ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ინგა შამილიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 17.03.1971
მისამართი: ბათუმი რუსთაველის ქ 57 ბინა 45
ელ-ფოსტა: inga_shamilishvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577437137, 5779510100
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორი)
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ლიტერატურათმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მიმდინარე ლიტერატურული პროცესები; კულტურათშორისი კომუნიკაციები, მედია და მასობრივი კომუნიკააციები.

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

17.09.2014- დღემდე ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

20.12.2016-28.05.2019 -აჭარის ა.რ. განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი

03.10.2015 - 16.12.2016 - ბსუ რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში;

23.09.2014.-03.10.2015ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

04.02.2011–16.09. 2014 - ბსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

02.11.2010- 04.02.2011-რსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე;

05.09.2009- 02.11.2010-რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

01.09.2006- 05.09.2009 ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

11.05.2004-01.09.2006- ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

16.11. 1993-11.05.2004 - ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. მედეას სახის ახლებური გააზრება (ქრისტა ვოლფის ,,მედეა, ხმები" და ოთარ ჭილაძის ,,გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა" მიხედვით)"; აწუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში" მასალები (იბეჭდება) 2019; (თ.ბერიძესთან თანაავტორობით)
 2. ,,The Soviet Ideological Pressure and Two Emigrant Writers”; (საბჭოთა იდეოლოგიური წნეხი და ორი ემიგრანტი მწერალი) ISBN978-4-905726-36-4 JAIRO,NIL,SCOPUS;  Kyoto ,,Tanaka print”; Japan;
 3. ,,Gender Issue in Georgian General Education Institutions”; (გენდერული საკითხი ქართულ ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებებში) (Gender Issue in Georgian General Education Institutions # 14 2019 pp. 48-55; (მ.მიქელაძესთან თანაავტორობით)   http://www.multilingualeducation.org/en/article/47
 4. "The 19th Century Europe in Georgian Publication"; (მე-19 საუკუნის ევროპა ქართულ პუბლიცისტიკაში) International Virtual Forum - Istanbul 2016: Humanitarian Aspects in Geocultural Space; pp. 154-159; E-mail: turkiyat@istanbul.edu.tr; თურქეთი
 5. აგროჟურნალისტიკა; აგროჯურნალისტიკის გზამკვლევი (თანაავტორი); საქართველოს რეგიონული მედიაასოციაცია; 2016, თბილისი;
 6.  Symbolic flow of XX Century in Georgian and Turkish poetry; (სიმბოლისტური ნაკადი XX საუკუნის ქართულ და თურქულ პოეზიაში) International Journal: Universe Culture ISSN:1308-6197; pp.31-35; თურქეთი
 7. ალექსანდრე (შოშია) ჩხაიძის დრამატურგიის რამდენიმე ასპექტი; III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,კულტურათშორისი დიალოგები“ მასალები; 2015; თელავი;
 8. Culture and History of Batumi in I. Mandelstam’s essays; (ბათუმის ისტორიული და კულტურული სურათი ი.მანდელშტამის ჩანახატებში) Materials of 13th  International  Congress; 2015; ესპანეთი
 9. ლიტერატურული ტექსტის ანალიზის სწავლების მნიშვნელობა დაწყებითი სასკოლო ასაკის მოსწავლეთათვის; საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის ,,სწავლისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მასალები; 2015; ქუთაისი
 10. Symbols of Colors and three colors of Shah Galibbi (ფერთა სიმბოლიკა და შეიჰ გალიბის სამი ფერი) საერთაშორისო სიმპოზიუმი Nevshehir HBV University, Faculty of Education; 2015; თურქეთი
 11. კულტურათა დიალოგი ლიტერატურულ პრესაში (ჟურნალ ,,ჭოროხის“ მაგალითზე); საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“2 მასალები; 2014; ბათუმი
 12. Intercultural Communication and Tolerance in Georgian Regional Press  (example of Russian Newspaper “Adjara”); (კულტურათშორისი კომუნიკაციები ქართულ რეგიონულ პრესაში (გაზეთ ,,ადჟარიას“ მაგალითზე)“; Materials of International Conference: “The Person, Consciousness, Communication, Internet”; 2014; ბელგია
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საერთაშორისო კონფერენცია „ეროვნული ლიტერატურა თარგმანში“; 31.08.2020-02.09.2020; ბათუმი (მარიამ კორინთელთან თანაავტორობით)
 2. აწუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში" 1-2.11.2019; საქართველო;
 3. II –the World Congress: East-West:Crossing Cultures; მომხსენებელი; (II საერთაშორისო კონგრესი: აღმოსავლეთი-დასავლეთი: კულტურათა გადაკვეთა) კიოტოს უნივერსიტეტი; იაპონია;2019;
 4. The 2th  International Learning, Teaching and Research Congress (ILTER 2019).  (სწავლის, სწავლებისა და კვლევების მე-2 საეღტაშორისო კონგრესი); მომხსენებელი; 5-7 სექტემბერი, 2019. ამასია, თურქეთი
 5. 7th International Conference on Innovative Teacher Education; (მასწავლებელთა ინოვაციური განათლების მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია ); მონაწილე; ისრაელი, 24-26.06.2019; Innovation in Teacher-Education in Georgia and Israel Through ERASMUS+ Projects: Challenges and Pathways;
 6. THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE; (საერთაშორისო ვირტუალური ფორუმი - სტამბული-2016:ჰუმანიტარული ასპექტები გეოკულტურულ სივრცეში); მომხსენებელი; სტამბული; თურქეთი
  01-06.10.2016; http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/turkiyat.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2016/09/ART-%C3%96ZEL-2.pdf
 7. 3 rd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC; (სოციალურ მეცნიერებათა მე-3 საერთაშორისო კონგრესი, ჩინეთიდან ადრიატიკამდე); მომხსენებელი; ანტალია, თურქეთი 27.10-30.10.2016; https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=shamilishvili+Inga&oq=S
 8. სემიოტიკის  VII საერთაშორისო კონფერენცია: ,,ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა“; მომხსენებელი; 21.10-22.10. 2016, ბათუმი;
 9. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ინტერკულტურული დიალოგები“; მომხსენებელი; 2015, თელავი;
 10. The 13th International Congress; (მე-13 საერთაშორისო კონგრესი); მომხსენებელი; 13-20. 09.2015; ესპანეთი;
 11. საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდოლოგიური კონფერენცია ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური საკითხები“; მომხსენებელი; 6-7. 06.2015; ქუთაისი;
 12. საერთაშორისო სიმპოზიუმი Nevshehir HBV University, Faculty of Education;  25-28. 05.2015; მომხსენებელი; თურქეთი;
 13. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში2“; 24.10-26.10 2014; მომხსენებელი; ბათუმი;
 14. The 14th International Symposium of Language Stylistics and Literature (ენის, სტილისტიკისა და ლიტერაატურის მე-14 საერთაშორისო სიმპოზიუმი);  16-17ოქტომბერი, 2014,იზმირი, თურქეთი; მომხსენებელი;
 

 III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  "ადამიანი, ცნობიერება, კომუნიკაცია, ინტერნეტი"; 22.05-25.05, 2014, ლეუვენი; ბელგია;

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. USAID- საბაზო განათლების პროგრამა; საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი 0217352.000.000-G-2021-002-00; ტრენერი;2021
 2. ჟურნალისტიკის რესურსცნტრის პროექტი "ისწავლე ჟურნალისტიკა ონლაინ"; საქართველოში აშშ-ს საელჩოს მხარდაჭერით; მონაწილე; 2020-2021;
 3. USAID- საბაზო განათლების პროგრამა; საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი 0217352.000.000-G-2020-003-00; ტრენერი;2020;
 4. ინტერკულტურული მგრძნობელობის კვლევა საჯარო სკოლებში (აჭარის რეგიონის მაგალითზე) ბსუ მიზნობრივ-სამეცნიერო პროექტი; 15.02.2019 – 15.12.2019; მკვლევარი;
 5. კურიკულუმის რეფორმა ისრაელსა და საქართველოში სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიის პრინციპების განვითარებისათვის (Curriculum Reform for Promoting Civic Education and Democratic Principles in Israel and in Georgia“ – CURE) ;
  573322-EPP-1- 2016-1-ILEPPKA2-CBHEJP; 15.10.2016-14.10.2019;  
  მკვლევარი;
 6. ,,აკადემიური კეთილსინდისიერება ხარისხიანი სწავლისა და სწავლებისთვის ქართულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში“; (Academic Integrity for Quality Teaching and Learning in Higher Education Institutions in Georgia“ – INTEGRITY); 585841 EPP-1-2017-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP; 15.10.2017-14.10.2019;  მკვლევარი;
 7. რუსეს უნივერსიტეტის ( ბულგარეთი) პერსონალის მობილობის საგრანტო პროექტი (Grant agreement of the University of Ruse N2016-1-BG01-Ka107-023459 Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for teaching between PROGRAMME an PARTNER COUNTRIES N TS-KA107-2016-IN); პოზიცია: აკადემიური პერსონალი;
 8. უნივერსიტეტების, როგორც უწყვეტი განათლების ინსტიტუციების როლის გაძლიერება (TEMPUS ,,Strengthening the Specific Role of Universities as LLL Institutions, SSRULLI'' (544251–TEMPUS-1-2013-1-GE-TEMPUS-JPHES) მკვლევარი;
 9. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის საგრანტო პროექტი ,,მედია და კულტურის მეცნიერების საგანმანათლებლო მიმართულების განვითარება ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში“; ხელმძღვანელი;
 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Recognition of Developing of agro journalism modules and completing training of trainers course; april-september 2015;

2. United States Department of State; International Visitor Leadership Program on University Endowments in the U.S; 4-22.02. 2013

2. Tallinn University; Estonian development Cooperation; Assessment and Teaching at University; 30.07.2012;

3.Tallinn University; Estonian development Cooperation; Microteaching; 31.07.2012;

4. განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა (5კრედიტი); 29.08-03.09. 2011;

5. Workshop; Innovative Aspects of study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics III;  02.06.2011;

6. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; უცხოური ენების შესწავლის ცენტრი ,,გლოსა“ 08.04–30.06. 2008;

უცხო ენების ცოდნა:

გერმანული და ინგლისური ენა (ლექსიკონის დახმარებით)

 
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Ms-Word; Ms-Excel;  

 
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა