ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: რამაზ ხალვაში
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 22/04/1970
მისამართი: 6010 ბათუმი, რურუას 3, ბ. 60
ელ-ფოსტა: ramaz.khalvashi@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593-357-957
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია (ქართული ლიტერატურა)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია (ქართული ლიტერატურა)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია
 • ლიტერატურათმცოდნეობა
 • ტექსტოლოგია
 • დიგიტალური ჰუმანიტარია
 • ენებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დიგიტალური დოკუმენტირება
სამუშაო გამოცდილება:
 • 1995-2000 წწ. – ბსუ, ქართულილიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
 • 1996-1998 წწ. – გაზეთ„რეზონანსის“ აჭარის ბიუროს ხელმძღვანელი
 • 2001-2006 წწ.  –  ბსუ, ქართული ლიტერატურის კათედრის დოცენტი
 • 2003-2006 წწ. – ნ. ბერძენიშვილის სახელობისსამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (შეთავსებით)
 • 2004-დღემდე – ბსუ, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის (ამჟამად – ქართველოლოგიის კვლევითი ცენტრის) უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
 • 2006-2013 წწ. - ბსუ, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • 2006-დღემდე – ბსუ, სრული პროფესორი
 • 2006-დღემდე – ბსუ, ლიტერატურათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი
 • 2006-დღემდე – ბსუ, ლიტერატურის თეორიისა და ქართული ლიტერატურათმცოდნეობის სამაგისტრო  პროგრამის ხელმძღვანელი
 • 2006-დღემდე – ბსუ, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი
 • 2006-2010 წწ. – ბსუ, აკადემიური საბჭოს წევრი
 • 2007-დღემდე – ბსუ, ქართული ლიტერატურისა და ფოლკლორის პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი
 • 2013-დღემდე – ბსუ, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომათა კრებულის „ფილოლოგიური მაცნის“ მთავარი რედაქტორი
 • 2015-დღემდე – ბსუ, დიგიტალური ჰუმანიტარიის დამატებითი საბაკალავრო (minor) პროგრამის ხელმძღვანელი
 • 2016-დღემდე – ბსუ, დიგიტალური ჰუმანიტარიის ცენტრის ხელმძღვანელი
 • 2018-დღემდე – ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. იოანე პეტრიწის და მისი ძმის - პავლეს „გალობანი ყოველთა წმიდათანი“ // ფილოლოგიური მაცნე, VI, ბათუმი, 2022, გვ. 129-147.  https://openjournals.ge/index.php/philologicalbulletin/article/view/3728/4006
 2. რუსთაველის Ars Poetica (ინტერტექსტური ანალიზი) // რუსთველოლოგია, X, თბ. 2021, გვ. 95-104.
 3. Рамаз Халваши  «Витязь в тигровой шкуре» и «Лейли и Меджнун» // DAHİ AZƏRBAYCAN ŞAİRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN- 880 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS, 12-13 noyabr 2021-ci il, GƏNCƏ, 2021, pp. 230-233.
 4. ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირების თანამედროვე ინსტრუმენტები, თბ., 2020.
 5. Modern Program Packages (FLEx and Elan) of the Language Data Management and the Prospects of Their Usage // International Journal of Multilingual Education, # 16, 2020, pp. 32-42 
 6. ტაოს ლიტერატურულ-მწიგნობრული კერები // ტაო, თბ., 2020, გვ. 114-197
 7. ქართველი ხალხის ეთნოლოგიური ლექსიკონი (აჭარა): რეცენზია ნაშრომზე // მაცნე (ისტორიის, არქეოლოგიისა და ხელოვნების ისტორიის სერია), თბილისი, 2019, #1, გვ. 211-214.
 8. „ლურჯა ცხენების“ სახისმეტყველება // გალაკტიონოლოგია, წიგნი 8, თბ., 2019, გვ. 160-178
 9. ქართული დიალექტიზმი XII საუკუნის სპარსულ პოეზიაში // XXXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიიდ მასალები, თბ., 2018, გვ. 80-82.
 10. Apostle St Andrew in Georgia // East European Multicultural Space. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE. Batumi. 2020. pp. 262-266.  
 11. დიგიტალური ჰუმანიტარიის შესავალი, ბსუ გამომცემლობა, ბათუმი, 2018 – 212 გვერდი
 12. Şota RUSTAVELİ'nin "Kaplan Postlu" Destanimin Yeni Rusça çevirisi // Uluslararası Şota Rustaveli 850. Yılı Sempozyumu Bildirileri, Düzce Üniversitesi, 12-14 Mayis 2017, 361-374.
 13. იშხნის სალიტერატურო სკოლა (საკითხის დასმისთვის) // ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, XI, ბათუმი, 2017, გვ. 59-77
 14. დიგიტალური ქართველოლოგია // ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის „ფილოლოგიური მაცნე“, IV, 2017, გვ. 77-85
 15. ცთომილწაკითხვის რუკა „ვეფხისტყაოსნიდან“ „დავითიანამდე“ // სიტყვა ხატადქმნილი, რევაზ სირაძე - 80, თბ., გამომც. „ბიბლიო“, 2016, გვ. 210-245
 16. კლარჯეთი (მონოგრაფია) (თანაავტორი) - (მონოგრაფია გამოიცა შოთა რუსთაველის
  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით), 2016 წ., გამომცემლობა „სამშობლო“, ბათუმი (ლიტერატურულ-მწიგნობრული კერები კლარჯეთში, გვ. 87-170)
 17. ქართული მწერლობის კერები კლარჯეთში - ოპიზა // ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის „ფილოლოგიური მაცნე“, II, 2015, გვ. 190-226
 18. ვეფხისტყაოსნის სრული რედაქცია და მისი ახალი რუსული თარგმანი // ვეფხისტყაოსანი, კრიტიკული ტექსტი და რუსული თარგმანი არჩილ ხალვაშისა, რ. ხალვაშის გამოცემა, გამ. „ქართული წიგნი“, თბ., 2015, გვ. 24-40
 19. «Витязь в тигровой шкуре» и его новый русский перевод //  ვეფხისტყაოსანი, კრიტიკული ტექსტი და რუსული თარგმანი არჩილ ხალვაშისა, რ. ხალვაშის გამოცემა, გამ. „ქართული წიგნი“, თბ., 2015, გვ. 7-23
 20. უნიკალური ფოლკლორკული ჩანაწერი მურღულის ხეობიდან (ფილოლოგიური ანალიზი) // ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, ბათუმი, 2014, გვ. 69-84
 21. „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი (ინტერტექსტური ანალიზი) // საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-2“, ბსუ, გვ. 120-125
 22. სვეტი-ცხოვლის სასწაული // რელიგიის ისტორიის საკითხები, II, თბ., 2013, გვ. 90-99.
 23. „ვეფხისტყაოსნის“ გავლენის შიში „დავითიანში“ // ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის „ფილოლოგიური მაცნე“, I, 2013, გვ. 4-19
 24. ანდრია მოციქულის ქადაგება თეიმურაზ ბატონიშვილის „ივერიის ისტორიაში“ // კრებული „მუშაკი სულიერისა ვენახისაჲ“, ეძღვნება მიხეილ ქავთარიას 80 წლის იუბილეს, თბ., 2012, გვ. 283-291
 25. ბათუმი ანდრია მოციქულის მისიონერულ მარშრუტში // ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა, II, ბათუმი, 2012,  გვ. 298-301
 26. ანდრია პირველწოდებული საქართველოში, ბათუმი, 2011 – 168 გვერდი
 27. გალობანი მწვალებელთა შეჩუენებისანი // ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, II, ბათუმი, 2011, გვ. 269-273
 28. გალობანი ანჩის ხატისანი // ჩვენი სულიერების ბალავერი, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, II, თბ., 2010, გვ. 101-107 
 29. წმ. ანდრია პირველწოდებული - ქრისტეს პირველმქადაგებელი საქართველოში // ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმის მაცნე, ტ. III, ბათუმი, 2010,  გვ. 43-49
 30. სპარსული გავლენა და გავლენის შიში „ვეფხისტყაოსანში“ // ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, II, ბათუმი, 2010, გვ. 55-61
 31. ანდრია მოციქულის მისიონერული მოგზაურობები შავიზღვისპირეთსა და საქართველოში // ჟურნ. „სემიოტიკა“, 8, 2010, გვ. 247-254
 32. „ლურჯა ცხენების“ ინტერტექსტი // ჟურნ. „სემიოტიკა“, 7, 2010, გვ. 129–140.
 33. ას-ოთხი ესე წელი და წილი ანბანისა // რელიგიის ისტორიის საკითხები, I, თბ.,  2010, გვ., 79-90
 34. „რკონის სიგელის“ ტექსტის დაზუსტებისთვის (სატორნილოს, კარპოკრატი) // „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 2“, ტ. II, თბ., 2009, გვ. 931–936
 35. ანდრია პირველწოდებულის ქადაგება საქართველოში (ძველი ქართული ლიტერატურული წყაროებისა და „ახალი ქართლის ცხოვრების მიხედვით) // გონიო–აფსაროსის არქეოლოგიურ–არქიტექტურული მუზეუმ–ნაკრძალის შრომების კრებული „გონიო–აფსაროსი“, 2009, VIII, გამომც. „ბსუ“, 2009
 36. „აბოს წამების“ ინტერტექსტი // ბსუ შრომები (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია), XIII,  ბათუმი, 2009, გვ. 219-230 
 37. მესხური გადმოცემა აწყურის ღვთისმშობელზე და მისი ლიტერატურული ვარიანტი „ახალ ქართლის ცხოვრებაში“ // კრებული „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, გამომცემლობა „ბსუ“, ბათუმი, 2009, გვ. 97-102
 38. „ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი“ // ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული, VI, ბათუმი, 2009,  გვ. 93-100
 39. წმ. ანდრია პირველწოდებულის მისიონერული მოგზაურობების მარშრუტი // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“ (მასალები), გამომცემლობა „სეზანი“, თბილისი, 2009
 40. ცამეტი ასურელი მამის ჰაგიოგრაფიული ციკლი (VII-XVIII სს.) // სამეცნიერო კონფერენცია „წმიდა ანდრია პირველწოდებულის გზით“ (მასალები), გამომცემლობა „სეზანი“, თბილისი, 2008
 41. „მოთხრობაჲ საწყალობელისა ფილასოფოსისა ორიგენისი“ // გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 2008, №1, გამომცემლობა „ინტელექტი“, 2008
 42. ტბელ აბუსერისძე – იოანე შავთელის, არსენ ბულმაისიმისძისა და საბა სვინგელოსის თანამოღვაწე // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“ (მასალები), გამომცემლობა „სეზანი“, თბილისი, 2008
 43. წმ. ტბელ აბუსერისძე, გამომცემლ. „ბლექ სი კოლორი“, 2007 (16 გვერდი)
 44. ერთი ლიტერატურული ინტერტექსტის კვალდაკვალ (ეფრემ მცირე, ტბელ აბუსერისძე და იაკობ შემოქმედელი) // ბსუ შრომები (ფილოლოგიური მეცნიერებანი), 2007, X, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2007, გვ. 157-161
 45. იმერხეული ფოლკლორი (სოფელი ბაზგირეთი) // სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს კვლევითი ცენტრის „კრებული“, 2007, V, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2007, გვ. 308-313
 46. „შუშანიკის წამება“ // „ლიტერატურული აჭარა“, 2007, №1, ს.ს. „გამომცემლობა აჭარა“, ბათუმი, 2007
 47. ტბელ აბუსერისძე - რუსთველის უმცროსი თანამედროვე // რუსთველოლოგია, 2005–2006, IV, გამომც. „ზეკარი“, 2006
 48. წმ. ტბელ აბუსერისძის ცხოვრება და ღვაწლი, გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2006 (46 გვ.)

სტატიები ენციკლოპედიისათვის – „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია“:

3. „ბულმაისიმისძე არსენ“;  „საბა სვინგელოზი“, „ტბელ აბუსერისძე“ (გადაცემულია დასაბეჭდად);

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საერთაშორისო და ადგილობრივი ფორუმების ხელმძღვანელობა, ორგანიზატორობა  
 1. ბათუმის მეათე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ (2021 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 2. ბათუმის მეცხრე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ (2020 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 3. ბათუმის მერვე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ (2019 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 4. ბათუმის მეშვიდე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ (2018 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 5. ბათუმის მეექვსე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ (2017 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 6. საერთაშორისო კოოპერაციული პროექტი „სადოქტორო პროგრამის მომზადება დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში“ (2017 წ.), პროექტის რეგიონული კოორდინატორი
 7. ბათუმის მეხუთე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ (2016 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 8. ბათუმის მეოთხე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ (2015 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 9. ბათუმის მესამე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“  (2014 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 10. ბათუმის მეორე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“ (2013 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 11. ბათუმის პირველი საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“ (2012 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 12. სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2010 (კონფერენციის თანაორგანიზატორი).
 13. „დიდაჭარობა“ – საერთაშორისო კონფერენცია (2008), სხალთის ეპარქია. კონფერენციის თანაორგანიზატორი.
 14. ილია ჭავჭავაძის ცხოვრება და შემოქმედება – რექსპუბლიკური კონფერენცია, ბსუ, 2007 (კონფერენციის ორგანიზატორი).
საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის მანძილზე)
 1. Khalvashi Ramaz. The Great Paschal Cycle with Commentaries and Order by Tbel Abuserisdze // ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Методологія сучасних наукових досліджень», присвяченая 300-річчю Г.С. Сковороди (Секція 4: Cистема методів дослідження в суспільних та економічних науках), 12–13.V.2022, Харків (Україна).
 2. Рамаз Халваши  «Витязь в тигровой шкуре» и «Лейли и Меджнун» // DAHİ AZƏRBAYCAN ŞAİRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN- 880 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ ELMİ KONFRANS, 12-13 noyabr 2021-ci il, GƏNCƏ.
 3. „ვეფხისტყაოსნის“ ახალი რუსული თარგმანი // შოთა რუსთაველის 850 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი (დუზჯეს უნივერსიტეტი, თურქეთი), 2017.12-14.V.
 4. „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“ (ტექსტოლოგიური ანალიზი) // IV საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, თბილისი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი), 2016.21-24.IX.
 5. უდაბნოთა ქალაქმყოფელები // სემიოტიკის VII საერთაშორისო კონფერენცია „ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა“, ბათუმი (ბსუ, ილიაუნი), 2016.21-23.X.
 6. ხანთუშეთი და ხანთუშიძეები // XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. 23-24.X.2015, ბსუ
 7. „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი (ინტერტექსტური ანალიზი) // საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-2“, ბსუ, 2014.24-25.X
 8. რას გულისხმობს იოანე-ზოსიმეს „საწამებელად“ // საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია საქართველოში-4“, თბილისი-ბათუმი-კაპადოკია, 2013.24-30.IX
 9. „სასწაული“ და „საოცრება“ // I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, 2010.14–16.V
 10. „გალობანი ანჩის ხატისანი“ (ინტერტექსტური ანალიზი) // საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, 2010.5-8.X
 11. ანდრია მოციქულის მისიონერული მოგზაურობები შავიზღვისპირეთსა და საქართველოში // სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 2010. 15-16.X
 12. ბათუმი წმ. ანდრია პირველწოდებულის ქადაგების მარშრუტში // საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი, წაბსული და თანამედროვეობა“, 2010.30-31.X
 13. წმ. ანდრია პირველწოდებული საქართველოში // საქ. მეცნ. აკად. წევრ–კორესპონ-დენტის დავით ხახუტაიშვილის 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, 2009, 20–21.II;
 14. წმ. ანდრია პირველწოდებულის მისიონერული მოგზაურობების მარშრუტი // საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, 2009,V;
 15. სპასული გავლენის შიში „ვეფხისტყაოსანში“ // საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში", 2009, 29–30.V;
 16. წმ. გიორგის სასწაულები ძველ ქართულ ლიტერატურაში // საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 3“, 2009. 10-14.X;
 17. წმ. ანდრია პირველწოდებულის მისონერული მოგზაურობები საქართველოში // საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ქართული ხელნაწერი - 1”, 2009.19–25.X.
 18. ასურელ მამათა ჰაგიოგრაფიული ციკლი (VII-XVIII სს.) // საერთაშორისო კონფერენცია „ტბელობა“, 2008, XI;
 19. „მოთხრობაჲ საწყალობელისა ფილასოფოსისა ორიგენისი“ (ტექსტის ატრიბუციისთვის) // საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 2“, 2007. 26-28.X; 
 20. „გალობანი მწვალებელთა შეჩუენებისანი“ (ინტერტექსტური ანალიზი) // საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი“, 2006, 22–24.IX
 
საერთაშორისო ფორუმებზე წაკითხული საჯარო ლექციები
 1. შოთა რუსთაველი და მისი „ვეფხისტყაოსანი“ // ტრაპიზონის მეორე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი (ტრაპიზონი, თურქეთი), 2017.25.IV
 2. ქართული ლიტერატურა // ტრაპიზონის პირველი საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი  (ტრაპიზონი, თურქეთი), 2014.24.X
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ბათუმის მეათე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გრანტი (2021 წ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
 2. ბათუმის მეცხრე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გრანტი (2020 წ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
 3. საერთაშორისო კოოპერაციული პროექტი „სადოქტორო პროგრამის მომზადება დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში“, Volkswagen-Stiftung-ის დაფინანსებით (2017 წ.), რომელშიც მონაწილეობენ ფრანკფურტის გოეთეს სახ. უნივერსიტეტი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პოზიცია პროექტში: რეგიონალური კოორდინატორი.
 4. ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივი (DigiArchive) - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტი (2016-2019 წწ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
 5. ტაო - (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა) - (შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - საგრანტო ხელშეკრულება N 217796) 2016–2019 წ., პოზიცია პროექტში: მეცნიერ-მუშაკი.
 6. ბათუმის მეხუთე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გრანტი (2016 წ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
 7. ბათუმის მეოთხე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გრანტი (2015 წ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
 8. ბათუმის მესამე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“ - Volkswagen-Stiftung-ისა და  შოთა რუსთაველი ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით (2014 წ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
 9. ბათუმის მეორე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“ - Volkswagen-Stiftung-ის დაფინანსებით (2013 წ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
 10. კლარჯეთი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტი (2013-2015 წწ.). პოზიცია პროექტში: მეცნიერ-მუშაკი.
 11. ქართული ენის ეროვნული კორპუსი (GNC) - Volkswagen-Stiftung-ის დაფინანსებით (2013-2014 წწ.). პოზიცია პროექტში: გაზეთ „სამუსლიმანო საქართველოს“ (1919-1920 წწ.) დიგიტალიზაცია-ვერიფიკაციის ჯგუფის ხელმძღვანელი.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ინოვაციური განათლების ცენტრის მიერ ჩატარებული პროგრამა „როგორ მოვამზადოთ საგანმანათლებლო პროგრამები აკრედიტაციისთვის“ - 8-11/02/2022
 • ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 წლები, პროექტის ხელმძღვანელი
 • ტრენინგი: „სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი. 3-5/07/2017
 • სწავლისა და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტრენინგი, რსუ, 2009
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (საშუალოდ), გერმანული (საშუალოდ),რუსული(კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
1. საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, Internet Explorer... 
2. დიგიტალური დოკუმენტირებისა და არქივირების კომპუტერული პროგრამები და ტექნოლოგიური ინსტრუმენტები: Zotero, ELAN, XML (TEI)
 
 
დამატებითი ინფორმაცია:
1. 2018 წელს, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით, კომპლექსური მონოგრაფიის „კლარჯეთის“ ავტორთა ჯგუფს (პროფესორებს – მამია ფაღავას (პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და რედაქტორი), მალხაზ ჩოხარაძეს (პროექტის კოორდინატორი), მერი ცინცაძეს, თინა შიოშვილს, შოთა მამულაძეს, რამაზ ხალვაშს, ნუგზარ მგელაძეს; ასოცირებულ პროფესორებს: ზაზა შაშიკაძეს, მაია ბარამიძეს, ჯემალ კარალიძეს) მიენიჭა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის პრემია.
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა