვისტოდან 2023 წლის 1 აპრილამდე-იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე; 

2.2019 წლის 3 აპრილიდან  2019 წლის 31 ივლისამდე  –იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი:

2. 2015  წლის 16 თებერვლიდან 2016 წლის 2 სექტემბრამდე    იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

3. 2010 წლის 1 დეკემბრიდან 2011 წლის 30 დეკემბრამდე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამმართველოს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური სამსახურის ექსპერტი

4. 2006 წლის 1 ივლისიდან 2010 წლის 31 ნოემბრამდე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველოს, აჭარის საექსპერტო- კრიმინალისტიკური სამსახური წამყვანი სპეციალისტი-კრიმინალისტი.
5. 2006 წლის 1 თებერვლიდან 2006 წლის 31 ივნისამდე ქ. ბათუმის შ.ს. სამმართველოს პოლიციის მეოთხე განყოფილება. კრიმინალური ჯგუფის გამომძიებელ-ინსპექტორი:
6. 2005 წლის 3 მაისიდან 2006 წლის 31 იანვრამდე აჭარის ა.რ. შ.ს. მთავარი სამმართველოს კრიმინალური პოლიციის სამმართველო ადამიანის მკვლელობის, სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის განყოფილების უფროსი გამომძიებელი.
7. 2000 წლის 1 ივლისიდან 2005 წლის 3 მაისამდე ბათუმის რაიონული პროკურატურა, უფროსი გამომძიებელი.
8. 1999 წლის 1 ივლისიდან 2000 წლის 30 ივნისამდე 1999 ქ. ბათუმის საგამოძიებო განყოფილება გამომძიებელი.
9. 1998 წლის 20 იანვრიდან 1999 წლის 30 ივნისამდე ქ. ბათუმის შ.ს. სამმართველოს სისხლის სამმართლის სამძებრო განყოფილება ქ. ბათუმი სისხლის სამმართლის სამძებრო განყოფილების ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთან ბრძოლის ქვეგანყოფილების ინსპექტორი
10. 1997 წლის 21 მაისიდან 1998 წლის 20 იანვრამდე აჭარის ა.რ. შ.ს.სამინისტროს საგანგებო სიტუაციათა და სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტი ოპერატიული მორიგე.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების შესახებ. ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი~, #01-02, 2024 წელი, 

2. თანამედროვე მედიასივრცის გავლენა დევიანტური ქცევისაკენ მიდრეკილი (ინტერნეტთამაშებზე დამოკიდებული) მოზარდების ემოციებზე .. „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - IV“, კონფერენციის თეზისები. 2023 წელი, თანაავტორი.

3. მოწმის იმუნიტეტის სუბიექტები  (მოწმის იმუნიტეტის მქონე პირთა წრე). ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი~, #4, 2022 წელი, თანაავტორი

4. დანაშაულის მსხვერპლი კრიმინოლოგიაში და დაზარალებულისაგან მისი გამიჯვნის საკითხები. ჟურნალი  `კრიმინოლოგი~, #1 (15 ), 2020 წ, თანაავტორი.

5. ზოგიერთი საკანონმდებლო ცვლილების მართებულობა და ხარვეზები სისხლის სამართლის პროცესში. 2019 წ.

6. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი სისხლის სამართლის პროცესში.2014 წელი. 

7. ადვოკატის იმუნიტეტის ფარგლები. 2012 წ.

8.   გამომძიებლის საპროცესო სტატუსი და ფუნქციები 2012 წელი. (თანაავტორი)

9. შემთხვევის ადგილის დათვალიერება. 2011 წ.

10.დამცველი პირველი ინსტანციის სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმის განხილვის სტადიაზე. 2010 (თანაავტორი)

11. დამცველი წინასწარი გამოძიების სტადიაზე. 2010წ  (თანაავტორი)

12. შეჯიბრებითობა სისხლის სამართლის პროცესში. 2010წ (თანაავტორი)

13.სახელმწიფო ბრალმდებლის პროფესიული ეთიკის საკითხები~. 2009 წ. (თანაავტორი) 

14. გამომძიებლის საპროცესო ფუნქციები-2009 წელი.

15. პროკურორი წინასწარი გამოძიების სტადიაზე- გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელი თუ კანონიერების დაცვაზე ზედამხედველი? 2008წ.

16. პროკურორი წინასწარი გამოძიების სტადიაზე~2008 წ.   

 

 


 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 29-30 სექტემბერი 2023 წელი. ქ.ბათუმი ათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჟან მონეს საერთაშორისო კონფერენცია „დემოკრატია, კანონის უზენაესობა და ადამიანის უფლებების დაცვა ევროკავშირში.“ თემა- „ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზების შესახებ.“

2.-პირველი ყოველწლიური კონფერენცია „თანამედროვე საჯარო სამართლის გამოწვევები,“ 23-25 ივნისი, 2023 წელი, ქ. ბათუმი, საქართველო. საჯარო სამართლის საერთაშორისო საზოგადოება ICON•S . თემა: ადვოკატის დასკვნითი სიტყვის  ეთიკის საკითხები. თანაავტორი. 

3. 2022 წლის 25 ნოემბერი. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - IV“  თემა- თანამედროვე მედიასივრცის გავლენა დევიანტური ქცევისაკენ მიდრეკილი (ინტერნეტთამაშებზე დამოკიდებული) მოზარდების ემოციებზე. 

4. Абашидзе Иракли, Абашидзе Гиви. «СУД ПРИСЯЖНЫХ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ГРУЗИИ И ЕГО НЕГАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ»Материалы II Международной научно-практической конференции «ИННОВАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МИРОВОЙ НАУКИ»:   Ванкувер, Канада 6-8 октября 2021 г.

5. Абашидзе Иракли, Абашидзе Гиви. «УБЕРЕЖЕНИЕ, КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ УГОЛОВНОГОПРЕСЛЕДОВАНИЯ В    УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.»  2-я международная научно-практическая интернет-конференция «Пути развития науки в современных кризисных условиях»: Днепр, Украина, 3–4 июня 2021 г.

6. 2020 წლის 26 ივნისი, თბილისი. საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია.  მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ვიქტიმოლოგიის აქტუალური საკითხები’’,  თემა: - „დანაშაულის მსხვერპლი კრიმინოლოგიაში და დაზარალებულისაგან მისი გამიჯვნის საკითხები“  თანაავტორობით - გივი აბაშიძე.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2023 წლის  21-23 სექტემბერი.  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტრენერთა ტრენინგი სამართლებრივ უნარებში. 

2. 2022 წლის 6-10 ივნისი. ქ.ბათუმი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ონლაინ-ტრენინგი- „კარიერული სტრატეგია“ აქტიური მონაწილეობისათვის.

3. 2021 წლის მაისი, ქ.ბათუმი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ონლაინ-ტრენინგი-  „ akademic writing project: How to Publish Papers in international journals“ ორგანიზებული, თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭოს  მიერ  შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამსახურთან თანამშრომლობით.

4.2021წლის 21-22 აპრილი, ქ.ბათუმი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტრენინგი-„ ანტიდისკრიმინაციული სამართლის სწავლება საქართველოში. “

5. 2016 წლის 5-7 ივლისი ქ.ბათუმი. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აჭარის ფილიალი. ტრენინგი- „სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა.“ 

6. 2015 წლის 28 თებერვალი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამართლის სწავლის მეთოდოლოგიის ტრენინგი.

7. 2.2011 წლის 11-14 აპრილი. ბათუმი, სასტუმრო „შერატონი“- ტრენინგი ექსპერტებისათვის. The U.S. Departament of State Bureau of international Narcotics and LawEnforcement Affairs. თემა: დანაშაულის ადგილის ფოტოგრაფირება. 

8. 2009 წლის 9-19 ნოემბერი- თბილისი. პოლიციის აკადემია, ტრეინინგი კრიმინალისტებისათვის. Ddepartament of Justice. Bureau of alcohol. Tobacco, Fireams and eqsplozives, Office of Training and Profesional Development.- თემა : აფეთქების შემდგომი გამოძიება. 

9. 2005 წლის 2-3 აპრილი. პროკურატურის რეფორმის პროექტი. ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია ეთიკის კოდექსი, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, თემა: შეჯიბრებითობის პრინციპზე დამყარებული სამართალწარმოება. სასტუმრო ოაზისი. ტრეინინგი პროკურორებისათვის.

10. დავამთავრე კომპიუტერის შემსწავლელი კურსები (შესაბამისი სერთიფიკატი).

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), რუსული,

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Windows, Word, Excel, Internet, e-mail, codex...

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა