ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მალხაზ ჩოხარაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 24. 11. 1964
მისამართი: 6400, ხელვაჩაური, ი. ვარშალომიძის ქ. N7
ელ-ფოსტა: malkhaz.chokharadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577722202
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული) (1994 წ.)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია (ქართული ლიტერატურა)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ისტორიკოსი. ქართული ენის, ლიტერატურის და ისტორიის მასწავლებელი (1989 წ.)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია, ისტორია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- ლიტერატურის ისტორია და თეორია;
- თანამედროვე ქართული ლიტერატურა;

- სწავლების სტრატეგიები და მეთოდიკა;
- საქართველოს (სამხრეთ საქართველოს, ჭოროხის აუზის) ისტორია და თანამედროვეობა.

სამუშაო გამოცდილება:

2013-დან დღემდე - ბსუ–ს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი
2000-დან დღემდე -  ბსუ-ს ქართველოლოგიის ცენტრის კოორდინატორის მოადგილე

2008-2020 - ბსუ–ს მოსამზადებელი ცენტრის კოორდინატორი

2016-2020 - ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამის „ქართული ენა უცხოელთათვის“ ხელმძღვანელი

2016-2020 - ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების

ცენტრის აბიტურიენტთა მოსამზადებელი პროგრამის ხელმძღვანელი

2005-2008 - უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი.

2006 – 2013  - ბსუ–ს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2002 – 2005 - ბსუ–ს პრორექტორი ჰუმანიტარული მუშაობის დარგში
1997 – 2006 - ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის დოცენტი
1996 –2002 - დასავლეთ ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანი
1993–1996 - ბსუ–ს ისტორიისა და ქართული ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
1992 – 1997 - ბსუ–ს ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი
1989 –1992 - თსუ –ს ასპირანტი
1989 – 1989 – მახოს საშუალო სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ა) მონოგრაფიები და სხვა გამოცემები

 1. ტაო (კომპლექსური მონოგრაფია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის   საგრანტო პროექტი ,,ტაო“ (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა)“, 2016-2019 წლები. მონოგრაფიის ავტორები:  მამია ფაღავა, მერი ცინცაძე, მაია ბარამიძე, მალხაზ ჩოხარაძე, თინა შიოშვილი, რამაზ ხალვაში, ნუგზარ მგელაძე,  ზაზა შაშიკაძე,  მერაბ ხალვაში, ჯიმშერ ჩხვიმიანი, ჯემალ კარალიძე), 2020 წ., ბათუმი;

(მალხაზ ჩოხარაძე: თავი V - ტაოს სოფლები, გვ. 437-604).

 1. კლარჯეთი (კომპლექსური მონოგრაფია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის   საგრანტო პროექტი ,,კლარჯეთი“, 2013-2016 წლები. მონოგრაფიის ავტორები: მამია ფაღავა, მერი ცინცაძე, მაია ბარამიძე, მალხაზ ჩოხარაძე, თინა შიოშვილი, შოთა მამულაძე,  რამაზ ხალვაში, ნუგზარ მგელაძე,  ზაზა შაშიკაძე,  ჯემალ კარალიძე),    2016 წ., ბათუმი.

(მალხაზ ჩოხარაძე: თავი IV - კლარჯული სოფლები, გვ. 171-272).

 1. შავშეთი (კომპლექსური მონოგრაფია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის   საგრანტო პროექტი ,,შავშეთი“ (ისტორიულ-ფილოლოგიური გმოკვლევა), 2009-2010 წლები. მონოგრაფიის ავტორები: მამია ფაღავა, თინა შიოშვილი,  შოთა მამულაძე,  მერი ცინცაძე, მალხაზ ჩოხარაძე, ზაზა შაშიკაძე,  ნუგზარ ცეცხლაძე, თამაზ ფუტკარაძე, მაია ბარამიძე,  ჯემალ კარალიძე, ვარდო ჩოხარაძე),    2011 წ., თბილისი.

(მალხაზ ჩოხარაძე: თავი II - შავშეთის სოფლები, გვ. 24-40).

 1. მარადიდი (კომპლექსური მონოგრაფია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის   საგრანტო პროექტი ,,მარადიდი“, 2016-2019 წლები. მონოგრაფიის ავტორები:  მალხაზ ჩოხარაძე, მამია ფაღავა, ნათელა ფარტენაძე, თინა შიოშვილი, ზაზა შაშიკაძე, რუსლან ბარამიძე, თამარ ჩოხარაძე), 2020 წ., ბათუმი;

(მალხაზ ჩოხარაძე: თავი I - მარადიდის ისტორიისათვის (თანაავტორი), გვ. 11-113;  თავი II - მარადიდელთა მუჰაჯირობა და მუჰაჯირთა შთამომავლების სოფლები თანამედროვე თურქეთში, გვ. 114-191; თავი III - მარადიდი თაობათა მეხსიერებაში, გვ. 192-390).

 1. სარფი (კომპლექსური მონოგრაფია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის   საგრანტო პროექტი ,,სარფი“, 2014-2015 წლები. მონოგრაფიის ავტორები:  მალხაზ ჩოხარაძე, ლილე თანდილავა,  მამია ფაღავა, ომარ მემიშიში, მაია ბარამიძე, ჯემალ ვარშალომიძე, ნუგზარ მგელაძე, ზაზა შაშიკაძე, ჯემალ კარალიძე,  თინა შიოშვილი, მანანა თავდგირიძე, ციალა ნარაკიძე, ჯემალ მიქელაძე), 2015 წ., ბათუმი;

(მალხაზ ჩოხარაძე: თავი III – სარფი თაობათა მეხსიერებაში, გვ. 203-304; თავი IV - სარფი მხატვრულ ლიტერატურაში (თნაავტორი), გვ. 305-349).

 1. აფხაზები აჭარაში წარსული და თანამედროვეობა,  (კომპლექსური მონოგრაფია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის   საგრანტო პროექტი „აფხაზები აჭარაში“, 2015-2018 წლები. მონოგრაფიის ავტორები: ჯემალ კარალიძე, მალხაზ ჩოხარაძე, რევაზ დიასამიძე, ნატალია ლაზბა, მარინე შალიკავა, რამაზ სურმანიძე, ქეთევან შოთაძე, მანანა თავდგირიძე, მარიამ ჩოხარაძე, თენგიზ თავდგირიძე), 2018 წ., ბათუმი;

(მალხაზ ჩოხარაძე: თავი III - მუჰაჯირობა აჭარაში მცხოვრებ აფხაზთა ზეპირ ისტორიებში (თანაავტორი), გვ 174-224; თავი IV - ქართველთა და აფხაზთა ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი ანზორ კუდბას შემოქმედებაში, გვ. 225-268).

 1. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თურქეთში, წიგნი პირველი, მაჭახლელი მუჰაჯირები (კომპლექსური მონოგრაფია ბსუ-ს  მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, 2016 წელი. მონოგრაფიის ავტორები:  მამია ფაღავა მერი ცინცაძე მალხაზ ჩოხარაძე თინა შიოშვილი მაია ბარამიძე ზაზა შაშიკაძე ნუგზარ მგელაძე რუსლან ბარამიძე), 2017 წ., ბათუმი.

(მალხაზ ჩოხარაძე: თავი III – მაჭახლელთა გადასახლება და მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში, გვ. 97-154).

 1. ქართული ენის გეოგრაფია თურქეთში, წიგნი პირველი, მარმარილოს ზღვის რეგიონი (მალხაზ ჩოხარაძე: მონოგრაფია, გვ. 1-135), 2016 წ., ბათუმი.
 2. ხანძთა და ათორმეტ სავანეთა მხარის ძველი სალოცავები (მალხაზ ჩოხარაძე: I. მონოგრაფია (2015 წ), გვ. 1-307; II.  დოკუმენტური ფილმი „ამბავი თორმეტი სავანისა“ (2019 წ.), ქრონომეტრაჟი - 75 წთ),  ბათუმი.
 3. მხატვრული ტექსტის ანალიზის საფუძვლები, (მალხაზ ჩოხარაძე:  დამხმარე სახელმძღვანელო, საპილოტე გამოცემა, გვ. 1-186), 2019 წ., ბათუმი.
 4. ქართული ენა უცხოელთათვის (ავტორები: მალხაზ ჩოხარაძე,  სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი, ლილე თანდილავა, მაია კიკვაძე, ვარდო ჩოხარაძე, მარიამ ჩოხარაძე, მანანა თავდგირიძე, გურამ დუმბაძე, ომარ ნაკაშიძე) -  სახელმძღვანელო (საპილოტე გამოცემა),  ა. მოსწავლის წიგნი; ბ. პრაქტიკული სავარჯიშოების რვეული; გ. ელექტრონული ანბანი და ტექსტები, 2015 წ., ბათუმი.

 

 

ბ) სტატიები

 1. კვირტებივით გამოსხმული დარდი (პაატა აბაშიძის პოეზია) - ჟურ. „ჭოროხი“, N 4, 2022 წ.. ბათუმი
 2. არტურ ზუტნერის რომანი  „აჭარლები“ და ჭოროხის სანაოსნო სივრცე - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები, ტ. VI, 2021 წ., თბილისი
 3. „მარადიდი“ - მონოგრაფია სახელმწიფო საზღვრით გაყოფილი სოფლის შესახებ - თსუ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, დიალექტოლოგიური კრებული, 2021, გვ. 190-198, თბილისი.
 4. კრიპტოქრისტიანობის ზეპირი ისტორიები  ჭოროხის აუზში - ,,წელიწდეული“, ტ. XII  ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკის სამეცნიერო რეფერირებადი (რეცენზირებადი) ჟურნალი, 2020 წ., ქუთისი.
 5. სახელმწიფო საზღვრით გაყოფილი სოფლები და დემარკაციის ხალხური ისტორიები თურქეთსა და საქართველოში - ფილოლოგიური მაცნე, ბსუ-ს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის სამეცნიერო კრებული, ტ. VI, 2020 წ. ბათუმი.
 6. აფხაზთა მუჰაჯირობის დინამიკა აჭარაში მცხოვრები აფხაზების კოლექტიურ მეხსიერებაში - თანაავტორი, ,,აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“ – 2018, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 2020 წ., ბათუმი
 7. Poetic Emotions for the Villages Divided by the State Boundary - he International Society of English Language Studies (JHSSS) (Vol 1, N 2), 2019, Amman, Jordan
 8. „...ტირილი იყო გა­მოღმა და ტიროდნენ გაღმაც“ - ფილოლოგიური მაცნე, ბსუ-ს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის სამეცნიერო კრებული, ტ. V, 2019 წ. თბილისი.
 9. „საქართველო - დიდი სატკივარი“ ანუ ჩანაწერები ანზორ კუდბას შემოქმედებისათვის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, ისტორიის და არქეოლოგიის განყოფილება;  „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ. X., 2018 წ. ბათუმი.
 10. აფხაზთა აჭარაში დამკვიდრების ზეპირი ისტორიები - თანაავტორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარულიმეც­ნი­ერებები ინფორმა­ციულ საზოგადოებაში-III“, მასალები, 2018 წ., ბათუმი.
 11. ქართველთა და აფხაზთა ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი ანზორ კუდბას შემოქმედებაში - ჟურნალი ჭოროხი, N 6, 2018 წ., ბათუმი.
 12. თურქულენოვანი მხატვრული ტექსტები ქართველთა მუჰაჯირობის შესახებ: ილჰან აქინის „უხმო ქვითინი“ - თანაავტორი, ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, ტ. XII, 2018 წ., თბილისი.
 13. ჰასან ფეჰმი ფაშა და მარადიდელთა მუჰაჯირობა -  თანაავტორი, ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, ტ. XII, 2018 წ., თბილისი.
 14. პარხლისწყლის აუზი: კოლექტიური მეხ­სიერე­ბა და ქრისტიანობის ისტორიის ზოგიერთი საკითხი - ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, ტ. XIII,  2018 წ., თბილისი.
 15. Taoan Dialect of Georgian Language and Linguistic Space of Collective Memory in the Chorokhi Basin - თანაავტორი, Journal of Arts & Humanities (Vol 7, N 10), LAR (Library of Academic Resources) Center Press, 2018, Oregon, USA.
 16. კოლექტიური მეხსიერების ენობრივი სივრცე ჭოროხის აუზში (ტაოს ქართული ზეპირ ისტორიებში) - თანაავტორი, ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, ტ. XI., 2017 წ., თბილისი.
 17. მუჰაჯირობის ნარატივები და აჭარაში მცხოვ­რები აფხაზების კოლექტიური მეხსიერების ზოგიერთი საკითხი - თანაავტორი, ბსუ, ფილოლოგიური მაცნე, ტ IV, 2017 წ., თბილისი.
 18. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები ბურსას პროვინციაში, აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. „აჭარა - წარსული და თანამედროვეობა, კრებული III, 2017 წ., ბათუმი.
 19. ჩანაწერები მურმან გორგოშაძის „საუბრების“ გამო, ჟურ. „ჭოროხი“, N 2,  2017 წ., ბათუმი.
 20. მასალები ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების დასახლებებისთვის თურქეთის შავიზღვისპირეთში - აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) მასალები, ტ. VI, 2016 წ., ბათუმი.
 21. ართვინსზედა კლარჯეთის სოფლები ჭოროხის ხეობაში - ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრის და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერ­თა­შორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ჩვე­­ნი სულიერების ბალავარი“ მასა­ლები, ტ. VIII, 2016 წ., ბათუმი.
 22. კლარჯ და აჭარელ მუჰაჯირთა შთამომავლების კოლექტიური მეხსიერების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე თურქეთში -  IV საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, მოხსენებათა თეზისები, 2016 წ., თბილისი.
 23. Muhacirliğin Kısa Tarihi - Gürcüceden Çeviren: Erdoğan Şenol (ერეკლე დავითაძე), http://www.gurcu.org/muhacirligin-kisa-tarihi-icerigi-804.html
 24. ქართული დასახლებები ამასიის პროვინციაში - XXXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები,  2016 წ., თბილისი.
 25. ჟურნალი „ფიროსმანი“ და შენოლ თაბანის კლარჯული ქრონიკები - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, ტ. X, 2015 წ., ბათუმი.
 26. შერაფეთთინ ოზშაჰინის (ბათალოღლუს) პოეზია და ლაზური მოტივები მელენი სარფიდან (თანაავტორი)აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) მასალები, ტ. V, 2015 წ., ბათუმი.
 27. სახელმწიფო საზღვარი სარფელთა მეხსიერებაში: XX საუკუნის 20-30-იანი წლები -  აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) მასალები, ტ. V, 2015 წ., ბათუმი.
 28. ქართული დასახლებები გირესუნის პროვინციაში - XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები,  2015 წ., თბილისი.
 29. ანჩი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ფილოლოგიური მაცნე, ტ. II, 2015 წ., თბილისი.
 30. „ართვინის მოკლე კითხვარი“ და ჭოროხის აუზის მოსახლეობის თვითშეფასების და უთიერთშეფასების ზოგიერთი საკითხი (თანაავტორი) -  ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრი და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერ­თა­შორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ჩვე­­ნი სულიერების ბალავარი“ მასა­ლები, ტ. VII, 2015 წ., თბილისი.
 31. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების დასახლებები მარმარილოს ზღვის რეგიონში (ქოჯაელი, საქარია, იალოვა) (თანაავტორი) - აჭარა, წარსული და თანამედროვეობა, კრებული II, აჭარის არ განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო, აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო,  2015 წ., ბათუმი.
 32. ,,დახატულა” და რამდენიმე კითხვა ანჩისა და ტბეთის ეპარქიათა საზღვრებისა გამო - ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ბსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ.VI, 2014 წ., ბათუმი.
 33. ძეგლის წმიდა გიორგის ეკლესია კლარჯეთში და კაჩხალას ხეობის ლეგენდა „თამარა დოდოფალზე“, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის და საქართველოს განათლებისა და მეც­ნიერების სამინისტროს III საერთაშო­რისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, მოხსენებათა თეზისები, 2014 წ., თბილისი.
 34. ბოლშევიზმი და პატრიოტიზმი (ბათუმელი მწერლები XX საუკუნის 30-40-იან წლებში) (თანაავტორი) -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, ტ. VIII, 2014 წ., ბათუმი.
 35. ლაზური სოფლები თურქეთის შიდა პროვინციებში - აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) მასალები, ტ. IV, 2014 წ., ბათუმი.
 36. ქართული ენა თანამედროვე თურქეთში (თანაავტორი),  - თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, XXXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები,  2014 წ., თბილისი.
 37. ქართული ენა და სოფლები ბურსას პროვინციაში (თანაავტორი), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II” მასალები, 2014 წ., ბათუმი.
 38. ბოლშევიზმი და პატრიოტიზმი  (ბათუმელი მწერლები XX საუკუნის 30-40-იან წლებში) (თანაავტორი), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტის ქართველოლოგიის ცენტრის ,,კრებული“, ტ. VIII,  2013 წ. ბათუმი.
 39. ექსპედიცია მუჰაჯირთა შთამომავლებთან (თანაავტორი), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ინსტი­ტუ­ტის ,,კრებული“, ტ. VII,  2013 წ., ბათუმი.
 40. .,,Hекоторие особенности идеодогической литератури в соцреалистической эрохе” (თანაავტორი), Санкт-Петербургский государственный университет, государственный университет Шота Руставели, Историко-филологические изыскания, IX., 2013 г., Санкт-Петербург-Батуми.  
 41. ბათუმში მოღვაწე პოეტები სოციალისტური რეალიზმის ეპოქაში და ტაო- კლარჯეთის სავანეთა ბედისწერა  - ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ბსუ -ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ.V, 2013 წ., ბათუმი.
 42. მუჰაჯირები შავშეთიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ინსტი­ტუ­ტის ,,კრებული“ , ტ. VII, ბათუმი. 2013 წ.,  ბათუმი.
 43. ძველი ბათუმი და ჭოროხის გურჯთა ისტორიული მეხსიერების საკითხები -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის კრებული „ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა“ტ III, 2013 წ., ბათუმი.
 44. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების დასახლებები ორდუს პროვინციაში - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ინსტი­ტუ­ტის პირველი სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები, ტ. 1, 2013 წ., ბათუმი.
 45. ფორთის ზიარეთი - მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათშორისი დიალოგები“ , 2013 წ. მასალები ტ. III, 2013 წ., თელავი.
 46. „ახისხადან მოსულები“ შავშეთ-კლარჯეთში - აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, აჭარის დედასამშობლოსათან დაბრუნების 135 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), მასალები, ტ. III, 2013 წ., ბათუმი.
 47. ომის თემა სოცრეალიზმის ეპოქაში და რეგიონული მწერლობის პატრიოტული ტენდენცია (თანაავტორი), - იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მასალები,  2013 წ., გორი.
 48. მამია ფაღავას ,,შავშური ჩანაწერები" (თანაავტორი) - ჟურ. ჭოროხი, # 2, 2013 წ., ბათუმი.  
 49. იმერხევის ხანძთა - ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი”, რსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ.IV, 2012 წ., ბათუმი
 50. gრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებადა გუნათლეს ვანის ლოკალიზაციის საკითხი, II საერთშორისო კონფერენცია "ტაო-კლარჯეთი" მოხსენებათა თეზისები, 2012 წ., თბილისი-ბათუმი.
 51. ეპიზოდები მუჰაჯირთა შთამომავლების ცხოვრებიდან (თანაავტორი) -  მუზეუმის მაცნე (ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმი), ტ. V, 2012 წ., ბათუმი.
 52. საქართველოს გასაბჭოება და ბათუმის ოლქის საკითხი ოპოზიციურ პრესაში - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საქვეუწყებო დაწესებულება-საარქივო სამმართველოს ჟურნალი არხეიონი, Ш, 2012 წ., ბათუმი.
 53. ახალი ცნობები ,,ძეგლის” ლოკალიზაციისთვის  -აჭარის არ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება – საარქივო სამმართველოს კრებული,,არხეიონი”, ტ. II, 2011 წ., ბათუმი.
 54. გრიგოლ ხანძთელის ,,ათორმეტ სავანეთამხარე და ჟამთააღმწერელის მატიანე (,,ძეგლი თანამედროვე კლარჯეთში) - კრებული ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ტ. III, 2011 წ.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. არტურ ზუტნერის რომანი  „აჭარლები“ და ჭოროხის სანაოსნო სივრცე - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“ – VI, 2021 წელი, თელავი.
 2. პარხლისწყლის აუზის სოფლები და მოსახლეობ -  გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2021 წელი, გორი.
 3. კრიპტოქრისტიანობის ზეპირი ისტორიები ჭოროხის აუზში (აჭარა, შავშეთი, კლარჯეთი, ტაო) - ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკა, XII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2020 წელი, ქუთაისი.
 4. 1989 წლის 14 აპრილის კრება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიურ ინსტიტუტში (თანაავტორი) - ბსუ-ს ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ქალაქ ბათუმის მერია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“, 2019 წელი, ბათუმი.
 5. ქართული ენა და ქართველებით დასახლებული სოფლები თანამედროვე თურქეთში - საერთაშორისო კონფერენცია "ქუთაისური საუბრები" – XV, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,  2019 წელი, ქუთაისი.
 6. აფხაზთა აჭარაში დამკვიდრების ზეპირი ისტორიები (თანაავტორი) - ბსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ III, 2018 წელი, ბათუმი.
 7. „საქართველო - დიდი სატკივარი“ ანუ ჩანაწერები ანზორ კუდბას შემოქმედებისათვის (თანაავტორი) - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, ისტორიის და არქეოლოგიის განყოფილება, „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 18-19 მაისი, 2018 წ., ბათუმი
 8. ,,ათეიზმი საბჭოთა კავშირში და ქართული მწერლობა“ (თანაავტორი) - საქართველოსთან მეგობრობის ასოციაციისა და სულთან მეჰმეთის ფონდის უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი, 6-8 მაისი, 2016 წ., სტამბოლი.
 9. მასალები ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების დასახლებებითვის თურქეთის შავიზღვისპირეთში, აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციია „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), 15-16 სექტემბერი, 2016 წ., ბათუმი.
 10. ართვინსზედა კლარჯეთის სოფლები ჭოროხის ხეობაში, ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრი და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერ­თა­შორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვე­­ნი სულიერების ბალავარი“ 13-14 მაისი, 2016 წ., ბათუმი.
 11. კლარჯ და აჭარელ მუჰაჯირთა შთამომავლების კოლექტიური მეხსიერების ზოგიერთი საკითხი თანამედროვე თურქეთში.  IV საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, 21-24 სექტემბერი, 2016 წ. თბილისი.
 12. მესხ მუჰაჯირთა კვალი კლარჯეთის მოსახლეობაში -  ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი - სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქაოსის და კოსმოსის სემიოტიკა“, 21-23 ოქტომბერი, 2016 წ., ბათუმი.
 13. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების დასახლებები სინოპის პროვინციაში, (თანაავტორი) ,,მუჰაჯირები“ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახე­ლმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნი­ერებათა ფაკულტეტის, ქართ­ვე­ლოლოგიის ცენ­ტრის III (XIV) საერთა­შორისო სამეცნიერო კო­ნფერენცია, 29 იანვარი, 2015 წ., ბათუმი.
 14. შერაფეთთინ ოზშაჰინის (ბათალოღლუს) პოეზია და ლაზური მოტივები მელენი სარფიდან (თანაავტორი)აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) 17-18 სექტემბერი, 2015 წ., ბათუმი.
 15. სახელმწიფო საზღვარი სარფელთა მეხსიერებაში: XX საუკუნის 20-30-იანი წლები -  აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), 17-18 სექტემბერი, 2015 წ., ბათუმი.
 16. „ართვინის მოკლე კითხვარი“ და ჭოროხის აუზის მოსახლეობის თვითშეფასების და უთიერთშეფასების ზოგიერთი საკითხი  (მეჰმეთ ალი ქესქინთან ერთად), ბათუმის შოთა რუსთა­ველის სახელ­მწიფო უნივერსიტე­ტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრის და ნიკო ბერძე­ნიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერ­თა­შორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვე­­ნი სულიერების ბალავარი“ აპრილი, 2015 წ., ბათუმი.
 17. სოფელი სარფი და ორად გაყოფილი სოფლის სევდა მამია ვარშანიძის პოეზიაში (მანანა თავდგირიძესთან ერთად), გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენის და ლიტერატურის სასწავლო ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 13 ივნისი, 2014 წ., გორი.
 18. ლაზური სოფლები თურქეთის შიდა პროვინციებში - აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), 18-19 სექტემბერი, 2014 წ., ბათუმი.
 19. ძეგლის წმიდა გიორგის ეკლესია კლარჯეთში და კარჩხალას ხეობის ლეგენდა „თამარა დოდოფალზე“ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის III საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, 17-21 ოქტომბერი, 2014 წ., თბილისი.
 20. ქართული ენა და სოფლები ბურსას პროვინციაში (თამარ ჩოხარაძესთან ერთად), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II”,  24-26 ოქტომბერი, 2014 წ., ბათუმი.
 21. ბათუმში მოღვაწე პოეტები სოციალისტური რეალიზმის ეპოქაში და ტაო-კლარჯეთის სავანეთა ბედისწერა - ბსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტიტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჩვენი სულიერების ბალავარი“,  26-27 აპრილი,  2013 წ., ბათუმი.
 22. ომის თემა სოცრეალიზმის ეპოქაში და რეგიონული მწერლობის პატრიოტული ტენდენცია - იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 14 ივნისი, 2013 წ., გორი.
 23. ფორთის ზიარეთი -  მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათშორისი დიალოგები“, 22-24 ოქტომბერი, 2013 წ., თელავი.
 24. ბათუმი თანამედროვე ართვინის პრესაში - მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, 1-2 სექტემბერი, 2013 წ., ბათუმი.
 25. „დახატულა“ და რამდენიმე კითხვა ანჩისა და ტბეთის ეპარქიათა საზღვრებისა გამო - ბსუ-ს ქრისტიანული კვლევის ცენტრისა და ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი, 2-3 მაისი, 2013 წ., ბათუმი.
 26. ძველი ბათუმი და ჭოროხის აუზის გურჯთა ისტორიული მეხსიერების საკითხები - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“, ბათუმი, 7-8 სექტემბერი, 2012 წ., ბათუმი.
 27. სოციალისტური რეალიზმი და ეროვნული მოტივი რეგიონულ მწერლობაში - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო საქმეთა და კულტურათშორისი ურთიერთობების დეპარტამენტის საერთაშორისო კონფერენცია, 28 მაისი, 2012 წ., თბილისი.
 28. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებადა გუნათლეს ვანის ლოკალიზაციის საკითხი, II საერთშორისო კონფერენცია "ტაო-კლარჯეთი", 5-8 სექტემბერი, 2012 წ., თბილისი-ბათუმი.
 29. ბათუმი გაზეთ ,,სოციალისტ-ფედერალისტის ფურცლებზე - ბსუ-ს  ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა, 2010 წ. 30-31 ოქტომბერი, ბათუმი.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  მუჰაჯირობიდან მუჰაჯირობამდე (აჭარაში დასახლებულ აფხაზთა მუჰაჯირობა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში და მუჰაჯირთა შთამომავლებთან აჭარაში მცხოვრები აფხაზების ურთიერთობის 21-ე საუკუნის რეალობა), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - საგრანტო ხელშეკრულება N  FR-21-33194, 2022-2025 წ., პოზიცია პროექტში: აკადემიური კონსულტანტი

2.  მარადიდი. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - საგრანტო ხელშეკრულება N 217886)  2016–2019 წ., პოზიცია პროექტში: მეცნიერ-ხელმძღვანელი

3. ტაო - (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა)  -  (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - საგრანტო ხელშეკრულება N 217796)  2016–2019 წ., პოზიცია პროექტში: კოორდინატორი

4. ბათუმის VI საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა - დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში, (დამფინანსებელი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგრანტო პროექტი), 2017 წ., პოზიცია პროექტში: ძირითადი პერსონალი

5.  აფხაზები აჭარაში (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - საგრანტო ხელშეკრულება N FR/414/1-10/14), 2015-2018 წ., პოზიცია პროექტში:  სამეცნიერო კონსულტანტი

6.  ბათუმის IV საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა - დიგიტალური ჰუმანიტარია: ენისა -და კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირება, (აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საგრანტო პროექტი) 2015 წ.,  პოზიცია პროექტში: ძირითადი პერსონალი

7.  „ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში“ -  (ბსუ–ს აკადემიური საბჭოს № 60 (02.08.2016 წ.)  დადგენილების საფუძველზე რექტორის 2016 წლის 17 ივნისის № 01-08/25 ბრძანების თანახმად ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებული  მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი (ფუნდამენტური კვლევის მიმართულებით), პოზიცია პროექტში: მენეჯერი.

8.  სარფი. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი №FR/339/1-10/13) 2014–2015 წ. პოზიცია პროექტში: მეცნიერ-ხელმძღვანელი

9.  კლარჯეთი  (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  # 31/69);) 2013–2016 წ. პოზიცია პროექტში: ძირითადი შემსრულებელი, მენეჯერი

10. მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია  და ქართველ  მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში  (საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველთა დასახლებებისადა ყოფის  კვლევის პროგრამა) – როლი პროექტში: მეცნიერ-თანამშრომელი, მენეჯერი. (2012-2016 წლები.

11. აღმოსავლეთ ჭანეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები (საფორტიფიკაციო, საეკლესიო,საკომუნიკაციო ნაგებობები და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურა) (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი) - როლი პროექტში: კონსულტანტი. (2011-2013 წლები)

12. შავშეთი – ისტორიულ–ფილოლოგიური გამოკვლევა. (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი)  2009–2010 წ. პოზიცია პროექტში: ძირითადი შემსრულებელი, მენეჯერი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტრენინგი „პიროვნების ფსიქოლოგიური ტიპოლოგიის მეცნიერული ასპექტები“, 29-30 ოქტომბერი, 2021 წელი.
 2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტრენინგი, სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება, 3-5 ივლისი, 2017 წელი.
 3. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“, (პროგრამის მოცულობა - 2 კრედიტი /50 საათი/), 2012 წ.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ფრანგული  (ლექსიკონის დახმარებით)

თურქული (ლექსიკონის დახმარებით)

რუსული (კარგად)

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word

Microsoft Exsel

PowerPoint

Paint

Internet Explorer

Adobe Premiere Pro

 

დამატებითი ინფორმაცია:

 • საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი (2017 წლიდან)

 

 • 2018 წელს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით, კომპლექსური მონოგრაფიის „კლარჯეთის“ ავტორთა ჯგუფს (პროფესორებს – მამია ფაღავას (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და რედაქტორი), მალხაზ ჩოხარაძეს (პროექტის კოორდინატორი), მერი ცინცაძეს, თინა შიოშვილს, შოთა მამულაძეს, რამაზ ხალვაშს, ნუგზარ მგელაძეს; ასოცირებულ პროფესორებს: ზაზა შაშიკაძეს, მაია ბარამიძეს, ჯემალ კარალიძეს) მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის პრემია.

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა