ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფილოსოფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გიორგი მასალკინი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 1961, 15 დეკემბერი
მისამართი: 26 მაისის 78, ბინა 16,
ელ-ფოსტა: giorgi.masalkin@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 577 74 74 91
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფილოსოფია, პოლიტიკური ფილოსოფია, ისტორიის ფილოსოფია, პოსტმოდერნის ფილოსოფია, სოციალური ფილოსოფია.

სამუშაო გამოცდილება:
  • 2009 წლიდან - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტი, ასოცირებული პროფესორი
  • 2012 - 2016 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი. განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის კომისიის თავმჯდომარე
  • 2004 – 2008 – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი
  • 2004 – 2008 - ევროპის საბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების კონგრესის წევრი
  • 1999 – 2001 – ღია საზოგადოება - საქართველო, ექსპერტი, უმაღლესი განათლების პროგრამები
  • 1991 – 1996 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი
  • 1984 – 2005 - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ბათუმის სამეცნიერო - კვლევითი ინსტიტუტი, ეკონომიკური და სოციოლოგიური კვლევის განყოფილება, უფროსი მეცნიერ მუშაკი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. გიორგი მასალკინი. "სუბიექტივიზმის დემონი ანუ სუბიექტისა და ობიექტის დიქოტომია დასავლურ ფილოსოფიაში"//სართაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  "ჩვენი სულიერი ბალავარი-X" მასალების კრებული. ბათუმი, ბსუ, 2018. გვ. 315-321, ISSN 1987-5916;
2. გიორგი მასალკინი. „საქართველი - 2016. მოჩანს თუ არა სინათლე გარდამავალი პერიოდის გვირაბის ბოლოს?“//კავკასია - 2016. კავკასიის ინსტიტუტის წელიწდეული.- რედ. ა. ისკანდერიანი. - ერევანი.: კავკასიის ინსტიტუტი, 2017. გვ. 38-50. ISBN 978 – 9939 – 1 – 0652 – 6;
3. Гиоргий Масалкин. «О некоторых аспектах взаимосвязи медиа, нового мифотворчества и политической морали в эпоху постмодерна»//II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“. კონფერენციის მასალები. აჭარის ა რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ხელოვნების უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ბათუმი 2017. ISBN 978-9941-9404-9-1. www.batu.edu.ge. info@batu.edu.ge. („მედიის, ახალი მითოშემოქმედებისა და პოლიტიკური მორალის ურთიერთკავშირის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ პოსტმოდერნულ ეპოქაში“);
4.Giorgi Masalkini. THINKING ABOUT A NEW CULTURE OF THINKING//The papers presented at the first Interdisciplinary conference “Modern Tendencies of Forming the Global Community”. 30-31 July, 2016, Batumi, BSU, pg. 7 – 12 (Publishing House “UNIVERSAL”. Tbilisi, 2016; ISBN 978-9941-22-927-5. (“მოსაზრებები აზროვნების ახალ კულტურაზე“);
5. Гиоргий Масалкин. "О межрелигиозном дискурсе в грузинском обществе и в грузинском кино. К постановке проблемы"//ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები. VI, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2015, გვ. 193-197. ISSN 1987-5851. www.kinozapiski.ru. www.batu.edu.ge. info@batu.edu.ge; („რელიგიათაშორისო დისკურსის თაობაზე ქართულ საზოგადოებაში და ქართულ კინოში“);
6. Гиоргий Масалкин. «О культурной политике политических режимов на примере архитектуры и ландшафтного дизайна Батуми»//კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ბათუმი, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2015, გვ. 345-348; ISBN 978-9941-9404-4-6. www.batu.edu.ge. info@batu.edu.ge ("პოლიტიკური რეჟიმების კულტურული პოლიტიკა ბათუმის არქიტექტურისა და ლანდშაფტური დიზაინის მაგალითზე");
7. გიორგი მასალკინი. „კოლექტიური ფსიქოლოგიური რეალობის საკითხისადმი“//საერთაშორისო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“ მასალები, ბათუმი, გამომცემლობა ბსუ,  2014, გვ. 29-31; ISSN 1987-7625. ISBN 978-9941-434-91-4 ( საერთო). ISBN 978-9941-434-93-8 (III ნაწილი);
8. გიორგი მასალკინი. „რელიგიათაშორისი დიალოგის დისკურსის სპეციფიკა ქართულ კინემატოგრაფში“//საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება: ტრადიცია და ხელოვნება“. ბათუმი, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 2014. გვ. 71.  www.batu.edu.ge. info@batu.edu.ge;
9. Гиоргий Масалкин. «Диалог как сложная полифония»//Metaliteratura. Scientific Journal, No 1-2 (32). 2013.  Academy of Science, Moldova. Philosophy Institute. Jon Creancga State Pedagogical University. Chisinau, 2013, pg. 5-12; ISSN 1857-1905. metaliteratura@gmail.com. www.metaliteratura.foxnet.md. metaliteratura.asm.md. (დიალოგი, როგორც რთული პოლიფონია);
10. Гиоргий Масалкин. «Прокрустово ложе грузинской ментальности и перспективы гражданского общества в Грузии»//Южный Кавказ: потенциал мира, свободы и процветания. Тбилиси, Фонд Фридриха Наумана за Свободу и Процветание, Тбилиси, 2013, стр. 175-192. ISBN 978-9941-0-6228-5. suedkaukasus@fnst.org. www.freiheit.org. (ქართული მენტალობის პროკრუსტეს სარეცელი და სამოქალაქო საზოგადოების პერსპექტივები საქართველოში);
11. Гиоргий Масалкин. «Коммуникационная парадигма постмодерна»//კულტურათაშორისი კომუნიკაციები. საერთაშორისო სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემა. თბილისი, „უნივერსალი“, 2013, გვ. 125 – 131; ISSN 1512-4363. http://www.nplg.gov.ge. (პოსტმოდერნის კომუნიკაციური პარადიგმა);
12. გიორგი მასალკინი. „პოსტმოდერნის სიმულაციური აქტივობა. საქართველოს მაგალითი“//ფილოსოფიის აქტუალური საკითხები (ისტორია და თანამედროვეობა). კრებულის სტატიები. ბათუმი, ბსუ, 2012, გვ. 48 – 56. ISBN 978-9941-434-18-1;
13.გიორგი მასალკინი. „საქართველო მოდერნიზაციის გამოწვევების წინაშე“//ფილოსოფიის აქტუალური საკითხები (ისტორია და თანამედროვეობა). კრებულის სტატიები. ბათუმი, ბსუ, 2012, გვ. 40 – 47. ISBN 978-9941-434-18-1;
14. Гиоргий Масалкин. «Культурная обусловленность восприятия демократических институтов православно-византийской традицией»// Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна II. Сборник. Юго-Западный университет им. Неофита Рыльского, БСУ. Благоевград-Батуми, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ბათუმი- 2012, стр. 238-241; ISSN 1987-5827. www.library.antropo.ge. (დემოკრატიული ინსტიტუტების აღქმის კულტურული განპირობებულობა მართლმადიდებლურ-ბიზანტიური ტრადიციით);
15. გიორგი მასალკინი. „მერაბ მამარდაშვილის ერთი მეტად ცნობილი გამონათქვამის შესახებ“//ევროპული პასუხისმგებლობა. მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2011, გვ. 119-131. ISBN 978-9941-436-03-1;
16.G. Masalkini. “Civilization as the Will towards Dialogue”//საერთაშორისო კონფერენცია-ბათუმი-გაზაფხული - 2010. ბსუ, ბსუ გამომცემლობა. გვ. 58. ISBN 978-9941-412-22-6. (ცივილიზაცია, როგორც ნება დიალოგისა);
17. Гиоргий Масалкин. «Гуманитарные науки и проблема диалога в современном информационно-технологическом обществе»// ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, ბსუ გამომცემლობა, 2010, გვ. 261-264. ISBN 1987-7625. ISBN 978-9941-412-62-2. (ჰუმანიტარული მეცნიერებები და დიალოგის პრობლემა თანამედროვე ინფორმაციულ-ტექნოლოგიურ საზიგადოებაში);
18. გიორგი მასალკინი. “ინტელექტუალი უნივერსიტეტის versus პროფესორი “//მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და განვითარება“. გორი, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, 2010, გვ. 471-475; www.gu.edu.ge;
19.გიორგი მასალკინი. „სამხრეთ კავკასია: კაკაფონია თუ პოლიფონია“, მოხსენების თეზისები, სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები“, ილიას უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2010, გვ. 32-34;
20.Гиоргий Масалкин. «Сравнительный анализ этнокультурных особенностей грузинского и русского обществ (о необходимости разработки новой комплексной модели модернизации)//ფილოლოგია, ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ფილოსოფია. შრომები XIII. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ბსუ, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2009, გვ. 399-412. ISSN 1987-5398. (ქართული და რუსული საზოგადოებების ეთნოკულტურული თავისებურებების შედარებითი ანალიზი. მოდერნიზაციის ახალი კომპლექსური მოდელის შემუშავების აუცილებლობაზე);
21. გიორგი მასალკინი. მასების ამბოხი“ გლობალიზაციის კონტექსტში“// სამეცნიერო სერია „ფილოსოფია, სოციოლოგია, მედიის თეორია - 3, თბილისი, „ნეკერი“, 2009, გვ. 29-36. ISBN 978-9941-404-66-5;
22. Гиоргий Масалкин. «Социо-культурные различия «исторических» и «постисторических» обществ»//კრებული: საზოგადოება. ცოდნის ტრანსფორმაცია. ფილოსოფია. საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენციის „სეკულარიზმის სამართლებრივი დილემები და პოსტსეკულარული საზოგადოება“ მასალები. თბილისი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2009, გვ. 21-27. ISBN 978-994411-9017-5-9. („ისტორიული“ და „პოსტისტორიული“ საზოგადოებების სოციო-კულტურული განსხვავებები);
23. Гиоргий Масалкин. «Эффективность или справедливость». О демократических дилеммах Грузии»//ფილოსოფია, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია. საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია »ფედერალისტი“ და პოლიტიკური მმართველობის ფორმები. თბილისი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. თბილისი, 2007. ISBN 99940-877-0-3. გვ. 18-25. („ეფექტურობა“ თუ სამართლიანობა“. საქართველოს დემოკრატიულ დილემებზე);
24. Гиоргий Масалкин. Византийско-православное наследие и традиционный уклад жизни versus вызовы современного мира//ფილოსოფია, სოცილოგია, პოლიტოლოგია. საუნივერსიტეტთაშორისო კონფერენცია “ღმერთი, სახელმწიფო და ადამიანი“. თბილისი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. თბილისი, 2007. ISBN 99940-877-0-3. თბილისი, 2007, გვ. 31-36. (ბიზანტიურ-მართლმადიდებლური მემკვიდრეობა და ცხოვრების ტრადიციული წყობა versus თანამედროვე სამყაროს გამოწვევები);
25. Гиоргий Масалкин. „Христиане и мусульмане в грузинском кино“//Киноведческие записки. Историко-теоретический журнал. Москва, 2007, стр. 169-185. ISSN 0235-8212; გვ. 169-185. (ქრისტიანები და მუსულმანები ქართულ კინოში);

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2018, 18-19 მაისი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ჩვენი სულიერი ბალავარი-X". ბათუმი, ბსუ. მომხსენებელი "სუბიექტივიზმის დემონი ანუ სუბიექტისა და ობიექტის  დიქოტომიადასავლურ ფილოსოფიაში";

2. 2017, 1 დეკემბერი. ფილოსოფიის მსოფლიო დღე-2017. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ნიკო ჭავჭავაძის ხსოვნას. ბათუმი, ბსუ, ფილოსოფიის დეპარტამენტი. მომხსენებელი "ცნობიერების რადიკალიზაციის ფენომენი".

3. 2017, 17-19 ნოემბერი "ქართველ და სომეხ ექსპერტთა ფორუმის მეშვიდე შეხვედრა. ერევანი, კავკასიის ინსტიტუტი. ფრიდრიჰ ნაუმანის ფონდი. მომხსენებელი: "სომხეთის და საქართველოს ურთიერთაღქმა ევროპული ინტეგრაციის გზაზე";

4.      2017, 26-27 ოქტომბერი. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა“. აჭარის ა რ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. ბათუმი, მომხსენებელი: „მედიის, ახალი მითოშემოქმედებისა და პოლიტიკური მორალის ურთიერთკავშირის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ პოსტმოდერნულ ეპოქაში“. ბათუმი; www.batu.edu.ge. info@batu.edu.ge.

5.      2017. 29 – 30 სექტემბერი. საერთაშორისო კონფერენცია „ცოდნის გაცვლა. ევროპა და შავი  ზღვის რეგიონი, 1750 – 1850“, ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“: „ცოდნის გაცვლა და აკადემიური  კულტურები ჰუმანიტარულ სფეროში, ევროპა და შავი  ზღვის რეგიონი, 18-ე საუკუნის ბოლო - 21 საუკუნეები“. გრააცი, ავსტრია. მომხსენებელი: „მეცნიერული და ფილოსოფიური აზროვნება საქართველოში მეთვრამეტე-მეცხრამეტე საუკუნეების მიჯნაზე“’;

6.       2017, 19-21 სექტემბერი. ქართველ და სომეხ  ექსპერტთა ფორუმის მეექვსე სამუშაო შეხვედრა. „საქართველო-სომხეთის თანამშრომლობის პერსპექტივები: საარჩევნო პროცესები და კონსტიტუციური რეფორმები“, თბილისი. მომხსენებელი: „საპარლამენტო არჩევნები სომხეთში და მიმდინარე პოლიტიკური განვითარება საქართველოში: გაკვეთილები და გავლენები“;

7.      2017, 9 ივნისი. საერთაშორისო კონფერენცია „კავკასია - 2016“, ორგანიზატორები: კავკასიის ინსტიტუტი, შვეიცარიის და დიდი ბრიტანეთის საელჩოები სომხეთში. ერევანი, სომხეთი. მომხსენებელი: „ჩანს თუ არა სინათლე გარდამავალი პერიოდის ტუნელში?“;

8.      2017, 12 მარტი. მრგვალი მაგიდა: „კონფლიქტები საქართველოში: ახალი გამოწვევების პოლიტიკური და ეკონომიკური ასპექტები.“ ორგანიზატორები: „კავკასიური სახლი“, „ნაციონალიზმისა და კონფლიქტების კვლევის ინსტიტუტი“. ბათუმი. მომხსენებელი;

9.      2016, 18-20 ოქტომბერი. ქართველ და სომეხ ექსპერტთა ფორუმის მეხუთე სამუშაო შეხვედრა „საქართველო-სომხეთის თანამშრომლობის პერსპექტივები: სამოქალაქო საზოგადოება, საშინაო პოლიტიკა, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები“, ალავერდი, სომხეთი. მომხსენებელი: „სამოქალაქო საზოგადოების, ექსპერტთა საზოგადოებისა და მედიის განვითარების საკითხები საქართველოში“;

10.      2016, 30-31 ივლისი. პირველი საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კონფერენცია „გლობალური საზოგადოების ფორმირების თანამედროვე ტენდენციები“. ორგანიზატორი: სტრატეგიული კვლევის და საერთაშორისო საზოგადოებაში ინტეგრირების (NEPL) ცენტრი. ბათუმი, ბსუ.  მომხსენებელი. თემა: „მოსაზრებები აზროვნების ახალ კულტურაზე“;

11.     2016, 2-5 ივნისი. შვედეთის საერთაშორისო ლიბერალური ცენტრი. „აქტივისტთა სემინარი 2016 - კოალიციები და მოლაპარაკებები“. ვილნიუსი, ლიტვა. მომხსენებელი: „კოალიციები და მოლაპარაკებები საქართველოში“;

12. 2015, 15 ნოემბერი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კულტურა და ხელოვნება: კვლევა და მართვა", ბათუმი, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. მომხსენებელი: „პოლიტიკური რეჟიმების კულტურულ პოლიტიკაზე ბათუმის არქიტექტურისა და ლანდშაფტური დიზაინის მაგალითზე“;

13.  2015, 14 ნოემბერი.  პროექტი - „პოტსდამის პროცესი - პარტიები თავისუფლებისათვის“.  სამუშაო შეხვედრა თემაზე: „თავისუფლება სამხრეთ კავკასიაში - ფიქცია თუ რეალობა?“ ორგანიზატორი: ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი.  თბილისი. მონაწილე;

14. 2015, 2-4 ნოემბერი. ევროპის რეგიონთა ასამბლეის საშემოდგომო პლენარული შეხვედრა: „ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარება“.  ვინჩესტერი, დიდი ბრიტანეთი. მონაწილე-პრეზენტატორი;

15. 2015, 18-24 ივლისი. კვლევითი  ვიზიტი - „ურბანისტიკის  და ქალაქდაგეგმარების საკითხების კვლევა“.  მონპელიეს მუნიციპალიტეტი, საფრანგეთი. მონაწილე;

16.  2015, 1 ივლისი. მრავალპარტიული სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ეროვნულ უმცირესობებზე. ნიდერლანდის ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (NIMD). თბილისი. მომხსენებელი. თემა: „პარტიები და ეროვნული უმცირესობები“;

17.  2015, 16-17 ივნისი. ევროკავშირის ლიბერალ-დემოკრატიული ალიანსის მრგვალი მაგიდა აღმოსავლურ თანამშრომლობაზე (ALDE High Level Roundtable on Eastern Partnership). ბრიუსელი, ბელგია. მომხსენებელი. თემა: „აღმოსავლური თანამშრომლობა. საქართველოს შემთხვევა“;

18.  2015, 4-7 ივნისი. ევროპის ფესტივალების ასოციაციის 64-ე გენერალური ასამბლეა. ბათუმის მუსიკალური ფესტივალის „BATUMI-FEST“  პრეზენტატორი. ოსტრავა, ჩეხეთი;

19.  2015, 8-9 მაისი. ევროპის ლიბერალ-დემოკრატიული ალიანსის (ALDE) საბჭოს შეხვედრა,  ევროპაში ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიების მდგომარეობის ანალიზი. ოსლო, ნორვეგია. მონაწილე;

20.  2015, 24-26 მარტი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პრეზენტაცია ევროპის საბჭოში, სტრასბურგი, საფრანგეთი. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს დელეგაციის წევრი;

21.  2015, 4-6 მარტი. ევროპის რეგიონთა ასამბლეა.  კონფერენცია „რეგიონული სტრატეგიების განვითარება“. აალბორგი, დანია. მონაწილე;

22.  2015, 13 თებერვალი.  მრავალპარტიული სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა ეროვნულ უმცირესობებზე. ნიდერლანდის ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის (NIMD). თბილისი. მომხსენებელი. თემა: „პარტიების პროგრამები ეროვნულ უმცირესობებზე“;

23.  2014, 30 ოქტომბერი. ევროკავშირის ლიბერალ-დემოკრატიული ალიანსის (ALDE) შეხვედრა: „საარჩევნო კამპანიები ევროპაში - ლიბერალების წარმატებული ისტორიები“,  ბუქარესტი, რუმინეთი. მონაწილე;

24.  2013, 19-21 ნოემბერი. საერთაშორისო კონფერენცია "სამოქალაქო საზოგადოება სამხრეთ კავკასიაში - განწირულია დასაღუპად თუ განიცდის გარდაქმნას?", ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდი თავისუფლებისათვის, თბილისი. მომხსენებელი. თემა: „პოლიტიკური განათლება და მისი როლი დემოკრატიის განმტკიცებაში“;

25.  2013,  2-4 სექტემბერი.  პროექტის “ევროკავშირის რეგიონული პოლიტიკა“ ფინალური შეხვედრა. ბრიუსელი, ბელგია; მონაწილე;

26.  2013, 27-28 ივნისი. ტემპუსის პროექტის „უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარება სოციალური თანამშრომლობის გაუმჯობესებისათვის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების კონკურენტუნარიანობისათვის“ (“Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness. HESDeSPI) ფინალური კონფერენცია ერევანი, სომხეთი;

27.  2013, 20 ივნისი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისო კომუნიკაციები“. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი, 2013. მომხსენებელი: „პოსტმოდერნიზმის კომუნიკაციური პარადიგმა“;

28.  2013, 21-24 მაისი. ტემპუსის პროექტის „უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარება სოციალური თანამშრომლობის გაუმჯობესებისათვის და ჰუმანიტარული მეცნიერებების კონკურენტუნარიანობისათვის“ (“Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness“ (HESDESPI) ფინალური კონფერენცია. კიშინიოვი, მოლდოვეთი. მომხენებელი. თემა: „დიალოგი როგორც რთული პოლიფონია“;

29. 2013, 23-26 აგვისტო. სამხრეთ კავკასია: მშვიდობის, თავისუფლების, კეთილდღეობის პერსპექტივები. ავტორთა სამუშაო შეხვედრა. კაჭრეთი, საქართველო;

30.  2013, 12-18 ივლისი.  „ევროპის რეგიონული პოლიტიკის გამოცდილების გაზიარება“. ENP-ს პროექტი, კოორდინირებული META Group and EURADA -ს მიერ, სასწავლო ვიზიტი. რომი-პერუჯა-ბოლონია. იტალია;

31.  2012. 24/11 - 1/12. ბერლინში და ბრიუსელში ფრიდრიხ ნაუმანის ფონდთან თავისუფლებისათვის არსებულ ხელმღვანელი კადრების საერთაშორისო აკადემიაში სემინარის "რეგიონალური თანამშრომლობის განმტკიცება თავისუფლების, მშვიდობისა და აზროვნების მიზნით სამხრეთ კავკასიაში",  მონაწილე;

32.  2012, 4-8 ივნისი. ტრენინგი - „სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მხარდაჭერა თბილისის და ბათუმის უნივერსიტეტების სოციალურ ფაკულტეტებზე. ლექციების ხარისხის ამაღლება და ეფექტური ელექტრონული სწავლების სისტემის დანერგვა“, ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი;

33.  2011, 25-27 ნოემბერი. საერთაშორისო ვორკშოპი "ლიბერალური პასუხები საქართველოს გამოწვევებზე. ახლებული მიდგომები და ლიბერალური პოლიტიკის საშუალებები",  თბილისი. მონაწილე;

34.  2011, 01.08 – 07 აგვისტო. ტემპუსის პროექტი „სოციალურ ფაკულტეტებზე სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მხარდაჭერა თბილისის და ბათუმის უნივერსიტეტებში Development project “Supporting the improvement of the quality of teaching at the social faculties of Tbilisi and Batumi Universities”, ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი;

35.  2011, 27 ივნისი. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარება სოციალური პარტნიორობის მხარდაჭერისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის", მომხსენებელი: ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები ჰუმანიტარულ განათლებაში”.  ბათუმი, ბსუ, სსუ;

36.  2011, 2-16 აპრილი. "უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარება სოციალური პარტნიორობის მხარდაჭერისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის (HESDeSPI), ინტენსიური ტრეინინგის კურსი, მინიოს უნივერსიტეტი, ბრაგა, პორტუგალია;

37.   2011, 25-27 მაისი. ფაკულტეტების განვითარების პროგრამა (Faculty Development Fellowship Program (“FDFP”), ფონდი - ღია საზოგადოება, ნიუ-იორკი, ფინალური შესარჩევი კომისიის წევრი, ალმა-ატა, ყაზახეთი;

38.  2010, 16 ნოემბერი. სამეცნიერო კონფერენცია "სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები", მომხსენებელი: ,,სმხრეთ კავკასია: კაკაფონია თუ პოლიფონია”. ბათუმი, ბსუ, ილიას უნივერსიტეტი;

39.  2010, 28-29 ივნისი. ექსპერტი. მომხსენებელი. პროგრამა „სასაზღვრო თანამშრომლობა, საქართველო-სომხეთი, ტრეინინგი ტრენერებისთვის“ („Cross-Border Cooperation, Georgia-Armenia“, „Training for Trainers“. VNG – NALAG). თბილისი;

40.  2010, 24/5-6/6.  ფაკულტეტების განვითარების პროგრამა (Faculty Development Fellowship Program (“FDFP”), ფონდი - ღია საზოგადოება, ნიუ-იორკი, ფინალური შესარჩევი კომისიის წევრი. ულან-ბატორი, მონღოლეთი;

41.  2010, 3-4 ივნისი. სამეცნიერო კონფერენცია "საქართველო - დამოუკიდებლობის აღდგენის 20 წელი: მიღწევები, პრობლემები, პერსპექტივები, მომხსენებელი: „საქართველოს „ისტორიაში დაბრუნების“ ფილოსოფიური რეფლექსია“. ბათუმი, ბსუ, თსუ;

42.  2010, 7-9 მაისი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,Batumi-Spring-2010”, მომხსენებელი: „ცივილიზაცია, როგორც ნება დიალოგისა (,,Civilization as the Will towards Dialogue”),   ბათუმი, ბსუ;

43.  2009, 5-8 ივლისი. სამხრეთ კავკასიის სამოქალაქო აქტივისტებისა და ისტორიკოსების შეხვედრა. ცაჰკადზორი, სომხეთი.

44.  2008, ოქტომბერი. „რეგიონები საკანონმდებლო ხელისუფლებით“, ევროსაბჭოს სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, მონაწილე, პარისი, საფრანგეთი;

45.  2008, 8-12 მაისი. ევროსაბჭოს ეგიდით სერბეთის რესპუბლიკაში ადგილობრივი და თვითმართველობის არჩევნებში სადამკვირვებლო მისიის წევრი;

46.  2008, 26 სექტემბერი. საერთაშორისო კონფერენცია „შავი ზღვის ევრო-რეგიონი. ევროპის საბჭო. ვარნა, ბულგარეთი. მონაწილე;

47.  2008, 3-4 აპრილი. საერთაშორისო სემინარი რეგიონალიზმში. ევროპის საბჭო. იალტა. უკრაინა;

48.  2008, 18 მარტი. სამუშაო შეხვედრა „შავი ზღვის ევრო-რეგიონის ფორმირება“. ევროპის საბჭო, სტრასბურგი, საფრანგეთი. მონაწილე;

49.  2008, 12-14 მარტი.  ევროსაბჭოს ადგილობრივი და რეგიონული ხელისუფლებების კონგრესი, მალაგა, ესპანეთი. მონაწილე;

50.  2007, 7-10 დეკემბერი.  ევროპის საბჭოს სადამკვირვებლო მისიის წევრი რესპუბლიკა სპრსკა-ში (ბოსნია და ჰერცეგოვინა) საპრეზიდენტო არჩევნებზე;

51.  2007, 16 ნოემბერი.  “რეგიონები საკანონდებლო ხელისუფლებით", სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, ბარსელონა;

52.  2007, 19-20 ივლისი. გლობალური მხარდასაჭერი საგრანტო პროგრამა (Global Supplementary Grant Program). ღია საზოგადოების ფონდი, ნიუ-იორკი. ფინალური შესარჩევი კომისიის წევრი. ბელგრადი, სერბეთი;

53.  2007, 4-5 ივნისი. ფაკულტეტების განვითარების პროგრამა (Faculty Development Fellowship Program (“FDFP”). ფონდი - ღია საზოგადოება, ნიუ-იორკი, ფინალური შესარჩევი კომისიის წევრი. ალმა-ატა, ყაზახეთი;

54.  2007, ნოემბერი. საერთაშორისო  მრგვალი მაგიდა „ცვლილებები საზოგადოების ორგანიზებაში: გაკვეთილები, ცვლილებები, პერსპექტივები“, ბიშკეკი, ყირგიზეთი. მომხსენებელი საქართველოდან;

55.  2007, 4-5 ოქტომბერი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა“. ევროპის საბჭო. განათლების და კულტურის კომიტეტი. ინსბრუკი, ავსტრია;

56.  2007,  მარტი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი „რელიგია და სულიერება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის კინემატოგრაფის ისტორიაში და დღევანდელობაში“. ვისბადენი, გერმანია. მოხსენებული;

57.  2007, 15-19 თებერვალი.  ევროპის საბჭოს სადამკვირვებლო მისიის წევრი ადგილობრივ არჩევნებზე ალბანეთში;

58.  2007, 25-26 ივნისი. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „შავი ზღვის ბასეინის რეგიონთაშორისო თანამშრომლობა“. ოდესა, უკრაინა, მონაწილე;

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2016-2020 -  ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“: „ცოდნის გაცვლა და აკადემიური  კულტურები ჰუმანიტარულ სფეროში, ევროპა და შავი  ზღვის რეგიონი, 18-ე საუკუნის ბოლო - 21 საუკუნეები“.  პროგრამა H2020-MSCA-RISE-2016, მოწვეული მკვლევარი ფილოსოფიის დარგში;

2010-2012 - საერთაშორისო გრანტი „განათლების სისტემის განვითარება სოციალური პარტნიორობისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კონკურენტუნარიანობის სრულყოფისათვის“, ტემპუსის პროგრამა HESDESPI, მოდულის „თანამადროვე ტექნოლოგიები ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში“ ტრენერი - სპეციალისტი; 

2010-2011 - ევროკავშირის საერთაშორისო გრანტი 144562 – TEMPUS -2008 – UK – JPCR “ექვს ევროპულ ქვეყანაში სოციალური მუშაობის განათლების სამსაფეხურიანი ციკლის განვითარება“, ექსპერტი;
 

 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

  1. 2013, 25-29 მარტი. ინფორმაციული სესია „ ევროპის რეგიონულ პოლიტიკაში გამოცდილების გაზიარება “, ევროკომისიის REGIO-ს გენერალური დირექტორატი,  EURADA, META Group, თბილისი;

2. 2012, 19 სექტემბერი. ტრენინგი „სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მხარდაჭერა თბილისის და ბათუმის უნივერსიტეტების სოციალურ ფაკულტეტებზე. ლექციების ხარისხის ამაღლება და ეფექტური ელექტრონული სწავლების სისტემის დანერგვა“. ორგანიზატორი: ტალინის უნივერსიტეტი, ბათუმი. სერტიფიკატი.

       3. 2012, 1 აგვისტო. ტრეინინგი "Microteaching", ორგანიზატორი: ტალინის უნივერსიტეტი, ბათუმი, სერტიფიკატი.

       4. 2012, 31 ივლისი, Academic Course "Creating E-course in Moodle Environment", ორგანიზატორი:

      ტალინის  უნივერსიტეტი, ბათუმი.სერტიფიკატი.

       5. 2012, 30 ივლისი. აკადემიური კურსი "Asseeement and Teaching at University", ორგანიზატორი: ტალინის   

        უნივერსიტეტი, ბათუმი. სერტიფიკატი.

        6. 2012, 4-8 ივნისი. ტრენინგი „სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მხარდაჭერა თბილისის და ბათუმის უნივერსიტეტების სოციალურ ფაკულტეტებზე. ლექციების ხარისხის ამაღლება და ეფექტური ელექტრონული სწავლების სისტემის დანერგვა“, ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი, სერტიფიკატი.

       7. 2011, 28 ოქტომბერი. ტრეინინგი "Introduction to outcome-based curriculum development", ორგანიზატორი: ტალინის უნივერსიტეტი, ბათუმი. სერტიფიკატი.

       8. 2011. 01-07. აგვისტო. ტემპუსის პროექტი   „სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მხარდაჭერა თბილისის და ბათუმის უნივერსიტეტების სოციალურ ფაკულტეტებზე“, ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთი, სერტიფიკატი.

      9. 2011. 24 თებერვალი. ტრეინინგი "შესავალი ელექტრონული სწავლების მეთოდებში და ტექნოლოგიაში", ორგანიზატორი: ტალინის უნივერსიტეტი, ბათუმი, სერტიფიკატი.

      10. 2011, 2-16 აპრილი. ტემპუსის პროგრამა „უმაღლესი განათლების სისტემის განვითარება სოციალური პარტნიორობის მხარდაჭერისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კონკურენტუნარიანობის გაზრდისათვის“, (159338 – TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES), HESDeSPI-ის ინტენსიური ტრეინინგ კურსი, მინიოს უნივერსიტეტი, ბრაგა, პორტუგალია, სერტიფიკატი.

11. 2010, 28-29 ივნისი. პროგრამა „სასაზღვრო თანამშრომლობა. საქართველო - სომხეთი“, ექსპერტი - წამყვანი, „ტრეინინგი მწვრთნელებისთვის“, თბილისი, VNG – NALA.

12. 2008, ტრენინგი ”პოლიტიკის ანალიზის საფუძვლები”, მშვიდობის, დემოკრატიისა და  განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი, (CIPDD), სერტიფიკატი.

 13. 2008,  ტრენინგი "პოლიტიკის ანალიზი”, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი, (CIPDD), სერტიფიკატი.

 14. 2007, 20-22 აპრილი, სემინარი „თავისუფლების საფუძველი“, ბათუმი, ახალი ეკონომიკური სკოლა, ფრიდრიჰ ნაუმანის ფონდი, სერტიფიკატი.

 

უცხო ენების ცოდნა:

თავისუფლად - რუსული, კარგად - ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა