იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მურმან გორგოშაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 19/01/1959
მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის 61
ელ-ფოსტა: murman.gorgoshadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 51 20 55 56
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი/მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართლმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია, სოციალური ფილოსოფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგი, მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი, მაგისტრთან გათანაბრებული
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამართლის ფილოსოფია,სამართლის ფილოსოფიის ისტორია, სამართლის მეთოდები, სამართლის თეორიები, საკანონმდებლო ტექნიკა, სამეცნიერო კვლევების მეთოდები.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2019 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორი
 • 2014-2019 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
 • 2008-2013; 2014 -2015 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული მეცნიერებების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • 2014-2019 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორი
 • 2011– 2014 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორი
 • 2013-2014 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის კურიკულუმის კომიტეტის თავმჯდომარე
 • 2006-2011 – შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასოცირებული პროფესორი
 • 2008- 2010 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი
 • 2002-2006 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის  სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიისა და ისტორიის კათედრის გამგე 
 • 1992-2004 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი     
 • 1993-2006 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი
 • 1987-1993 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • სამოქალაქო საზოგადოებისა და  სახელმწიფოს მიმართების ევოლუციის საკითხისათვის – სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, І, თბილისი, 2010
 • მთელისა და ნაწილის ურთიერთობის უნივერსალური პრინციპები საქართველოს ტერიტორიულ-სახელმწიფოებრივ მოწყობასთან მიმართებაში – ცხოვრება და კანონი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი, თბილისი, 2010, #3,
 • თანაავტორობით, Гражданское обшества: место и преспективы в современном государстве– «Конституция и проблемы укреплениязаконности». МатуриалыVI-й северо-кавказкой региональной научно-практической  конференции, г, Владикавказ, 24 декабря, 2010. Владикавказ, 2011
 • კანონპროექტის ექსპერტიზა ცნება, სახეები, დანიშნულება – მართლმსაჯულება და კანონი,საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი,  თბილისი, 2010, #4
 • თანაავტორობით, სამართალსუბიექტურობა თანამედროვე საერთაშორისო საჯარო სამართალში – სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები,ІІ, თბილისი, 2011
 • ხელისუფლება, ნება, სამართალი – საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2011, #15
 • სამართალი და პოლიტიკა (ურთიერთმიმართების თანამედროვე ასპექტები) – საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2012, #16
 • არისტოტელე სახელმწიფოს წარმოშობის ანთროპული თეორიის ფუძემდებელი – სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „თემიდა“, თბილისი, 2012, #6(8)
 • ჯერ-არსის კატეგორია ზურაბ კაკაბაძის ადამიანი, როგორც ფილოსოფიური პრობლემა- მიხედვით – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფილოსოფიის დეპარტამენტი. ფილოსოფიის აქტუალური საკითხები, ბათუმი, 2012
 • თანაავტორობით, სამართლებრივი ცნობიერების შინაარსის განმსაზღვრელი ელემენტები საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტექტუალი, თბილისი, 2013 #22
 • თანაავტორობით, Law and politics: Modern aspects of Interconnection – Europaische Fachhochschule.European Applied Sciences, Stuttgart,2013 #6, Stuttgart, 2013
 • სამეცნიერო-საკვალიფიკაციო ნაშრომის შესავლისა და ბიბლიოგრაფიული აპარატის ფორმირების ზოგიერთი წესი, ბათუმი, 2013
 • სამოქალაქო საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ურთიეთმიმართების საკითხისათვის (თანამედროვე ასპექტები) – საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2014, #18
 • პაციენტის რელიგიური უფლებები და  მისი შეზღუდვის საფუძვლები – მართლმსაჯულება და კანონი,საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი,  თბილისი, 2014, #1
 • სამართლის ფილოსოფიის საგანი, სისტემა, ფუნქციები, ბათუმი 2015
 • სამართლის ფილოსოფიის საგანისა და ფუნქციის საკითხისთვის – საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი“, თბილისი, 2016, #20
 • საუბრები ეროვნულ ცნობიერებაზე, ბათუმი, 2016.
 • აჭარის ავტონომიის სამართლებრივის ტატუსი (საქართველოს შემადგენლობაში აჭარის ავტონომიური მართვის იდეის გაჩენიდან აჭარის ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის პირველ კონსტიტუციამდე),  სამართალი და მსოფლიო, ევროპის უნივერსიტეტის სამართლის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი,  #4, თბილისი 2016.
 • განვითარების კრიტერიუმისა და მემკვიდრეობის საკითხისათვის სამართალში (თეორიული ასპექტები) საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის კრებული ,,ფილოსოფიური ძიებანი", თბილისი 2017, #21. თანაავტორობით,
 • Актуальнi Проблеми Мiжнародного Права (На Прикладi Украiни Та Грузii), კიევი, 2018
 • The Essence and the Place of the Preamble in the Structure of the Normative-legal Act, ЧасопиС Киiвського унiверситету права, 2018  # 2.
 • ახელმწიფო ენა და ქართული ენობრივი პოლიტიკა: პრობლემები და გამოწვევები, ჟურნალი „პოლიტიკა“, 2018,  #2.
 • თანაავტორობით, Comparative Analysis of the Laws of Georgia and the Republic of Kazakhstan on the State Language, Eastern Europe Regional Studies, 2019, # 1
 • თანაავტორობით, მაღალი ხელოვნური ინტელექტის, რობოტის მიმართ ადამიანის ზოგიერთი უფლების გავრცელების სამართლებრივი რეგულირების საკითხი, საკონსტიტუციო სამართლის ჟურნალი, 2019,  #1.
 • თანაავტორობით, The Peculiarities and Role of the Legal Should-Be in Formation of the Normative Behavior, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, 2019,  #2
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • Гражданское обшества: место и преспективы в современном государстве Конституция и проблемы укрепления законности, Владикавказ: Владикавказский институт управления,24.12.2010
 • Law and Politics: Modern Aspects of Interconnection – International Academic Conference on Social Sciences, Istanbul, Turkey, 27-28 July 2013
 • Some issues of Criteriums of Inheritance and Development in Law (Theoretical aspects) – Batumi International Conference on Law and Politics 23-24 August 2014 – Batumi, Georgia
 • ეროვნული თვითცნობიერება და რელიგია (ურთიერთმიმართების ზოგიერთი ასპექტი)  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, მუჰაჯირები III (XIV) საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, რსუ, 29.01.2015
 • К  вопросу о критерии развития и наследства в праве (теоретический аспект) – XΙ International Scientific-Practical Conference “Scientifig Reading Devoted to V. M. Koretsku”.  კიევი, 28. 02. 2018 
 • სახელმწიფო ენა და ქართული ენობრივი პოლიტიკა: პრობლემები და გამოწვევები, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921) მეხსიერების პოლიტიკის კონტექსტში, ბათუმი, 2018, 21 ივნისი.
 • სამართლის ფილოსოფიის როლი იურიდიული განათლების სისტემაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III“, ბათუმი 2018, 30 ნოემბერი - 2 დეკემბერი.
 • საჯარო ინფორმირებისთვის სახელმწიფო ენის გამოყენების პრაქტიკის ზოგიერთი სამართლებრივი ასპექტი ბათუმის ბულვარში, ბათუმის ბულვარი წარსული და თანამედროვეობა, ბათუმი, 2019, 16 მაისი.
 • თანაავტორობით, Comparative Analysis of the Laws of Georgia and the Republic of Kazakhstan on the State Language (Some aspects), Problems of Formation of National Identities in the Countries of Eastern Europe and Central Asia. International Scientific Conference Abstracts, ბათუმი, 2019, 14-15 მაისი   
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  Mediation: training and societytransformation/MEDIATS, 599010-EPP-1-2018-1- NL-EPPKA2-CBHE-JP ( 15.10.2018 – 15.06.2022) - მკვლევარი-ექსპერტი

2. ბსუ-ს რექტორის 2017 წლის 04 აპრილის  №01-08/18 ბრძანების საფუძველზე ჩატარებული კონკურსის შედეგად სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით გამარჯვებულად გამოვლენილი და ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს მიერ 24.05.2017 წლის № 35 დადგენილებით დამტკიცებული  მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის – „აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში საჯარო ინფორმირებისთვის სახელმწიფო ენის გამოყენების პრაქტიკის კვლევა” – ხელმძღვანელი;

3ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს #12  (14.02.2018წ.) დადგენილების საფუძველზე, ბსუ-ს რექტორის 2017 წლის 29 დეკემბრის #01-08/104 ბრძანების თანახმად ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებული მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის - ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულ სტუდენტთა საუნივერსიტეტო ცხოვრებით კმაყოფილების ინდექსის კვლევა" - ხელმძღვანელი.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 • 2009 – საერთაშორისო პროგრამით ,,კითხვა და წერა კრიტიკული აზროვნებისათვის,” გათვალისწინებული ტრენინგი ტრენერებისათვის.
 • 20-21.11.2009 – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული სემინარი ,,ანთროპოლოგიური მუდმივივები ჰეგელის სამართლის ფილოსოფიაში: მე – პიროვნება – საკუთრება – თავისუფლება”
 • 11.05.2011 – MASTER CLASS ON CREATING LAW PRACTICE SIMULATIONS IN LARGE CLASSES” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 27-28. 05. 2011  – “Worksop on challenges of Law Clinic Teaching” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 06-07. 07. 2011 –  MASTER CLASS ON TEACHING METHODS-ASSESSING BEYOND THE FINAL EXAM” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 12-13. 07. 2011 – “MASTER CLASS ON TEACHING METHODS-INTRODUCING STUDENTS TO AMERICAN LAW” – USAID-ისპროექტი, თბილისი,
 • 26–30. 06. 2012 – უნივერსიტეტის პროფესორებისათვის USAID-ისა დაIFES-ის მიერ გამართულ ტრენინგში - Civic Education Course “Democracy and Citizenhip”, თბილისი
 • 03–04. 08. 2013  – უნივერსიტეტის პროფესორებისათვის USAID-ისა დაIFES-ის მიერ გამართულ ტრენინგში - “Democracy and Citizenhip”, Training of Traines Program for Civic Educators., თბილისი
 • 28-29. 06. 2014 – CELA - ს მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი - „პროექტის დაგეგმვა და მართვა“, თბილისი
 •  28.02.2015 ბათუმი.  ბიზნესის სამართლის ეროვნული ცენტრი – "სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია".                                                                                       
 •   9-12 სექტემბერი, ბათუმი 2015 . CELA - ს მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი Civic education  methodology, for Civic Educators.                                                                         
 •  September 7-8, Batumi, 2015.   IFES Democracy and Citizenship Training of Trainers Program for Civic Educators.                                                                                      
 • 5-7 ივლისი 2016. USAID ის სერთიფიკატი ტრენინგში ,,სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა".
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა – კარგად; გერმანული ენა – ელემენტარული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Ms-Word,Ms-Excel; Poverprint;

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა