ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ჯემალ კარალიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 14.01.1965
მისამართი: მაზნიაშვილის ქ. #5, ბ.2
ელ-ფოსტა: jemal.karalidze@bsu.edu.ge, karalidzejemal@yahoo.com
ტელეფონი: (+995)577179770
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საშუალო სკოლის ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, საქართველოს ისტორია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საქართველოსა და კავკასიის ხალხთა ისტორია, გეოპოლიტიკა.

სამუშაო გამოცდილება:

2015 წ.-დან  დღემდე -ბსუ-ს ისტორიის არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2014 წ.-დან დღემდე  - ბსუ-ს ისტორიის არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2010.22.02 –2014  წწ.-  ბსუისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
2009–2010 – ბსუსოცოალურ მეც., ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკ-ის დეკანის მოიადგილე
2006–2009 –ბსუ ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებულიპროფესორი
2006 ბსუ საქართველოსა და მსოფლიოისტორიის კათედრის დოცენტი
2000–2005 – ბსუ ისტორიის ფაკულტეტის დეკანი
1997–2000 – ბსუჰუმანიტარულ-აღმზრდელობითი მუშაობის განყოფილების გამგე
2001–2006 – ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისდოცენტი
1994–2001 – ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისმასწავლებელი
1992–1994 – ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისასისტენტი
1991– ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრისლაბორანტი
1990– ქობულეთის რ-ნის სოფ. აჭის ა/სსაშუალო სკოლის  ისტორიის მასწავლებელი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ტაო, მონოგრაფია (თანაავტორი), ბათუმი 2020
 2. ცარიზმის პოლიტიკის ისტორიიდან საქართველოში XX საუკუნის დასაწყისში, აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია,არქეოლოგია, ეთნოლოგია), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები IX, ბათუმი 2019
 3. საქართველოსა და დაღესტნის ურთიერთობების ისტორიიდან (XVIIIსაუკუნე), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეცია "კულტურათაშორისი დიალოგები" შრომები V, თელავი 2019
 4. რუსეთის მიერ საქართველოს დაპყრობა და ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია, ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმი, მუზეუმის მაცნე XI, ბათუმი 2019
 5. საქალაქო თვითმმართველობის განვითარება ბათუმში (XIX საუკუნის ბოლო - XX საუკუნის დასაწყისი) (ინგლისურ ენაზე), VIRTUS, APRIL. issue 23, 2018
 6. ბათუმის საზავო კონფერენციია (1918 წლის 11მაისი -4ივნისი), საქართველოს საპატრიარქოს  წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები, ტომი VIII, თბილისი 2018
 7. ბათუმი - ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პორტი შავი ზღვის სანაპიროზე XIX საუკუნის ბოლოს - XX საუკუნის დასაწყისში,თანაავტორი რ. დიასამიძე,  უკრაინა და საქართველო საერთაშორისო ურთიერთობებში:ისტორია და თანამედროვეობის საერთო გამოწვევები, დიპლომატიური ურთიერთობების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო შრომების კრებული, კიევი 2018
 8. აფხაზები აჭარაში, წარსული და თანამედროვეობა, მონოგრაფია (თანაავტორი), ბათუმი 2018
 9. რუსეთის გეოპოლიტიკა კავკასიაში და აფხაზთაა მუჰაჯირობა, ჩვენი სულიერების ბალავარი X, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი 2018
 10. მონოგრაფია ,,კლარჯეთი“ თანაავტორი), ბათუმი 2016
 11. აფხაზთა მუჰაჯირობის პოლიტიკური და რელიგიური მიზეზები, ჩვენი სულიერების ბალავარი, IX, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი 2017
 12. აჭარაში მცხოვრები აფხაზების ტრადიციული მენტალობა და კულტურული თვითმყოფადობის პრობლემები, (თანაავტორი ნატალია ლაზბა), ჩვენი სულიერების ბალავარი VIII, თბილისი 2016
 13. მონოგრაფია ,,სარფი“, (თანაავტორი), ბათუმი 2015
 14. პეტრე პირველის საგარეო პოლიტიკა და კავკასია , ქართული დიპლომატია XVII, თბილისი 2015
 15. 1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი და აჭარა, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და სამართლის ფაკულტეტის შრომები II,  თბილისი 2015
 16. ქართულ-სომხური ურთიერთობის ზოგიერთი საკითხი  XVIII საუკუნეში, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II, III,  ბათუმი 2014
 17. ბათუმის  პორტის  განკვითარება  XIX  საუკუნის 80-90-იან  წლებში ,ბათუმი  წარსული და თანამედროვეობა,III,  საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენციის   მასალები,  ბათუმი  2013
 18. საქართველოსა  და  ჩეჩნეთ -ინგუშეთის  ურთიერთობების  ისტორიიდან(კულტურულ-რელიგიური  ასპექტები), (თანაავტორი  თორნიკე  დიასამიძე), ჩვენისულიერებისბალავარი, V, თბილისი 2013
 19. კავკასია  XIX  საუკუნის   30-50-იანი  წლების  საერთაშორისო  ურთიერთობებში, ქართული  დიპლომატია,  16, თბილისი 2013
 20. სოციალურ-ეკონომიკური  და  პოლიტიკური  ვითარება  ბათუმში  (  XIXსაუკუნის  დასასრული -XX  საუკუნის  დამდეგი, პოეტური  სულის   მეცნიერი, პროფესორ  გიორგი  ნადირაძის დაბადების  80  წლისთავისადმი  მიძღვნილი  სამეცნიერო  კრებული, თბილისი 2012
 21.  ბათუმი XX საუკუნის 10–იან წლებში (საარქივო სამმართველოში დაცული მასალების მიხედვით), სამხრეთ–დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) საერთაშორისო სამეცნიერი კონფერენციის მასალები, II თბილისი 2012.
 22.  საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია XIX საუკუნის პირველ ათწლეულებში, ჩვენი სულიერების ბალავარი, IV, თბილისი 2012.
 23. "ბათუმის გაზეთი" – ბათუმის ისტორიის მნიშვნელოვანი წყარო, ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, II, ბათუმი 2012.
 24. Российская геополитика и Кавказ в XVI веке иновационные аспекты исследования культури, истории, антропологии литературы и лингвистики стран Черноморского бассеина, Благоевград-Батуми 2011.
 25. შავშეთირუსეთისიმპერიისშემადგენლობაში, შავშეთი, თბილისი 2011.
 26. ჟლობასდივიზიისმისია, ბრძოლაბათუმისათვის 1921 წლის 18–20 მარტი, თბილისი 2011
 27. საერთაშორისოურთიერთობებიXVIIIსაუკუნისბოლოსადაXIXსაუკუნისდასაწყისშიდასაქართველო, ქართულიდიპლომატია, 14, თბილისი 2011.
 28.  ივანეანდრონიკაშვილი – ბათუმის ქალაქის თავი, ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, I, ბათუმი,2009
 29. ტაო-კლარჯეთი- ქართული ეროვნული ცნობიერების ფოემირების უძველესი ცენტრი, საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობის“ მასალები 2010
 30.  განათლებისპრობლემა აჭარაში XIXს. ბოლოს და XXს. დასაწყისში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობის“მასალები, 2010
 31.  ა.ფრენკელის თხზულება „ნარკვევი ჩურუქ-სესა და ბათუ,ის შესახებ“ XIX საუკუნისაჭარის ისტორიის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყარო, აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში,ბათუმი 2010
 32.  გეოპოლიტიკურიპროცესები XVIII ს-ისმეორე ნახევარში და საქართველო, საისტორიო მაცნე, XIX, თბილისი2010
 33. 1877-1878 წლების რუსეთ-თურქეთის ომი და ქართველი საზოგადოება სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპო-ლიტიკურ ინტერესების კონტექსტში (აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე-რენციის მასალები) გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საქართველოსა და დაღესტნის ურთიერთობის ისტორიიდან (XVIII საუკუნე), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - კულტურათაშორისო დიალოგები V, თელავი 2019
 2. ცარიზმის პოლიტიკის ისტორიიდან საქართველოში XX საუკუნის დასაწყისში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), ბათუმი 2019
 3. რუსეთის გეოპოლიტიკა კავკასიაში და აფხაზთა მუჰაჯირობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ჩვენი სულიერების ბალავარი , ბათუმი 2018
 4. აფხაზთა მუჰაჯირობის პოლიტიკური და რელიგიური მიზეზები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი, ბათუმი 2017
 5. ბათუმელ აფხაზთა ცხოვრებიდან, (თანამომხსენებელი რევაზ დიასამიძე )  საერთაშორისო სამეცნიეორო კონფერენცია „ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა“,  VII. ბათუმი 2016 
 6. აჭარაში მცხოვრები აფხაზების ტრადიციული მენტალობა და კულტურული თვითმყოფადობის პრობლემები, (თანამომხსენებელი ნატალია ლაზბა), საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი VIII, ბათუმი , 13-14 მაისი 2016 წელი
 7. ბათუმის საქალაქო თვითმმართველობის საქმიანობის ზოგიერთი საკითხი 1918-1921 წწ., საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა VI, ბათუმი 2015 წ. 5-6 სექტემბერი
 8. ქართველოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენცია , ბათუმი, 2015 წ. 1 ოქტომბერი
 9. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამხრეთ–დასავლეთ საქართველო, (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), II,ბათუმი 2012–20–21 სექტემბერი.
 10. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა, III,ბათუმი 2012 7–8 სექტემბერი.
 11. Иновационный аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского Бассейна, Батуми, 1-3 июля 2010
 12. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა, II, ბათ., 30-31 ოქტომბერი 2010

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2016-2019 წწ. საგრანტო პროექტ "ტაოს" ძირითადი პერსონალი 

2015- 2018 წწ. საგრანტო პროექტ ,,აფხაზები აჭარაში“ ხელმძღვანელი

2013-2016 წწ. საგრანტო პროექტ ,,კლარჯეთის“ მონაწილე

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (თავისუფლად), ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა