ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლევან ხალვაში
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16.09.1954
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფელი ორთაბათუმი
ელ-ფოსტა: levan.khalvashi@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593252853
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბაკალავრი, მაგისტრი,10.02.01 დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, რუსისტიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
  • ლინგვისტური აზროვნების ისტორია
  • ლინგვისტური პრაგმატიკა
  • ლინგვოსემიოტიკა
  • მეტაენები
  • რუსული როგორც უცხო ენა
სამუშაო გამოცდილება:

1976-1977 წლებში ბათუმის პედინსტიტუტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის ლაბორანტი;

1979-1982 წლებში ბათუმის პედინსტიტუტი, რუსისტიკა, ენათმეცნიერება, მასწავლებელი;

1991 წლიდან  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის დოცენტი, ასოცირებული პროფესორი;

2005-2009 წლებში ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოც. პროფესორი;

2009-2013 ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;

2014 წლიდან დღემდე ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Халваши Л. Лингвистическая основа платонизма.Сб. Историко-филологические изыскания, IV,Санкт-Петербург,2008, Батуми,с.с. 72-75.

2. ლევან ხალვაში, უყვარს დარეჯანს  ჩიხირთმა?  (პრობლემა პოლემიკისა და ფსევდოპოლემიკის განსასხვავებლად), შ. რუსთევსლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკ-ტის შრომები XIII 2009, გვ. 31-36.

3. ლევან ხალვაში, არსებობს თუ არა კავშირი სიტყვასა და საგანს შორის? ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, I , შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი- 2009, გვ. 126-128.

4. ლევან ხალვაში, ემოციების ეროვნული ხასიათის პრობლემა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა“ , 2009 წ. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, გვ. 302-305.

5. ლევან ხალვაში, რატომ იწყება გრამატიკა ფონეტიკით? საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია დიდაჭარობა, ხულო-დიდაჭარობა, 2010. გვ. 216-218.

6. Халваши Л., Гогитидзе Л., От императива грамматического к императиву речевому Homo Loquens, Georgian multilingual association, volume III, 2012, გვ. 122-125.

7.       Л.Халваши, Л.Гогитидзе, Знаки императива, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, „უნივერსალი“ , თბილისი, 2012, გვ. 168-176.

8. ლევან ხალვაში, სემიოტიკის სათავეებთან: ფ. დე სოსიური, ფილოლოგიური მაცნე I , თბილისი, 2013, გვ. 134-13

9.  ლევან ხალვაში, იმპერატივი ცხოვრებასა და გრამატიკაში, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ნაწილი I,  ბსუ, ბათუმი, 2014, გვ. 254-257.

10. ლევან ხალვაში, „ზოგადი ენათმეცნიერება“, „უნივერსალი“,  თბილისი, 2014.

11. ლევან ხალვაში, როგორ გაჩნდა დიათეზა, ფილოლოგიური მაცნე II , თბილისი, 2015, გვ. 73-79.

12. ლევან ხალვაში, მარადიულის კვდომა ფრ. ნიცშესთან ლინგვისტური რელატივიზმის შეფასებით, ჩვენი სულიერების ბალავარი VIII, თბილისი, 2016, გვ. 418-424.

13. ლევან ხალვაში, მხატვრული ტექსტის ალეთეური ღირებულება, ფილოლოგიის მაცნე III, თბილისი, 2016, გვ. 162-168.  

14. ლევან ხალვაში, ფილოსოფიური პოლემიკის კომუნიკაციური ასპექტი, სამეცნიერო ჟურნალი სემიოტიკა XVI ნაწილი II ჰუმანიტარული კვლევები,  თბილისი, 2016, გვ. 277-283.

15. ლევან ხალვაში, იმპერატივის გამოყენებისათვის ეთიკაში, ჩვენი სულიერების ბალავარი IX, თბილისი, 2017, გვ. 486-495.

16. ლევან ხალვაში, დროის კოორდინატის პრობლემა გამონათქვამში, კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, თბილისი, 2017, გვ. 3-5.

17. ლევან ხალვაში, ისტორიზმი ლინგვისტურ აზროვნებაში, ფილოლოგიური მაცნე IV, თბილისი, 2017,
გვ. 67-76.

18. ლევან ხალვაში, ფილოსოფიური ტექსტის პრობლემა, ჩვენი სულიერების ბალავარი X, ბათუმი, 2018,
გვ. 573-585.

19. ლევან ხალვაში, ლია გორგაძე სახელებისა და ზმნის მიმართებისათვის გრამატიკაში,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიააჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრიშრომები IV, ბათუმი 2019, გვ. 195-199.

20. ლევან ხალვაში, ლია გორგაძე მეტყველების ნაწილთა პრობლემისათვის გრამატიკაში, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III, ბათუმი 2018. 

21. ლევან ხალვაში, მეტაფსიქიკურის გამოხატვა ტექსტში, ჩვენი სულიერების ბალავარი XI, ბათუმი, 2019,
გვ. 382-393.

22. ლევან ხალვაში, ლია გორგაძე საგნების, ცნებებისა და სიტყვების ურთიერთმიმართების პრობლემა ფრ.ბეკონის ფილოსოფიაში საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის არ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები, VI, თბილისი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოცემა. ბათუმი 2020 Batumi  გვ.182-186.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  საერთაშორისო კონფერენცია „ტბელობა“, სხალთის ეპარქია, ხულო,  2009, ემოციების ეროვნული ხასიათის  პრობლემა.

2.  საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ  საზოგადოებაში“, ბათუმი 2009, არსებობს თუ არა კავშირი  სიტყვასა და საგანს შორის.

3.    საერთაშორისო  კონფერენცია „დიდაჭარობა,“ სხალთის ეპარქია,  ხულო,  2010, რატომ იწყება გრამატიკა  ფონეტიკით?

4. საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა“, სხალთის ეპარქია, ხულო, 2011, დროის           კოორდინატის  პრობლემა  გამონათქვამში .

5.    საერთაშორისო   კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -II“ ნაწილი I,  ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი, 2014, იმპერატივი  ცხოვრებასა და  გრამატიკაში.       

6.    საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ჩვენი სულიერების ბალავარი VIII", ბათუმი, 13-14 მაისი, 2016, მარადიულის კვდომა ფრ. ნიცშესთან ლინგვისტური რელატივიზმის შეფასებით.

7.    საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კულტურათაშორისი კომუნიკაციები № 28", თბილისი, 25 მაისი, 2016, დროის კოორდინატის პრობლემა გამონათქვამში.

8. სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა", ბათუმი, 21-23 ოქტომბერი, 2016, ფილოსოფიური პოლემიკის კომუნიკაციური ასპექტი.

9. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ჩვენი სულიერების ბალავარი IX", ბათუმი, 15-16 ივნისი, 2017, იმპერატივის გამოყენებისათვის ეთიკაში.

10. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ჩვენი სულიერების ბალავარი X", ბათუმი, 18-19 მაისი, 2018, ფილოსოფიური ტექსტის პრობლემა.

11. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ჩვენი სულიერების ბალავარი XI", ბათუმი, 8-9 ნოემბერი, 2019, 
მეტაფსიქიკურის გამოხატვა ტექსტში.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), რუსული (ძალიან კარგად), თურქული (კარგად), ინგლისური (დამწყები), ჩინური (დამწყები)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office Word

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა