ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მალხაზ ჩოხარაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 24. 11. 1964
მისამართი: ხელვაჩაური
ელ-ფოსტა: malkhaz.chokharadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577722202
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- ლიტერატურის ისტორია და თეორია;
- თანამედროვე ქართული ლიტერატურა;

- სწავლების სტრატეგიები და მეთოდიკა;
- სამხრეთ საქართველოს ("თურქეთის საქართველოს") ისტორია და თანამედროვეობა;
- ეროვნული ცნობიერების საკითხები;

სამუშაო გამოცდილება:

2013-დან დღემდე - ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
2000-დან დღემდებსუ- ქართველოლოგიის ცენტრის კოორდინატორის მოადგილე

2015-დან დღემდე - ბსუ- უწყვეტი განათლების ცენტრის საკოორდინაციო საბჭოს თავმჯდომარე

2008 - 2016  - ბსუ-   მოსამზადებელი ცენტრის  კოორდინატორი

2006 – 2013 . - ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2002 – 2005 - ბსუ პრორექტორი ჰუმანიტარული მუშაობის დარგში
1997 – 2006 - ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი
1996 –2002 - დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანი
1993–1996 - ბსუ ისტორიისა და ქართული ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
1992 – 1997 - ბსუ ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი
1989 –1992 - თსუ ასპირანტი
1989 – 1989 – მახოს საშ. სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      კლარჯეთი (მონოგრაფია) (თანაავტორი) - (მონოგრა­ფია გამოიცა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით),  2016 წ., ბათუმი.

2.      ქართული ენის გეოგრაფია თურქეთში, წიგნი პირველი, მარმარილოს ზღვის რეგიონი. გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუს­თ­ა­­ველის სახელ­მწიფო უნივერ­სიტეტი“,  2016 წ., ბათუმი.

3.      მასალები ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების დასახლებებითვის თურქეთის შავიზღვისპირეთში, აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) მასალები, ტ. VI, 2016 წ., ბათუმი.

4.      ართვინსზედა კლარჯეთის სოფლები ჭოროხის ხეობაში, ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრის და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერ­თა­შორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ჩვე­­ნი სულიერების ბალავარი“ მასა­ლები, ტ. VIII, 2016 წ., ბათუმი.

5.      კლარჯ და აჭარელ მუჰაჯირთა შთამომავლების კოლექტიური მეხსიერების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე თურქეთში,  IV საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, მოხსენებათა თეზისები, 2016 წ., თბილისი.

6.      ქართული დასახლებები ამასიის პროვინციაში, XXXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები,  2016 წ., თბილისი.

7.    ხანძთა და ათორმეტ სავანეთა მხარის ძველი სალოცავები (მონოგრაფია), გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუს­თ­ა­­ველის სახელ­მწიფო უნივერ­სიტეტი“,  2015 წ., ბათუმი.

8.    სარფი (მონოგრაფია)  (თანაავტორი) - (მონოგრა­ფია გამოიცა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით) 2015 წ., ბათუმი.

9.    ჟურნალი „ფიროსმანი“ და შენოლ თაბანის კლარჯული ქრონიკები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, ტ. X, 2015 წ., ბათუმი.

10. შერაფეთთინ ოზშაჰინის (ბათალოღლუს) პოეზია და ლაზური მოტივები მელენი სარფიდან (თანაავტორი)აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) მასალები, ტ. V, 2015 წ., ბათუმი.

11. სახელმწიფო საზღვარი სარფელთა მეხსიერებაში: XX საუკუნის 20-30-იანი წლები -  აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) მასალები, ტ. V, 2015 წ., ბათუმი.

12.  ქართული დასახლებები გირესუნის პროვინციაში - XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები,  2015 წ., თბილისი.

13. ანჩი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ფილოლოგიური მაცნე, ტ. II, 2015 წ., თბილისი.

14.  „ართვინის მოკლე კითხვარი“ და ჭოროხის აუზის მოსახლეობის თვითშეფასების და უთიერთშეფასების ზოგიერთი საკითხი (თანაავტორი) -  ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრი და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერ­თა­შორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ჩვე­­ნი სულიერების ბალავარი“ მასა­ლები, ტ. VII, 2015 წ., თბილისი.

15.  ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების დასახლებები მარმარილოს ზღვის რეგიონში (ქოჯაელი, საქარია, იალოვა) (თანაავტორი) - აჭარა, წარსული და თანამედროვეობა, კრებული II, აჭარის არ განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო,  2015 წ., ბათუმი.

16.  ქართული ენა უცხოელთათვის (თანაავტორი, სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი) -  სახელმძღვანელო (ა. მოსწავლის წიგნი; ბ. პრაქტიკული სავარჯიშოების რვეული; გ. ელექტრონული ანბანი და ტექსტები), 2015 წ., ბათუმი.

17. ,,დახატულა” და რამდენიმე კითხვა ანჩისა და ტბეთის ეპარქიათა საზღვრებისა გამო - ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ბსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ.VI, 2014 წ., ბათუმი.

18.  ძეგლის წმიდა გიორგის ეკლესია კლარჯეთში და კაჩხალას ხეობის ლეგენდა „თამარა დოდოფალზე“, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის და საქართველოს განათლებისა და მეც­ნიერების სამინისტროს III საერთაშო­რისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, მოხსენებათა თეზისები, 2014 წ., თბილისი.

19. ბოლშევიზმი და პატრიოტიზმი (ბათუმელი მწერლები XX საუკუნის 30-40-იან წლებში) (თანაავტორი) -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, ტ. VIII, 2014 წ., ბათუმი.

20. ლაზური სოფლები თურქეთის შიდა პროვინციებში - აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) მასალები, ტ. IV, 2014 წ., ბათუმი.

21. ქართული ენა თანამედროვე თურქეთში (თანაავტორი),  - თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, XXXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები,  2014 წ., თბილისი.

22. ქართული ენა და სოფლები ბურსას პროვინციაში (თანაავტორი), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II” მასალები, 2014 წ., ბათუმი.

23. ბოლშევიზმი და პატრიოტიზმი  (ბათუმელი მწერლები XX საუკუნის 30-40-იან წლებში) (თანაავტორი), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტის ქართველოლოგიის ცენტრის ,,კრებული“, ტ. VIII,  2013 წ. ბათუმი.

24. ექსპედიცია მუჰაჯირთა შთამომავლებთან (თანაავტორი), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ინსტი­ტუ­ტის ,,კრებული“, ტ. VII,  2013 წ., ბათუმი.

25. .,,Hекоторие особенности идеодогической литератури в соцреалистической эрохе” (თანაავტორი), Санкт-Петербургский государственный университет, государственный университет Шота Руставели, Историко-филологические изыскания, IX., 2013 г., Санкт-Петербург-Батуми.  

26. ბათუმში მოღვაწე პოეტები სოციალისტური რეალიზმის ეპოქაში და ტაო- კლარჯეთის სავანეთა ბედისწერა  - ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ბსუ -ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ.V, 2013 წ., ბათუმი.

27. მუჰაჯირები შავშეთიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ინსტი­ტუ­ტის ,,კრებული“ , ტ. VII, ბათუმი. 2013 წ.,  ბათუმი.

28. ძველი ბათუმი და ჭოროხის გურჯთა ისტორიული მეხსიერების საკითხები -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის კრებული „ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა“ტ III, 2013 წ., ბათუმი.

29. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების დასახლებები ორდუს პროვინციაში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ინსტი­ტუ­ტის პირველი სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, ტ. 1, 2013 წ., ბათუმი.

30. ფორთის ზიარეთი - მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათშორისი დიალოგები“ , 2013 წ. მასალები ტ. III, 2013 წ., თელავი.

31. „ახისხადან მოსულები“ შავშეთ-კლარჯეთში - აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, აჭარის დედასამშობლოსათან დაბრუნების 135 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), მასალები, ტ. III, 2013 წ., ბათუმი.

32. ომის თემა სოცრეალიზმის ეპოქაში და რეგიონული მწერლობის პატრიოტული ტენდენცია (თანაავტორი), - იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მასალები,  2013 წ., გორი.

33. მამია ფაღავას ,,შავშური ჩანაწერები" (თანაავტორი) - ჟურ. ჭოროხი, # 2, 2013 წ., ბათუმი.  

34. იმერხევის ხანძთა - ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი”, რსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ.IV, 2012 წ., ბათუმი

35. gრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებადა გუნათლეს ვანის ლოკალიზაციის საკითხი, II საერთშორისო კონფერენცია "ტაო-კლარჯეთი" მოხსენებათა თეზისები, 2012 წ., თბილისი-ბათუმი.

36. ეპიზოდები მუჰაჯირთა შთამომავლების ცხოვრებიდან (თანაავტორი) -  მუზეუმის მაცნე (ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი), ტ. V, 2012 წ., ბათუმი.

37. საქართველოს გასაბჭოება და ბათუმის ოლქის საკითხი ოპოზიციურ პრესაში - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საქვეუწყებო დაწესებულება-საარქივო სამმართველოს ჟურნალი არხეიონი, Ш, 2012 წ., ბათუმი.

38. შავშეთი (მონოგრაფია)  (თანაავტორი) - გამომცემლობა ,,ჰოროსი XXI”, თბილისი. (მონოგრა­ფია გამოიცა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით) 2011 წ., თბილისი.

39. ახალი ცნობები ,,ძეგლის” ლოკალიზაციისთვის  -აჭარის არ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება – საარქივო სამმართველოს კრებული,,არხეიონი”, ტ. II, 2011 წ., ბათუმი.

40. gრიგოლ ხანძთელის ,,ათორმეტ სავანეთამხარე და ჟამთააღმწერელის მატიანე (,,ძეგლი თანამედროვე კლარჯეთში) - კრებული ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ტ. III, 2011 წ.

41. ჭოროხის აუზიერთიანი კულტურული სივრცე (თანაავტორი) - ჟურნალი ,,სემიოტიკა“ № 8, 2010 წ., თბილისი.

42. გრიგოლ რობაქიძე და ქართული რომანის ჟანრული სპეციფიკა  - (რუს. ენაზე). კრებული ,,Инновационные аспекты исследования културы, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна, მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010 წ., ბათუმი–ბლაგოევგრადი.

43. ჭოროხის აუზის ქართველთა რელიგიური იდენტობის ზოგიერთი საკითხი - დიდაჭარობა  - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციიის მასალები, 2010 წ., ხულო-დიდაჭარა.

44. ახმედ  ჯავადის ,,კავკასიაში მოგზაურობადა სამუსლიმანო საქართველოს ეროვნულ-სარწმუნოებრივი საკითხები XX საუკუნის I მეოთხედში - კრებული ,,აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება  - საარქივო სამმართველოს სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2010 წ., ბათუმი.

45. ტბეთის კათედრალი მეცნიერთა და მოგზაურთა ჩანაწერებში - კრებული ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ტ. II, რსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრის უნივერსიტეტის 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2010 წ., ბათუმი.

46.  ეროვნული ცნობიერების საკითხები სამხრეთსაქართველოში XIX საუკუნიდან დღემდე და თანამედროვე შავშეთის ქართული სოფლები -   რსუ–ს სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო–კვლევითი ცენტრის კრებული VI, 2009 წ., ბათუმი.

47.  ქართული ენა და ეროვნული იდენტობის ზოგიერთი საკითხი სამხრეთდასავლეთ საქართველოში XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე  - კრებული ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი,  რსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,ტ.,   2009 წ. I, ბათუმი.

48.  პარხლის ქრისტიანული თემი XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში - რსუ–ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ მასალების კრებული. 2009 წ.,  ბათუმი.

49.  გალაკტიონ ტაბიძის საიდუმლო ისტორია რსუ –ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები. ტ. XIII. 2009 წ., ბათუმი.

50.  სამხრეთ საქართველოს პოლიტიკური პრობლემები XX საუკუნის 10–იანი წლების ქართულ მწერლობაში - აჭარის არ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველოს აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2009 წ.,  ბათუმი.

51.  ქართული ენის    გაკვეთილები (სახელმძღვანელო),  (თანაავტორი) 2009 წ., ბათუმი.

52.  ზოგადი უნარები (დამხმარე სახელმძღვანელო) -  2008 (ნაწილი I, ნაწილი II), 2009 (ნაწილი III, ნაწილი IV) წწ., ბათუმი.

53.  Война и проблема мировоззренческого выбора в грузинской советской  и постсоветской литературе - Санкт-Петербургский государственный университет,  государственный университет Шота Руставели, Историко-филологические изыскания, VI,   2009, Санкт-Петербург-Батуми.

54.  მეოცნებე პოეტებიანუ საქართველოს აღდგენა და დაცემა -  ჟურნალი ლიტერატურული აჭარა, 2008  წ., ბათუმი.

55.  Нравственная философия человеческого бытия в грузинской прозе XIX века - государственный университет,  государственный университет Шота Руставели, Историко-филологические изыскания, III,  2008,  Санкт-Петербург-Батуми.

56.  დავით გურამიშვილის ცხოვრება და შემოქმედება (დამხმარე სახელმძღვანელო) -  2007  წ., ბათუმი.

57.  ქართველი რომანტიკოსების  შემოქმედება (დამხმარე სახელმძღვანელო) - 2007  წ., ბათუმი.

58.  სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს 1918 წლის ტრაგედია და ქართული სიტყვაკაზმული მწერლობა - ბსუ-ს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული V, 2007  წ., ბათუმი. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      ,,ათეიზმი საბჭოთა კავშირში და ქართული მწერლობა“ (თანაავტორი) - საქართველოსთან მეგობრობის ასოციაციისა და სულთან მეჰმეთის ფონდის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, 6-8 მაისი, 2016 წ., სტამბოლი.

2.      მასალები ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების დასახლებებითვის თურქეთის შავიზღვისპირეთში, აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციია „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), 15-16 სექტემბერი, 2016 წ., ბათუმი.

3.      ართვინსზედა კლარჯეთის სოფლები ჭოროხის ხეობაში, ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრი და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერ­თა­შორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვე­­ნი სულიერების ბალავარი“ 13-14 მაისი, 2016 წ., ბათუმი.

4.      კლარჯ და აჭარელ მუჰაჯირთა შთამომავლების კოლექტიური მეხსიერების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე თურქეთში.  IV საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, 21-24 სექტემბერი, 2016 წ. თბილისი.

5.      მესხ მუჰაჯირთა კვალი კლარჯეთის მოსახლეობაში -  ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი - სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქაოსის და კოსმოსის სემიოტიკა“, 21-23 ოქტომბერი, 2016 წ., ბათუმი.

6.      ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების დასახლებები სინოპის პროვინციაში, (თანაავტორი) ,,მუჰაჯირები“ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახე­ლმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნი­ერებათა ფაკულტეტის, ქართ­ვე­ლოლოგიის ცენ­ტრის III (XIV) საერთა­შორისო სამეცნიერო კო­ნფერენცია, 29 იანვარი, 2015 წ., ბათუმი.

7.    შერაფეთთინ ოზშაჰინის (ბათალოღლუს) პოეზია და ლაზური მოტივები მელენი სარფიდან (თანაავტორი)აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) 17-18 სექტემბერი, 2015 წ., ბათუმი.

8.    სახელმწიფო საზღვარი სარფელთა მეხსიერებაში: XX საუკუნის 20-30-იანი წლები -  აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), 17-18 სექტემბერი, 2015 წ., ბათუმი.

9.      „ართვინის მოკლე კითხვარი“ და ჭოროხის აუზის მოსახლეობის თვითშეფასების და უთიერთშეფასების ზოგიერთი საკითხი  (მეჰმეთ ალი ქესქინთან ერთად), ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრის და ნიკო ბერძე­ნიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერ­თა­შორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვე­­ნი სულიერების ბალავარი“ აპრილი, 2015 წ., ბათუმი.

10.  სოფელი სარფი და ორად გაყოფილი სოფლის სევდა მამია ვარშანიძის პოეზიაში (მანანა თავდგირიძესთან ერთად), გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენის და ლიტერატურის სასწავლო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 13 ივნისი, 2014 წ., გორი.

11. ლაზური სოფლები თურქეთის შიდა პროვინციებში - აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), 18-19 სექტემბერი, 2014 წ., ბათუმი.

12. ძეგლის წმიდა გიორგის ეკლესია კლარჯეთში და კარჩხალას ხეობის ლეგენდა „თამარა დოდოფალზე“ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის III საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, 17-21 ოქტომბერი, 2014 წ., თბილისი.

13. ქართული ენა და სოფლები ბურსას პროვინციაში (თამარ ჩოხარაძესთან ერთად), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II”,  24-26 ოქტომბერი, 2014 წ., ბათუმი.

14. ბათუმში მოღვაწე პოეტები სოციალისტური რეალიზმის ეპოქაში და ტაო-კლარჯეთის სავანეთა ბედისწერა - ბსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტიტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“,  26-27 აპრილი,  2013 წ., ბათუმი.

15. ომის თემა სოცრეალიზმის ეპოქაში და რეგიონული მწერლობის პატრიოტული ტენდენცია - იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 14 ივნისი, 2013 წ., გორი.

16. ფორთის ზიარეთი -  მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათშორისი დიალოგები“, 22-24 ოქტომბერი, 2013 წ., თელავი.

17. ბათუმი თანამედროვე ართვინის პრესაში - მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, 1-2 სექტემბერი, 2013 წ., ბათუმი.

18. „დახატულა“ და რამდენიმე კითხვა ანჩისა და ტბეთის ეპარქიათა საზღვრებისა გამო - ბსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი, 2-3 მაისი, 2013 წ., ბათუმი.

19. ძველი ბათუმი და ჭოროხის აუზის გურჯთა ისტორიული მეხსიერების საკითხები - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, ბათუმი, 7-8 სექტემბერი, 2012 წ., ბათუმი.

20. სოციალისტური რეალიზმი და ეროვნული მოტივი რეგიონულ მწერლობაში - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო საქმეთა და კულტურათშორისი ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთაშორისო კონფერენცია, 28 მაისი, 2012 წ., თბილისი.

21. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებადა გუნათლეს ვანის ლოკალიზაციის საკითხი, II საერთშორისო კონფერენცია "ტაო-კლარჯეთი", 5-8 სექტემბერი, 2012 წ., თბილისი-ბათუმი.

22. ბათუმი გაზეთ ,,სოციალისტ-ფედერალისტის ფურცლებზე - ბსუ-ს  ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა, 2010 წ. 30-31 ოქტომბერი, ბათუმი.

23. გრიგოლ რობაქიძე და ქართული რომანის ჟანრული სპეციფიკა  - მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,Инновационные аспекты исследования културы, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна, 1-3 ივლისი. 2010 წ., ბათუმი–ბლაგოევგრადი.

24. ტაოს ფარული ქრისტიანები XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე - ტბელობა – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,ოქტომბერი, 2010 წ.,  ხიჭაური.

25. ჭოროხის აუზის ქართველთა რელიგიური იდენტობის ზოგიერთი საკითხი - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია დიდაჭარობა, მაისი, 2010 წ., ხულო, დიდაჭარა.

26. პარხლის ქრისტიანული თემი XIX საუკუნის ბოლოს და XX საუკუნის დასაწყისში -  საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, 29-30 მაისი, 2009 წ., ბათუმი.

27. სამხრეთ საქართველოს პოლიტიკური პრობლემები XX საუკუნის 10-იანი წლების ქართულ მწერლობაში - აჭარის საარქივო სამმართველო, აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესებში), 11-12 ივნისი 2008 წ., ბათუმი.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      მარადიდი. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - საგრანტო ხელშეკრულება N 217886)  2016–2018 წ., პოზიცია პროექტში: მეცნიერ-ხელმძღვანელი

2.      ტაო - (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა)  -  (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - საგრანტო ხელშეკრულება N 217796)  2016–2018 წ., პოზიცია პროექტში: კოორდინატორი

3.      „ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში“ -  (ბსუ–ს აკადემიური საბჭოს № 60 (02.08.2016 წ.)  დადგენილების საფუძველზე რექტორის 2016 წლის 17 ივნისის № 01-08/25 ბრძანების თანახმად ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებული  მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი (ფუნდამენტური კვლევის მიმართულებით), პოზიცია პროექტში: მენეჯერი.

4.      სარფი. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი №FR/339/1-10/13) 2014–2015 წ. პოზიცია პროექტში: მეცნიერ-ხელმძღვანელი

5.      კლარჯეთი  (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  # 31/69);) 2013–2016 წ. პოზიცია პროექტში: ძირითადი შემსრულებელი, მენეჯერი

6.      მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია  და ქართველ  მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში  (საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველთა დასახლებებისადა ყოფის  კვლევის პროგრამა) – როლი პროექტში: მეცნიერ-თანამშრომელი, მენეჯერი. (2012-2016 წლები.

7.      აღმოსავლეთ ჭანეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები (საფორტიფიკაციო, საეკლესიო,საკომუნიკაციო ნაგებობები და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურა) (შოთა რუსთაველისეროვნული სამეცნიერო ფონდი) - როლი პროექტში: კონსულტანტი. (2011-2013 წლები)

8.      შავშეთი – ისტორიულ–ფილოლოგიური გამოკვლევა. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) 2008–2010 წ. პოზიცია პროექტში: ძირითადი შემსრულებელი, მენეჯერი

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.   გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“, (პროგრამის მოცულობა - 2 კრედიტი /50 საათი/), 2012 წ.

2.      ,,განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლის პროგრამა (5 კრედიტი): 1. განათლების პოლიტიკა; 2. ორგანიზებული ლიდერობა განათლებაში;  3. მონიტორინგი და შეფასება განათლებაში; 4. კურიკულუმების შემუშავების მეთოდოლოგია; 5. სწავლების მეთოდები; 6. ადამიანური რესურსების მართვა განათლებაში; 7. პრაქტიკული კვლევა განათლებაში; 8. განათლება მრავალფეროვან გარემოში. 29 აგვისტო-3 სექტემბერი, 2011 წ.

3.      მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“, (პროგრამის მოცულობა - 2 კრედიტი /50 საათი/) 2010 წ.

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (კარგად)

თურქული (ლექსიკონით)

ფრანგული  (ლექსიკონით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word;

Exsel;

PowerPoint;

Paint.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა