იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ირაკლი მანველიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 05.09.1976
მისამართი: ქ. ბათუმი, ფ. ხალვაშის გამზირი, 7 შესახვევი, სახლი 11, ბინა 31
ელ-ფოსტა: Irakli.Manvelidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 14 10 99
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებები
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საჯარო მმართველობის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: პოლიტიკის მეცნიერებები, მენეჯმენტი და ადმინისტრირება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სამართლის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საჯარო მმართველობა, საჯარო პოლიტიკა, საერთაშორისო უსაფრთხოება,  საერთაშორისო სისტემა

სამუშაო გამოცდილება:

2021 წლიდან  პროფესორი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2006 -2021    ასოცირებული პროფესორი    ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2019 წლიდან საჯარო მმართველობის პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი 

2017 წლიდან განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტი

2017 -2020  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის ექსპერტი

2014-2015 პროფესორი თბილისის ღია უნივერსიტეტი 

2012-2022 ევროპისმცოდნეობის პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი

2009-2016 ჟურნალის ,,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხების" სარედაქციო კოლეგიის თავმჯდომარე

2004-2022 საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი 

2005-2006  მასწავალებელი, ქართულ-ფრანგული სკოლა 

2002-2006  უფროსი მასწავლებელი  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 

REGIONAL LEVEL ANALYSIS OF OPEN GOVERNMENT DEVELOPMENT IN GEORGIA ON THE EXAMPLE OF THE AUTONOMY OF AJARA. International Journal of Innovative Technologies in Economy, (2(42). https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijite/30062023/8016

INSTITUTIONAL REGULATION OF ECO-MIGRATION POLICY IN GEORGIA. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, (1(37). 2023   https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30032023/7973 

MODERN INSTITUTE OF PARLIAMENTARY CONTROL OF GEORGIA IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM. No 1(41) (2023): International Journal of Innovative Technologies in Economy. https://rsglobal.pl/index.php/ijite/article/view/2506

Muslim Georgia Majlis and Constituent Assembly, ჟურნალი ქართული პარლამენტარიზმი / The Georgian Parliamentarism, მეორე ნომერი, 2022,  journal link  https://psage.tsu.ge/index.php/parliamentarism/article/view/331 file:///D:/Documents/Desktop/331-1463-1-PB.pdf 

STAGES OF RESETTLEMENT OF ECO-MIGRANTS OF ADJARA REGION AND STATE STRATEGY (ON THE EXAMPLE OF GURIA REGION)"  No 4(36) (2022): International Journal of Innovative Technologies in Social Science journal link https://rsglobal.pl/index.php/ijitss/article/view/2422

REGIONAL LEVEL ANALYSIS OF THE PARLIAMENTARY CONTROL SYSTEM OF THE EXECUTIVE POWER ON THE EXAMPLE OF ADJARA", No 4(36) (2022): International Journal of Innovative Technologies in Social Science journal  link https://rsglobal.pl/index.php/ijitss/article/view/2406

Spiritual Security Factor as an Identity Definer,   Eastern Europe Regional Studies, 2020

Contribution Factors and Opportunities for Transnationalization of the Georgian Economy, Book 2020 The 4th International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government, Pages 58-632. 

REGIONAL PECULIARITIES OF PUBLIC POLITICAL OMMUNICATION ACCORDING TO THE EXAMPLEOF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF ADJARA, 6th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND ART SGEM 2019

Political education in Georgia: Analysis and Challenges of the Current Situation, Journal Politics/პოლიტიკა  Pages 59-68

Electronic Municipality as the Self-Government Reformation Element, World Science 2019

The Status of the Region of Adjara in Caucasus in the Context of Geopolitical Transformation in 1917-1921 Years, Web of Scholar, 2018

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოება, მონოგრაფია, თბ. 2013 

საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემის ევროპული განზომილება, მონოგრაფია, თბ., 2013

ევროკავშირი გლობალური საერთაშორისო აქტორი, მონოგრაფია, თბ., 2010

სისტემური საერთაშორისო ურთიერთობების გენეზისი და ისტორია, ნაწილი 2, მონოგრაფია, თბ., 2009 

სისტემური საერთაშორისო ურთიერთობების გენეზისი და ისტორია, ნაწილი 1, მონოგრაფია, თბ., 2008

საზოგადოებრივ-პოლიტიკური სიტუაცია აჭარაში 1921-1930 წწ, მონოგრაფია, ბათ, 2006

ტრანსნაციონალური კომპანიები ამიერკავკასიის ქვეყნების პოლიტიკასა და ეკონომიკაში, პრობლემები, ტენდენციები, პერსპექტივები, მონოგრფაია, თბ., 2009

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

03-05 November 2023; The 7th International Conference on Modern Approach in Humanities and Social Sciences (ICMHS). Copenhagen, Denmark;  Open Government System as a New Model of Modern Public Administration (Analysis of the Case of Georgia); https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2023/10/S-4661.pdf

23-25 ივნისი 2023, ბათუმი საქართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: თანამედროვე საჯარო სამართლის გამოწვევები; ღია მმართველობის სამართლებრივი რეგულირების საფუძვლები საქართველოში, https://www.icon-society.ge/wp-content/uploads/2022/07/ICON-S-Conference-Program-GE.pdf

26-28 May, 2023,  The 5th International Conference on New Trends in Social Sciences, Georgian Experience of open government: achievements and Dilemmas, Brussels – Belgium  https://www.dpublication.com/proceeding/5th-ntssconf#Table-of-Contents

9-10 February 2023, THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE: EUROPEAN EXPERIENCE ON MIGRATION - APPROACHES, CHALLENGES AND OPPORTUNITIES,  ,,State policy  of eco-migration:  comparative  analysis of Soviet and post-Soviet periods on the example of Georgia”, Georgia, Tbilisi, https://www.seu.edu.ge/uploads/files/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%9D%20%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%9D%20%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%A4%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90/SEU/EUROPEAN%20EXPERIENCE%20OF%20MIGRATION-2023.pdf

2022 წლის 12 დეკემებერი, საქართველოს დამფუძნებელი კრება: ქართული პარლამენტარიზმის გამოცდილება,  ბათუმი, საქართველო, თემა: სამუსლიმანო საქართველოს მეჯლესი და დამფუძნებელი კრება , https://www.bsu.edu.ge/sub-60/page/17839/index.html 

08-10 of December 2022, 5th World Conference on Social Sciences (WORLDCSS) ,,Adaptation and integration of eco-migrants in local communities of Georgia (on the example of Guria region)“, Germany, Berlin, https://www.dpublication.com/proceeding/5th-worldcss/#Table-of-Contents

2020- The 4th International Conference on E-commerce, E-Business and E-Government,  Contribution Factors and Opportunities for Transnationalization of the Georgian Economy Association for Computing Machinery,  New York NY United States  https://dl.acm.org/doi/10.1145/3409929.3414738

11-14 April, 2019, REGIONAL PECULIARITIES OF PUBLIC POLITICAL COMMUNICATION ACCORDING TO THE EXAMPLE OF THE AUTONOMOUS REPUBLIC OF ADJARA, 6th International Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2019, Austria, Wien, https://www.sgemsocial.org/index.php/elibrary?view=publication&task=show&id=3718

27 ნოემბერი  2019 წელი, რეგიონული პარლამენტარიზმის ჩამოყალიბება საქართველოში, ,,ქართული პარლამენტარიზმი: წარსული და თანამედროვეობა“, საქართველო, ბათუმი, https://bsu.ge/text_files/ge_file_13372_1.pdf

On  June 27-29 2018, Corporate Social Responsibility in Georgia ‐ Current situation and challenges, The 5th International Conference on CSR, Sustainability, Ethics and Governance “Responsible Business in a changing World”, Santander,  Spain, http://csr2018.sanfi.org/wp-content/uploads/2018/06/LongProgramCSR.pdf

on May, 12-13, 2016,  Development of electronic governance as an element of reforming state governance according to the Adjarian example, 18 th International Conference on E-commerce, E-administration, E-society, E-education and E-technology, Amsterdam, The Netherlands, https://waset.org/conference/2016/05/amsterdam/program

on January, 21-22, 2016,  Regional Problems of Electronic Governance in Autonomous Republic of Adjara, 18 th International Conference on e-Democracy, e-Government and e-Society, Paris, France, https://waset.org/conference/2016/01/paris/program

The regional analysis of introduction and development of electronic government 
according to the Ajarian example, Georgien Technical University, Students 82th Open International Scientific Conference, Tbilisi, 2014

The Conceptual bases of formation of the electronic Government of Georgia, International scientific and practical conference, Ukraine, 2014

The social-political aspects of the innovative modernization of the Georgian society, Institutional transformation in society: the World experience and the reality Ukraine 2010

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2023-2026. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის   საგრანტო პროექტი - „აჭარის რეგიონიდან განსახლებული ეკომიგრანტების ადაპტაცია და ინტეგრაცია საქართველოს ადგილობრივ თემებში“

2023-2026 შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის   საგრანტო პროექტი - ,,ისტოირული სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ადმინისტრაციული მმართველობა (1878-1921);

2023 ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი ,,ღია მმართველობა როგორც საჯარო მმართველობის რეფორმირების ახალი მოდელის შესწავლა საქართველოს მაგალითზე";

სასწავლო კურსის დანერგვა- საერთაშორისო ტერორიზმი, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში

2022 საგრანტო პროექტის აღმასრულებელი ხელისუფლების საპარლამენტო კონტროლი საქართველოში, კონსულტანტი, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

2021- “ახალგაზრდა თაობა დემკრატიისთვის და პლურალიზმისთვის“/Young generation for democracy, მაქს პლანკის ფონდი მშვდობისა და კანონის უზენესობისთვის მსოფლიოში;  

2021-სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეთა უფლებრივი მდგომარეობის საბაზისო კვლევა,   უსაფრთხოების სექტორის მართვის ჟენევის ცენტრი;

2020-აჭარის რეგიონის ეკომიგრანტების ადაპტაციის  და ინტეგრაციის პრობლემები ადგილობრივ თემებში:  გამოწვევები და გადაჭრის გზები (გურიის რეგიონის მაგალითზე), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2020 -  „დემოკრატიზაცია თანამედროვე მსოფლიოში და საქართველო: მიღწევები, შესაძლებლობები, გამოწვევები და ტენდენციები“, აჭარის განათლების კულტურის და სპორტის სამინისტრო;

2019-2021 - მრავალფეროვნება და ინკლუზია თავდაცცვის და უსაფრთხოების სფეროში.ნიდერლანდების საელჩო საქართველოში;

2017-2021 - ბათუმის საზაფხულო სკოლა  ბიურთვული უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელოებლობა , შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სამსახური SSM2020-579;

2019-2020 - სასწავლო კურსის დანერგვა- Strategic Communications for Batumi, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში N-1b-STRATCOM-BATUMI-2019; 

2017 - საზაფხულო სკოლა - ეროვნული უსართხოების უზრუნველყოფა და ადამინის უფლებების დაცვის ურთიერთმიმართების პრობლემები, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია; 

2015-2017-კვლევისა და განათლების მხარდაჭერა საერთაშორისო უსაფრთხოების სფეროში საქართველოში, შვედეთის რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო;

2014 - ევროპისმცოდნეობის ინოვაციური სწავალა და სწავლება  Inotles-543955-Tempus-1-2103-1-NL-TEMPUS-JPCR), ევროკავშირი 02-19/60;

2013-2016 რეგიონალური ელექტრონული მმართველობის განვითარება აჭარაში, პრობლემები და პერსპექტივები,  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

2008-2009 - ტრანსნაციონალური კომპანიები ამიერკავკასიის ქვეყნების პოლიტიკასა და ეკონომიკაში, პრობლემები, ტენდენციები, პერსპექტივები,  რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2023 წლის 7-8 დეკემებერი, საქართველო, თბილისი, Regional Forum for Promoting Pluralism and Free Media in Georgia, მაკს პლანკის მშვიდობის და კანონის უზენაესობის ფონდი

2023 წლის 27 ოქტომბერი, ვორქშოპი, მაღალტექნოლოგიური კონვენციური იარაღის კომპონენტების გავრცელებასთან დაკავშირებული რისკები'' , GCSD-საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრი და CRDF Global

2023  წლის 22-24 აგვისტო, საზაფხულო უნივერსიტეტი, მე-8 ბათუმის საზაფხულო უნივერსიტეტი ბირთვული უსაფრთხოება  და გაუვრცელებლობა მშფოთვარე დროში: ახალი ხედვა.

2023 წლის 31 ივლისი, ვორქშოპი პლურალიზმის მხარდაჭერა და სტერეოტიპებთან ბრძოლა მედიის წარმომადგენლებისათვის.

2022 წლის 24-25 ნოემბერი, ონლაინ-ტრენინგი ,,ახალი პროგრამა უმაღლესის სასწავლებლებისთვის გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ. 

2022 წლის 17-18 სექტემბერი, სამოქალაქო განათლების ეფექტური სწავლების მეთოდოლოგია.

2022  წლის 22-24 აგვისტო, საზაფხულო უნივერსიტეტი, მე-7 ბათუმის საზაფხულო უნივერსიტეტი ბირთვული უსაფრთხოება უკრაინაში რუსეთის შეჭრის შემდეგ:გამოწვევბი და რისკები.

2022 წლის ივნისი კიბერ-ჰიგიენის საკითხებში ცნობიერების ამაღლება.

2021 წლის მაისი-აგვისტო,  სამეცნიერო კვლევა აკადემიური პერსონალისათვის 

2020 წლის ოქტომბერი-2021 წლის თებერვალი - მრავალფეროვნება და ინკლუზია თავდაცცვის და უსაფრთხოების სფეროში

2020 წლის 2 ივლისი, საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხებში ონლაინ სემინარი

2019 წლის 23 ივლისი, „დეცენტრალიზაციის რეფორმა საქართველოში-სტრატეგია და გამოწვევები“

2019 წლის 24 სექტემბერი, თბილისი, საქართველო,  სამეცნიერო/კვლევითი საქმიანობის შეფასება

2019 წლის 4-5 ოქტომბერი, ბათუმი, საქართველო, ეროვნული უსაფრთხოების გამოწვევები

2019 წ. დეკემებერი, ბათუმი, საქართველო, ვორქშოპი „ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩო და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორი“

2019 წლის 29 აგვისტო, ვორქშოპი - სტრატეგიული კომუნიკაციების სალექციო კურსის აქტუალურ საკითხებზე

2018  წელი, აზერბაიჯანის გენერალურ სკონსულოში დიპლომატიის მიმართულებით პროფესიული სტაჟირება

2018 წლის 18 ოქტომბერი, საჯარო პოლიტიკა გლობალურ კონტექსტში 

2017 წლის 6-11 სექტემბერი,  ბათუმი, საქართველო, კვლევები სოციალურ მეცნიერებაში

2017 წ. 24-26 აპრილი , ბათუმი, საქართველო, გადაწყვეტილების მიღების ტექნოლოგიები

10/04-20/04-2017, Institution centered conflict Studies

September 13-14  2016,  Nuclear Non-Proliferation and Nuclear  security: Global Challenges and Opportunities

2015 წლის 16-17 სექტემებერი, თბილისი, საქართველო,  ბირთვული გაუვრცელებლობა და ბირთვული უსაფრთხოება  (ინგლისურ ენაზე)

2015 წლის 24-25 ივლისი,   ქობულეთი, საქართველო,  გენდერი და მედია (ინგლისურ ენაზე)

2015 წლის 17-19 თებერვალი, ბათუმი, საქართველო,  ეფექტური ლობირება  (ინგლისურ ენაზე)

2015 წლის 23-25 თებერვალი, ბათუმი,საქართველო,  საგრანტო პროექტების წერის, ლიდერობის და კომუნიკაციის უნარები  (ინგლისურ ენაზე)

2014 წლის 24-27 ივლისი, ბრიუსელი,  ბელგია,   ევროპის კვლევების სწავლების და სწავლის მეთოდები (ინგლისურ ენაზე)

2014 წლის 19 ივლისი,   ბათუმი, საქართველო,  ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის

2013 წლის 13 აპრილი,    თბილისი, საქართველო,  საზოგადოებასთან ურთიერთობები და ღონისძიების მართვა

2011 წლის 20-21 ივლისი,   ერევანი, სომხეთი,   ფაკულტეტის განვითარების ტრენინგი  (ინგლისურ ენაზე)

2007 წელი, ტრენერების ტრენინგი 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა , ინგლისური ენა 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

word, excel, power point

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა