ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: რამაზ ხალვაში
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 22/04/1970
მისამართი: 6010 ბათუმი, რურუას 3, ბ. 60
ელ-ფოსტა: ramaz.khalvashi@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593-357-957
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია (ქართული ლიტერატურა)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია (ქართული ლიტერატურა)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია
 • ლიტერატურათმცოდნეობა
 • ტექსტოლოგია
 • დიგიტალური ჰუმანიტარია
 • ენებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დიგიტალური დოკუმენტირება
სამუშაო გამოცდილება:
 • 1995-2000 წწ. – ბსუ, ქართულილიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
 • 1996-1998 წწ. – გაზეთ„რეზონანსის“ აჭარის ბიუროს ხელმძღვანელი
 • 2001-2006 წწ.  –  ბსუ, ქართული ლიტერატურის კათედრის დოცენტი
 • 2003-2006 წწ. – ნ. ბერძენიშვილის სახელობისსამეცნიერო–კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (შეთავსებით)
 • 2004-დღემდე – ბსუ, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის (ამჟამად – ქართველოლოგიის კვლევითი ცენტრის) უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი
 • 2006-2013 წწ. - ბსუ, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
 • 2006-დღემდე – ბსუ, სრული პროფესორი
 • 2006-დღემდე – ბსუ, ლიტერატურათმცოდნეობის სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი
 • 2006-დღემდე – ბსუ, ლიტერატურის თეორიისა და ქართული ლიტერატურათმცოდნეობის სამაგისტრო  პროგრამის ხელმძღვანელი
 • 2006-დღემდე – ბსუ, ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი
 • 2006-2010 წწ. – ბსუ, აკადემიური საბჭოს წევრი
 • 2007-დღემდე – ბსუ, ქართული ლიტერატურისა და ფოლკლორის პროგრამული მიმართულების ხელმძღვანელი
 • 2013-დღემდე – ბსუ, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომათა კრებულის „ფილოლოგიური მაცნის“ მთავარი რედაქტორი
 • 2015-დღემდე – ბსუ, დიგიტალური ჰუმანიტარიის დამატებითი საბაკალავრო (minor) პროგრამის ხელმძღვანელი
 • 2016-დღემდე – ბსუ, დიგიტალური ჰუმანიტარიის ცენტრის ხელმძღვანელი
 • 2018-დღემდე – ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ქართული დიალექტიზმი XII საუკუნის სპარსულ პოეზიაში // XXXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიიდ მასალები, თბ., 2018, გვ. 80-82.
 2. დიგიტალური ჰუმანიტარიის შესავალი, ბსუ გამომცემლობა, ბათუმი, 2018 – 212 გვერდი
 3. Batumi Linguocultural Digital Archive (Contemporary Technological Achievements for the Database Arrangement of the Folklore Resources) // International Journal of Multilingual Education. # 10, 2018, pp. 52-68.
 4. Şota RUSTAVELİ'nin "Kaplan Postlu" Destanimin Yeni Rusça çevirisi // Uluslararası Şota Rustaveli 850. Yılı Sempozyumu Bildirileri, Düzce Üniversitesi, 12-14 Mayis 2017, 361-374.
 5. იშხნის სალიტერატურო სკოლა (საკითხის დასმისთვის) // ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, XI, ბათუმი, 2017, გვ. 59-77
 6. დიგიტალური ქართველოლოგია // ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის „ფილოლოგიური მაცნე“, IV, 2017, გვ. 77-85
 7. ცთომილწაკითხვის რუკა „ვეფხისტყაოსნიდან“ „დავითიანამდე“ // სიტყვა ხატადქმნილი, რევაზ სირაძე - 80, თბ., გამომც. „ბიბლიო“, 2016, გვ. 210-245
 8. კლარჯეთი (მონოგრაფია) (თანაავტორი) - (მონოგრაფია გამოიცა შოთა რუსთაველის
  ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით), 2016 წ., გამომცემლობა „სამშობლო“, ბათუმი (ლიტერატურულ-მწიგნობრული კერები კლარჯეთში, გვ. 87-170)
 9. ქართული მწერლობის კერები კლარჯეთში - ოპიზა // ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის „ფილოლოგიური მაცნე“, II, 2015, გვ. 190-226
 10. ვეფხისტყაოსნის სრული რედაქცია და მისი ახალი რუსული თარგმანი // ვეფხისტყაოსანი, კრიტიკული ტექსტი და რუსული თარგმანი არჩილ ხალვაშისა, რ. ხალვაშის გამოცემა, გამ. „ქართული წიგნი“, თბ., 2015, გვ. 24-40
 11. «Витязь в тигровой шкуре» и его новый русский перевод //  ვეფხისტყაოსანი, კრიტიკული ტექსტი და რუსული თარგმანი არჩილ ხალვაშისა, რ. ხალვაშის გამოცემა, გამ. „ქართული წიგნი“, თბ., 2015, გვ. 7-23
 12. უნიკალური ფოლკლორკული ჩანაწერი მურღულის ხეობიდან (ფილოლოგიური ანალიზი) // ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, ბათუმი, 2014, გვ. 69-84
 13. „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი (ინტერტექსტური ანალიზი) // საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-2“, ბსუ, გვ. 120-125
 14. სვეტი-ცხოვლის სასწაული // რელიგიის ისტორიის საკითხები, II, თბ., 2013, გვ. 90-99.
 15. „ვეფხისტყაოსნის“ გავლენის შიში „დავითიანში“ // ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის „ფილოლოგიური მაცნე“, I, 2013, გვ. 4-19
 16. ანდრია მოციქულის ქადაგება თეიმურაზ ბატონიშვილის „ივერიის ისტორიაში“ // კრებული „მუშაკი სულიერისა ვენახისაჲ“, ეძღვნება მიხეილ ქავთარიას 80 წლის იუბილეს, თბ., 2012, გვ. 283-291
 17. ბათუმი ანდრია მოციქულის მისიონერულ მარშრუტში // ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა, II, ბათუმი, 2012,  გვ. 298-301
 18. ანდრია პირველწოდებული საქართველოში, ბათუმი, 2011 – 168 გვერდი
 19. გალობანი მწვალებელთა შეჩუენებისანი // ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, II, ბათუმი, 2011, გვ. 269-273
 20. გალობანი ანჩის ხატისანი // ჩვენი სულიერების ბალავერი, სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, II, თბ., 2010, გვ. 101-107 
 21. წმ. ანდრია პირველწოდებული - ქრისტეს პირველმქადაგებელი საქართველოში // ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმის მაცნე, ტ. III, ბათუმი, 2010,  გვ. 43-49
 22. სპარსული გავლენა და გავლენის შიში „ვეფხისტყაოსანში“ // ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, II, ბათუმი, 2010, გვ. 55-61
 23. ანდრია მოციქულის მისიონერული მოგზაურობები შავიზღვისპირეთსა და საქართველოში // ჟურნ. „სემიოტიკა“, 8, 2010, გვ. 247-254
 24. „ლურჯა ცხენების“ ინტერტექსტი // ჟურნ. „სემიოტიკა“, 7, 2010, გვ. 129–140.
 25. ას-ოთხი ესე წელი და წილი ანბანისა // რელიგიის ისტორიის საკითხები, I, თბ.,  2010, გვ., 79-90
 26. „რკონის სიგელის“ ტექსტის დაზუსტებისთვის (სატორნილოს, კარპოკრატი) // „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 2“, ტ. II, თბ., 2009, გვ. 931–936
 27. ანდრია პირველწოდებულის ქადაგება საქართველოში (ძველი ქართული ლიტერატურული წყაროებისა და „ახალი ქართლის ცხოვრების მიხედვით) // გონიო–აფსაროსის არქეოლოგიურ–არქიტექტურული მუზეუმ–ნაკრძალის შრომების კრებული „გონიო–აფსაროსი“, 2009, VIII, გამომც. „ბსუ“, 2009
 28. „აბოს წამების“ ინტერტექსტი // ბსუ შრომები (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია), XIII,  ბათუმი, 2009, გვ. 219-230 
 29. მესხური გადმოცემა აწყურის ღვთისმშობელზე და მისი ლიტერატურული ვარიანტი „ახალ ქართლის ცხოვრებაში“ // კრებული „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, გამომცემლობა „ბსუ“, ბათუმი, 2009, გვ. 97-102
 30. „ქებაი და დიდებაი ქართულისა ენისაი“ // ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული, VI, ბათუმი, 2009,  გვ. 93-100
 31. წმ. ანდრია პირველწოდებულის მისიონერული მოგზაურობების მარშრუტი // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა“ (მასალები), გამომცემლობა „სეზანი“, თბილისი, 2009
 32. ცამეტი ასურელი მამის ჰაგიოგრაფიული ციკლი (VII-XVIII სს.) // სამეცნიერო კონფერენცია „წმიდა ანდრია პირველწოდებულის გზით“ (მასალები), გამომცემლობა „სეზანი“, თბილისი, 2008
 33. „მოთხრობაჲ საწყალობელისა ფილასოფოსისა ორიგენისი“ // გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, 2008, №1, გამომცემლობა „ინტელექტი“, 2008
 34. ტბელ აბუსერისძე – იოანე შავთელის, არსენ ბულმაისიმისძისა და საბა სვინგელოსის თანამოღვაწე // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“ (მასალები), გამომცემლობა „სეზანი“, თბილისი, 2008
 35. წმ. ტბელ აბუსერისძე, გამომცემლ. „ბლექ სი კოლორი“, 2007 (16 გვერდი)
 36. ერთი ლიტერატურული ინტერტექსტის კვალდაკვალ (ეფრემ მცირე, ტბელ აბუსერისძე და იაკობ შემოქმედელი) // ბსუ შრომები (ფილოლოგიური მეცნიერებანი), 2007, X, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2007, გვ. 157-161
 37. იმერხეული ფოლკლორი (სოფელი ბაზგირეთი) // სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს კვლევითი ცენტრის „კრებული“, 2007, V, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2007, გვ. 308-313
 38. „შუშანიკის წამება“ // „ლიტერატურული აჭარა“, 2007, №1, ს.ს. „გამომცემლობა აჭარა“, ბათუმი, 2007
 39. ტბელ აბუსერისძე - რუსთველის უმცროსი თანამედროვე // რუსთველოლოგია, 2005–2006, IV, გამომც. „ზეკარი“, 2006
 40. წმ. ტბელ აბუსერისძის ცხოვრება და ღვაწლი, გამომც. „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2006 (46 გვ.)

სტატიები ენციკლოპედიისათვის – „საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია“:

1. „აბუსერისძენი“ – ტ. 1, თბ., 2015, გვ. 31-34; 
2. „ანჩის ხატი“  – ტ. 1, თბ., 2015, გვ. 252-255 (თანაავტორი); 
3. „ბულმაისიმისძე არსენ“;  „საბა სვინგელოზი“, „ტბელ აბუსერისძე“ (გადაცემულია დასაბეჭდად);

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საერთაშორისო და ადგილობრივი ფორუმების ხელმძღვანელობა, ორგანიზატორობა  
 1. ბათუმის მეშვიდე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ (2018 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 2. ბათუმის მეექვსე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ (2017 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 3. საერთაშორისო კოოპერაციული პროექტი „სადოქტორო პროგრამის მომზადება დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში“ (2017 წ.), პროექტის რეგიონული კოორდინატორი
 4. ბათუმის მეხუთე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ (2016 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 5. ბათუმის მეოთხე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ (2015 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 6. ბათუმის მესამე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“  (2014 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 7. ბათუმის მეორე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“ (2013 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 8. ბათუმის პირველი საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“ (2012 წ.). პროექტის ხელმძღვანელი.
 9. სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2010 (კონფერენციის თანაორგანიზატორი).
 10. „დიდაჭარობა“ – საერთაშორისო კონფერენცია (2008), სხალთის ეპარქია. კონფერენციის თანაორგანიზატორი.
 11. ილია ჭავჭავაძის ცხოვრება და შემოქმედება – რექსპუბლიკური კონფერენცია, ბსუ, 2007 (კონფერენციის ორგანიზატორი).
საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის მანძილზე)
 1. „ვეფხისტყაოსნის“ ახალი რუსული თარგმანი // შოთა რუსთაველის 850 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმი (დუზჯეს უნივერსიტეტი, თურქეთი), 2017.12-14.V.
 2. „გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება“ (ტექსტოლოგიური ანალიზი) // IV საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, თბილისი (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი), 2016.21-24.IX.
 3. უდაბნოთა ქალაქმყოფელები // სემიოტიკის VII საერთაშორისო კონფერენცია „ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა“, ბათუმი (ბსუ, ილიაუნი), 2016.21-23.X.
 4. ხანთუშეთი და ხანთუშიძეები // XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. 23-24.X.2015, ბსუ
 5. „ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი (ინტერტექსტური ანალიზი) // საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-2“, ბსუ, 2014.24-25.X
 6. რას გულისხმობს იოანე-ზოსიმეს „საწამებელად“ // საერთაშორისო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია საქართველოში-4“, თბილისი-ბათუმი-კაპადოკია, 2013.24-30.IX
 7. „სასწაული“ და „საოცრება“ // I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, 2010.14–16.V
 8. „გალობანი ანჩის ხატისანი“ (ინტერტექსტური ანალიზი) // საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“, 2010.5-8.X
 9. ანდრია მოციქულის მისიონერული მოგზაურობები შავიზღვისპირეთსა და საქართველოში // სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, 2010. 15-16.X
 10. ბათუმი წმ. ანდრია პირველწოდებულის ქადაგების მარშრუტში // საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი, წაბსული და თანამედროვეობა“, 2010.30-31.X
 11. წმ. ანდრია პირველწოდებული საქართველოში // საქ. მეცნ. აკად. წევრ–კორესპონ-დენტის დავით ხახუტაიშვილის 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, 2009, 20–21.II;
 12. წმ. ანდრია პირველწოდებულის მისიონერული მოგზაურობების მარშრუტი // საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, 2009,V;
 13. სპასული გავლენის შიში „ვეფხისტყაოსანში“ // საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში", 2009, 29–30.V;
 14. წმ. გიორგის სასწაულები ძველ ქართულ ლიტერატურაში // საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 3“, 2009. 10-14.X;
 15. წმ. ანდრია პირველწოდებულის მისონერული მოგზაურობები საქართველოში // საერთაშორისო სიმპოზიუმი “ქართული ხელნაწერი - 1”, 2009.19–25.X.
 16. ასურელ მამათა ჰაგიოგრაფიული ციკლი (VII-XVIII სს.) // საერთაშორისო კონფერენცია „ტბელობა“, 2008, XI;
 17. „მოთხრობაჲ საწყალობელისა ფილასოფოსისა ორიგენისი“ (ტექსტის ატრიბუციისთვის) // საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 2“, 2007. 26-28.X; 
 18. „გალობანი მწვალებელთა შეჩუენებისანი“ (ინტერტექსტური ანალიზი) // საერთაშორისო სიმპოზიუმი „ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი“, 2006, 22–24.IX
 
საერთაშორისო ფორუმებზე წაკითხული საჯარო ლექციები
 1. შოთა რუსთაველი და მისი „ვეფხისტყაოსანი“ // ტრაპიზონის მეორე საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი (ტრაპიზონი, თურქეთი), 2017.25.IV
 2. ქართული ლიტერატურა // ტრაპიზონის პირველი საერთაშორისო ლიტერატურული ფესტივალი  (ტრაპიზონი, თურქეთი), 2014.24.X
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. საერთაშორისო კოოპერაციული პროექტი „სადოქტორო პროგრამის მომზადება დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში“, Volkswagen-Stiftung-ის დაფინანსებით (2017 წ.), რომელშიც მონაწილეობენ ფრანკფურტის გოეთეს სახ. უნივერსიტეტი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პოზიცია პროექტში: რეგიონალური კოორდინატორი.
2. ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივი (DigiArchive) - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტი (2016-2019 წწ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
3. ტაო - (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა) - (შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი - საგრანტო ხელშეკრულება N 217796) 2016–2018 წ., პოზიცია პროექტში: მეცნიერ-მუშაკი.
4. ბათუმის მეხუთე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გრანტი (2016 წ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
5. ბათუმის მეოთხე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „დიგიტალური ჰუმანიტარია, ენისა და კულტურის ელექტრონული დოკუნეტირება“ - აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს გრანტი (2015 წ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
6. ბათუმის მესამე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“ - Volkswagen-Stiftung-ისა და  შოთა რუსთაველი ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით (2014 წ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
7. ბათუმის მეორე საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „კორპუსლინგვისტიკა და ქართველოლოგიის სპეციალური პრობლემები“ - Volkswagen-Stiftung-ის დაფინანსებით (2013 წ.). პოზიცია პროექტში: პროექტის ხელმძღვანელი.
8. კლარჯეთი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საგრანტო პროექტი (2013-2015 წწ.). პოზიცია პროექტში: მეცნიერ-მუშაკი.
9. ქართული ენის ეროვნული კორპუსი (GNC) - Volkswagen-Stiftung-ის დაფინანსებით (2013-2014 წწ.). პოზიცია პროექტში: გაზეთ „სამუსლიმანო საქართველოს“ (1919-1920 წწ.) დიგიტალიზაცია-ვერიფიკაციის ჯგუფის ხელმძღვანელი.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • სწავლისა და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტრენინგი, რსუ, 2009
 • ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 წლები, პროექტის ხელმძღვანელი
 • ტრენინგი: „სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი. 3-5/07/2017
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (საშუალოდ), გერმანული (საშუალოდ),რუსული(კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
1. საოფისე კომპიუტერული პროგრამები: Microsoft Word,  Microsoft excel, Power point, Internet Explorer... 
2. დიგიტალური დოკუმენტირებისა და არქივირების კომპუტერული პროგრამები და ტექნოლოგიური ინსტრუმენტები: Zotero, ELAN, XML (TEI)
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა