ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნანა ტრაპაიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 09/11/1977
მისამართი: 6010 ბათუმი,გორგილაძის ქ. 96, ბინა 16
ელ-ფოსტა: nanatrapaidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 591 28 08 30
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ლიტერატურის თეორია 10.01.08
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: სიცოცხლის ფილოსოფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ლიტერატურის კრიტიკა, ლიტერატურის სოციოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
16.09.2013 - დღემდე: ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / ასოცირებული პროფესორი
2009-2013: ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / ასისტენტ პროფესორი
2003-2009: ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი/ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი
2007-2009: სკოლა-ლიცეუმი ,,მასტერკლასი"/ ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ლიტერატურა ლიტერატურის შესახებ (შესავალი ლიტერატურათმცოდნეობაში), გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", 2020
 • რიტიკულ-თეორიული ანთოლოგია, გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", 2020
 • ,,ლიტერატურა და ლიტერატურა“ (კრიტიკული წერილების კრებული)  გამომც ,,კალმოსანი“, თბილისი, 2016 (2017 წელს წიგნს ,,ლიტერატურა და ლიტერატურა“ ლიტერატურის კრიტიკის ნომინაციაში მიენიჭა ლიტერატურული პრემია ,,საბა“ .
 • ლიტერატურული კლუბის მასალები, რედაქტორ-შემდგენელი ნანა ტრაპაიძე, გამომცემლობა, ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ISBN 978-9941-462-81-8; ბათუმი, 2018

 

 • პუბლიკაციები
 1. დიალოგი კარანტინში (ილიას უნივერსიტეტის პროფესორთან, ნოდარ ლადარიასთან), 2020 https://literature.iliauni.edu.ge/literature/dialogi-karantinshi/
 2. ,,ჩიხი და ილუზია“ (ნოდარ ლადარიას რომანის -,,ქარის გამორჩევა“ გამო) ლიტერატურული ჟურნალი ,,არილი“, 2020 http://arilimag.ge/%E1 1%83%98-
 3. სავარჯიშო დამწყები ფილოლოგებისათვის (ერთი მონოლინგვისტური თარგმანის გამო), ტექსტებისა და კონტექსტების ჟურნალი ,,ახალი საუნჯე“, თბილისი, 2018; #10 (64), ოქტომბერი https://newsaunje.ge/index.php?do=full&id=200
 4. ხმა და სიცარიელე (წინასიტყვაობა მ. ალექსიძის მოთხრობების კრებულის ,,სიკვდილზე არ ლაპარაკობენ“ გერმანული გამოცემისთვის), ჟ. ,,ახალი საუნჯე“, #1 2018    https://newsaunje.ge/index.php?do=full&id=36
 5.  ხმა და სიცარიელე (წინასიტყვაობა მ. ალექსიძის მოთხრობების კრებულის ,,სიკვდილზე არ ლაპარაკობენ“ გერმანული  გამოცემისთვის), წიგნში, მიკა ალექსიძე, ,,სიკცდილზე არ ლაპარაკობენ“, გამომ. ,,Pop Verlag“, ლუდვიგსბურგი, გერმანია, 2017, გვ 7-15
 6. პოეტურის (ი)მიგრაციები, გივი ალხაზიშვილის პოეტური რჩეულის ბოლოსიტყვაობა; თბ; გამოცემლობა, ,,საუნჯე", 2017 
 7. კონვენციის აპოლოგია, XXI- ქართული ესე,  გამომც. ,,კალმოსანი", თბ;2017
 8. ლიტერატურა და ლიტერატურა, კრიტიკული წერილების კრებული, გამომც. კალმოსანი", თბ; 2016
 9. წერა-მწერელის წერითა, ლიტერატურული ჟურნალი ,,არილი",#3 (245), მარტი, 2016
 10. კრიტიკული ინსპირაცია, ლიტერატურული ჟურნალი ,,არილი“, #10 (240), ოქტომბერი, 2015 http://arilimag.ge
 11. კონვენციის აპოლოგია, ლიტერატურული ჟურნალი ,,არილი“, #9(239), სექტემბერი, 2015 http://arilimag.ge
 12. ცვალებადი რაკურსი (ბოლოსიტყაობა გ. ალხაზიშვილის პოეტურ კრებულზე ,,ჩემი დღეების მიწა“); გამომც. ,,კალმოსანი“თბ; 2015
 13. ,პოეზია“ ,,და“ ,,პოეტები“, ტექსტებისა და კონტექსტების ჟურნალი  ,,ახალი საუნჯე“, #25 (23), 2015
 14. ორი ,,მანიფესტი“ სხვადსხვა კულტურულ დისკურსში (შოთა ჩანტლაძე და ჰანს კარლ არტმანი), საერთაშორისო კონფერენციის -,,ჰუმანიტარული საზოგადოება ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები, ბათუმი,  2014
 15.  ,,სპარსული ამბის“ ენიგმა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ,,სემიოტიკის“ კვლევის ცენტრი, ჟურნალი სემიოტიკა, 2014
 16. ქართული პოსტმოდერნის სათავეებთან, У истоков грузинского постмодернизма (Эссе Д. Барбакадзе «Любовь Мучеников»), ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, 2013
 17. ,,ესე ამბავი სპარსულის" ერთი ასპექტი ,,ვეფხისტყაოსანში", კრებული ,,დასავლეთი და აღმოსავლეთი"–ინტერდისციპლინური და ინტერკულტურული კვლევები, სერია, III, ფილოსოფია–სოციოლოგია–მედიის თეორია, ტ.IV, რედ. თ. ირემაძე, გ.თევზაძე (უ.რ.იეკის 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული), თბ; 2012, ISSN1 1987 9652;  ISBN 978-9941-436-61-1
 18. რომანი და სინამდვილე, ჟურნალი ,,კადმოსი", რედ. ზ.კიკნაძე, #4, თბ; 2012, ISSNI 9878 788,  ასევე იხ: ფილოლოგიური მაცნე, I, ბათმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, თბ;2013, ISBN-978-9941-9336-4-6, 
 19. ვერაგობა და/თუ სიყვარული (წინასიტყვაობა დ. ბარბაქაძის ესეს ,,ტრფობა წამებულთა" გერმანული გამოცემისათვის), ჟურნალი ,,კადმოსი", რედ. ზ.კიკნაძე, #3, თბ; 2011, ISSNI 9878 788,  
 20. .რომანი და ,,სინამდვილე", ჟურნალი ,,ცხელი შოკოლადი–ლიტერატურა", რედ. მ. ხარბედია, #2 (43),თბ;2011/ლიტერატურული პორტალი ლიბ.გე; არილი http://arilimag.ge//
 21. .ჭეშმარიტება, ინტერპრეტაცია და პერსპექტივიზმის პრობლემები ნიცშეს ,,ასე იტყოდა ზარატუსტრა“ მიხედვით, აქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,სემიოტიკა”, რედ. ც. ბარბაქაძე, #10, 2011, 5ISSN 1512-2409
 22. ზღვარზე ყოფნის პოეტიკა (ბოლოსიყვაობა გ.ალხაზიშვილის პოეტურ კრებულზე ,,ჩაბრუნებული მზერა"; თბ; 2010), საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,სემიოტიკა”, რედ. ც. ბარბაქაძე, #9, 2010, 5ISSN 1512-2409 / 
 23. .ტექსტის გაგების თანამედროვე პრობლემები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული საზოგადოება ინფორმაციულ საზოგადოებაში”მასალები, ბათუმი, რედ.მ.გიორგაძე, 2009, ISBN 078-9941-409-91-2009 / საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, .სემიოტიკის კვლევის ცენტრი, .სამეცნიერო ჟურნალი ,,სემიოტიკა”, რედ. ც. ბარბაქაძე, #7, 2010, 5ISSN 1512-2409 / 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.   ერთი მონოლინგვისტური თარგმანის გამო, აღმოსავლეთმცოდნეობის მულტიკულტურული სივრცე, ბათუმი, 5-6 ო  ოქტომბერი; 2018

2. ლიტერატურული კრიტიკის თანამედროვე გამოწვევები, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -3, ბათუმი, 2018, 30 ნოემნერი-2 დეკემბერ

3. ორი ,,მანიფესტი“ სხვადასხვა კულტურულ დისკურსში (შოთა ჩანტლაძე, ჰანს კარლ არტმანი) - ჰუმანიტარული მეცნიერებები ტექნოლოგიურ საზოგადოებაში,  საქართველო, ბათუმი, 16-18 ოქტომბერი, 2014

4. კონსტანტინე კაპანელის უცნობი ლიტერატურული განაზრებანი, კონსტანტინე კაპანელის (ჭანტურაიას) დაბადებიდან 125 წლისთვისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველო, მარტვილი,  29-30 მარტი, 2014

5. Шота Чантладзе – грузинский поэт 60-70-ых годов, международная научная конференция посвящённая культурному наследию 60-70-х годов. ,,Водораздель. Литература и искусство:поколение 60-70-х“,  სომხეთი, ერევანი/ წახკაძორი, 21-23 თებერვალი,  2014

6. The individual and the state in Shota Rustaveli’s poem (in the context of the philosophy of Hegel and Nietzsche, III International Symposium Nietzsche in cultural context, 1-3 October, 2013, Yerevan, Armenia

7.  У истоков грузинского постмодернизма, საერთაშორისო კონფერენცია ,,პოსტსაბჭოთა სივრცე და პოსტმოდერნი", სომხეთი, წახკაძორი, 8–10 თებერვალი, 20013

8  ტექსტის გაგების თანამედროვე პრობლემები,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული საზოგადოება ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, ბათუმი, რედ.მ.გიორგაძე, 29–30 მაისი, 2009
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსის- ,,ტრენერების ტრენინგი" - სერთიფიკატი ,,ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები". N 03-102, გაცემის თარიღი, 06.07.2015

უცხო ენების ცოდნა:

გერმანული (კარგად), ინგლისური (კარგად), რუსული 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა