ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მაია კიკვაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 01.10.1960
მისამართი: 6010 ბათუმი, ვაჟა–ფშაველას 42/8
ელ-ფოსტა: maia.kikvadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 72 82 48; 574 72 8248
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • ქართული სალიტერატურო ენა
 • ქართული დიალექტოლოგია
 • ქართული სამეცნიერო ტერმინოლოგია
 • ქართული ენა უცხოელთათვის
 • ენა და კულტურა
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2015 წლიდან დღემდე ხელშეკრულებით რიზეს რეჯებ ტაიფ ერდოღანის უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობის ასოც.პროფ
 • 2006 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
 • 2004–2006 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ქართული ენის პრაქტიკული კურსის მოდულის ლიდერი, დოცენტი
 • 2002-2004 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. დასავლეთ–ევროპული ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანი
 • 1999-2002 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • 1998-1999 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უცხოური ენებისა და ლიტერატურის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
 • 1996–2005 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის გამგე
 • 1993–1996 ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი
 • 1988–1993 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ენის კაბინეტის გამგე
 • 1984–1988 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მედდების კაბინეტის ლაბორანტი
 • 1981–1985 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილების ლაბორანტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

Vocative Case in Dialects of Southern Georgia

AKAKI TSERETELI state University, Kartvelian Heritage XVII, Kutaisi, ISSN 1512-0953, page 167-170;

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, საერთაშორისო  კონფერენცია,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-II’’,  საერთაშორისო კონფერენციის  მასალები. ნაწილი III.  გვ. 105-107; გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ , ბათუმი, 2014. ISSN 1987-7625; ISBN 978-9941-434-91-4; ISBN 978-9941-434-93-8 (III).

 1. სიმოკლე ტერმინისა და ტერმინოლოგიის ლექსიკოგრაფიული საკითხები, რსუ შრომები XIII, გამ-ბა ,,შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი’’ ბათუმი, ISSN 1987-5398; 2008 წ.
 2. ფრაზეოლოგიზმები და ხატოვანი თქმანი გურულში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კრებული VI, რსუ, ISSN 1512-2212, 2008 წ.
 3. საზღვაო ტერმინოლოგიის სტრუქტურული ტიპები, განათლების სამინისტრო, რსუ, საერთაშორისო ცენტრის კრებული ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, გამ-ბა შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი’’ ბათუმი, ISSN 1987-7617; 2007- 2009 წ.
 4. ქართულის, როგორც უცხო ენის, სწავლების ზოგიერთი ასპექტი, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’(კრებული) ISSN 1987-7625, ISBN 978-9941-409-91-2, 2009 წ.
 5. წარმოქმნილი სახელები ზურაბ სარჯველაძის ,,ძველი ქართული ენის ,,სიტყვის კონის’’ მიხედვით’’, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა”, ხულო-დიდაჭარა, ISBN 978-9941-0-1343-0, 2009 წ.
 6. ქართული ენის გაკვეთილები(უცხოელთათვის) ნაწილი I, (თანაავტორები: მ.ფაღავა, ზ.შაშიკაძე, ვ.ჩოხარაძე, მ.ჩოხარაძე), გამ-ბა, ,,შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, ISBN 978-9941-409-67-7; 2009 წ.
 7. თურქულ-ქართული ლექსიკონი, (თანაავტორი ჯ.ჯიჯავაძე), გამ-ბა ,,შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, ISBN 978-9941-409-70-7, 2009 წ.
 8. სინონიმური ფრაზეოლოგიზმების მარკირებისათვის სამხრულში (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე) // საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის სხალთის ეპარქია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2010 წ.
 9. კონცეპტი ,,სიკვდილი’’ ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში (ქართული და თურქული ენების შედარება იმერხეულის მასალებზე დაყრდნობით). თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე, ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. ა.წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’, შრომები,გამ-ბა ,,მერიდიანი’’, ქუთაისი, 2010 წ.
 10. სინონიმური მწკრივები განსხვავებულ ენებში (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე) ა.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. ბათუმი, ლექსიკოგრაფიის 1 საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, 2010 წ.
 11. სამხრული ფრაზეოლოგიზმების კვლევის რამდენიმე ასპექტი (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე) ; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველური ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, აფხაზური ენისა და კულტურის ინსტიტუტი, კრებული-ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის აქტუალური პრობლემები, თბილისი, 2010 წ.
 12. ზოგიერთი ლექსიკური ერთეულის მნიშვნელობისათვის დასავლურ დიალექტებში (თანაავტორი მ.ფაღავა) ;ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’, 2010 წ. 
 13. ზოგიერთი  ლექსიკური ერთეულის მნიშვნელობისათვის დიალექტებში; (თანაავტორი მ.ფაღავა). ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’N 4;  ქუთაისი, 2010
 14. სამხრული დიალექტური ფრაზეოლოგიის კვლევის რამდენიმე ასპექტი (თანაავტორი ნანა ცეცხლაძე); სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები; ტომი I I; თბილისი, 2010;
 15. საზღვაო ტერმინოლოგიის სტრუქტურული ტიპები; დაბეჭდილია კრებულში: ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი, პირველი საერთაშორისო კონფერენცია ლინგვოკულტუროლოგიასა და ანთროპოლოგიაში , II,  ბათუმი, 2011, მასალები;
 16. მზესთან დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგია ქართულში (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე); ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’N 5 ქუთაისი; გვ. 90-93;  ISSN 1987-7323, 2011
 17. მყოფადის გამოხატვის საშუალებანი  შავშურში;  XXXI რესპუბლიკური  დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2011;
 18. სიკვდილის სემანტიკის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები  ქართულში, (თანაავტორები  ნ.ცეცხლაძე, ნ.ფარტენაძე), I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი  დიალოგები’’, შრომები, თელავი, 2011
 19. მზესთან დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგია ქართულში  (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე),ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’, N 5 ქუთაისი , 2011წ.
 20. სულის სემანტიკური ველისათვის ქართულში, III რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების საგანძური’’, ბათუმი, 2011
 21. ნაოსნობასთან დაკავშირებული ზოგიერთი ტერმინი ჭოროხის ხეობაში ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’N 6;  ქუთაისი, 2011
 22. სამხრული მეტყველების ლექსიკის საკითხები;  (თანაავტორი მ.ფაღავა). ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’N 7;  ქუთაისი, 2012
 23. აკადემიური წერა-სახელმძღვანელოI გამოცემა ( თანაავტორები: ნ.ცეცხლაძე, ნ.ფარტენაძე, დ.ახვლედიანი, მ.ხახუტაიშვილი),გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’ISBN 978-9941-412-80-6; 2011
 24. ,,გაბრაზების’’ სემანტიკური ველი ქართულ, თურქულ და რუსულ ენებში;II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, დაბეჭდილია მასალები, ბათუმი, 2012 ;
 25. ქართული ლექსიკა კლარჯთა თურქულ მეტყველებაში; XXXI I რესპუბლიკური  დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2012;
 26. სულის  სემანტიკური  ველისათვის ქართულში

  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის  კვლევის  ცენტრი,  „ჩვენი სულიერების ბალავარი“,  III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის  მასალები,  გამომცემლობა „უნივერსალი“ , გვ.181-187. თბილისი  2011. ISSN 1987-5916

 27. სამხრული მეტყველების ლექსიკის საკითხები; ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა’’N 7, ქუთაისი; გვ. 143-151;  ISSN 1987-7323. 2012.

 28. ქართული ენის ინტენსიური სწავლების საკითხები  აზერბაიჯანელი სტუდენტებისთვის (თანაავტორი ლილე თანდილავა)Вопросы интенсивного обучения грузинскому языку Азербайжанских студентовИСТОРИКО- ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ. სანკ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 339-344. თბილისი, 2012

 29.  ქვემოგურული მეტყველების სპეციფიკა ,,ჭანჭათის სადღეგრძელოს’’ მიხედვით; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ,, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXIV, 2013, გვ.26-28; ISBN 978-9941-13-279-7;  
 30. სინტაქსის სწავლების საკითხები ქართული ენის ინტენსიურ კურსში (თურქი და აზერბაიჯანელი სტუდენტებისთვის);დაბეჭდილია კრებულში;  I I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’, ქუთაისი,2013;
 31. ჭანჭათური ანეკდოტი                                                                                                                                                               ქუთაისის უნივერსიტეტის საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული  აზროვნება“ . აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული  აზროვნება“, გვ. 29-34. ქუთაისი, 2013
 32. თურქიზმები მუჰაჯირთა მეტყველებაში ; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ქართველოლოგიის ინსტიტუტი ,,მუჰაჯირები’’ VII კრებული, გვ. 15-17; ბათუმი, ISSN 1512-2212; 2013.
 33. თ.შავლაძე, მ.კიკვაძე                                                                                                                                                            ზოგადი ეპიტაფიების ლინგვო-სტილისტიკური თავისებურებანი (ქართულ და ანგლო-ამერიკულ მასალაზე დაყრდნობით), II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები’’,  შრომები, გვ, 462-478, თელავი, ISSN 2233-3401. 2013
 34. წოდებითი ბრუნვა სამხრულ კილოებში;  ,,ქუთაისური საუბრები  XI I I’’, ქუთაისი,  გვ.167-170; 2013;
 35. ქართული ენის კომინიკაციური ასპექტები-ნაწილი პირველი, სახელმძღვანელო (თანაავტორი, დ.ახვლედიანი),,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი'', ბათუმი, 2013; ISBN 978-90941-434-50-1 2013;
 36.  ლექსიკური და ფრაზეოლოგიური სინონიმები  თურქულ, რუსულ და ქართულ ენებში, Iსაერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის  მასალები; ,,რუსული ფილოლოგიის აქტუალურიპრობლემები პოლიკულტურულ სივრცეში’’,თურქეთი, ერზრუმი, ISBN: 978-606-85594-0-0, გვ. 388-394; 2013.
 37. აკადემიური წერა-სახელმძღვანელო; I I გამოცემა ( თანაავტორები: ნ.ცეცხლაძე, ნ.ფარტენაძე, დ.ახვლედიანი, მ.ხახუტაიშვილი) გამომცემლობა ,,ივერიონი’’, თბილისი, ISBN-978-9941-9275-9-1; 2013; 2014.
 38. „სუბსტანტიური მსაზღვრელის სწავლებისათვის თურქულენოვან ჯგუფებში“
 39. „სირთულეები ქართულის არმცოდნეთათვის  ერგატიული კონსტრუქციის სწავლებისას  “,  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიის აქტუალური  პრობლემები, თბილისი, 2014,  გვ.85-91.
 40. მ.კიკვაძე, ნ.სურგულაძე; კონცეპტი ,,მზე'' ქართულ და ფრანგულ ფრაზეოლოგიზმებში; Le Linguiste Revue Internationale en Siences Du Langage, Hommages Langues et cultures populaires Dialectologie et bilinguisme, Numero14/Ete ; ISSN 2251-970X, Irak, 141-149.2015
 41. ღმერთი კლარჯულ ზეპირსიტყვიერებაში, XXXIV დიალექტოლოგიური სესია, მესტია, 2014, სესიის მასალები.
 42. „კვლავ ქართული ლექსიკიდან  კლარჯთა თურქულ მეტყველებაში“(არტანუჯული  ლექსები), ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, 10, 2015 წ. გვ. 47-53.
 43. M. Kikvadze, A. Abuseridze; Die Schwierigkeiten Bei Der Vermittlung Der Georgischen Sprache Für Ausländische Studierenden (ქართული ენის სწავლების სირთულეები უცხოელი სტუდენტებისთვის); International Journal of Multidisciplinary Thought;  CD-ROM ISSN: 2156-6992; 2015 Volume 05, Number 03. ბელგია, ბრიუსელი.
 44. მ. კიკვაძე, მ. ხახუტაიშვილი; ფრაზეოლოგიზმების თურქულად თარგმნის პრობლემები (Türkçe Deyimlerin tercüme problemleri). KÜLTÜR   EVRENİ. UNIVERSE CULTURE 2015 ÜÇ  AYDA BİR YAYIMLANAN ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ (halk bilimi- diil bilimi- müzik-edebiyat-Türklük bilimi-m,toloji). ISSN: 1308-6197/ 15 Ağustos 2015.გვ.20-25.
 45. მ. კიკვაძე (თანაავტორები: მ.ჩოხარაძე, ლ.თანდილავა, ვ.ჩოხარაძე, მ.ჩოხარაძე, მ.თავდგირიძე, გ.დუმბაძე, ო.ნაკაშიძე); ქართული ენა  უცხოელთათვის პრაქტიკული სავარჯიშოების რვეული 1), ISBN 978-9941-434-96-9; გამომც.„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი - 2015.
 46. მ. კიკვაძე (თანაავტორები: მ.ჩოხარაძე, ლ.თანდილავა, ვ.ჩოხარაძე, მ.ჩოხარაძე, მ.თავდგირიძე, გ.დუმბაძე, ო.ნაკაშიძე); ქართული ენა  უცხოელთათვის (მოსწავლის წიგნი 1), ISBN 978-9941-434-95-2; გამომც.„ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი - 2015.
 47. მ. კიკვაძე, დ. დობორჯგინიძე; ლიტერატურული  ურთიერთობები: წარსული და თანამედროვეობა
 48. XIII КОНГРЕССА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ «МАПРЯЛ»,   «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»; Гранада, Испания, 13-20  сентября, 2015 г. Материалы Конгресса в 15 томах. ISBN 978-5-9906635-0-3; 
 49. მაია კიკვაძე,  რუსუდან საღინაძე;  მუჰაჯირ ქართველთა შთამომავლები ფაზარის ჰამიდიეში (ყოფა და ენობრივი სიტუაცია) გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი N 1-2, გამომცემლობა ,,ინტელექტი'' გვ.15-26, თბილისი, 2016.
 50. მაია კიკვაძე,  რუსუდან საღინაძე;  „ჰამიდიეს ქართული“  (სამეტყველო კოდთა შერევის საკითხები) ქართულ-თურქული სამეცნიერო კონფერენციის მასალები;   გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი,  გამომც."ჯეოპრინტი", გვ. 57-62 .თბილისი, 2016. ISBN 978-9941-0-9412-5
 51. მაია კიკვაძე,  რუსუდან საღინაძე; ზმნა „ჰამიდიეს ქართულში“,  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები, I, გვ. 133-141, ბათუმი, 2016.
 52. ვნებითის გვარის ქაოსური ფორმები ქართულში; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ბათუმის შოთა რუსთაველის საელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები: „ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა“; სემიოტიკა, სამეცნიერო ჟურნალი XVI, გვ. 89-96. თბ., 2016.
 53. ენობრივი ფორმები  „სტამბოლის ქართული სავანიდან“; ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; შრომები „ენა და კულტურა". ქუთაისი, 2017, გვ.196-200 . 
 54. ერთი ლექსიკური ერთეულის (ჭამა) კონოტაციები ქართულში; XXXVII რესპუბლიკური   დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები.   2017, ახალციხე.ISBN 978-9941-13-638-2; გვ. 56-67
 55. ერთი ლექსიკური ერთეულის (ტურფა) კონოტაციები „ვეფხისტყაოსანში“. შოთა რუსთაველის 850-ე წლისთავისადმი  მიძღვნილი  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის   მოხსენებათა  კრებული. თურქეთი, დუზჯე, 12-14 მაისი, 2017.
 56. მუჰაჯირ  ქართველთა  ტრადიციებში ასახული ენობრივი ფორმები; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ფილოლოგიური  მაცნე  IV, თბილისი, 2017; გვ. 43-56
 57. Irina Goshkheteliani, Maia Kikvadze;THE INFLUENCE OF ENGLISH  BORROWINGS ON THE GEORGIAN LANGUACEJournal of Teaching and Education; CD-ROM ISSN: 2156-6266; 2017 Volume 07, Number 01,Goshkheteliani, Irine, Kikvadze Maia V7NA272 http://universitypublications.net/jte/index.html; Avstria     

 58. Linguoculturological Aspects of the Study of Samkhruli (Southern) Floronymic Phrasal Units; LA PHRASEOLOGIE:THEORIES ET APPLICATIONS; SOUS  LA  DIRECTION D’OLOVIER SOUTET, SALAH MEJRI ET  INES  SFAR; ISBN 9782745347800; 26.01.18 PARIES.  COLLECTION BIBLIOT DE GRAMMAIRE ET RE LINGUISTIQUE. 183-193 (სამხრული ფლორონიმული ფრაზეოლოგიზმების კვლევის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები)

 59. ვარდი, ყვავილი, ბაღი ,,ვეფხისტყაოსანში“; შოთა მესხიას ზუგდიდის სასწავლო უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის საიუბილეო კრებული, ზუგდიდი, 2017.  გვ.86-95; ISBN 978-9941-8-0046-7

 60. მახვილისა და ინტონაციის საკითხი ქართულის, როგორც მეორე ენის შესწავლის პროცესში; 

  The importance of stress and intonation in the process of learning Georgian as a second language online International Journal of Multiling Education;  ISSN 1512-3146 ual ISSN 1987-9601  მეორე ენის სწავლა-სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში SeLTAME 2018, თსუ, ტარტუს უნივერსიტეტი (ესტონეთი), CCIIR, თბილისი,  2018

  61. Rusudan  SAGİNADZE,  Maia KİKVADZE

  CÜRCÜCE Modül -1, Devlet Kitaplari, BİRİNCİ BASKI,   Miliegitim Bakanligi Yayinlari, Türkıye, 2018, ISBN 978-975-11-4825-4

  I Uluslsrarası Şota Rustavelı TARİFİ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATİ SEMPOZYUMU 11 -14 Kasım 2018 Türkıye , ANKARA,  SEMPOZYUM KİTABI,  ISBN 978-605-7923-86-8,

  62. Rusudan  SAGİNADZE,   Maia KİKVADZE

  CÜRCÜCE  Modül -2 DEVLET KİTAPLARI, IKINCİ BASKI,   Miliegitim Bakanligi Yayinlari, 2018, Türkıye,  ISBN 978-975-11-4826-1

 61. 63. „ვეფხისტყაოსანი და ქართული ტრადიციები“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო რეცენზირებადი მულტილინგვური სამეცნიერო ჟურნალი “ Scripta manent” საქართველო N 2 (42) 2019, ISSN 1987-7390 UDK(უაკ) 81+82 S-41, ჟურნალის ელვერსია: ღია დიპლომატიის ასოციაცია, www.odadeorgia.ge

 62. 64. ზედსართავი სახელის ხარისხის ფორმათა სწავლება თურქულენოვან ჯგუფებში

   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,  „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-III”  30 ნოემბერი -2 დეკემბერი, ბათუმი - 2018   ISSN 1987-7625 ISBN 978-9941-462 86-3

 63. 65. ფრაზეოლოგიზმები ოტია იოსელიანის ავტობიოგრაფიული მოთხრობების მიხედვით; ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები: „ ენა და კულტურა“ შრომები, ეძღვნება ოტია იოსელიანის შემოქმედებას, ქუთაისი, 2019 ISBN 978-9941-25-583-0

 64. მცენარეებთან დაკავშირებული  ლექსიკური ერთეულები „ჩვენებურების ქართულში“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,  „ქუთაისური საუბრები” – XV, ქუთაისი. 2019.  (ISSN 1512-09-53

  ზმნურ ფორმათა მნიშვნელობისათვის სამხრულ კილოებში,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“, ქუთაისი, 2019. კონფერენციის მასალები.

  Akaki Tsereteli State University, Faculty of Humanities, IV International Scientific Conference of Human Sciences  „MODERN INTERDISCIPLINARISM AND HUMANITARIAN THINKING“

  ქართველ მუჰაჯირთა ეპირსიტყვიერი მემკვიდრეობა და კულტურათა დიალოგი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“,  2019 წ.  თელავი  ISSN 2233-3401 07722333340000 უაკ (UDC) 008.1 კ- 899

  ზოგიერთი სიტყვის მნიშვნელობისათვის გურულში

  თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების  ინსტიტუტის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, XLLრესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ახალქალაქი, 2020 წლის 9-10 ოქტომბერი

 65. რ.საღინაძე, მ.კიკვაძე

  ხატოვანი  გამოთქმები და ფრაზეოლოგიური შესიტყვებები ფაზარის ჰამიდიეს ქართულში; 

  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული  აკადემია, აჭარის ავტონომირი რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები VI, ბათუმი, 2020. ISSN 2449-2507. გვ.167-174  Georgian National Academy of Sciences Adjara  Autonomous Republic Regional Scientific Centre. Transactions VI. Batumi 2020.

   

   

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. წარმოქმნილი სახელები ზურაბ სარჯველაძის ,,ძველი ქართული ენის“ სიტყვის კონის“ მიხედვით“ საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის სხალთის ეპარქია, საერთაშორისო–სამეცნიერო კონფერენცია, ,,დიდაჭარობა“, 2009
 2. ქართულის როგორც უცხო ენის სწავლების ზოგიერთი ასპექტი - საერთაშორისო კონფერენცია–,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’, 2009
 3. სინონიმური ფრაზეოლოგიზმების მარკირებისათვის სამხრულში (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე)  საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის სხალთის ეპარქია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2010
 4. კონცეპტი ,,სიკვდილი’’ ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში (ქართული და თურქული ენების შედარება იმერხეულის მასალებზე დაყრდნობით). ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. ა.წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’,  ქუთაისი, 2010
 5. სინონიმური მწკრივები განსხვავებულ ენებში; ა.ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თსუ ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. ბათუმი, ლექსიკოგრაფიის 1 საერთაშორისო სიმპოზიუმი,  2010.
 6. სინონიმური ფრაზეოლოგიზმების მარკირებისათვის სამხრულში (თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე) // საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის სხალთის ეპარქია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2010 წ.
 7. კონცეპტი ,,სიკვდილი’’ ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში (ქართული და რუსული ენების შედარება იმერხეულის მასალებზე  დაყრდნობით),(თანაავტორი ნ.ცეცხლაძე) ,  I საერთაშორისო საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’, ქუთაისი, , 2010
 8. ,,გაბრაზების’’ სემანტიკური ველი ქართულ, თურქულ და რუსულ ენებში; II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012
 9. ქართული ლექსიკა არტანუჯულ თურქულში;    II საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი’’, ბათუმი, 2012
 10. „ჭანჭათური ანეკდოტი“,  ქუთაისის უნივერსიტეტის საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია,  ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება. 2013 წლის 10- 12 ოქტ.
 11. სინტაქსის სწავლების საკითხები ქართული ენის ინტენსიურ კურსში; თურქი და აზერბაიჯანელი სტუდენტებისთვის); I I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’,  ქუთაისი, 2013
 12. ზოგადი ეპიტაფიების ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები (თანაავტორი თეა შავლაძე),მეორე სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები’’, თელავი,2013
 13. ლექსიკური და ფრაზეოლოგიური სინონიმები  თურქულ, რუსულ და ქართულ ენებში, I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,რუსული ფილოლოგიის  აქტუალური პრობლემები პოლიკულტურულ საზოგადოებაში’’, თურქეთი, ერზრუმი, 2013
 14. „სირთულეები ქართულის არმცოდნეთათვის  ერგატიული კონსტრუქციის სწავლებისას  “,  საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო კონფერენცია; ქართველოლოგიის აქტუალური  პრობლემები,თბილისი, 2014
 15. მ. კიკვაძე„სამხრული ფლორონიმული ფრაზეოლოგიზმების კვლევის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები“;
 16. Linguoculturological Aspects of the Study of Samkhruli (Southern) Floronymic Phrasal Units;  EUROPHRAS-2014, Pariz, L’Universite Paris Sorbonne, 2014.
 17. „კვლავ ქართული ლექსიკიდან  კლარჯთა თურქულ მეტყველებაში“ (არტანუჯული  ლექსები); III საერთაშორისო კონფერენცია – ტაო-კლარჯეთი, 2014, თბილისი.
 18. მ. კიკვაძე, მ. ხახუტაიშვილი; „ფრაზეოლოგიზმების თურქულად თარგმნის პრობლემები“ (Türkçe Deyimlerin tercüme problemleri), საერთაშორისო კონფერენცია „Deyisbilim -2014“, თურქეთი, იზმირი, 2014
 19. მ. კიკვაძე, დ. დობორჯგინიძე; ლიტერატურული  ურთიერთობები: წარსული და თანამედროვეობა
 20. XIII КОНГРЕССА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ «МАПРЯЛ»,   «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В ПРОСТРАНСТВЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ»; Гранада, Испания, 13-20  сентября, 2015 г.
 21. M.Kikvadze, A.Abuseridze; Die Schwierigkeiten Bei Der Vermittlung Der Georgischen Sprache Für Ausländische Studierenden;   Euro-American multidisciplinary Conference for Academic Disciplines (Belgium, Brussels, University Foundation, 30.06-3.07, 2015.  
 22. Gürcüce Ve Türkçede Tamlayan-Tamlanan Konusunun Öğretilmesi Üzerine;AGP International Humanities and Social Sciences Conference. 4-7 February 2016. Spain,  Barcelona University. AGP Organization.
 23. Maia Kikvadze, Anzor Abuseridze; Das Lexem „essen“ in georgischen Phraseologismen; Europhras 2016, Universitat Trier, 01-03 August, 2016.
 24. ზმნურ ფუძეთა სემანტიკური ნიუანსები კლარჯულში; IV საერთაშორისო კონფერენცია ტაო-კლარჯეთი, თბილისი, 2016, 21-24 სექტემბერი.
 25. ვნებითის გვარის ქაოსური ფორმები ქართულში; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი, ბათუმის შოთა რუსთაველის საელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა“; ბათუმი, 2016. 
 26. მაია კიკვაძე,  რუსუდან საღინაძე;  „ჰამიდიეს ქართული“  (სამეტყველო კოდთა შერევის საკითხები) ქართულ-თურქული სამეცნიერო კონფერენცია; გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 11-12 დეკემბერი, 2015
 27. ენობრივი ფორმები  „სტამბოლის ქართული სავანიდან“; ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია;  „ენა და კულტურა". ქუთაისი, 2017,
 28.  ერთი ლექსიკური ერთეულის ერთეულის (ტურფა) კონოტაციები „ვეფხისტყაოსანში“; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი შოთა რუსთაველის 850-ე წლისთავისადმი; თურქეთი, დუზჯე, 12-14 მაისი, 2017 წ.
 29. Irina Goshkheteliani, Maia Kikvadze; THE INFLUENCE OF ENGLISH  BORROWINGS ON THE GEORGIAN LANGUACE
  Avstria    FH Wien University Ot Applea Sciences, Vienna 26-29 june 2017
 30. ყვავილი, ვარდი, ბაღი „ვეფხისტყაოსანში“. შოთა რუსთაველის საიუბილეო თარიღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია; შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი; ზუგდიდი, 2017 წ. 27-29 ოქტომბერი.

 31. მახვილისა და  ინტონაციის საკითხი ქართულის, როგორც მეორე ენის შესწავლის პროცესში.ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტარტუს უნივერსიტეტი, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისო ურთიერთობების ცენტრი, მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში“ SeLTAME 2018. 15.02-17.02. 2018. თბილისი, საქართველო. 

 32. „ვეფხისტყაოსანი“ და ქართული ტრადიციები; I Uluslsrarası Şota Rustavelı TARİFİ KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATİ SEMPOZYUMU 11 -14 Kasım 2018 Türkıye , ANKARA

 33. ზედსართავი სახელის ხარისხის ფორმათა სწავლება თურქულენოვან ჯგუფებში

   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-III”; 30 ნოემბერი -2 დეკემბერი, ბათუმი - 2018 

 34. ფრაზეოლოგიზმები ოტია იოსელიანის ავტობიოგრაფიული მოთხრობების მიხედვით

  ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ ენა და კულტურა“, ეძღვნება ოტია იოსელიანის შემოქმედებას, ქუთაისი, 2019

 35.  

   ირინა გოშხეთელიანი, მაია კიკვაძე,

  ისტორიული და კულტურული მეხსიერება ასახული იდიომებში, ევროპის ფრაზეოლოგიისა და პარემიოლოგიის მეექვსე საერთაშორისო კონგრესი,PHRASIS-2019;   11-13 სექტემბერი, 2019, იტალია, რომი.

 36. მცენარეებთან დაკავშირებული  ლექსიკური ერთეულები „ჩვენებურების ქართულში“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,  საერთაშორისო კონფერენცია „ქუთაისური საუბრები” – XV, ქუთაისი. 2019.  

  ზმნურ ფორმათა მნიშვნელობისათვის სამხრულ კილოებში,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“, ქუთაისი, 2019. კონფერენციის მასალები.

  Akaki Tsereteli State University, Faculty of Humanities, IV International Scientific Conference of Human Sciences  „MODERN INTERDISCIPLINARISM AND HUMANITARIAN THINKING

 37. რ. საღინაძე, მ. კიკვაძე, ქართული ენა-ლიტერატურა თურქეთის საგანმანათლებლო სივრცეში, პრეზენტაცია; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი , ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში „თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“, ქუთაისი, 2019. კონფერენციისAkaki Tsereteli State University, Faculty of Humanities, IV International Scientific Conference of Human Sciences  „MODERN INTERDISCIPLINARISM AND HUMANITARIAN THINKING“, Kutaisi, 2019.

 38. ქართველ მუჰაჯირთა ეპირსიტყვიერი მემკვიდრეობა და კულტურათა დიალოგიიაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“,  2019 წ.  თელავი

 39. ზოგიერთი სიტყვის მნიშვნელობისათვის გურულში

  თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების  ინსტიტუტის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, XLLრესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ახალქალაქი, 2020 წლის 9-10 ოქტომბერი
  ეძღვნება სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 30-ე წლისთავს

 40. ქი ტაოში

  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ქართველოლოგიის აქტუალური პრობლემები“
  /ეძღვნება აწსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის
  ემერიტუს-პროფესორ მარინა ქაცარავას 80 წლის იუბილეს, ქუთაისური საუბრები, XVI,
  7-8 ნოემბერი, 2020.

 41. რამდენიმე ლექსიკური ერთეული ტაოური დიალექტიდან, „ქუთაისური  საუბრები“ XVII საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ-კონფერენცია, ქუთაისი, 2021წ.

   

 42.  ახალი ლექსიკის დაუფლების საკითხები ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების პროცესში, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვილნიუსის უნივერსიტეტი, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში, SELTAME 29.09.2021-30.09.2021. თბილისი, საქართველო.

 43. Kovid -19 ve onun etkisi gurcucenin ikinci dilin egitiminde

  ASTANA, I. ULUSLARARASI HUKUK ve SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU 13-14 Kasım 2021, Rox Royal Otel, ANTALYA   


   

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. აჭარის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროექტის "უმაღლესი განათლების ხელშეწყობა" ქვეპროგრამის "სამეცნიერო ღოისძიებებში მონაწილეობა" კონკურსში გამარჯვებული; საკონფერენციო გრანტი - ხელშეკრულება 02-13/41 15 აგვისტო 2014 წელი ბრძანება 7 აგვისტო N198

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი„ტაო (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა)“,საგრანტო ხელშეკრულება N 217796)  2016–2018 წ. მოწვეული  სპეციალისტი, კონსულტანტი.

ძირითადი პერსონალი   რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში წარდგენილი  საგრანტო კონკურსი  „საქართველოსა და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობა“.  პროექტის თემაა: "ქობულეთელ მუჰაჯირთა  შთამომავლები ჰამიდიეში (რიზე, ფაზარი)“-2018; ძირითადი პერსონალი.  29.06.2019 , “ქართული სიტყვათშეხამებანი(კოლოკაციები) ტურისტულ გზამკვლევებში, საქმიან ხელშეკრულებებში და მათი უცხოურენოვანი შესატყვისები (გერმანულ, ინგლისურ და ფრანგულ მასალებზე დაყრდნობით“, ბსუ საგრანტო პროექტი (80 ქულა) , ძირითადი პერსონალი.

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი „ფაზარის რაიონის სოფელი ჰამიდიე-დიალექტოლოგიური კუნძული (ყოფა და ენობრივი მდგომარეობა)“, 2019, პროექტის მენეჯერი, წარდგენილი პროექტი

ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, „ინგლისურ-ქართული საზღვაო ტერმინოლოგიის ელექტრონული თარგმნით/განმარტებითი ლექსიკონი“ -სამეცნიერო- კვლევითი პროექტის ქართული ენის ექსპერტი. საგრანტო  ხელშეკრულება N 08/21-2020; 15.12.2020


 

 

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 4 07. 2020, თბილისი, საქართველო. Webiner Marathon for Philologists and Teachers of the International  Scientific and Pedagogical Organization oh Philologists ISPOP; Webinar for Philologists who Teach Ceorgian as a Foreign Language

 2.  2020 წელი,  "სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის" მიერ ორგანიზებული ორდღიანი ვორკშოპშიი პროექტის "ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტრეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა (PItA) "ფარგლებში თემაზე: შეფასება და ეფექტური უკუკავშირი უმაღლეს განათლებაში.(

 3. 2019 წლის 28-29 სექტემბერი, „საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადება“, სამოქალაქო ინტეგრაციის და ეროვნებათშორისი ურთიერთობის ცენტრი, ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისი, ტრენინგი, ბაკურიანი.

 4. 2019 წლის 31 მაისი - 2 ივნისი, დიალექტოლოგიის  სემინარი - ,,participating in the Kartvelian Grammar and Text workshop (KGTW). მოდერატორი პროფესორი ჟან ლეო ლეონარდი,  პარიზის სორბონას უნივერსიტეტი, საფრანგეთი.

 5. 2019 წლის 24-26 მაისი, საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და აკრედიტაციის აქტუალური საკითხები (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი, ტრენერი ირინე დარჩია).

 6. 2019 წლის 19-21აპრილი, ენა და ტექნოლოგიები: ქართული კორპუსული რესურსები კვლევისა და სწავლებისათვის.

 7. 2019 წლის 23.03-24.03, „მობილური აპლიკაციების გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში“(ბსუ-ს მიერ ორგანიზებული ტრენინგი, ტრენერი დ.აბურჯანია).

 8. Training:  Ethnic Style of Communication in the Process of Foreign  Language Teaching International Federation of  Language Teacher Association (FIPLV) and  Multilingual Association of  Georgia (GMA). Tbilisi, 3 May, 2017. 

 9. Training:  Ethnic Style of Communication in the Process of Foreign  Language Teaching International Federation of  Language Teacher Association (FIPLV) and  Multilingual Association of  Georgia (GMA). Tbilisi, 3 May, 2017. 

 10. Training: Supremacy and Sustainability in Languages:  A Challenge for  the  Teaching Profession  held by International Federation of  Language Teacher Association (FIPLV) and  Multilingual Association of  Georgia (GMA). Tbilisi, 16 June, 2016.
 11. Training: ANGUAGES IN GLOBALIZATION  ERA  AND  FOREIGN  LANGUAGE ONLINE TEACHING MODULS; Held by International Federation of  Language Teacher Association (FIPLV) and  Multilingual Association of  Georgia (GMA). Batumi, 9-10 November, 2012 
 12. ,,CommunicationDidacties and Intercultural Communication’’,held by MAG(Multilingual Association of Georgia) and FIPLV(InternationalFederation of LanguageTeacher Associations Federation Internationale des  Professeurs de Langues Vivantes).2011წ.   12 ნოემბერი
 13. ფონდი განათლების ინსტიტუტი ; სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები (კრედიტების  რაოდენობა-5); 29.01.2010. Foundation Institute of Education; Modern teaching techniques and technologies
უცხო ენების ცოდნა:

ფრანგული (საშუალოდ), თურქული (კარგად), რუსული (თავისუფლად), ინგლისური-ელემენტარული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა