ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მზია ხახუტაიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 13. 08. 1969
მისამართი: მელიქიშვილის 43/58
ელ-ფოსტა: mzia. khakhutaishvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (597) 87 01 41;
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია-ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ქართული ენა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ქართული დიალექტოლოგია;

სტილისტიკა;

ციფრული ქართველოლოგია;

ქართული სალიტერატურო ენის პრობლემები

სამუშაო გამოცდილება:

 1.1994 -2002 წწ.  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი;

2. 2002-2009  ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

3. 2009 წლის  3.12–დან   2011 წ.- მდე  რსუ–ს საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

4. 2011-13  წწ  ბსუ-ს მოწვეული მასწავლებელი;

5.2013 წ.-დან  ბსუ-ს ასისტენტ პროფესორი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Modern Program Packages (FLEx and Elan) of the Language Data Management   and the Prospects of Their Usage (Co-author), International Journal of Multilingual Education,  16-th volume, 2020. pp.32-43, ONLINE.  http://multilingualeducation.org/storage/uploads/articles/+16-sruli.pdf
 2. ენისა და კულტურის  ელექტრონული დოკუმენტირების თანამედროვე ინსტრუმენტები, მეგზური, თანაავტორი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი. 2020;

http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/326168/1/EnisDaKulturisEleqtronuliDokumentirebisTanamedroveInstrumentebi.pdf

 1. Deception Expressing Phrases in Georgian and Turkish Languages, Assist. Proffesor Mzia Khakhutaishvili, ASSOC. PROFESSOR LILE TANDILAVA, Gazi Meclisin (TBMM) Açılışının 100. Yılı Anısına XII  Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,  .Bildiri Kitabı. Pp. 785-790. Ankara. 2020 http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/kitap.pdf
 2. პოსტკოლონიური ეპოქის კვალი აჭარაში (ლონგვოკულტუროლოგიური   ასპექტები), I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, თანაავტორი, ,,Traces of Postcolonialism in Adjara (Linguocultural aspects)", East European Multicultural Space, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, ISSN 2587 5485. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2020, 267-272; https://bsu.edu.ge/text_files/en_file_2174_1.pdf
 3.  რამდენიმე იშვიათი ლექსიკური ერთეული (გოგა, ბრელო, საჩახი, ლენჩბერი, სარნა) ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალების მიხედვით, თანაავტორი,. XLLრესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი.  2020. http://ice.ge/of/wp-content/uploads/2020/10/ax-დიალექტოლოგიური--2020.pdf
 4. ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების იუმორის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები, თანაავტორი, დიალექტოლოგიური კრებული,  თბილისის უნივერსიტეტის გამოცემლობა, თბილისი. 2019.   ISBN 978-9941-13-902-4;
 5. გახლეჩილი სარწმუნოებრივი იდენტობის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები (თანაავტორი ნ. ცეცხლაძე) ჟურნალი ,,ენა და კულტურა" V ISBN 978-9941-25-583-3.  გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ (გვ.552-562) თბილისი. 2019;
 6. სარწმუნოებრივი იდენტობის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები, თანაავტორი, V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ISBN 978-9941-25-583-0, ქუთაისი, 2019, 552-652;
 7. კოლექტიური მეხსიერების ლინგვოკულტურული ასპექტები (კირნათ-მარადიდიდსა და სარფის მასალების მიხედვით), საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი II, „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“, 26-29 სექტემბერი, თბილისი, 2018;
 8. სამეტყველო კოდების გადართვა (ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალების მიხედვით), საერთაშორისო კონფერენცია - ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-III“, ISSN1987-7625. ISBN 978-9941-46283, ბათუმი, 2018;
 9. Batumi Linguacultural Digital Archive, M. Tandashvili, R. Khalvashi, Kh. Beridze, M. Khakhutaishvili, International Journal of multilingual Education 2017-10 (p 52-68) 2017. ISSN 1512-3146 (Online) http://www.multilingualeducation.org/en/article/37
 10. „დედაბრული ხელის“ სოციო– და ფსიქოლინგვისტური ასპექტები, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია; აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის შრომები II;  ISSN 2449–2507, ბათუმი, 243–249; http://science.org.ge/newsite/ajara/ajara-works-2.pdf
 11. ქობულურაჭარული დედაბრული ხელი, მონოგრაფია, ISBN-SBN 978-9941-27-150-2, გამომცემლობა „ივერიონი“, თბილისი., 2017, გვ.144;
 12. ანალიზური წარმოება ქართული ენის სამხრულ კილოებში, თანაავტორი, დიალექტოლოგიური კრებული, 37-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2017, ISBN 978-9941-13-638-2;
 13. GÜRCÜCE- TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (Nana Tsetskhladze), SAMSUN, 2017, ISBN 978-605-85197-2-5, https://www.blacksealanguageconferences.com/black-sea-2017
 14. ბერძნიზმები ქობულეთურ მეტყველებაშისემიოტიკა, XVI,  ნაწილი II. ჰუმანიტარული კვლევები. ISSN 1512-2409, თბ., 2016; https://semioticsjournal.wordpress.com
 15. აკადემიური წერა, (თანაავტორი) გამომცემლობა ,,ივერიონი,“ სახელმძღვანელო [VI გამოცემა]  თბილისი, 2016, გვ.160;
 16.  Türkçe Gürcüce Deyim Biçimleri Seçeneklerinin Lingvokütürelojik Görünüşleri (L.Tandilava), ISTANBUL University, 2016. ART SANAT SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL, 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL, ISSN: 2148-3582
 17. ქობულეთური მეტყველების ზოგი ფონეტიკური თავისებურებაXXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ბათუმი, 2015;
 18. Türkçe deyimlerin tercüme problemleri, Maia Kikvadze,  Mzia Khakhutaishvili, Universe Culture (102- 107) ISSN:1308- 619 (101-107), Ankara, 2015;
 19.  Türkçe ve Gürcücede konuşmayı belirten deyimler, Maia Kikvadze,  Mzia Khakhutaishvili,  International Symposium  ON Language Education & Teaching. Nevşehir HBV Üniversitesi Eğitim Fakültesi Udes, 28-30.05. 2015. www.pegem.net;
 20.   ქრისტიანული აღმსარებლობის ელემენტები ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლებთან, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ISBN 978-9941-0-7836-1, გორი, 2015;
 21.  დედაბრული ხელით შესრულებულ ხელნაწერთა ზოგი ენობრივი თავისებურებაკულტურათაშორისი დიალოგები, შრომები III, თელავი, 2015, 620–624;
 22.  აკადემიური წერა, (თანაავტორი) გამომცემლობა ,,ივერიონი,“ სახელმძღვანელო [V გამოცემა]  თბილისი, 2015, გვ.160;
 23.  ინტერკულტურული დიალოგი ერთი ლაპიდარული წარწერის მიხედვითხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები, VI, გამომც. „უნივერსალი“, ბათუმი 2015, 137-141;
 24.  სტილისტიკა (თანაავტორი- ნ. ცეცხლაძე), სახელმძღვანელო, გამომცემლობა ,,ივერიონი“ თბ. 2013. წ. 213 გვ; 2014 წ. 311გვ. მე-2 გადამუშავებული გამოცემა (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება №79, 31. 07. 2013 წელი);
 25.  თემის ნიშანთა უნიფიკაცია კლარჯულში, XXXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, სვანეთი, 2014;
 26.  აკადემიური წერა, (თანაავტორი) გამომცემლობა „ივერიონი“[IVგამოცემა] თბ. 2014 [გვ.176];
 27.  „დედაბრული ხელითშესრულებული ავგაროზიქართველური მემკვიდრეობა, XVII, ქუთაისი 2014, 389–395;
 28.  ზეპირსიტყვიერების უძველესი ჟანრის ნიმუშებიდედაბრულითშესრულებულ ხელნაწერებშიშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ფოლკლორის, დიალექტოლოგიისა და ემიგრანტული ლიტერატურის კვლევის განყოფილების კრებული „გამონათლევი“, I, ბათუმი, 2014;
 29. ერთი გრაფემის ხმარებისათვისქობულურაჭარული დედაბრული ხელითშესრულებულ ხელნაწერში“,„ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ - II, გამომც. „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ISSN 1987-7625;  ISBN 978-9941-434-92-1,ბათუმი, 2014;
 30. სალექსიკონო მასალა ქობულეთური კილოკავისათვის (ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით), გამომც. „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, IX, ISSN 1512-2212, ბათუმი, 2014;
 31. დედაბრულის გრაფიკული თავისებურებანი, გამომცემლობა „საარი“, ISBN: 978-9941-427-75-6, გორი, 2013;
 32. ნაწილაკი ქობულეთურ კილოკავში (მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით), გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,“ VII, ISSN 1512-2212, ბათუმი, 2013, 114-121;
 33.  „ჴელი მწიგნობრობისაჲ აჭარაში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის კრებული „ფილოლოგიური მაცნე,“ I, ISBN 978-99419336-46, გამომც. „ივერონი,“ თბ. 2013;
 34. ქართველი მუჰაჯირი დედები, ლინგვოკულტურული ძიებანი, II, ბათუმი, 2011;
 35.  უცნობი ავტორის ,,მოკლე რეტორიკა გინა მჭევრმეტყველება-სტილისტიკის   საკითხები (თანაავტორი  ნ. ცეცხლაძე). ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“ №6. ქუთაისი, 2011. 114-120;
 36.  თანდებულთა ხმარების ზოგი თავისებურება მუჰაჯირთა მეტყველების მიხედვით, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2011;

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 1-ლი საერთაშორისო კონფერენცია აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლა-სწავლებისთვის, (INTEGRITY)“ ფარგლებში, თანამომხსენებელი, 2020 წლის 5 ოქტომბერი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

Gazi Meclisin (TBMM) Açılışının 100. Yılı Anısına XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 21-23 Ekim 2020 – Ankara, Deception Expressing Phrases in Georgian and Turkish Languages, http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/

 1. ბათუმის VIII საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში  26-30.08.2020. დიგიტალური არქივირება- მიზნები, ტექნოლოგიები, პერსპექტივები, ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მაგალითზე, მზია ხახუტაიშვილი, ნანა ცეცხლაძე, გრიგოლ კახიანი, რუსუდან პაპიაშვილი https://www.bsu.edu.ge/main/page/14056/index.html
 2. ბათუმის VIII საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლა და ვორკშოფი დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში 28.09.2019- 4.10. 2019; თანამომხსენებელი თემაზე: ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის პრეზენტაცია https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/13045/index.html

 

 1. ბათუმის VIII საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლა და ვორკშოფი დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში 28.09.2019- 4.10. 2019; თანამომხსენებელი თემაზე: დიგიტალური რესურსების დამუშავება-არქივირების ტექნოლოგიები: Elan, Flex https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/13045/index.html

 

 1.  ბათუმის საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ კავკასიოლოგიაში, 1- 8.10. 2019  თანამომხსენებელი თემაზე: Conceptualizinng and building regional digital archives https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/13065/index.html
 2.  V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, ქუთაისი, 2019, მზია ხახუტაიშვილი, ნანა ცეცხლაძე, გახლეჩილი სარწმუნოებრივი იდენტობის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები., https://atsu.edu.ge/index.php/news/1050-samecniero-konferencia-ena-da-kultura;
 3. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი II, „თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი“, მომხსენებელი თემაზე, კოლექტიური მეხსიერების ლინგვოკულტურული ასპექტები (კირნათ-მარადიდიდსა და სარფის მასალების მიხედვით), 26-29 სექტემბერი, თბილისი, 2018;

https://www.tsu.ge/ge/government/administration/.../pr/.../4UBJXAlUuFMSrAID1/?

 1. საერთაშორისო კონფერენცია - ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III“, ბათუმი, 2018. მზია ხახუტაიშვილი, ნანა ცეცხლაძე, სამეტყველო კოდების გადართვა (ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალების მიხედვით);
 2. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე,“ ბათუმი,  5-6.10 2018 წელი, მზია ხახუტაიშვილი, ნანა ცეცხლაძე, პოსტკოლონიური ეპოქის კვალი აჭარაში   (ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები); https://www.bsu.edu.ge/main/page/9868/index.html
 3. I International Black Sea Conference on Language and Language Education, One aspect of Georgian-Turkish language relations, Ondokuz Mayıs University, SAMSUN, 22-23. 09. 2017.  https://www.Blacksealanguage conferences.com/black-sea-2017;
 4. VIII INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL, ISTANBUL University, Türkçe Gürcüce Deyim Biçimleri Seçeneklerinin Lingvokütürelojik Görünüşleri (L.Tandilava), 1-6.10. 2016, HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE. https://cyberleninka.ru/article/n/the-international-virtual-forum-istanbul2016-humanitarian-aspects-in-geo-cultural-space-october-1-6-2016
 5. საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ,,დიგიტალური ჰუმანიტარია – ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირება", ბათუმი, 25–31 აგვისტო, 2016დედაბრული ხელით შესრულებული ხელნაწერები
 6. სემიოტიკის VII კონფერენცია 21- 23 ოქტომბერი, 2016, ბათუმი, მომხსენებელი თემაზე: ბერძნიზმები ქობულეთურ მეტყველებაში;
 7. ფსიქოლინგვისტიკის მე-11 საერთაშორისო კონგრესი, 27-30 ივნისი, 2016 წელი, თბილისი, თანამომხსენებელი თემაზე: ,,თემის ნიშანთა ხმარების ფსიქოლინგვისტური ასპექტები კლარჯულში;
 8.  International Symposium ON Language Education & Teaching. Nevşehir HBV Üniversitesi Eğitim Fakültesi Udes, Türkçe ve Gürcücede konuşmayı belirten deyimler, Maia Kikvadze,  Mzia Khakhutaishvili, , 28-30.05. 2015. www.pegem.net;
 9. 14 International Language, Literature and Stylistics Symposium, Maia Kikvadze,  Mzia Khakhutaishvili, Türkçe deyimlerin tercüme problemleri16-17, Izmir, 2014; https://conferencealerts.com/show-event?id=126702
 10.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია კულტურათაშორისი დიალოგები, შრომები III, თელავი, 2015; მომხსენებელი თემაზე: დედაბრული ხელით შესრულებულ ხელნაწერთა ზოგი ენობრივი თავისებურება;
 11. ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურა და ხელოვნება: ტრადიცია და თანამედროვეობა“ ბათუმი, 28-29 მაისი, 2014; მომხსენებელი თემაზე: ინტერკულტურული დიალოგი ერთი ლაპიდარული წარწერის მიხედვით;
 12.  II სამეცნიერო კონფერენცია  „მუჰაჯირები“, ბათუმი, 2014 წელი,  სალექსიკონო მასალა ქობულეთური კილოკავისათვის (ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით);
 13. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის მეორე სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“ (თანამომხსენებელი)ზმნურ ფორმათა ერთი თავისებურება მუჰაჯირთა მეტყველების მიხედვი, ბათუმი, 2014. 29. 01.
 14. I სამეცნიერო კონფერენცია „მუჰაჯირები. სამუშაო გეგმა და მოხსენებათა თეზისები  ბათუმი,2013, ნაწილაკი ქობულეთურ კილოკავში (მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით);
 15. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები“ XIII, მიძღვნილი ქართველური დიალექტოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის 20 წლისთავს, დედაბრული ხელით შესრულებული ავგაროზი, ქუთაისი, 2013; 
 16. მე-2 საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ქართული ხელნაწერი“, ქართული საიდუმლო დამწერლობა - დედაბრული ხელი25-30 ივნისი, 2013 წელი, თბილისი;
 17.  იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, დედაბრულის გრაფიკული თავისებურებანი14.08. 2013, გორი; 
 18.  სხალთის ეპარქია (ხულო), სტუმარმასპინძლობა მუჰაჯირებში. ტბელობა, 2010; 
 19.   ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები. სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი აკად. ქ. ლომთათიძის ხსოვნისადმი, სოხუმის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, მომხსენებელი თემაზე: პრევერბთა თავისებურებანი ქობულეთურ კილოკავშითბილისი, 2009;
 20.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ ეროვნული თვითდამკვიდრების ერთ-ერთი კომპონენტი დედაბრული ხელი,“ ბათუმი2009; 
 21. ფილოსოფოსთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია უცნობი ავტორის „მოკლე რეტორიკა გინა მჭევრმეტყველება“ სალექსიკონო მასალები,. 20.11. 2009;
 22.  სხალთის ეპარქია (ხულო), ტბელობა, 2008., ,,ღვაწლმოსილი ქართველი“.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო პროექტი, „დედაბრული ხელით“ შესრულებული ხელნაწერების ბიბლიოგრაფიული კორპუსი (დიგიტალიზაცია და ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი), პროექტის შიფრი - BRG-I-19-389, 2019 წ., პოზიცია გრანტში - პროექტის ხელმძღვანელი;

2. ERASMUS+–ის საგრანტო პროექტი: ,,აკადემიური კეთილსინდისიერება  ხარისხიანი  სწავლისა  და სწავლებისთვის  ქართულ  უმაღლეს  საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“ (“Academic Integrity for Quality Teaching and Learning in Higher Education Institutions in Georgia“ – INTEGRITY). პოზიცია გრანტში - მკვლევარი;

3. ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივი (DigiArchive), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტი, DI-2016-43, 2016–2019 წწ. პოზიცია პროექტში: მეცნიერ-მუშაკი;

4. მივლინება კრაკოვში, პოლონეთი. საგრანტო პროექტის ,,კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიული პრინციპების განვითარების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქართველოშიCuriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia (CURE)” ფარგლებში სპეციალური (სმს) მობილობა. 18-25 ნოემბერი, 2018 წ.;

5. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ,,ქობულეთის  ქვეყანა (შიფრი FR/ 207/1- 10-/13) (გრანტების 2013 წლის კონკურსში წარდგენილი პროექტი)  მეცნიერ-მუშაკი

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

დიალექტოლოგიის სემინარი „ქართველოლოგიური გრამატიკა და ტექსტის ვორკშოფი“, ჟან ლეო ლეონარდი, საფრანგეთი, პარიზი, სორბონას უნივერსიტეტი. ქუთაისი 2019 წელი, 31 მაისი - 2 ივნისი;

2. სემიოტიკური კომპეტენციები, ცირა ბარბაქაძის რიტორიკული სკოლა, ბათუმი, 16. 04. 2019;

3. KA 2 – Special Mobility, Erasmus+, Cure,  18-25.11, 2018, პოლონეთი, კრაკოვი;

4. ტრენინგ-კურსი ელექტრონული სწავლება Moodle/Turnitin-ის სისტემის გამოყენებით“, ბათუმი, 22.09. 2018;

5. VII საერთაშორისო საზაფხულო სკოლადიგიტალურ ჰუმანიტარიაში“,  ბათუმი, 24.08. – 2.09.  2018

6. სწავლების თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები, ბსუ–ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული ტრენინგკურსი, 10–11. 07. 2017;

 7.  ბათუმის საზაფხულო სკოლის პროგრამის ფარგლებში საჯარო ლექცია და საერთაშორისო ვორკშოფში ,,ენისა და  კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირება მონაწილეობა,  2016 წლის 26-30  აგვისტო;

8.  Supremacy and Sustaintability in Languages: A Challenge for theTeaching Profession, Tbilisi, 16. 06. 2016;

9. ტრენერების ტრენინგი, ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები, საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსი 05.07.2015 №03-84.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (კარგად), რუსული (კარგად), თურქული (საშუალოდ)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, Internet Explore

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა