ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ჯემალ კარალიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 14.01.1965
მისამართი: მაზნიაშვილის ქ. #5, ბ.2
ელ-ფოსტა: jemal.karalidze@bsu.edu.ge, karalidzejemal@yahoo.com
ტელეფონი: (+995)599119335
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საშუალო სკოლის ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, საქართველოს ისტორია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საქართველოსა და კავკასიის ხალხთა ისტორია, გეოპოლიტიკა.

სამუშაო გამოცდილება:

2015 წ.-დან  დღემდე -ბსუ-ს ისტორიის არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2014 წ.-დან დღემდე  - ბსუ-ს ისტორიის არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2010.22.02 –2014  წწ.-  ბსუისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
2009–2010 – ბსუსოცოალურ მეც., ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკ-ის დეკანის მოიადგილე
2006–2009 –ბსუ ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებულიპროფესორი
2006 ბსუ საქართველოსა და მსოფლიოისტორიის კათედრის დოცენტი
2000–2005 – ბსუ ისტორიის ფაკულტეტის დეკანი
1997–2000 – ბსუჰუმანიტარულ-აღმზრდელობითი მუშაობის განყოფილების გამგე
2001–2006 – ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისდოცენტი
1994–2001 – ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისმასწავლებელი
1992–1994 – ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისასისტენტი
1991– ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისლაბორანტი
1990– ქობულეთის რ-ნის სოფ. აჭის ა/სსაშუალო სკოლის  ისტორიის მასწავლებელი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. მონოგრაფია ,,კლარჯეთი“ თანაავტორი), ბათუმი 2016
 2. აჭარაში მცხოვრები აფხაზების ტრადიციული მენტალობა და კულტურული თვითმყოფადობის პრობლემები, (თანაავტორი ნატალია ლაზბა), ჩვენი სულიერების ბალავარი VIII, თბილისი 2016
 3. მონოგრაფია ,,სარფი“, (თანაავტორი), ბათუმი 2015
 4. პეტრე პირველის საგარეო პოლიტიკა და კავკასია , ქართული დიპლომატია XVII, თბილისი 2015
 5. 1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი და აჭარა, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები II,  თბილისი 2015
 6. ქართულ-სომხური ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი  XVIII საუკუნეში, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II, III,  ბათუმი 2014
 7. ბათუმის  პორტის  განკვითარება  XIX  საუკუნის 80-90-იან  წლებში ,ბათუმი  წარსული და თანამედროვეობა,III,  საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენციის   მასალები,  ბათუმი  2013
 8. საქართველოსა  და  ჩეჩნეთ -ინგუშეთის  ურთიერთობების  ისტორიიდან(კულტურულ-რელიგიური  ასპექტები), (თანაავტორი  თორნიკე  დიასამიძე), ჩვენისულიერებისბალავარი, V, თბილისი 2013
 9. კავკასია  XIX  საუკუნის   30-50-იანი  წლების  საერთაშორისო  ურთიერთობებში, ქართული  დიპლომატია,  16, თბილისი 2013
 10. სოციალურ-ეკონომიკური  და  პოლიტიკური  ვითარება  ბათუმში  (  XIXსაუკუნის  დასასრული -XX  საუკუნის  დამდეგი, პოეტური  სულის   მეცნიერი, პროფესორ  გიორგი  ნადირაძის დაბადების  80  წლისთავისადმი  მიძღვნილი  სამეცნიერო  კრებული, თბილისი 2012
 11.  ბათუმი XX საუკუნის 10–იან წლებში (საარქივო სამმართველოში დაცული მასალების მიხედვით), სამხრეთ–დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) საერთაშორისო სამეცნიერი კონფერენციის მასალები, II თბილისი 2012.
 12.  საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია XIX საუკუნის პირველ ათწლეულებში, ჩვენი სულიერების ბალავარი, IV, თბილისი 2012.
 13. "ბათუმის გაზეთი" – ბათუმის ისტორიის მნიშვნელოვანი წყარო, ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, II, ბათუმი 2012.
 14. Российская геополитика и Кавказ в XVI веке иновационные аспекты исследования культури, истории, антропологии литературы и лингвистики стран Черноморского бассеина, Благоевград-Батуми 2011.
 15. შავშეთირუსეთისიმპერიისშემადგენლობაში, შავშეთი, თბილისი 2011.
 16. ჟლობასდივიზიისმისია, ბრძოლაბათუმისათვის 1921 წლის 18–20 მარტი, თბილისი 2011
 17. საერთაშორისოურთიერთობებიXVIIIსაუკუნისბოლოსადაXIXსაუკუნისდასაწყისშიდასაქართველო, ქართულიდიპლომატია, 14, თბილისი 2011.
 18.  ივანეანდრონიკაშვილი – ბათუმის ქალაქის თავი, ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, I, ბათუმი,2009
 19. ტაო-კლარჯეთი- ქართული ეროვნული ცნობიერების ფოემირების უძველესი ცენტრი, საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობის“ მასალები 2010
 20.  განათლებისპრობლემა აჭარაში XIXს. ბოლოს და XXს. დასაწყისში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობის“მასალები, 2010
 21.  ა.ფრენკელის თხზულება „ნარკვევი ჩურუქ-სესა და ბათუ,ის შესახებ“ XIX საუკუნისაჭარის ისტორიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყარო, აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში,ბათუმი 2010
 22.  გეოპოლიტიკურიპროცესები XVIII ს-ისმეორე ნახევარში და საქართველო, საისტორიო მაცნე, XIX, თბილისი2010
 23. 1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი და ქართველი საზოგადოება სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპო-ლიტიკურ ინტერესების კონტექსტში (აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე-რენციის მასალები) გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“
 24. საქართველო-დაღესტანის ურთიერთობების ისტორიიდან (XVIII საუკუნე) 2009 საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედროვეობა) გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი
 25. კათალიკოსი ანტონ I 2009 რსუ ” საისტორიო მაცნე”,XVIII, გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“
 26. რუსეთის გეოპოლიტიკური ინტერესები კავკასიაში XVIII საუკუნის II ნახევარში 2009 რსუ “სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები”, I, გამომც. „უნივერსალი
 27. Промышленное развитие в субтропических культур в Аджарии 2009 Историко-филологические изыскания, VI, გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“
 28. საქართველოს სახელმწიფოს საეკლესიო პოლიტიკა ჩრდილოეთ კავკასიაში XI-XIII სს-ში. 2009 ჩვენი სულიერების ბალავარი გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
 29. ბათუმის საქალაქო თვითმმართველობა 1888-1900 წლებში 2009 სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები IV, საქ. განათლების სამინისტრო. ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტი. გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
 30. სოციალური განვითარების ისტორიიდან აჭარაში ოსმალთა ბატონობის პერიოდში 2009 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, XIII, გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“
 31. პორტო-ფრანკოს როლი ბათუმის ეკონომიკურ განვითარებაში 2009 რსუ კვლევითი ცენტრის “კრებული”, VI,
 32. შავშეთის ისტორიისათვის 2009 რსუ კვლევითი ცენტრის “კრებული”, VI,
 33. საქართველო პოსტსაბჭოთა ეპოქის გეოპოლიტიკურ სისტემაში 2009 რსუ საერთ. კონფერენციის მასალები „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                               
 34. ბრძოლაქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისთვის XX საუკუნისდასაწყისში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობის“ მასალები, 2009
 35. დავითIIIდა ტაოს სამეფოს საერთაშორისო ავტორიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია„ტბელობის“ მასალები 2009
 36. ქართულ-სომხური ურთიერთობების ისტორიიდან XII საუკუნეში 2008 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“,
 37. ბათუმის ოლქის აღდგენა 2008 რსუ ” საისტორიო მაცნე”, XVI-XVII,
 38. Экономическое положение Аджарии в период предшествующий присоединению к России 2008 инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистика стран Черноморского бассейна გამომც. „ბათუმისუნივერსიტეტი“
 39. Развитие промышленности в Аджарии в конце XIX-в начале XX века 2008 Историко-филологические изыскания, IV,
 40. Введение городского самоуправления в Батуми 2008 Историко-филологические изыскания, V ,
 41. საქართველო-ჩეჩნეთისურთიერთობაპოსტსაბჭოთაპერიოდში (XXს. 90-იანიწლები) 2008 საქართველოდემოკრატიულიგანვითარებისპრობლემებიდათანამედროვეგამოწვევებითბ., გამომც.
 42.  1902 წლის 9 მარტიბათუმში 2007 რსუკვლევითიცენტრის “კრებული”, IV,
 43. Роль торговли в преврашении Батуми в одинь из крупнейшых торгово-экономических центров Российской империи 2007 Историко-филологические изыскания, III, გამომც. „ბათუმისუნივერსიტეტი“
 44.  1877-1878 წლებისრუსეთ-თურქეთისომიდაბათუმისსაკითხი 2007 ქართულიდიპლომატია 13, თბ., გამომც. „არტანუჯი".
 45. ნავთობის ექსპორტი ბათუმიდან XIX-XX სს. მიჯნაზე 2006 კლიო 29
 46. 1877-1978 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი და ქართული პრესა (გაზეთების „ივერიისა“ და „დროების“ მიხედვით) 2005 რსუ ” საისტორიო მაცნე”, XIV,
 47. აჭარის მუჰაჯირთა ისტორიის ზოგიერთი საკითხისათვის 2005 რსუ ” საისტორიო მაცნე”, XIV,
 48.  მუშათა მოძრაობა ბათუმში XX საუკუნის დასაწყისში 2005 რსუ კვლევითი ცენტრის “კრებული”,
 49. Из истории Чаквского Удельного имения 2005 Историко-филологические изыскания, II , გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

.ბათუმელ აფხაზთა ცხოვრებიდან, (თანამომხსენებელი რევაზ დიასამიძე )  საერთაშორისო სამეცნიეორო კონფერენცია „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“,  VII. ბათუმი 2016 წ.

2.აჭარაში მცხოვრები აფხაზების ტრადიციული მენტალობა და კულტურული თვითმყოფადობის პრობლემები, (თანამომხსენებელი ნატალია ლაზბა), საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი VIII, ბათუმი , 13-14 მაისი 2016 წელი

3.ბათუმის საქალაქო თვითმმართველობის საქმიანობის ზოგიერთი საკითხი 1918-1921 წწ., საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა VI, ბათუმი 2015 წ. 5-6 სექტემბერი

4. ქართველოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენცია , ბათუმი, 2015 წ. 1 ოქტომბერი

5.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამხრეთ–დასავლეთ საქართველო, (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), II,ბათუმი 2012–20–21 სექტემბერი.
6. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა, III,ბათუმი 2012 7–8 სექტემბერი.

7.(საერთშორისო) Иновационный аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского Бассейна, Батуми, 1-3 июля 2010
8. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა, II, ბათ., 30-31 ოქტომბერი 2010

9. საერთაშორისო კონფერენცია “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოე-ბაში” 2009 29-30.05
10.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბათუმი – წარ-სული და თანამედროვეობა”, 2009 23-24.10

11. აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისა-დმი მიძღვნილი საერთაშორი-სო კონფერენცია “რუსეთ-თუ-რქეთის 1877-1878 წლების ომი და მისი შედეგები” 2008 11-12.06
12.ტბელ აბუსერისძის ხსენების დღისადმი მიზღვნილი საერთშორისო კონფერენცია “ტბელობა” 20088.11
13.რსუ სამეცნიერო კონფერენცია “საქართველო და მსოფლიო (წარსული და თანამედრო-ვეობა) 2008 14-15.11
14. პროფ. აბელ სურგულაძის დაბადების 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “საქართველო ევრაზიულ სივრცეში (ახალი გამოწვევები) 2008 24.12

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2015- 2018 წწ. საგრანტო პროექტ ,,აფხაზები აჭარაში“ ხელმძღვანელი

2013-2016 წწ. საგრანტო პროექტ ,,კლარჯეთის“ მონაწილე

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word,
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა