ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფილოსოფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლალი ანთიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 06.03.1969
მისამართი: ქ.ბათუმი, 26 მაისის 30, ბინა 21
ელ-ფოსტა: lali.antidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 230609
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფოსი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ჟურნალისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: პრესის თეორია და პრაქტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: სიცოცხლის ფილოსოფია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

შემეცნების თეორია

ლოგიკა

სოციოლოგია

მოქალაქეობა და დემოკრატია

 

სამუშაო გამოცდილება:

2013-2018 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი

1999-2013 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტი, მოწვეული სპეციალისტი

2015- სოციოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი

2015 - ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არაფორმალური განათლების ცენტრის ხელმძღვანელი

2013-2014 ფილოსოფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2014- სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაციის CELA დამფუძნებელი, 2016 წლიდან დღემდე დირექტორთა საბჭოს წევრი

2010-2012 საქართველოს უნივერსიტეტის ბათუმის ფილიალი, მოწვეული სპეციალისტი

2001-2003 აჭარის ტელევიზიაში საავტორო გადაცემის ,,პარაფრაზა” თანაავტორი

1993-1996 სარეკლამო სააგენტოს ,,დია-რეკლამა” პრეზიდენტი
1992-1995 აჭარის უზენაესი საბჭოს ეკონომიკური რეფორმების კომისიის წამყვანი სპეციალისტი

1991-1996 გონიოს კომერციული ინსტიტუტის ფილოსოფიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი


 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“ მასალები, სტატია: ,,ზურაბ კაკაბაძე ეპოქალური კრიზისისა და კრიზისული ეპოქის შესახებ“, ბათუმი, მამომც; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2018 წელი, გვ., 66-72
 2. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გლობალური საზოგადოების ფორმირების თანამედროვე ტენდენციები“ მასალები, სტატია: ,,თანასწორობის გაგება დემოკრატიულ საზოგადოებაში (ალექსის დე ტოკვილის ,,დემოკრატია ამერიკაში“ მიხედვით)“, თბილისი, გამომც., უნივერსალი, 2016 წელი გვ.,109-115 (ინგლისურ ენაზე)
 3. ,,ფილოსოფიის გაგება ნ.ო. ლოსკის ფილოსოფიურ სისტემაში“, ბსუ ფილოსოფიის დეპარტამენტის კრებული: ფილოსოფიის საკითხები, კრებული ეძღვნება აკად.კოტე ბაქრაძის დაბადებიდან 115-ე წლისთავს, გამომც., ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ISBN 978-9941-462-05-4, ბათუმი, 2015 წელი, გვ; 64-75, სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 4. ,,Некоторые аспекты в размышлениях Э.Фромма”, Актуальные проблемы литературы и культуры, Выпуск 5, ЛИНГВА,Ереван, 2014
 5. ,,ცნობიერების მდგომარეობის გაგება და მისი როლი შემეცნების პროცესში“ II საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათ ფაკულტეტი, გამომც., ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ISBN 978-9941-434-93-8, ბათუმი, 2014 წელი
 6. ,,ერიხ ფრომი ფილოსოფიის მნიშვნელობის შესახებ“ ფილოსოფიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები: ფილოსოფიის აქტუალური საკითხები - ისტორია და თანამედროვეობა, გამომც. ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2012 წელი
 7. ,,დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიური შეხედულებების მნიშვნელობა სწავლების თანამედროვე მეთოდებისათვის“  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო სერია ფილოსოფია, სოციოლოგია, მედიის თეორია/ უდო რაინჰოლდ იეკის დაბადების 60 წლისთავისადმი მიძღვილი საიუბილეო კრებული: აღმოსავლეთი და დასავლეთი - ინტერკულტურული და ინტერდისციპლინური კვლევები, თბ., 2012
 8.  ,,შემეცნების სამი წყაროს (გონების, შეგრძნების და ინტუიციის) სინთეზი ნიკოლოზ ლოსკის ინტუიტივიზმში“ ბურკჰარდ მოიზიშის  65 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული ფილოსოფია გლობალურ ეპოქაში, თბილისი, 2011 წელი
 9. ,,მერაბ მამარდაშვილის ,,კარტეზიანული განაზრებების“ ზოგიერთი ასპექტის შესახებ“; მერაბ მამარდაშვილის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, 2011 წ., თბილისი
 10. მონოგრაფია ,,ნიკოლოზ ლოსკის ინტუიტივიზმი“ 2010 წ., თბ., გამომცემლობა ,,ნეკერი“
 11.  ,,სამყარო როგორც ორგანული მთელი (ყოვლისერთიანობის იდეა  ნიკოლოზ ლოსკის მიხედვით)“ გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, შრომები 2010 წელი, თბილისი
 12. ,,ფილოსოფიის გაგება ნ.ო. ლოსკის  ფილოსოფიურ სისტემაში“ ფილოსოფიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენციის მასალები, რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2010 წ.
 13.  ,,დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიური შეხედულებების მნიშვნელობა სწავლების თანამედროვე მეთოდებისათვის“, მესამე საერთაშორისო კონფერენციის ,,განათლება და განვითარება“, მასალები, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო, 2010, 1-2 ოქტომბერი
 14.  ,,დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიური შეხედულებების მნიშვნელობა სწავლების თანამედროვე მეთოდებისათვის“; ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში; . ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები;  გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი/ ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი; 2010 წ.
 15. ,,ნ. ო. ლოსკის  ინტუიტივიზმის თავისებურებები,” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  ,. ფილოლოგია, ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ფილოსოფია. შრომები, XII, ბათუმი,2009
 16.  ,,ინტუიციის ცნების გაგებისათვის ნიკოლოზ ლოსკის მსოფლმხედველობაში”, სამეცნიერო კრებული, ,,საზოგადოება.ცოდნის ტრანსფორმაცია.ფილოსოფია.” გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009
 17. ,,<<სუბსტანციური მოღვაწის>> გაგება ნიკოლოზ ლოსკის ფილოსოფიაში, სამეცნიერო კრებული, ,,საზოგადოება. ცოდნის ტრანსფორმაცია. ფილოსოფია.” გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2009
 18.  ,,ცოდნის პრობლემა ნიკოლოზ ლოსკის ინტუიტივიზმში,”  სამეცნიერო  კრებული, სიცოცხლის ფილოსოფია. პრობლემები და პერსპექტივები.” გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნოვერსიტეტი, თბილისი, 2009
 19. ,,ინტუიცია, როგორც ცნობიერების მდგომარეობა (ნიკოლოზ ლოსკის მიხედვით),”სამეცნიერო  კრებული: ფილოსოფია, დიალექტიკა, ლოგიკა, თბილისი, 2008 
 20.  ,,ნიკოლოზ ლოსკი დროისა და სივრცის შესახებ”, სამეცნიერო კრებული, ,,ფილოსოფია. სოციოლოგია. პოლიტოლოგია,” გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2007
 21.  ზოგადი უნარების ტესტების კრებული, თბილისი, 2007, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“
 22.  გ. შერვაშიძე, ლ. ანთიძე “ სიკეთისა და ბოროტების პრობლემა ჟან პოლ სარტრის პიესის <<ეშმაკი და უფალი ღმერთის>> მიხედვით, ბსუ, შრომები, №9, 2005
 23. „ღმერთის შემეცნების მეთოდის გაგებისათვის ლოსკის ინტუიტივიზმში”, ჟურნ., რელიგია № 10-11-12 2005
 24. ,,შემეცნების პროცესის სპეციფიკა ნ.ო. ლოსკის ინტუიტივიზმში”, ბსუ, შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, 2005
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. საერთაშორისო კონფერენცია ,,პლატონის ფილოსოფია ინტერდისციპლინურ კონტექსტში“, (ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 100 წლისთავს), კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი, თბილისი, 28-30 მაისი, 2018 წელი
 2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“ / მოხსენება თემაზე: ,,ზურაბ კაკაბაძე ეპოქალური კრიზისისა და კრიზისული ეპოქის შესახებ“, ბათუმი, ბსუ, 18-19 მაისი 2018 წელი
 3. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი / ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი. სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა“ / მოხსენება თემაზე: ,,კულტურის მზაობა დემოკრატიული ღირებულებების მიმღეობისათვის“, ბათუმი, ბსუ, 21-23 ოქტომბერი 2016 წელი
 4. სტრატეგიული კვლევების და ინტეგრირების ცენტრი / ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,მსოფლიო თანამეგობრობის ფორმირების თანამედროვე ტენდენციები “ (თარგმანი) მოხსენება თემაზე: ,,თანასწორობის გაგება დემოკრატიულ საზოგადოებაში (ალექსის დე ტოკვილის ,,დემოკრატია ამერიკაში“ მიხედვით)“, ბათუმი, ბსუ, 30-31 ივლისი 2016 წელი
 5. სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია CELA / ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი / USAID /  IFES  / საერთაშორისო კონფერენცია ,,სამოქალაქო განათლების მდგომარეობა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში: ფორმალურიდან არაფორმალრ პრაქტიკამდე“/ მოხსენება თემაზე: ,,ზნე-ჩვეულებების გავლენა დემოკრატიის განვითარებაზე“, თბილისი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 21-22 მაისი  2016 წელი
 6. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი / საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II” / მოხსენება თემაზე: ,,ცნობიერების მდგომარეობის გაგება და მისი როლი შემეცნების პროცესში“, ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი 2014 წელი. ასევე, კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი
 7. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი. ჟურნალი სემიოტიკა. / სემიოტიკის მე-5 სამეცნიერო კონფერენცია:,,სამყარო მეტაფორებში და მეტაფორების სამყარო“, მოსხენება თემაზე: ,,ცნობიერების მდომარეობა კაუზალური თეორიის კონტექსტში“, თბილისი, 17-18 ოქტომბერი 2014 წელი
 8. სომხეთის სააქციო საზოგადოების ,,კულტურული საზოგადოება“ / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ლიტერატურისა და ხელოვნების წყალგამყოფი: 60-70-იანი წლების თაობა“,  მოხსენება თემაზე: ,,ეპოქისა და ლიტერატურის ურთიერთმიმართება ზურაბ კაკაბაძის შემოქმედებაში“, 21-23 თებერვალი, 2014 წელი
 9. ერევნის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხოური ლიტერატურის კათედრა / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ნიცშე კულტურის კონტექსტში“, მოხსენება თემაზე: ,,ნიცშეს მსოფლმხედველობის გავლენა კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედებაზე“, 1-3 ოქტომბერი 2013 წელი
 10. სომხეთის სააქციო საზოგადოების ,,კულტურული საზოგადოება“ / საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ლიტერატურათმცოდნეობის მეთოდოლოგიის საკითხები თანამედროვე ეტაპზე. პოსტმოდერნიზმი. 20 წლის შემდეგ“, მოხსენება თემაზე: ,,ერიხ ფრომის შეხედულებების ზოგიერთი ასპექტი“, სომხეთი, წახკაძორი, 8-10 თებერვალი 2013 წელი
 11. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:  ,,აზროვნება გლობალური ცვლილებების ეპოქაში“, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი/ ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი; მოხსენება თემაზე: ,,მშვენიერების კატეგორიის გაგება ნიკოლოზ ლოსკის ესთეტიკაში“, თბილისი, 25 მარტი, 2011 წელი
 12. სემიოტიკის II სამეცნიერო კონფერენცია // ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნვერსიტეტი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,სემიოტიკა“ // მოხსენება თემაზე: ,,სიმბოლოების ენის მნიშვნელობა ერიხ ფრომის ,,დავიწყებული ენის“ მიხედვით“, ქუთაისი, 15-16 ოქტომბერი 2011 წელი
 13. ფილოსოფიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: სწავლა-სწავლება-კვლევა. ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა რეფორმა. საბჭოთა მემკვიდრეობის მძიმე ტირთი და ტრანსფორმაციის პროცესის სიახლეები // გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი, მოხსენება თემაზე: ,,პედაგოგიკა: საბჭოური პარადიგმა და თანამედროვე კონცეპტები“, თბილისი, 2011 წლის 17 ნოემბერი
 14. ფილოსოფიის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ფილოსოფიის თანამედროვე პრობლემები” // ეძღვნება ზურაბ კაკაბაძის დაბადებიდან 85 წლისთავს // მოხსენება თემაზე: ბათუმი, 2011 წლის 22 ნოემბერი
 15. მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვილი საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია; გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი/ ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი; მოხსენება თემაზე: ,,მერაბ მამარდაშვილის ,,კარტეზიანული განაზრებების“ ზოგიერთი ასპექტის შესახებ“, 2010 წლის 14 დეკემბერი
 16. ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:  ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში; გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი/ ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი; მოხსენება თემაზე: ,,დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიური შეხედულებების მნიშვნელობა სწავლების თანამედროვე მეთოდებისათვის“, 2010 წლის 18 ნოემბერი
 17.  მესამე საერთაშორისო კონფერენციის ,,განათლება და განვითარება“, მასალები, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, მოხსენება თემაზე: ,,დიმიტრი უზნაძის პედაგოგიური შეხედულებების მნიშვნელობა სწავლების თანამედროვე მეთოდებისათვის“; საქართველო,  2010, 1-2 ოქტომბერი
 18. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა თენგიზ ირემაძის წიგნს <<აზროვნების კონცეფციები ნეოპლატონიზმში>>; გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, თბილისი, 2008 წელი

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

პროექტის კოორდინატორი.

სამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა. CELA. (ხორციელდება USAID და IFES საქართველოს საარჩევნო პროცესების მხარდაჭერის ფარგლებში (SEP). გრანტი № S-15-040 (Civic Eduсation Promotion and Stengthening Sustainability of CELA)      2015 წ.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

   

 1. ,,სამოქალაქო განათლების ეფექტიანი სწავლების მეოდები“, სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია, წყალტუბო, 17.08.2017 წელი
 2. ,,სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება’’,ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტი ირინე დარჩია, ბათუმი, 3-5 ივნისი, 2017 წელი
 3. პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსი ,,დროის მართვა. ეფექტური კომუნიკაცია. საჯარო გამოსვლა“. ბათუმი, 2015 წლის სექტემბერი. სერტიფიკატი №03-191. გაცემის თარიღი 27.09.2015 წელი
 4. IFES-ის და სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოცაციის CELA-ს ეგიდით ორგანიზებული ტრენინგი ,,სამოქალაქო განათლების სწავლების მეთოდები“. ბათუმი, 9-12 სექტემბერი, 2015 წელი
 5. IFES-ის ეგიდით ორგანიზებული ტრენინგი ,,სამოქალაქო განათლების სწავლების ტრენერთა ტრენინგი“. ბათუმი, 7-8 სექტემბერი, 2015 წელი
 6. პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსი ,,ტრენერების ტრენინგი. ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები“. ბათუმი, 2015 წელი. სერტიფიკატი №03-104. გაცემის თარიღი 06.07.2015 წელი
 7. USAD და IFES -ის ეგიდით, ორგანიზებული ტრენინგი როგორ დავწეროთ პროექტი და მოვახდინოთ ეფექტური კომუნიკაცია. ბათუმი, 22-25 თებერვალი, 2015 წელი
 8. USAD და IFES -ის ეგიდით, CELA-ს მიერ ორგანიზებული ტრენინგი ,,ასოციაციის სამოქმედო გეგმის შემუშავება, CELA-ს წევრების ჩართულობის, მართვის და კომუნიკაციის საკითხები“ მონაწილეომისათვის. თბილისი, 27-28 დეკემბერი, 2014 წელი
 9. USAD და IFES -ის ეგიდით, CELA-ს მიერ ორგანიზებული ტრეინინგი ,,პროექტის დაგეგმვა და მართვა“, თბილისი, 28-29 ივნისი, 2014 წელი
 10. USAD; IFES ერთობლივი ტრენინგი; მოქალაქეობა და დემოკრატია 2013 წლის 5-10 აგვისტო, თბილისი
 11. ფონდი საქართველოს ბავშვთა ფედერაცია და UNDP GEORGIA  ტრენინგი ,,ახალგაზრდების სამოქალაქო ჩართულობისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერების ხელშეწყობა“ . მასტერ-ტრენერის კვალიფიკაცია. 2012 წ, მარტი, ბორჯომი
 12. ტრენინგი ,,ემოციის მართვა“, წმ. გაბრიელ ეპისკოპოსის (ქიქოძის) სახელობის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი 2012
 13. ტრენინგი ,,ბავშვთა ფსიქოთერაპია“, წმ. გაბრიელ ქიქოძის სახელობის ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრი 2012
 14. საქართველოს ბავშვთა ფედერაციისა და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) პროექტში ,,სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლების ხელშეწყობა ახალგაზრდებში“ ფარგლებში ჩატარებულ ტრენინგ-სემინარში წარმატებით მონაწილეობა. მასტერ-ტრენერის კვალიფიკაცია 2012 ნოემბერი, თბილისი
 15. მასწავლებელთა გადამზადების პროგრამა ,,კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება” (სერტიფიკატი RWCT/00009) 25/05 2010 weli
 16. ვალტერ ბენიამინის შექმოდების აქტუალობა; სამეცნიერო სემინარი; გოეთეს ინსტიტუტი, 2007
 17. სკოლის ფინანსური მართვა და გამჭვირვალობა. ფონდი ,,ღია საქართველოს“ ეგიდით ორგანიზებული ტრენინგი, 2006
 18. ,,სკოლა - ოჯახი - საზოგადოება”  ფონდი ,,ღია საქართველოს“ ეგიდით ორგანიზებული ტრენინგი,   2006
 19. სკოლის სამართლებრივი უზრუნველყოფა, ფონდი ,,ღია საქართველოს“ ეგიდით ორგანიზებული ტრენინგი, 2006
 20. სკოლის მართვა: რესტრუქტურიზაცია და სისტემური განვითარება. ფონდი ,,ღია საქართველოს“ ეგიდით ორგანიზებული ტრენინგი, 2006
უცხო ენების ცოდნა:

 გერმანული (საშუალოდ)

რუსული (თავისუფლად)

ინგლისური(B2)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word

 Microsoft excel

Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა