ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფილოსოფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მიხეილ მახარაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 13.11. 1946
მისამართი: ქ. ბათუმი, ვახტანგ გორგასლის 159
ელ-ფოსტა: mikheil.makharadze.@ბბბბბსუ
ტელეფონი: (+995) 577 454571
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიურ მეცნიერებათა დოქტორი, ფილოსოფოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, ფილოსოფოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფილოსოფიის ისტორია,  შუა საუკუნეების ფილოსოფია, რენესანსისა და  ჰუმანიზმის საკითხები, ქართულიფილოსოფიის ისტორია, რენესანსის, ჰუმანიზმისა და ქართული რენესანსის საკითხები. 

სამუშაო გამოცდილება:

. 2013 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის პროფესორი;

2. 2012-2016 წწ. საქართველოს VIII მოწვევის პარლამენტის წევრი;

3. 2004 წლის თებერვალი-აპრილი - საქართველოს V მოწვევის პარლამენტის წევრი;

4. 2004-2008 და 2008-2012 წლების აჭარის არ I და II მოწვევის უმაღლესი საბჭოს წევრი, უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე;

5. 1970-2011 წწ. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის /ამჟამად, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის/  ს. წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტის მ/თანამშრომელი, განყოფილების ხელმძღვანელი, სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, მთავარი მ/თანამშრომელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1. მე-20 ს აუკუნის ქართული ფილოსოფიის სათავეებთან //პუბლიცისტური ნარკვევები. დიმიტრი უზნაძე. თსუ-ის გამომცემლობა. 2016, გვ.: 90-99.

2. ოთარ ჯიოთის შემოქმედების ზოგიერთი ასპექტი. // თსუ-ის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები: „ნართების ეპოსის კვლევის თანამედროვე პრინციპები და მეთოდოლოგია“. შრომების კრებული. გამომც., <<<უნივერსალი>>. თბილისი, 2016, გვ.: 132-141.

3. <<The Knight in the Panther’s Skin>> Religious-Philosophical Preconditions and Environment. //The Knight in the Panther’s Skin A Masterpiece in World Literature. New-York, 2016. არასტანდარტული 7,5 გვერდი /კომპიუტერით ნაბეჭდი 15 გვერდი/.   

4. დიმიტრი უზნაძის ადგილი მე-20 საუკუნის ქართულ ფილოსოფიაში. // სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში - დიმიტრი უზნაძის სამეცნიერო შემოქმედება და ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები. თსუ-ის გამომცემლობა. 2016, გვ.: 163-170.

5. <<ვეფხისტყაოსნის>> იდეური წყაროები. // კრებული: <<ჩვენი სულიერების ბალავარი>>. VIII. გამომც. <<უნივერსალი>>. თბილისი, 2016. გვ.: 171-176.

6. ფილოსოფოსი კოტე (კონსტანტინე) ბაქრაძე. გაზ., <<ბათუმის უნივერსიტეტი>>. 2016, #1-2.

7. ფილოსოფიის არამარქსისტული დარგები საბჭოთა საქართველოში და დღევანდელობა. // საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამსვლელი სხდომა აჭარის არ უმაღლეს საბჭოში. 2014 წლის 3-5 ივლისი /მასალები/. თბილისი, 2015, გვ.: 172-182.

8. ფილოსოფიური ეტიუდები /სტატიების კრებული/.  გამომც. << შოთა რუასთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი>>. ბათუმი, 2015, 126 გვ.

9. ძიებანი ქართული ფილოსოფიის თემებზე /მონოგრაფია/. გამომც. << შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი>>. ბათუმი, 2015, 174 გვ.

10. გაუცხოების პრობლემა ქართველ ფილოსოფოსთა შრომებში. // კრებული: ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II. გამომც. <<შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეი>>. 2014, გვ.: 32-36.

11. კონსტანტინე კაპანელის შემოქმედება ახალი კუთხით (რეცენზია). // ჟურნ. <<ჩვენი მწერლობა>>. 2015, # 5, გვ.: 60-62.

12. <<ვეფხისტყაოსანი>>  როგორც ფილოსოფიური პოემა. // <<ფილოსოფიურ-თეოლოგიური მიმომხილველი>>. თბილისი, # 3.

13. Philosophical Ideas of the Corpus Areopagiticum in The Knigt in the Panther’s Skin. // Georgian Christian Thought and its Cultural Context (შ. ნუცუბიძის დაბადებიდან 125-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული). Brill. Leiden-Boston, 2014, გვ.:  317-326.

14. ფილოსოფიის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. // კრებული: ფილოსოფიის აქტუალური საკითხები. გამომც. <<შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი>>. ბათუმი, 2013.

15. ანარქიზმი საქართველოში. ქფაი (ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია) 4 ტომად /მე-2 გამოცემა/. // გამომც. <<უნივერსალი>> . თბილისი, 2013, IV ტ.,  გვ.: 88-98.

16. ქართული ფილოსოფია XX-XXI საუკუნეთა მიჯნაზე. // ქფაი 4 ტომად /მე-2 გამოცემა/. თბილისი, 2013, IV ტ., გვ.: 753-780.

17. Pseudo-Dionysius Areopagite and Peter the Iberian. წიგნში: Shalva Ntsubidze. The mystery of Pseudo-Dionysius. Tbilissi, 2013, გვ.: 3-18.  

18. ევროპული დონის ქართველი ფილოსოფოსი. // ზ. კაკაბაძე. რჩეული ფილოსოფიური შრომები. გამომც. <<შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი>>. ბათუმი, 2012, გვ.: 3-7.

19. არეოპაგიტულ თხზულებათა საძიებელი ავტორის ერთი უსაფუძვლო ვერსიის გამო. // წელიწდეული: <<ფილოსოფიური ძიებანი>>. თბილისი, 2012, XVI, გვ.: 308-316.

20. არეოპაგიტიკა /მონოგრაფია/. გამომც. <<ინტელექტი>>. თბილისი, 2011, 428 გვ.-ი.

21. გრიგოლ ნაზიანზელის მსოფლმხედველობა და არეოპაგიტიკა. // ჟურნ.: <<რელიგია>>. 2011, გვ.: 47-61.

22. არეოპაგიტიკა და საქართველო. // ჟურნ.: <<რელიგია>>. 2011, # 2, გვ.: 56-73.

23. გერმანულ-ქართული ფილოსოფიური ურთიერთობის ისტორიიდან. // კრებული: <<მეცნიერება და ცხოვრება>>. 2010, # 2.

24. გამორჩეული ხიბლის მოქალაქე და მეცნიერი (შ. ხიდაშელი). // ჟურნ.: <<ჩვენი მწერლობა>>. 2010, # 14, გვ.: 47-49.

25. XIX საუკუნის ქართული ფილოსოფიური აზრის თავისებურებანი. //ქფაი 4 ტომად. თბილისი, 2010,  III ტომი, გვ.: 3-26.

26. ქართული ფილოსოფია სს-ის ქართულ მეცნიერულ ლიტერატურაში. // ქფაი 4 ტომად. თბილისი, 2010, II  ტომი, გვ.: 227-261.

27. ეთიკური პრობლემატიკა ივანე ჯავახისვილის მეცნიერულ მემკვიდრეობაში. // <<მაცნე>>. ფილოსოფია. 2009.

28. კიდევ ერთხელ Homo Faber-ის გამო. // ჟურნ.: <<მწერლობა -XXI >>. 2009, # 1 (5), გვ.: 39-41.

29. იოანე პეტრიწის ერთი კომენტარი რენესანსული მსოფლმხედველობის თვალსაზრისით. // ბიზანტინოლოგია საქართველოში - I. <<ლოგოსი>>. თბილისი, 2009, გვ.: 350-359.

30. რენესანსი, ჰუმანიზმი და ქართული ქართული რენესანსის საკითხები /მონოგრაფია/. გამომც. <<შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი>>. ბათუმი, 2009, 218 გვ.

31. შ. ნუცუბიძე და რენესანსის საკითხები. // <<მაცნე>>. ფილოსოფია, თბილისი, 2009, # I, გვ.: 5-11.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

თბილისი, 2016; სენტ-გალენი /შვეიცარია/, 2010. 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2008 წ. რუსთაველის ფონდი, ქართული ფილოსოფიის ისტორია, ტ.2. ხელმძღვანელი და ერთ-ერთი თანაავტორი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

გერმანული (ლექსიკონით), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

    Microsoft  Word;  Internet  Explover. 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა