ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფილოსოფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ირმა ბაგრატიონი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 14.11.1972.
მისამართი: ბათუმი, გრიბოედოვი/პუშკინის ქუჩა 162, ბინა №187.
ელ-ფოსტა: irma.bagrationi@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 599 947 665
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ისტორია, ქართული ენა და ლიტერატურა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: მიმართულებათაშორისო (ფილოსოფია)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ესთეტიკა, გამოყენებითი ეთიკა, ხელოვნების ფილოსოფია, განათლების ფილოსოფია.

სამუშაო გამოცდილება:

19.09.2017-დან - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­ნ­ი­­ე­რებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის დე­პა­რ­­ტამენტის ასისტენტ პროფესორი ფილოსოფიის მიმართულებით;

2014-2017 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­ნ­ი­­ე­რებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის დე­პა­რ­­ტამენტის ასისტენტ პროფესორი ეთიკის, ესთეტიკისა და რელიგიათმცოდნეობის მიმართულებით;

2010-2014 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეც­ნ­ი­­ე­რებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის დე­პა­რ­­ტამენტის ასისტენტ პროფესორი ფილოსოფიის მიმართულებით;

2000–2009 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა და სამართალმცოდნეობის და განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტების უფროსი მასწავლებელი;

2007–2012 – ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის გაერთიანებული ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი სამართლის ფილოსოფიის მიმართულებით;

2007-2012 - ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეც­ნიერებათა ფაკულტეტის მიწვეული ასისტენტ პროფესორი სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულებით.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1. „კონსტანტინე კაპანელის ფილოსოფია“ - მონოგრაფია [მესამე შესწორებული გამოცემა], გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთ­ა­ველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ISBN 978-9941-462-77-1, 377 გვერდი: ნაშრომი ქართულ ენაზე - გვ. 3-283; მოკლე შინაარსი ინგლისურ ენაზე - გვ. 284-333, მოკლე შინაარსი რუსულ ენაზე - გვ. 334-369, ლიტერატურის სია - გვ. 370-377, ბათუმი,  2018.

გამოცემა: https://bsu.edu.ge/sub-20/books/1/index.html

https://www.bsu.edu.ge/sub-15/page/10644/index.html

ჯილდო: http://bsu.edu.ge/main/page/2960/index.html

2. For the Issues of the World-View Online Foreign Language Learning  (In English), Proceedings: “SGEM 2018 – 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and  Arts” - მე-5 საერ­თ­ა­შორისო მულტიდის­ცი­პ­ლინარული - სო­ც­ი­ა­­ლურ & ჰუმანიტარულ მეცნი­ერე­ბათა სამეცნიერო კონფერენციის - "SGEM 2018“-ის მასალები,  Organized by SGEM - Social & Geo-Sciences International Scientific Multidisciplinary Con­fe­re­nces, 8 pages, Published by „SGEM Vienna Publisher & Partners - TASCHEN & CAMBRIDGE Scholars“, ISSN 2367-5659, Austria, Vienna, October, 2018. Impact Factor of the Collection: Web of Science - Thomson Reuters - ISI Web of Knowledge, ELSEVIER Products – Mendeley, Scopus, EBSCO, RSCI, Google Scholar & etc.

https://www.sgemsocial.org/index.php/call-for-papers/impact-factor 

https://sgemsocial.org/index.php/dates-deadlines/plenary-programme

 https://sgemsocial.org/documents/programme/_Publish_Programme_PUBLISH.pdf

3. Issue of Student Distance Communication and Collaboration (For Foreign Language Teaching) (In English),  Co-author: Ibraim  Didmanidze,  The American Scholarly Journal “Cross-Cultural Studies“: Education and Science (CCS&ES) [Moderated and Refereed], Volume 3, Issue I,  Publisher: Beyer Thomas Robert, Published by “Middlebury College”, Mid­dle­bury, Vermont, USA, ISSN: 2470-1262, DOI: 10.24411/2470-1262-2018-10003, pp. 21-29, 2018.

http://sites.middlebury.edu/ccses/

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=irma+bagrationi&oq=ir

https://cyberleninka.ru/article/n/the-issue-of-student-distance-communication-and-collaboration-for-foreign-language-teaching

4. Konstantine Kapaneli’s Philosophical and Aesthetical Conceptions (In English), ამერიკული სამეცნიერო ჟურნალი „კულტურათშორისი კვლევები: განათლება და მეცნიერება“ [რეფერირებადი და რეცენზირებადი], ტომი მე-2, გამოცემა II – The American Scholarly Journal “Cross-Cultural Studies“: Education and Science (CCS&ES) [Moderated and Refereed], Volume 2, Issue II, June 2017, Publisher: Beyer Thomas Robert, „მიდლბერის უნივერსიტეტი“, მიდლბერი, ვერმონტის შტატი, აშშ - Middlebury College, Vermont, USA, ISSN: 2470-1262,  გვ. 6-19.

http://sites.middlebury.edu/ccses/vol-2-issue-ii/

http://sites.middlebury.edu/ccses/files/2017/07/CSSESII212017.pdf

https://scholar.google.com/scholar?q=ISSN-2470-1262&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5

5. The World-View Principles of Foreign Student Distance Communication for English Teaching (In English), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, პრეშოვის უნივერსიტეტის (სლოვაკეთი), ბოლონიის უნივერსიტეტის (იტალია), კიოტო-სანგიოს უნივერსიტეტის (იაპონია) და მიდლბერის ინსტიტუტის (აშშ, ვერმონტი) მიერ ორგანიზებული IX საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ფორუმის - „გეო-კულტურული სივრცე: სმარტ-ტექნოლოგიები განათლებასა და სოციუმში“ მასალები: გამომცემლობები „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი” და „Limush Printing House”, ISBN 978-9939-64-275-8, გვ. 248-254, Batumi & Yerevan, 2017.

https://forum2017.bsu.edu.ge/index.php?lang=en

https://forum2017.bsu.edu.ge/forum_2017_proceedings.pdf

 6. The Axiological Estimation of the Global Economic Problems According to Christian Worldviews (In English) // მსოფლიო ეკონომიკური პრობლემების აქსიოლოგიური შეფასება ქრისტიანული მსოფლმხედველობის მიხედვით (ინგლისურ ენაზე), ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის და ქუთაისის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული IX საერთაშორისო კონფერენციის  "ქრისტიანობა და ეკონომიკა - 2016" მასალები, თბილისი-ქუთაისი, 2016, გვ. 144-157.

http://www.nplg.gov.ge/print.php?type=blog&id=276

7. For the Philosophical Understanding of the National Symbols of “Georgian Christianity” (In English), ”ქართული ქრისტიანობის” ეროვნული ნიშნების ფილოსოფიური გააზრებისთვის (ინგლისურ ენაზე), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრისა და ნიკო ბერძე­ნი­შ­ვი­ლის  ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციისჩვენი სულიერების ბალავარი VIII მასალები, თბილისი, ”უნივერსალი”, ISSN 1987-5916, 2016, გვ. 36-43.

https://www.bsu.edu.ge/sub-16/page/8079/index.html

8. On the Issue of the Religion as a Social System (In English) / რელიგიის როგორც სოციალური სისტემის საკითხი (ინგლისურ ენაზე), Proceedings: Interdisciplinary International Sci­e­nti­fic Conference “Modern Tendencies of Forming the Global Community” (In English), Orga­ni­z­ed by Center for Strategic Research and Integration with International Community, Anthim Iverianul Scientific Research Center for Philosophy and Theology and Institute of Philo­so­phy of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Batumi, July 30-31, 2016.

http://planetaryproject.com/upload/MTFGC.pdf

9. ორგანოთა ტრანსპლანტაციის ეთიკურ-სამართლებრივი ასპექტების მსოფლმხედვე­ლ­ობრივი გააზრება, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე­რე­ნციის - „გზა ევროინტეგ­რაც­ი­ისაკენ“ შრომათა კრებული, თბილისი, გამომცემლობა „მერიდიანი“, ISBN 978-9941-441-37-0, 2014, გვ.187-192.

http://stat.ge/gttu/ge/sametsniero-kvlevebi/kvleviti-tsentrebi/publikatsiebi/saertashoriso-sametsniero-konferentsiis-shromata-krebuli/gza-evrointegratsiisaken-2014

http://stat.ge/gttu/files/Sametsniero_Conferencia/KONFERENCIA%202014.pdf

10. On Aesthetic Understanding of Willem De Kooning’s American Abstract Expressionist Painting (In English), აწსუ ამერიკის შესწავლის ცენტრისა და ჯონ დოს პასოსის საქართველოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ამერიკის­მ­ცო­დ­ნე­ობის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, „აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა“,  ISSN 1512-2379, 2014, გვ. 23-37.

http://opacqutaisi.gela.org.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=49273

11. ბიზან­ტი­ური ქრისტიანული ხელოვნების რელიგიურ-მსოფლმხედველობრივი გააზრ­ე­ბის საკ­ი­­თხის­ათ­ვის (ინგლისურ ენაზე), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელ­მწ­ი­ფო უნივერსიტეტთან არსე-ბ­ული ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრისა და ნიკო ბერძე­ნი­შ­ვი­ლის ინსტ­იტ­უტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფ­ილ­ების მიერ ორ­გა­ნიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის _ “ჩვენი სულიერების ბალავარი” VI  - მასალები, თბილისი, ”უნი­ვე­რსალი”, ISSN 1987-5916, 2014, გვ. 374-386.

    https://bsu.edu.ge/main/page/602/index.html

12. ”ბერძნული განათლების კულტუროლოგიური ასპექტების  საკითხისათვის ბათუმის ისტორიიდან”, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის  განყოფილების მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - ”ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა” III, მასალები, ბათუმი, ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ISSN 1987-8745, UDC (უაკ) 94 (479.223-25)+94(479.223) (063) ბ-179, 2013, გვ. 254-257.

14. ”ესთეტიკური კატეგორიის არსი კონსტანტინე კაპანელის ფილოსოფიაში” (რუსულ ენაზე), სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და შოთა რუსთა­ვე­ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ”ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი”, კრებული VIII, თბილისი, ”უნივერსალი”, ISSN 1512-3162, 2012, გვ. 249-254.

14. “For the Issue of Ethical Aspects of Activity of the Specialist of Service of Marketing” (In English)/”მარკეტინგული მომსახურების სპეციალისტის საქმიანობის ეთიკური ასპექტები” (ინგლისურ ენაზე), თანაავტორი დავით როინიშვილი, პროექტის - ”მსოფლიო ჩემპიონატი, კონტინენტალური, ეროვნული და რეგიონალური პირველობა სამეცნიერო ანალიტიკაში”/«World Championship, Continental, National and Regional Research Analytics Championships» ფარგლებში უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების საერთაშორისო აკადემიის (the International Academy of Science and Higher Education (London) და სრულიად უკრა­ი­ნ­ის აკადემიური კავშირის (All-Ukrainian Academic Union (Kiev) მიერ ორგანიზებული ერთობლივი მე-14 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის: ”ფსიქოლოგიისა და პედაგოგიკის განვითარების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტენდენციები”/"Actual problems and modern trends of development of psychology and pedagogics", მასალების კრებული, ოდესა, 2012, გამომცემლობა ”ინ-პრესი”/”InPress”, ISBN 978-966-2621-11-2, UDC 159.9.01-043.86+37.012-043.86(062), LBC 88.01я43+74.01я43, გვ. 206-208.

http://gisap.eu/node/1417     https://elibrary.ru/item.asp?id=22701134

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=nu_Kma0AAAAJ

15. ”For the Issue of Preparation of Specialists In the High Legal Establishments of Education” (ინგლისურ ენაზე), თანაავტორი კობა ჯაბუა, ”159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness” პროექტის ფარგლებში მოლ­დოვეთის რეს­პუ­ბლიკის განათლების სამინისტროსა და ალეკუ რუსოს სახელობის ბელცის სახე­­ლმწიფო უნივერსიტეტის (მოლდოვეთი) ეკონომიკური ფაკუ­ლტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის (დისტანციური მონა­წილეობით) – “Integration Specialist with Higher Education to the Labor Market: National and International Aspects” მასალები, ბელცი, ”ბელცის უნივერსიტეტის გამომცემლობა” / ”Presa universitară bălţeană”, ISBN 978-9975-50-069-2, CZU 331.5:378(082) I-58, 2012, გვ. 118-120.   

http://www.calameo.com/books/001138217cce85de5a4ae

http://ru.calameo.com/read/001138217cce85de5a4ae

16. ”კონსტანტინე კაპანელის ხელოვნების ფილოსოფიის ორგანოტროპული გააზრების საკითხისათვის” / “On the Issue of the Organotropic Understanding of the Philosophy of Art of Konstantine Kapaneli” (ინგლისურ ენაზე), ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრის მიერ ორგანიზებული VI საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები, თბილისი, საგამომცემლო ჯგუფი ”ქართველოლოგი”, ISBN-13 978-99940-891-5-4, EAN 978-9994089154, 14-18 ნოემბერი, 2011, გვ. 122-125.      

http://www.kartvfund.org.ge/upload/file/მეექვსე%20საერთაშორისო%20ქართველოლოგიური%20სიმპოზიუმი.pdf 

17. “For the Issue of Regulation of Legal Education In Process of Development of the Tourism Business” // ”იურიდიული განათლების რეგულირების საკითხი­ ტური­ზ­მის ბიზნესის განვითარების პროცესში” (ინგლისურ ენაზე), საქართ­ვე­ლოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, გორის სასწავლო უნი­ვე­რ­სი­ტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნი­ვე­რ­სი­ტეტის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, შოთა რუსთ­ა­ვე­ლის სახელმწიფო უნივე­რ­სი­ტეტის, იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერ­სი­ტე­ტის, სოხუმის სახელმწიფო უნივ­ერ­სი­ტე­ტის, საქართველოს უნივერსიტეტისა და ბერდიანსკის სახელმწიფო პედაგოგიკური უნი­ვერ­სი­ტე­ტის მიერ ორგანი­ზე­ბუ­ლი მეოთხე ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - ”ახალი ტრენდები განათლებაში: კვლევა და განვითარება”, მასალები, თბილისი,  ”უნი­ვე­რ­სა­ლი”,  ISBN 978-9941-17-474-2, 2011, გვ. 208-211.

http://www.academia.edu/5589544/Universalism_of_science._Conference_paper._In_New_Trends_in_Education._Research_and_Development._Tbilisi_2011

18. ”On Interrelation of Social Reality and Medical Ethics / ”სოციალური რეალობისა და სამედიცინო ეთიკის ურთიერთმიმართების შესახებ” (ინგლისურ ენაზე), თურქე­თ­ის  ონდოკუზ მაიის უნივერსიტეტის / Ondokuz Mayis University-ს სამედიცინო ფაკულტეტის, სამეცნიერო-კვლევითი კლუბისა და კულტურის ცენტრის მიერ ორგანიზებული მედიკოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონ­გრ­ეს­ის - IMESCON-ის მასალები - congress book, სამსუნი, ონდოკუზ მაიის უნივერსიტეტის გამომცემლობა / Ondokuz Mayis University Press, გვ. 15-19, 2011.

http://www.imescon.org/2011/eng/bilimsel_program.html

 https://www.youtube.com/watch?v=Y1pIjn6Pxfs  

19. “On the Scientific-Legal Fundamentals of Philosophy of Management of Business (ინგლისურ ენაზე),  თანაავტორი კობა ჯაბუა, პროექტის «World Championship, Continental, National and Regional Research Analytics Championships» ფარგლებში დიდი ბრიტა­ნე­თის უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების საერთაშორისო აკა­დე­მი­ის (the International Academy of Science and Higher Education (IASHE, London) და სრულიად უკრაინის აკადემიური კავშირის (All-Ukrainian Academic Union (Kiev) მიერ ორგანი­ზე­ბული ერთო­ბ­ლივი მე-12 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფე­რე­ნ­ცი­ის - «Key Instruments of Human Co-Existence Organisation: Economics and Law» მასალები, ოდესა, გამომცემლობა ”ინ-პრესი”, “InPress”, ISBN 978-966-2621-08-2, UDC 330.1(062), LBC 65.01я43 K524, 2011, გვ. 161-163.

http://gisap.eu/node/1187

20. ”For the Issue of the Modern Information Technologies in Law-Enforcement Activity”/ ”თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების საკითხისათვის სამართალდამცავი საქმიანობის სფეროში”  (ინგლისურ ენაზე), თანაავტორი კობა ჯაბუა, საქართველოს ტექნიკური უნი­ვე­რსიტეტის, ბერ­ლი­ნის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის, კიე­ვ­ის ტექნიკური უნივერსიტეტის,  ერლანგენ-ნიურნბერგის უნივერსიტეტის, ბირთვულ გამო­კვ­ლე­ვათა ეროვნული უნივერ­სი­ტეტის (რუსეთი), მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ევროპული აკადე­მი­ი­სა (EASA-ავსტრია) და სტუ იუნესკოს კათედრა ”ინფორმაციული საზოგადოების” მიერ ორგ­ან­იზ­ებ­ული საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის - ”მართ­ვის ავტომატიზებული სის­ტ­ე­მები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექ­ნო­ლოგიები” მასალები - სამ­ე­ც­ნიერო შრომები - TRANSACTIONS // AUTOMATED CONTROL SYSTEMS, №1 (10), თბილისი, საგამომცემლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ISSN 1512-3979, 2011, გვ. 392-396.

http://gtu.ge/Journals/mas/Referat/2011%281-10%29/392-396.pdf

21. ”For the Issue of the Pedagogical and Educational Preparation of Specialists of Sphere of Tourism” / ”ტურიზმის სფეროს სპეციალისტთა პედაგოგი­კურ-საგანმა­ნა­თ­­ლე­ბლო მომზადების საკითხისა­თ­ვ­ი­ს” (ინგლისურ ენაზე), შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულ­ტე­ტი­სა და აჭარის არ ტუ­რიზ­მისა და კურორტების დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული II საერ­თა­შო­რი­სო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ მასალები, თბილისი, ”უნივერსალი”, ISBN 978-9941-17-315-8, 2011, გვ. 710-718. 

22. ”For the Issue of Management of Industrial Firm: Social and Economic Aspects / ”სამრეწველო ფირმის მენეჯმენტის საკითხისათვის: სოციალური და ეკონო­მი­კური ასპექტები” (ინგლისურ ენაზე), თა­ნა­ავ­ტორი რეზო მანველიძე, პროექტის - «World Championship, Continental, National and Regional Research Analytics Championships» ფარგლებში უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების საერთაშორისო აკადემიის (the International Academy of Science and Higher Education (IASHE, London, UK) და სრულიად უკრაინის აკადემიური კავშირის (All-Ukrainian Academic Union (Kiev) მიერ ორგანიზებული ერთობლივი მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის: "Time and Space - Coordinate System of Human Development"  (კიევი-ლონდონი, 2011 წელი, 25 აგვისტო - 1 სექტემბერი) მასალების კრებული, ოდესა, გამომცემლობა ”InPress”, ISBN 978-966-2621-05-1, UDC 115.4:316.32.071(063), LBC 60.021я43 П828, გვ. 104-107.

http://gisap.eu/node/795

23.”სოციოკულტურული გარემოს ორგანოტროპული თავისებურებანი კონს­ტან­ტი­ნე კაპანელის ფილოსოფიაში”, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივე­რ­სი­ტე­ტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფა­კუ­ლტეტის, გრიგოლ რობაქიძის სახე­ლო­ბის უნივერსიტეტის ბიზნესის საერთაშორისო სკოლის და კავკასიის შვეი­ცა­რი­ული აკადემიური ქსელის მიერ ორგ­ანი­ზე­ბული საერთაშორისო სამეცნიერო კონ­ფე­რე­ნ­ციის - ”საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო” მასალები, თბილისი, „უნი­ვე­რ­სალი“, ISBN 978-9941-17-226-7, 2011, გვ. 3-14.

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3Aბაგრატიონი+ირმა

24. “For the Issue of the Cognitive Methods of English Teaching in Distance Education” - ”დისტანციურ განათლებაში ინგლისური ენის სწავლების შემეცნებითი მეთოდების საკითხისათვის” (ინგლისურ ენაზე), კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოსა და იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელ­მწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგ­ანი­ზე­ბული პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონ­ფე­რე­ნ­ციის - ”კულტურათშორისი დიალოგები” შრომები, თელავი, ”მერიდიანი”,  ISSN 2233-3401 EAN 9772233340000 , 2011, გვ. 27-34.

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3Aბაგრატიონი+ირმა

25. კულტურის ფილოსოფიის პრობლემები კონსტანტინე კაპანელისა და ოსვალდ შპენგლერის კონცეფციებში, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის  ხელოვნების თეო­რი­ისა და ისტორიის დეპარტა­მე­ნ­ტის სამეცნიერო შრომების კრებული ხე­ლო­­­ნებათ­მცოდ­ნე­­ბითი ეტიუდები”, ტომი III, თბილისი, “უნი­ვე­რ­სა­ლი”, ISSN 1987-5851, 2011, გვ. 16-21 & 238-239.

26. “თეატრალური სინთეზის ხელოვნება როგორც მუსიკალური ვიდეოპროექტის ესთეტიკური გააზრების არქეტიპი”, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის ხელოვნების თეო­რი­ისა და ისტორიის დეპარტა­მე­ნ­ტის სამეცნიერო შრომების კრებული ხე­ლო­­­ნებათ­მცოდ­ნე­­ბითი ეტიუდები”, ტომი IV, ბათუმი, “ხელოვნების უნივერსიტეტი”, ISSN 1987-5851, 2011, გვ. 141-146 & 168.

27. "К вопросу о взаимоотношении эстетики фольклора и литературы в Северо­кавказском художественном мышлении (на русском языке), საქართ­ვე­ლოს მეცნიერებათა ერო­ვ­ნული აკ­ა­დ­ემიის “კავკასიის ქვეყ­ნე­­ბ­თან სამე­ც­ნიერო თანა­მ­შრომლობის კომისიის”, “კავკასიის ფონ­დ­ის”, სა­ქა­რთველოს ერო­ვ­ნუ­ლი მუ­ზ­ე­­უ­მის არქეოლოგიის ცენტრის, დავით ბაა­ზო­ვის საქარ­თ­ვე­ლოს ებ­რა­ელთა ის­­ტო­­რიის მუზეუმის, საქართველოს ტექ­ნი­­კუ­რი უნივერსიტეტის თეო­ლო­გი­ის სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორგა­ნი­ზე­ბუ­ლი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - «Архео­ло­гия, этнология, фоль­кло­ри­с­­тика Кавказа» (на русском языке) მო­ხ­სე­ნე­ბათა კრებული, თბილისი, ”მერიდიანი”, ISSN 2233-3371, EAN 9772233337000, 2011, გვ. 620-622.

28. ”ფრიდრიხ ნიცშესა და კონსტანტინე კაპანელის ფილოსოფიური შეხედულებანი (რუსულ ენაზე), თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეფერ­ი­რებადი და რე­ცე­ნზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ”მეცნიერება და ცხოვრება”, №1 (3), თბი­ლი­სი, გამომცემლობა ”თობალისი”, უაკ (UDC) 001.1+001.5[(051.2)] მ-621, EAN  977198793700, 2011, გვ. 142-145. 

     http://tbuniver.edu.ge/uploads/files/45232.pdf

29. ”The Issue of the Benefit of The Bologna Process for Georgia” (In English), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლე­­ვების ინსტი­ტუ­ტის, საფრანგეთის ბანსკა ბისტრიცას უნივერსიტეტის, პოლ-ჟან მონე­/ორადეა-დებრეცენის ”ევრორეგიონალური სწავლების ცენტრის”, რემსის ევროპული და საერ­თაშორისო სწავლების ინსტიტუტის, რემს-შამპან-არდენის უნივერსიტეტის კვლევების ცენტრის „საე­რთაშორისო მოძრაობები და მმართველობა“, პედაგო­გი­კური სწავლების საერთაშორისო ცენ­ტ­რის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - “Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policy“ (In English) მასალები,  ბრიუსელი, გამომცემლობა “Bruylant”, ISBN 978-2-8027-3492-5, EAN 9782802734925, 2011, გვ. 51-61 & 377.                                                            http://www.lextenso-edition.fr/ouvrages/document/2336465      http://www.lgdj.fr/imgcouv/978/280/273/9782802734925_zoom.jpg

30. ”კონსტანტინე კაპანელი მხატვრული შემოქმედების შესახებ დასიცო­ცხლის ფილოსოფია (ინგლისურ ენაზე), თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეფერ­ი­რებადი და რე­ცე­ნზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ”მეცნიერება და ცხოვრება”, №2, თბი­ლი­სი, გამომცემლობა ”თობალისი”, უაკ( UDC) 001.1+001.5[(051.2)] მ-621, EAN  977198793700, 2010, გვ. 155-159. 

      http://www.nplg.gov.ge/ec/en/jmat/browse.html?pft=biblio&from=65729 http://tbuniver.edu.ge/uploads/files/45232.pdf

      http://tbuniver.edu.ge/uploads/files/966833.pdf

31. “К вопросу об информационного потенциала слова в технологии когнитивного моделирования языка” / „სიტყვის საინფორმაციო პოტენ­ცია­ლის საკითხისათვის ენის კოგნიტური მოდელირების ტექნოლოგიაში” (რუსულ ენაზე), საქართ­ვე­ლოს ტექნიკური უნივერ­სი­ტე­ტის მიერ ორგანიზებული საერ­თა­შო­რისო კონფერენციის “ვერბა­ლუ­რი კომუნიკაციური ტექნოლოგიები - 2” მასალები, ნაწილი I,  თბილისი, საგა­მო­მ­ცე­მლო სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ISBN 978-9941-14-850-7, 2010, გვ. 192-197.

32. „ეთნოპედაგოგიკური პრობლემების ფილოსოფიური ანალიზი“, ბათუმის შოთა რუსთა­ვე­ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები (განათლების ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა), XVI, ბა­­თუ­მი, ”შოთა რუს­თა­ველის სახელმწიფო უნივერსი­ტე­ტი”, ISSN 1987-5282, 2010, გვ. 17-23.

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3A1%3Aბაგრატიონი+ირმა

33. “Этико-эстетические концепты Северокавказского фольклора” (на русском языке), საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკა­დემიის “კავკ­ა­სი­ის ქვეყ­ნე­ბ­თან სამე­ც­ნიერო თანამშრომლობის კომისიის”, “კავკასიის ფო­ნ­დის”, საქართველოს ერო­ვნული მუზ­ე­უ­მის არქეოლოგიის ცენტრის, და­ვ­ით ბაა­ზოვის საქართველოს ებრაელთა ის­ტო­­რიის მუზეუმის, საქა­რ­თ­ვე­ლოს ტექ­ნიკური უნივერსიტეტის თეოლოგიის სამეცნიერო ცენ­ტ­რ­ის საერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რე­ნციის - «Археология, этнология, фольклористика Кавказа» (на русском языке), მო­ხ­სე­ნე­ბათა კრებული, თბილისი, ”მერიდიანი”, ISBN 978-9941-10-211-0, უაკ ( UDC) 902+39+398 [(479)] კ-144, 2010, გვ. 607-609.                           http://www.caucasus.org.ge/_Caucasusorg/file/konferenciis%20programa.pdf

    http://www.caucasus.org.ge/_Caucasusorg/file/conference-part1.pdf

    http://www.caucasus.org.ge/_Caucasusorg/file/conference%20part%204.pdf

34. „განათლების ძირითადი მახასიათებლები ტურისტულ ინდუსტრიაში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზ­ნე­სისა და სამართალმცოდნეობის ფა­კუ­ლტეტის ბიზნესის უმაღლესი სკოლის, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის და შავი ზღვის ტექ­ნი­კური უნივერსიტეტის (თურქეთი) მიერ ორგანიზებული პირველი საერთაშორისო სა­მე­ცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ მასალები, თბილისი, ”უნივერსალი”, ISBN 978-9941-12-842-4, 2010, გვ. 710-715.  

35. ”ქართულ ფილოსოფიურ ლექსიკონთა ტერმინოლოგიური გაფორმების საკითხისათვის”, შოთა რუს­თა­ვე­ლ­ის სახე­ლმწ­ი­ფო უნივე­რ­სი­ტე­ტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიული ცენტრისა და არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის მიერ ორგ­ანი­ზე­ბული ლექსიკოგრაფიაში პირველი საერ­თაშორისო სიმპოზიუმის მასალები (ინგლისურ ენაზე), ბა­­თუ­მი, ”შოთა რუს­თა­ველის სახელმწიფო უნივერსი­ტე­ტი”, 2010, გვ. 43-45.

36. ”ბიზნესის ადმინისტრირების კულტურულ-ეთიკური ასპექტები”, ბათუმის შოთა რუს­თა­ველის სა­ხე­ლმწიფო უნ­ივერსიტეტის სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორ­გა­ნიზებული საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა IV სიმ­პო­ზი­უმის მასალები - ”შრომები II”, ბა­­თუ­მი, გამომცემლობა ”შოთა რუს­თა­ველის სახელმწიფო უნივერსი­ტე­ტი”, ISSN 1987-9318,  UDC:338.22. 2010, გვ. 80-91.

      http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/catalog.html?pft=biblio&from=1191&rnum=10&udc=338.2

37. ”რომაული ეპიკურეიზმის ლიტერატურული მიმართულება ტიტუს კარუს ლუკრეციუსის შემოქმედების მიხედვით”, ბათუმის შოთა რუსთა­ვე­ლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები (ფილოლოგია, ისტორია, ხელოვნებათმცოდნეობა, ფილოსოფია), XIII, ბა­­თუ­მი, ”შოთა რუს­თა­ველის სახელმწიფო უნივერსი­ტე­ტი”, ISSN 1987-5398, უაკ (UDC) 3784 (479.223) (066) შ-817, 2009, გვ. 383-391.

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3A1%3Aბაგრატიონი+ირმა

38. “ესთეტიკური ეტიუდები რომაული ხელოვნების ისტორიაში”, შოთა რუსთაველის სახელ­მ­წი­ფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკუ­ლტეტის ისტორიის, არქეო­ლო­გი­ის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის შრო­მების კრებული, ტომი XVIII, 9(ც41)(06)ს187, ISSN 1987-5886, ბათუმი-თბი­ლი­სი, გამომცემლობები: “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი” (ბათუმი), “უნი­ვე­რ­სალი” (თბილისი), 2009, გვ. 112-117.

        http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/catalog.html?pft=biblio&from=861&rnum=10&udc=7

39. “კონსტანტინე კაპანელი და ვილჰელმ დილთაი მხატვრული შემოქმედების ფსიქოლოგიური საფუძვლების შესახებ” (ინგლისურ ენაზე), საქართველოს ფილოსოფიურ მეცნიერებათა აკადემიის ”ფილოსოფიური ძიებანი”, კრებული XIII, ISSN 1512-2468, UDC(უაკ)1(479.22) (061.2) ფ. 562, თბილისი, ”უნივერსალი”, 2009, გვ. 397-406.

http://genderi.org/microsoft-word-filosopiuri-ziebani-xx-doc.html?page=86

40. ”21-ე საუკუნის სამედიცინო პროფესიონალიზმის ეტიკეტის შესახებ” (ინგლისურ ენაზე), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტისა და შავი ზღვის აუზის ქვეყნების მედიკოს სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავ­ლე­ბელთა სამეცნიერო შრომების კრებული (ინგლისურ ენაზე), ბათუმი, “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვერ­სიტეტი”, ISSN 1987-7552, ISBN 978-9941-409-63-9, 2009, გვ. 70-71.

41. ბერძნული ხელოვნების ისტორიის არქაიკული ლაიტმოტივები, ბიბ­ლი­უ­რი და არქ­ე­­ო­ლოგიური კვლევის ამერიკულ-ქართული ინსტიტუტის “ბიუ­ლე­ტე­ნი”/“Bulletin of the  AGIBAS” (American-Georgian Institute of Biblical and Arch­aeo­lo­gi­cal  Studies)/#6, ISSN 1512-1860, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნი­ვე­რ­სი­ტე­ტის & Cornell Unive­r­si­ty (USA) - ერთობლივი გამოცემა-ჟურნალი, Published by AGIBAS,  თბი­ლი­სი, გვ. 9-11, 2008.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1. For the Issues of the World-View Online Foreign Language Learning  (In English), “SGEM 2018 – 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and  Arts”, Organized by SGEM - Social & Geo-Sciences International Scientific Multidisciplinary Conferences, Albena, Bulgaria, 24 August – 2 September, 2018. Indexing Matters - Impact Factor of the Conference Proceedings: Web of Science - Thomson Reuters, ELSEVIER Products – Mendeley, Scopus, Google Scholar.   https://www.sgemsocial.org/index.php/call-for-papers/impact-factor  

https://sgemsocial.org/documents/programme/_Publish_Programme_PUBLISH.pdf

2. მარკეტინგული განათლების ეთიკური საკითხების შესახებ ბიზნეს ორგანიზაციის განვითარებისთვის ერიხ ფრომის სოციალური ფილოსოფიის მიხედვით (ინგლისურ ენაზე), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ხარკოვის კვებისა და სავაჭრო სა­ხ­ე­ლმ­წი­ფო უნივერსიტეტის (უკრაინა), სომხეთის სახელმწიფო ეკონომიკური უნ­ი­­­ვერსი­ტე­ტი­ს, ბელორუსიის სამომხმარებლო კოოპერაციის სავაჭრო-ეკონომიკური უნ­ი­ვერსიტეტის, მოლდოვ­ე­თ­ის ტექნიკური უნივერსიტეტის, მო­ლ­­დოვეთის ეკონო­მიკური აკადემიის, RISE­BA­-ს უნივე­რს­იტ­ეტის (ლატვია) და განა­თ­ლე­ბის ინფორმატიზაციის სამე­ც­ნიერო საე­რ­თ­­აშორისო აკადემიის (MANIO) მიერ ორგა­ნი­ზე­ბუ­ლი საერთაშორისო სამეც­ნი­ე­რო-პრაქტიკული კონფერენცია "ახალგაზრდული მეწა­რ­მე­ო­ბა - აღმო­სა­ვ­ლეთ პარ­ტ­ნიორობის ქვე­ყ­­ნებში: ფორმირების გამოცდილება და განვი­თა­რე­ბ­ის პერსპ­ექ­ტი­ვები" - ERASMUS-ის პროექტის "უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებანი - ახა­ლგაზ­რდ­ული მე­წა­რ­­მეო­ბი­სთვის" რეალიზაციის ფარგლებში - ბათუმი, 13-14 სექტ­ე­მ­ბე­რი, 2018.

http://heifye.org/2018/06/21/международная-научно-практическая-к/

http://heifye.org/wp-content/uploads/2018/06/МЕЖДУНАРОДНАЯ-НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ-КОНФЕРЕНЦИЯ-2.pdf

3. ბათუმის სოციალურ საკითხთა შესახებ ზოგიერთი უცხოური ესსეს მსოფლ­მხედვ­ე­ლო­ბ­რივი  ასპექტები (ინგლისურ ენაზე), თანაავტორი: ოზგუნ გუნაიდინი (თურქეთი), ბათუ­მის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ნიკო ბერძენიშვილის ინ­ს­ტი­­ტუ­ტისა და ქალაქ ბათუმის მერიის მიერ ორგანიზებული IX საერთაშორისო  კო­ნ­ფე­რ­ე­ნცია - ”ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა”,  31 აგვისტო - 1 სექ­ტე­მ­ბე­რი, ბათუმი, 2018.

https://www.bsu.edu.ge/main/page/10607/index.html

4. გადაწყვეტილების მიღების თანამედროვე საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები იურიდიულ და სოციალურ საქმიანობაში (ინგლისურ ენაზე), PDMU-2018 - XXXII International Scientific Conference Problems of Decision Making Under Uncertainties” (In English), ორგანიზატორები: Taras Shevchenko National University of Kyiv, University of Defence (Brno, Czech Republic) in Cooperation with International Institute for Applied Systems Analysis (Austria), Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, System Analysis Committee of Presidium National Academy of Sciences of Ukraine, Academy of Sciences “Vyshcha Shkola” of Ukraine, Noosphere Ventures Corporation, Brno Local Chapter of Union of Czech Mathematicians and Physicists, პრაღა, ჩეხეთი, 27-31აგვისტო, 2018.

     http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2018W/Content.pdf

5. For Sociological Estimations of Decisions Making Processes in Social Sciences (In English), PDMU-2018 - XXXI International Scientific Conference  Problems of Decision Making Under Uncertainties” (In English), Organized by Taras Shevchenko National University of Kyiv, International Institute for Applied Systems Analysis (Austria), Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Higher School Academy of Sciences of Ukraine, Lankaran State University (Republic of Azerbaijan), Azerbaijan State Oil and Industry University (Republic of Azerbaijan), Baku State University (Republic of Azerbaijan), Institute of Mathematics and Mechanics of NAS of Azerbaijan, Noosphere Ventures Company (Ukraine), European Education Center (Georgia) – Lankaran-Baku, Republic of Azerbaijan, July 3-8, 2018.
http://www.lsu.edu.az/announcement%20PDMU-2018%20Lankaran-Baku.pdf 

http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2018/program.php

6. The World-View Principles of Foreign Student Distance Communication for English Teaching (In English), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, პრეშოვის უნივერსიტეტის (სლოვაკეთი), ბოლონიის უნივერსიტეტის (იტალია), კიოტო-სანგიოს უნივერსიტეტის (იაპონია) და მიდლბერის ინსტიტუტის (აშშ, ვერმონტი) მიერ ორგანიზებული IX საერთაშორისო ფორუმი რეალურ და ვირტუალურ რეჟიმში - გეო-კულტურული სივრცე: სმარტ-ტექნოლოგიები განათლებასა და სოციუმში, ბათუმი, 30 ივნისი - 5 ივლისი, 2017.

https://forum2017.bsu.edu.ge/Program_Forum_2017.pdf

7. On Making Ethical Decisions: Process and Reality (In English), PDMU-2017: XXX International Scientific Conference  “Problems of Decision Making Under Uncertainties” (In English), Organized by Taras Shevchenko National University of Kyiv, Vilnius University (Lithuania), General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania in Cooperation with International Institute for Applied Systems Analysis (Austria), Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Higher School Academy of Sciences of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine), Noosphere Ventures Corporation, University of Defence (Brno, Czech Republic).Vilnius, Lithuania, August 14-19, 2017. 

http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2017W/Content.pdf

8. For Axiological Estimations of Decision Making in Business Management (In English), PDMU-2017 - XXIX International Scientific Conference Problems of Decision Making Under Uncertainties” (In English), Organized by Taras Shevchenko National University of Kyiv, Vilnius University (Lithuania), General Jonas Zemaitis Military Academy of Lithuania in Cooperation with International Institute for Applied Systems Analysis (Austria), Glushkov Institute of Cybernetics of NAS of Ukraine, Higher School Academy of Sciences of Ukraine, Ivan Franko National University of Lviv (Ukraine), Noosphere Ventures Corporation, University of Defence (Brno, Czech Republic), Mukachevo, Ukraine,  May 10-13, 2017.

https://scholar.google.com/scholar?q=ISBN%3A+978-966-97599-8-6&btnG=&hl=en&as_sdt=0%2C5

      http://www.pdmu.univ.kiev.ua/PDMU_2017/PDMU_2017.pdf
     9. The Axiological Estimation of the Global Economic Problems According to Christian Worldviews //მსოფლიო ეკონომიკური პრობლემების აქსიოლოგიური შეფასება ქრისტიანული მსოფლმხედველობის მიხედვით (ინგლისურ ენაზე), ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის და ქუთაისის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "ქრისტიანობა და ეკონომიკა - 2016", ქუთაისი, 22-23 ოქტომბერი, 2016.

http://www.nplg.gov.ge/print.php?type=blog&id=276

10. ჰელენ ფრანკენტელერის ამერიკული აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის ესთეტიკური ას­­­ქტები (ინგლ­ი­სურ ენაზე), აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერ­იკის შეს­წ­ავ­ლის ცენტრისა და ჯონ დოს პასოსის საქა­რთ­ვე­ლოს ასოციაციის მიერ ორგა­ნი­ზებული ამერი­კი­­ს­­­მ­ცო­დ­ნე­ობის VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქუთაისი, 14-15 ოქტომბერი, 2016.

11. Aesthetic Aspects of Barnett Newman’s American Abstract Expressionism //ბარნეტ ნიუმენის ამერიკული აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის ესთეტიკური ასპექტები  (ინგლისურ ენაზე), აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ცენტრისა და ჯონ დოს პასოსის საქა­რთ­ვე­ლოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ამერიკის შესწავლის საკი­თ­ხე­ბი­სა­დმი მიძღვნილი ამერიკის­მ­ცო­დ­ნე­ობის VIII საერთაშორისო კონფერენცია, ქუთაისი, 14-15 ოქტომბერი, 2016.

12. For the Philosophical Understanding of the National Symbols of “Georgian Christianity”//”ქართული ქრისტიანობის” ეროვნული ნიშნების ფილოსოფიური გააზრებისთვის (ინგლი­სურ­ ენაზე), ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან არსებული ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრისა და ნიკო ბერძე­ნი­შ­ვი­ლის  ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი - “ჩვენი სულიერების ბალავარი” VIII, ბათუმი, 13-14 მაისი, 2016.

https://www.bsu.edu.ge/sub-16/page/8079/index.html

14. "Philosophy of Life" about Psychological Foundations of Artistic Creativity (In English), 11th International Scientific Congress of ISAPL (In English) - “Applied Psycholinguistics and Ecology of Language, Culture and Society” - Organized by the International Society of Applied Psycho­linguistics and Tbilisi Ivane Javakhishvili State University, Tbilisi, June 27–30, 2016.                          www.isapl.tsu.ge  

14. For the Issue of the Worldview Researching of Online Foreign Language learning (In English), თანაავტორი - იბრაიმ დიდმანიძე, საქართველოს მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტე­ლე­ქ­ტის”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის, თბი­ლი­სის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის, განჯის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და კამბოჯის ზამან უნივერსიტეტის (ონ-ლაინ რეჟიმში) მიერ ორგანიზებული მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია Computing/Computer Science, Education Science, Teaching Education”, ბათუმი, 21-23 სექტემბერი, 2012.

15. ”ბერძნული განათლების კულტუროლოგიური ასპექტების  საკითხისათვის ბათუმის ისტორიიდან”, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ”ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა” III, ბათუმი, 7-8 სექტემბერი, 2012.

16. ”К вопросу о сущности эстетической функции эпического фольклора в художественном мышлении Северного Кавказа” (на русском языке),  ”ეპიკური ფოლკლორის ესთეტიკური ფუნქციის არსის საკითხისათვის ჩრდილო-კავკასიურ მხატვრულ აზროვნებაში” (რუსულ ენაზე), საქართ­ვე­ლოს მეცნიერებათა ერო­ვ­ნული აკ­ა­დ­ემიის “კავკასიის ქვეყ­ნე­­ბ­თან სამე­ც­ნიერო თანა­მ­შრომლობის კომისიის”, “კავკასიის ფონ­დ­ის”, სა­ქა­რთველოს ერო­ვ­ნუ­ლი მუ­ზ­ე­­უ­მის არქეოლოგიის ცენტრის, დავით ბაა­ზო­ვის საქარ­თ­ვე­ლოს ებ­რა­ელთა ის­­ტო­­რიის მუზეუმის, საქართველოს ტექ­ნი­­კუ­რი უნივერსიტეტის თეო­ლო­გი­ის სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორგა­ნი­ზე­ბუ­ლი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - «Архео­ло­гия, этнология, фоль­кло­ри­с­­тика Кавказа» (на русском языке), ახალციხე, 26-30 ივლისი, 2012.

17.  “For the Issue of Ethical Aspects of Activity of the Specialist of Service of Marketing” / ”მარკეტინგული მომსახურების სპეციალისტის საქმიანობის ეთიკური ასპექტები” (ინგლისურ ენაზე), თანაავტორი დავით როინიშვილი, პროექტის - «World Championship, Continental, National and Regional Research Analytics Championships» ფარგლებში უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების საერთაშორისო აკადემიის (the International Academy of Science and Higher Education (London) და სრულიად უკრა­ი­ნ­ის აკადემიური კავშირის (All-Ukrainian Academic Union (Kiev) მიერ ორგანიზებული ერთობლივი მე-14 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: "Actual problems and modern trends of development of psychology and pedagogics",  კიევი-ლონდონი, 24-28 ნოემბერი, 2011.

http://gisap.eu/node/1417   

https://elibrary.ru/item.asp?id=22701134

18.  ”კონსტანტინე კაპანელის ხელოვნების ფილოსოფიის ორგანოტროპული გააზრების საკითხისათვის” (ინგლისურ ენაზე), “On the Issue of the Organotropic Understanding of the Philosophy of Art of Konstantine Kapaneli” (ინგლისურ ენაზე), ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრის მიერ ორგანიზებული VI საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, თბილისი, 14-18 ნოემბერი, 2011.

http://www.kartvfund.org.ge/upload/file/მეექვსე%20საერთაშორისო%20ქართველოლოგიური%20სიმპოზიუმი.pdf 

19. On the Scientific-Legal Fundamentals of Philosophy of Management of Business (ინგლისურ ენაზე),  თანაავტორი კობა ჯაბუა, პროექტის - «World Championship, Continental, National and Regional Research Analytics Championships» ფარგლებში უმაღლესი განა­თ­ლებისა და მეცნიერების საერთაშორისო აკადემიის (the International Academy of Science and Higher Education (IASHE, London, UK) და სრულიად უკრაინის აკა­დე­მიური კავშირის (All-Ukrainian Academic Union (Kiev, Ukraine) მიერ ორგანიზებული მე-12 საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - «Key Instruments of Human Co-Existence Organisation: Economics and Law», კიევი-ლონდონი, 27 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი, 2011.                                                                                                                                                                     http://gisap.eu/node/1187

20. “For the Issue of Regulation of Legal Education In Process of Development of the Tourism Business” // ”იურიდიული განათლების რეგულირების საკითხი­ ტური­ზ­მის ბიზნესის განვითარების პროცესში” (ინგლისურ ენაზე), საქ­ა­რ­თ­ვე­ლოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, გორის სასწავლო უნივე­რ­სიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახე­ლ­მ­წიფო უნივე­რ­სი­­ტეტის, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, შოთა რუსთა­ვე­ლის სახელმწიფო უნი­ვე­რ­სიტეტის, იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივე­რს­ი­ტე­ტის, საქართველოს უნივე­რ­სიტეტისა და ბერდიანსკის სახელმწიფო პედაგო­გი­კუ­რი უნივერსიტეტის მიერ ორგა­ნი­ზე­ბუ­ლი მეოთხე საერ­თ­აშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - “New Trends in Education: Research and Development”, გორი, 21-22 ოქტომბერი, 2011.

    http://www.academia.edu/5589544/Universalism_of_science._

Conference_paper._In_New_Trends_in_Education._Research_and_Development._Tbilisi_2011

21. For the Issue of Preparation of Specialists In the High Legal Establishments of Education(ინგლისურ ენაზე), თანაავტორი კობა ჯაბუა, პროექტის - ”159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES Higher Education System Development for Social Partnership Improvement and Humanity Sciences Competitiveness” ფარგლებში მოლდოვეთის რესპუბლიკის განათლების სამი­ნი­სტ­როსა და ალეკუ რუსოს ბელცის სახელმწიფო უნივე­რსი­ტეტის ეკო­ნო­მიკური და ფილოლოგიური ფაკულტეტების მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია (დისტანციური მონაწილეობით): უმაღლეს განათლებასთან სპეცია­ლი­ს­ტის ინტეგრირება შრომის ბაზარზე: ნაციონალური და ინტერნ­ა­ციო­ნა­ლური ასპე­ქტ­ე­ბი”, ბელცი, 21-22 ოქტომბერი, 2011. 

http://en.calameo.com/books/001138217cce85de5a4ae

https://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=Irma+bagrationi+Koba+Jabua&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp

22.   “For the Issue of the Cognitive Methods of English Teaching in Distance Education”/ ”დისტანციურ განათლებაში ინგლისური ენის სწავლების შემეცნებითი მეთოდების საკითხისათვის” (ინგლისურ ენაზე), კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოსა და იაკობ გოგებაშვილის თელავის სახელ­მწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგ­ანი­ზე­ბული პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონ­ფე­რე­ნ­ცია - ”კულტურათშორისი დიალოგები”, თელავი, 18-20 ოქტომბერი, 2011.  

23. ”For the Issue of Legal Safety of Information Technologies In Economics and Business”/ ”საინფორმაციო  ტექნოლოგიების  სამართლებრივი  უსაფრთხოების  საკითხისათვის ეკონომიკასა  და  ბიზნესში” (ინგლისურ ენაზე), თანაავტორი კობა ჯაბუა, შოთა რუს­თა­ველის სა­ხ­ე­­ლმწიფო უნი­ვერ­სი­ტე­ტისა და საქართველოს ეკონომიკური გა­ნა­თ­­ლებისა და განვითარების ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონ­ფე­რე­ნცია - ”ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე”, ბათუმი, 24-25 სექტემბერი, 2011.      

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/catalog.html?pft=biblio&from=1050&rnum=10&udc=338.2                                              

24. For the Issue of Management of Industrial Firm: Social and Economic Aspects” (in English) /”სამრეწველო ფირმის მენეჯმენტის საკითხისათვის: სოციალური და ეკონო­მი­კური ასპექტები” (ინგლისურ ენაზე), თანაავტორი რეზო მანველიძე, პროექტის - «World Championship, Continental, National and Regional Research Analytics Championships» ფარგლებში უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების საერთაშორისო აკადემიის (the International Academy of Science and Higher Education (IASHE, London) და სრულიად უკრაინის აკადემიური კავშირის (All-Ukrainian Academic Union (Kiev) მიერ ორგანიზებული ერთობლივი მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "Time and Space - Coordinate System of Human Development", კიევი-ლონდონი, 25 აგვისტო - 1 სექტემბერი, 2011.

http://gisap.eu/node/1187

25.   ”ონ-ლაინში ინგლისური ენის სწავლის გამოკვლევის საკითხისათვის” / ”For the Issue of the Researching On-Line English Language Learning” (ქართულ და ინგლი­ს­ურ ენებზე), საქართველოს განა­თლებისა და მეცნიერების  სამინისტროს, თბი­ლი­სის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნი­ვე­რსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნი­ე­რე­ბა­თა ფაკულტეტის, შოთა რუს­თა­ველის სა­ხ­ე­­ლმწიფო უნი­ვე­­რ­სი­ტე­ტი­სა და სა­მო­ქალაქო ინტეგ­რაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიე­რ­თობების ცენ­ტ­რის მიერ ორგანი­ზე­ბული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე­რე­ნ­ცია - “Issues of State Language Teaching: Problems and Challenges”, ბათუმი, 14-15 ივლისი, 2011.                                           

26. For the Issue of the pedagogical and Educational preparation of specialists of sphere of tourism”/”ტურიზმის სფეროს სპეციალისტთა პედაგოგიკურ-საგანმა­ნათ­ლე­ბ­ლო მომზადების საკით­ხი­სა­თ­ვის” (ინგლისურ ენაზე), შოთა რუსთაველის სახე­ლ­მ­­წიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტ­ე­ტი­სა და აჭარის არ ტურიზმისა და კურო­რ­ტე­ბის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული II საერ­თა­შორისო სამეცნიერო–პრაქ­ტი­კუ­ლი კონფერენცია – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, ბათუმი, 4-5 ივნისი, 2011.

27. ”პეტრიწონის სამონასტრო კომპლექსის ესთეტიკურ-არქიტექტურული კვლევის საკითხისათვის”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, აჭარის არ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველოს და სამხრეთ-დასავლეთი უნივერსიტეტი ”ნეოფიტ-რილსკის” მიერ ორგანიზბული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ”საქართველო - ბულგარეთი (ისტორიული პარალელები)” ბათუმი, 30-31 მაისი, 2011.

28. კლაიფორდ სტილის აბსტრაქტული ექსპრესიონიზმის ესთეტიკური ასპექტები,  ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტისა და ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაციის მიერ ორგა­ნი­ზე­ბუ­ლი ამერიკის შესწავლის საკითხებისადმი მიძღვნილი ამერიკათმცო­დ­ნე­ო­ბის XII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ “ამე­რი­კა: XXI საუკუნის გამოწვევები”, თბილისი, 23-25 მაისი, 2011.

29. For the Issue of the Modern Information Technologies in Law-Enforcement Activity (ინგლისურ ენაზე), საქართველოს ტექნიკური უნი­ვე­რ­სი­ტეტის, ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის, კი­ევის ტექნიკური უნივე­რ­სი­ტე­ტის, ერლანგენ-ნიურნბერგის უნივერსიტეტის, ბირთვულ გამო­კვ­ლევათა ეროვ­ნული უნივერსიტეტის (რუსეთი), მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ევრო­პუ­ლი აკადემიისა (EASA-ავსტრია) და სტუ იუნესკოს კათედრა ”ინფორმაციული სა­ზო­გადოების” მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია - “Automated Control Systems and Modern Information Technologies”, თბილისი, 20-22 მაისი, 2011.

 http://www.gtu.edu.ge/conf-mis/Programme.php

30. ”On Interrelation of Social Reality and Medical Ethics” (ინგლისურ ენაზე), თურქეთის Ondokuz Mayis University-ს სამედიცინო ფაკულტეტის, სამე­ც­ნი­ერო-კვლევითი კლუბისა და კულტურის ცენტრის მიერ ორგანიზებული მე­დი­კ­ოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო კონგრესი - IMESCON - International Medical Student Congress of Turkish World, სამსუნი, 6-8 მაისი, 2011.                                                                 http://www.imescon.org/2011/eng/bilimsel_program.html                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=Y1pIjn6Pxfs  

31. ”К вопросу о семиотике информации в аспекте гуманитарного подхода к информатике” (რუსულ ენაზე), თანაავტორი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვ­ნული აკადემიის, საქართველოს ტექ­ნი­კუ­რი უნი­ვე­რსიტეტის, გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტის (ავსტრია), მეცნიერებათა და ხე­ლოვ­ნე­ბათა ევროპული აკადე­მი­ის (EASA-ავსტრია), ვილნიუსის ტექნიკური უნი­ვე­რსიტეტის, უკ­რა­ი­ნის ნაციო­ნა­ლუ­რი ტექნიკური უნი­ვე­რსიტეტის, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მა­რთ­ვ­ის პრო­­ბლემების ინსტიტუტისა და საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის მიერ ორგა­ნიზებული საერ­თაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია - “Information and Computer Technologies, Modelling, Control”, თბილისი, 1-4 ნოემბერი, 2010.   http://gesj.internet-academy.org.ge/conf/en/topic_2_en.php?conf 

32. ”ბათუმის შესახებ ზოგიერთი ლიტერატურულ-სოციალური ესეის კულტუროლოგიური ასპექტები”, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიის განყოფილების მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ”ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა”, ბათუმი, 30-31 ოქტომბერი, 2010.

33.  ამერიკული აბსტრაქტულ-ექსპრესიონისტული იდეები მარკ როთკოს ფერწერაში”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ცენტრისა და ჯონ დოს პასოსის საქა­რთ­ვე­ლოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ამერიკის შესწავლის საკი­თ­ხე­ბი­სა­დმი მიძღვნილი V საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკის­მ­ცო­დ­ნე­ობაში, ქუთაისი, 29-30 ოქტომბერი, 2010.                                                           http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3Aბაგრატიონი+ირმა

34. “К вопросу об информационного потенциала слова в технологии когнитивного моделирования языка” (რუსულ ენაზე), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიერ ორგა­ნი­ზე­ბული მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე­რე­ნცია - “Verbal Communication Technique - 2”, თბილისი, 21-22 ოქტომბერი, 2010. 

http://www.gtu.edu.ge/konferencia.php

35. К вопросу о взаимоотношении эстетики фольклора и литературы в Северо­кавказском художественном мышлении(на русском языке), საქართ­ვე­ლოს მეცნიერებათა ერო­ვ­ნული აკ­ა­დ­ემიის “კავკასიის ქვეყ­ნე­­ბ­თან სამე­ც­ნიერო თანა­მ­შრომლობის კომისიის”, “კავკასიის ფონ­დ­ის”, სა­ქა­რთველოს ერო­ვ­ნუ­ლი მუ­ზ­ე­­უ­მის არქეოლოგიის ცენტრის, დავით ბაა­ზო­ვის საქარ­თ­ვე­ლოს ებ­რა­ელთა ის­­ტო­­რიის მუზეუმის, საქართველოს ტექ­ნი­­კუ­რი უნივერსიტეტის თეო­ლო­გი­ის სამეცნიერო ცენტრის მიერ ორგა­ნი­ზე­ბუ­ლი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - «Архео­ло­гия, этнология, фоль­кло­ри­с­­тика Кавказа» (на русском языке), თბილისი-გორი-ბათუმი, 27-30 სექტემბერი, 2010.                                                                           http://www.caucasus.org.ge/_Caucasusorg/file/2010/konferenciis%20programa-2010i.pdf

        36. ”The Issue of the Benefit of The Bologna Process for Georgia” (In English), შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპული კვლე­ვების ინსტი­ტუ­ტის, საფრანგეთის ბანსკა ბისტრიცას უნივერსიტეტის, პოლ-ჟან მონე­/ორადეა-დებრეცენის ”ევრორეგიონალური სწავლების ცენტრის”, რემსის ევროპული და საერ­თაშორისო სწავლების ინსტიტუტის, რემს-შამპან-არდენის უნივერსიტეტის კვლევების ცენტრის „საე­რთაშორისო მოძრაობები და მმართველობა“, პედაგო­გი­კური სწავლების საერთაშორისო ცენ­ტ­რის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფერენცია - “Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policy“ (In English and French), ბათუმი, 28–29 ივნისი, 2010.                                                                      https://www.tsu.ge/data/file_db/International/Int.%20Conf.%20Bol.,%20Eu.pdf

37. „განათლების ძირითადი მახასიათებლები ტურისტულ ინდუსტრიაში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა და ბიზ­ნე­სის ფაკულტეტების, ბიზნესის უმაღლესი სკოლის, აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის და შავი ზღვის ტექ­ნი­კური უნივერსიტეტის (თურქეთი) მიერ ორგანიზებული I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია – ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი–ტრაპზონი, 5–6 ივნისი, 2010. 

38. “ამერიკული აბსტრაქტულ-ექსპრესიონისტული იდეები მარკ როთკოს ფერწერაში”, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ცენტრისა და ჯონ დოს პასოსის საქა­რთ­ვე­ლოს ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ამერიკის შესწავლის საკი­თ­ხე­ბი­სა­დმი მიძღვნილი V საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკის­მ­ცო­დ­ნე­ობაში, ქუთაისი, 29-30 ოქტომბერი, 2010. 

                 http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3Aბაგრატიონი+ირმა 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 12.09.2018. - 13.09.2018. - ბათუმის მე-3 საზაფხულო უნივერსიტეტის ფარგლებში გამართული სემინარი - „ბირთვული გაუვრცელებლობის და გლობალური უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოში, სერთიფიკატი დამოწმებული: Batumi Shota Rustaveli State Uni­ve­r­sity, Civil Council and Defense and Security (Tbilisi) & Strål –säkerhets –myndigh­eten – Swedish Radiation Safety Authority (Stockholm).

2. 14.11.2008. – 16.11.2008. (თბილისი),  “EUROCLIO” - European Association of History Educators “GAHE” - ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია საქართველოში, ევროკლიო/მატრას პროექტი: „ტოლერანტობის მშენებლობა განათლების გზით საქართველოში“, კვალიფიკაცია – ქსელური და ტრეინინგული საერთაშორისო სემინარის მონაწილე სერთიფიკატი – ხელმოწერილი: EUROCLIO, Executive Director. EUROCLIO, Project Manager. GAHE, Vice-President. GAHE, Executive Director.

3. 10.07.2008. – 10.08.2008. “NEWKAZ” – გიდების  უმაღლესი სკოლა (თბილისი), გიდების თეორიული და პრაქტიკული სწავლების კურსი (ბათუმი), კვალიფიკაცია – გიდის სტატუსი, სერთიფიკატი – ხელმოწერილი: „NEWKAZ”–ის გენერალური დირექტორი.

4. 27.03.2007. – 27.05.2007. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ბიზნესის უმაღლესი სკოლა (ბათუმი), სპეციალობა – ტურიზმის მენეჯმენტი, კვალიფიკაცია – ტურიზმის მენეჯერი, სერთიფიკატი – № A 006. 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა – თავისუფლად
ინგლისური ენა – თავისუფლად

17.06. 2011. - 17.04. 2012. - ინგლისური ენის საშუალოზე მაღალი (Upper-Intermediate) B2 დონის სრული კურსი (90 საათი) -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოსამზადებელი ცენტრი, სერთიფიკატი B-2 № 0011

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Windows, Microsoft Word, Power Point, Microsoft Excel, Internet Explorer

02.07.1999. - 10.12.1999. -  საქართველოს განათლების სამინ­ი­სტ­­როს ხელმძღვანელ მუშაკთა და სპე­ციალისტთა კვალიფიკაციის ამა­ღ­ლებისა და  გადამზადების სახელმწიფო დარგთაშორისო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი (თბილისი), კომპიუტერული საოფისე პროგრამების სრული კურსი, E № 0001106

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა