ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: შორენა მახაჭაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 17/08/1957
მისამართი: 6010 ბათუმი, შ.ხიმშიაშვილის ქ.9, ბ. 8.
ელ-ფოსტა: shorena.makhachadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577-72-72-63; 24-34-46
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

• ლიტერატურათმცოდნეობა
• ქართული ლიტერატურის ისტორია
• თანამედროვე ქართული მწერლობის აქტუალური პრობლემები

სამუშაო გამოცდილება:

1. 1978. 01/08–1986. 04/05 – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო
პედინსტიტუტი, ლაბორანტი;
2. 1980. 22/09–1985. 16/02 – ბათუმის №16 ქართული საშ. სკოლა, ქართული ენისა და
ლიტერატურის მასწავლებელი;
3. 1983. 22/12–1986. 28/04 – ბათუმის პედსასწავლებელი, გამ. კითხვის მასწავლებელი;
4. 1986. 28/04–1990. 01/09 – ბათუმის პედსასწავლებლის დირექტორის მოადგილე
სასწავლო მუშაობის დარგში;
5. 1990. 30/01–1997. 13/10 – ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის
მასწავლებელი;
6. 1997. 13/10–2006. 01/09 – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული
პროფესორი;
7. 2005. 12/07–2008. 14/02 – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების,
კულტურისა და სპორტის მინისტრის პირველი
მოადგილე;
8. 2008. 14/02–2008.
06/03 – აარ განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის
მოვალეობის შემსრულებელი;
9. 2008. 06/03–2009.
28/01 – აარ განათლების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის
მოადგილე;
10. 2009. 29/01– 2011 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
რექტორის მოადგილე.

11. 2009-დღემდე - ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ,,ტაო-კლარჯეთის ბოკვერი ვარ...”, ჟ. ,,მნათობი”, 2006, №2, გვ. 56-65;
2. ,,ზურაბ გორგილაძის პოეზია”, ბსუ-სდასუ-ს ერთობლივი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2006, გვ. 22-23;
3. ,,დაგვიანებული რეცენზია”, ჟ. ,,ჭოროხი” №6, 2006, გვ. 95-98;
4. ,,ჩემს ცისარტყელებს ჩამოათოვა”, ჟ. ,,ჭოროხი” №1, 2007, გვ. 58-61;
5. ,,დიდ ტკივილს დიდი კაცი სჭირდება”, ჟ. ,,ჭოროხი” №3, 2007, გვ. 62-66;
6. ,,სამოსელი პირველის მითოსური სამყარო”, ბსუ, ,,შრომები” №10, 2007, გვ. 135-142;
7. ,,ქართული მითოკრიტიკა”, ბსუ, ,,კრებული” №5, 2007, გვ. 150-164;
8. ,,მე-20 საუკუნის სამყაროს სურათი და ქართველი სამოციანელები”, სდასუ-ს კონფერენციის მასალები, თბ. 2008, გვ. 20-22;
9. ,,ერის სულიერი მამის მითოლოგემა” /ო. ჭილაძის რომანების: ,,ყოველმან ჩემმან მპოვნელმან” და ,,მარტის მამალი” - მიხედვით/, ჟ. ,,მნათობი” №1, თბილისი, 2008, გვ. 94-98;
10. ,,არგონავტების მითი და მისი ტრანსფორმაცია ო. ჭილაძის რომანში ,,გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა”, ჟ. ,,მნათობი” №2, თბილისი, 2008, გვ. 99-114;
11. ,,მთვარის რაინდი” /ვახტანგ ღლონტის სევდა და სიყვარული”/, ჟ. ,,ჭოროხი” №4, 2008, გვ. 90-97;
12. ,,რომანი აჭარისა და აჭარლების შესახებ”, ჟ. ,,ჭოროხი” №2, 2008, გვ. 97-101;
13. ,,პოეტი და მისი სამშობლო პოსტმოდერნის ეპოქაში”, ჟ. ,,ჭოროხი” №6, 2009, გვ. 106-113;
14. ,,ჩვენებურების ქართული”, თდასუ-ს კონფერენციის მასალები, თბ., 2009, გვ. 230-232;
15. ,,აზრი - სულის სარჩული, ფერადოვანი და მოთოვლილი” /ლადო სეიდიშვილის მედიტაციური ლირიკა/, რსუ, ,,შრომები” №13, 2009, გვ. 145-156;
16. ,,პოსტმოდერნის ეპოქის მითოპალიტრა”, რსუ, ,,კრებული” №6, 2009, გვ. 82-92;
17. ,,ხატიმამული და სხვა...”, ჟ. ,,აღმაშენებელი” №8, თბ., 2010, გვ. 12-20;
18. არტურ ზუტნერის ,,აჭარლები”, კრებული: ,,აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”, გამ. ,,ალიონი”, 2010, გვ. 31-35;
19. ,,Mythological background in Data Tutashkia”, ,,Историко-филологические изыскания” №1, Санкт-Петербург-Батуми, 2005, с. 71-78;
20. ,,Духовная связь времён”, ,,Историко-филологические изыскания” №2, Санкт-Петербург-Батуми, 2005, с. 87-92;
21. ,,XX век – картина мира и палитра литературных теорий”, ,,Историко-филологические изыскания” №3, Санкт-Петербург-Батуми, 2007, с. 92-98;
22. ,,Оттепел в Грузинской литературе”, ,,Историко-филологические изыскания” №3, Санкт-Петербург-Батуми, 2009, с. 113-125;
23. ,,Грузинское литведение в постмодернистскую эпоху”, ,,Историко-филологические изыскания” №7, Санкт-Петербург-Батуми, 2010, с. 95-101;
24. ,,Greek myth in Georgian novel,” ,,Homo Loquens”, ,,Georgian multilingual association”, V. 1, 2010, p. 70-79;

25.,,იყავ გუშინდელზე გონიერი“,თდასუ, სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, მე–18, თბილისი, გამ. ,,უნივერსალი“,2011, გვ. 10–14.
26.. ,,წუთისოფელი ასეა“, კრებულში: ,,მე ისევ იქ ვარ,საიდანაც ვიწყები“, თბილისი, გამ. ,,ინტელექტი“, 2012, გვ. 84–100
27.. ,,ემიგრანტი რუსთველოლოგები რუსთაველის თეოსოფიის შესახებ“,  რსუ–ს სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, კრებული: ,,ჩვენი სულიერებისბალავარი“, თბილისი, გამ. ,,უნივერსალი“, 2012, გვ. 224–230
28. ,,დათა თუთაშხია – ქრისტეს მორალის კაცი“, იხ.კონფერენციის მასალები, წიგნში ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“, მე–5, გამ.,,უნივერსალი“, თბ. 2013, გვ. 125–132. 
29. ,,აკა მორჩილაძის ,,მადათოვი“ – პოსტმოდერნიზმის კლასიკური ნიმუში“,  ბსუ, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ,,ფილოლოგიური მაცნე“, 1–ლი, ბ. 2013, გვ.25–35,  ISBN -978–9941–09336–4–6.
30. ,,აკა მორჩილაძის პოსტმოდერნისტული ტექსტის თავისებურებანი“,  ბსუ, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ. II,  ბათუმი, 2014, გამ. ბსუ, გვ.77–79, ISSN  1987–7625;  ISBN 978–9941–434–91–4 (საერთო); ISBN 978–9941–434–94–5 (მე–2 ნაწილი).
31. ,,პოსტმოდერნიზმის სარკეში არეკლილი ეპოქა“, ბსუ, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ,,ფილოლოგიური მაცნე“, მე–2, თბილისი, 2015, გვ. 113–121, ISBN – 978–9941–9411–6–0.
32. ,,რელიგიური იდენტობის პრობლემა ზურაბ გორგილაძის პოეზიაში“, ბსუ–ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, კრებული: ,,ჩვენი     სულიერების ბალავარი“,  მე–7, თბილისი, გამ. ,,უნივერსალი“, 2015, გვ. 224–229, ISSN 1987–5916.      
33. აკა მორჩილაძისა და ევროპელ თუ ამერიკელ  პოსტმოდერნისტთა ტექსტები /რამდენიმე ლიტერატურული პარალელი/ , იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე–3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები, თელავი, 2015, გვ.376–380,  ISSN 2233–3401.. 
34.  ,,აღმოსავლეთ-დასავლეთის პრობლემა ორჰან ფამუქის პოსტმოდერნისტულ ტექსტებში“, ბშრსუ, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ფილოლოგიური მაცნე, მესამე, თბ, 2016, გვ. 42-56.     ISBN-798-9941-0-902`1-9.
35.   ,,ქაოსისა და კოსმოსის კონცეპტები ,,თუთაშხას მითში“, ბშრსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სემიოტიკური კვლევის ცენტრი, სემიოტიკის მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (21-23 ოქტომბერი), ჰუმანიტარული კვლევები, ნაწილი მე-2, ,,სემიოტიკა, სამ. ჟ. მე-16, თბილისი, 2016, ISSN 1512-2409, გვ. 152-157.
36. ,,ვეფხისტყაოსანი“ მითოკრიტიკის თვალით“,  ბშრსუ, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, კრებული: ,,რუსთაველი და ,,ოქროს ხანის“ საქართველო“, ბათუმი, 2016, ISBN 978-9941-462-45-0, გვ. 102-111.
37.    Махачадзе Ш.Н., Каджая Н.Ш., ,,Проблема национального характера в диалоге культур…”, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Россия), Жешувский университет (Польша), Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (Украина), Балтийская международная академия (Латвия), ,,РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ “, ХIX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,  Сборник научных статей,  Том II, Астана 2016; с. 323-326. УДК 80/81 ББК 81.2 Рус Р88; ISBN 978-601-301-783-6 ISBN 978-601-301-782-2.
38. ,,ორ რეალობას შორის მოქცეული ცნობიერება /აკა მორჩილაძის ,,მორიდებული ზურმუხტისა“ და ორჰან ფამუქის ,,თოვლის“ მიხედვით/, აწსუ, მე-4,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, შრომები,  გვ. 266-271. ქუთაისი, 2017.

39. ,,ქართული პოსტმოდერნიზმი და ,,ქალური პროზა“, აწსუ, მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, შრომები, გვ. 228-233,  ქუთაისი, 2017.

40. ,,პოსტსაბჭოთა მემუარისტიკის პოსტმოდერნისტული აქცენტები“ /გურამ დოჩანაშვილის ,,რაც უფრო მახსოვს და მეტად მაგონდება“ მიხედვით“/, თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები, გვ. 420-425, თელავი, 2017.

41. ,,რწმენის კონცეპტი ნოდარ დუმბაძის ,,მარადისობის კანონში“,ბსუ, მე-9  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“,მასალები, გვ. 222-228.გამ. ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2017.

42. ,,ბათუმი ბათუმელი მწერლების თვალით“, ბსუ-ს VIII  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა",  შრომები,  გვ. 153-158, ბათუმი, 2017.

43. ,,სიცოცხლის კონცეპტი მეოცე საუკუნის პირველი ნახევრის ქართულ პოეზიაში /ტიციანი  - ლადო - გოგლა/“, ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ფილოლოგიური მაცნე, მე-4, გვ. 102-110. თბილისი, გამ. ,,ივერიონი“, 2017. ISSN – 2587-4799.

43. 2017, სექტემბერი, ბათუმი, ბსუ- VIII  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა",  თემა: ,,ბათუმი ბათუმელი მწერლების თვალით“, შრომები -8, გამ. ბშრსუ,   გვ. 211-217. ISSN -1987-8745.

44. Поэтика языка женской прозы (на материале произведений современных русских и грузинских писательниц) //  международная научная конференция «Русистикавчера, сегодня, завтра», 29 июня – 2 июля 2017 г., г. София, Болгария, (в соавторстве Каджая Н.Ш.).

45. 2018, 31 აგვისტო - 1 სექტემბერი, ბათუმი,ბსუმე-9  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“, ,,ძველი ბათუმი და ბათუმელები“  /ნუგზარ ჯაფარიძის მემუარების ,,მოგზაურობა ბათუმშიმიხედვით/, შრომები -9, გამ. ,,ბშრსუ“, გვ. 180-187; ISSN -1987-8745.

46. ,,კონსტანტინე გამსახურდია - ანტიგლობალისტი“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აარ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები - 3,   გვ. 187-193.  გამ.    ბათუმი, 2018,   ISSN -2449-2507.

47. 2018, 5-6 ოქტომბერი, აარ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ბსუ, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 1-ლი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:  ,,აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“, თემა:  ,,სხვად ქცევის სევდა ორჰან ფამუქის პოსტმოდერნისტულ პროზაში  და ქართული სინამდვილე“  /,,შავი წიგნი“,  ,,სტამბოლი. მოგონებები და ქალაქი“/.

48. 2018, 30 ნოემბერი-2 დეკემბერი, ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია -  ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, თემა:  ,,ოკუპანტის სახე ,,არსენა მარაბდელში“.

49. 2018, 18-19 მაისი, ბათუმი, ბსუ, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, მე-10  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“, თემა: ,,წითელი ტერორი და რელიგიის მსახურნი ,,მთვარის მოტაცებაში“, გამ. ბშრსუ, გვ. 327-332, ISSN -1987-5916.

50. ნიჰილიზმი - დეგენერაციის მარკერი/მიხეილ ჯავახიშვილის რომანების - ,,კვაჭი კვაჭანტირაძედა ,,ჯაყოს ხიზნები“ - მიხედვით/, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აარ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები - 4,   გვ. 169-174.  გამ.    ბათუმი, 2019,   ISSN -2449-2507.

51. კონცეპტი ,,ომი“ ,,ვარსკვლავთცვენაში“,  აწსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ენა და კულტურა“ #5, ISBN 978-9941-25-583-0; ქუთაისი, 2019. გვ. 308-314.

52. კონცეპტი ,,საქართველოჯონ სტაინბეკის ,,რუსულ დღიურში“,  ,,ფილოლოგიური მაცნე“ #5,  გამ. ,,ივერიონი“, თბ. 2019, გვ. 163-171. ISSN 2587-4799.

53. 2019, 18-20 ოქტომბერი, ქუთაისი, აკა მორჩილაძის ,,ჩრდილი გზაზე“ - იმაგოლოგიური ასპექტები, აწსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ,,თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“, ქუთაისი, გვ.114-115.

54. დოკუმენტური პროზის პოსტმოდერნისტული შუქ-ჩრდილები /აკა მორჩილაძის ,,ჩრდილი გზაზე“  მიხედვით/, სსიპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები-5, თელავი, 2019,

გვ. 333-338. ISSN 2233-3401. უაკ (UDC) 008.1. 9772233340000 -899. 2019, 25-27 ოქტომბერი.

55. პირველად იყო სიტყვა, (სტატიების კრებული), გამ. „ივერიონი“, თბილისი, 2019, 568 გვერდი.

56. „პოსტმოდერნისტული თუ მეტამოდერნისტული პოეზია?“

/როინ აბუსელიძის კრებულის  -  „მიწის პოეტის მსხვერპლი“ - მიხედვით/, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აარ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები - 5,   გამ.  ბათუმი, 2020,   ISSN -2449-2507 /იბეჭდება/

57. „შავი ჭირი“ - აბსურდული სამყარო და მარადიული წრებრუნვა“, ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ფილოლოგიური მაცნე, მე-6, /იბეჭდება/.

 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2009 წლის 29-30 მაისი _ რსუ, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ჰუმანიტარულიმეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”. მოხსენების თემა: ,,ბერძნული მითი ქართულ რომანში”.

2. 2010, 15–16/4  – ბრსუ–ს ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრისა და  ნიკობერძენიშვილის ინსტიტუტის   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; მოხსენება:  ,,ქართული ჯვარი ერის სამსახურში“ /კ. გამსახურდიას ,,დიდოსტატის მარჯვენას“ მიხედვით/, დაიბეჭდა: კრებულში: ,,ჩვენისულიერების ბალავარი“, ტ.  II, გამ. ,,უნივერსალი“, 2010, თბილისი, გვ. 108–114, ISSN 1987-5916.

3. 2012, 15–16/4  –   ბრსუ–ს ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრისა და  ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; მოხსენება:   ,,,ემიგრანტი რუსთველოლოგები  რუსთაველის თეოსოფიის შესახებ“,   დაიბეჭდა:  კრებულში: ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“,  მე–4, თბილისი, გამ. ,,უნივერსალი“, 2012, გვ. 224–229, ISSN 1987–5916.     Calibri;mso-ansi-language:"GEO/KAT"'>“, 2010, თბილისი, გვ. 108–114, ISSN 1987-5916.

4. 2013, 26–27 /4 –  ბრსუ–ს ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრისა და  ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; მოხსენება:   ,,დათა  თუთაშხია“ – ქრისტეს მორალის კაცი“,  დაიბეჭდა  კრებულში:   ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“, ტ. V, თბ., გამ.,,უნივერსალი", 2013, გვ. 125–132;  ISSN1987-59.

5. 2014,   24–25/10 –  ბსუ, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია;  მოხსენება:   ,,აკა მორჩილაძის პოსტმოდერნისტული ტექსტის თავისებურებანი“, დაიბეჭდა: მასალები, ტ. II,  ბათუმი, 2014, გამ. ბსუ, გვ.77–79, ISSN  1987–7625;  ISBN 978–9941–434–91–4 (საერთო); ISBN 978–9941–434–94–5 (მე–2 ნაწილი).mso-ansi-language:"GEO/KAT"'>2013, გვ. 125–132;  ISSN1987-59.

6. 2015, 17–18/4 –  ბსუ–ს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  მოხსენება: ,,რელიგიური იდენტობის პრობლემა ზურაბ გორგილაძის პოეზიაში“, დაიბეჭდა: კრებულში: ,,ჩვენი     სულიერების ბალავარი“,  მე–7, თბილისი, გამ. ,,უნივერსალი“, 2015, გვ. 224–229, ISSN 1987–5916.    

7. 2015, 9–11/10 –  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე– 3    საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორის დიალოგები“,მოხსენება: აკა მორჩილაძისა და ევროპელ თუ ამერიკელ პოსტმოდერნისტთა  ტექსტები /რამდენიმე ლიტერატურული პარალელი/, დაიბეჭდა:      შრომები, თელავი, 2015, გვ.376–380,  ISSN 2233–3401. 

8. 2016 - Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева (Казахстан), Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Россия), Жешувский университет (Польша), Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова (Украина), Балтийская международная академия (Латвия), ,,РУСИСТИКА И СОВРЕМЕННОСТЬ “, ХIX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,  Проблема национального характера в диалоге культур…”, 1.    ,  Сборник научных статей,  Том II, Астана 2016; с. 323-326. УДК 80/81 ББК 81.2 Рус Р88; ISBN 978-601-301-783-6 ISBN 978-601-301-782-2.
9. 2016, 21-23 ოქტომბერი - ბშრსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სემიოტიკური კვლევის ცენტრი, სემიოტიკის მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  მოხსენება: ,,ქაოსისა და კოსმოსის კონცეპტები ,,თუთაშხას მითში“, 1.    ჰუმანიტარული კვლევები, ნაწილი მე-2, ,,სემიოტიკა, სამ. ჟ. მე-16, თბილისი, 2016, ISSN 1512-2409, გვ. 152-157.

10. 2017 - ოქტომბერი, ქუთაისი, აწსუ, მე-4,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“ _ თემა:  ,,ორ რეალობას შორის მოქცეული ცნობიერება /აკა მორჩილაძის ,,მორიდებული ზურმუხტისა“ და ორჰან ფამუქის ,,თოვლის“ მიხედვით/, მიხედვით“/, შრომები,  გვ. 266-271.

11. 2017, 13-15/X , ქუთაისი, აწსუ, მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, თემა: ,,ქართული პოსტმოდერნიზმი და ,,ქალური პროზა“, მიხედვით“/, შრომები, გვ. 228-233.

12. 2017, ნოემბერი, თელავი, მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, თემა: ,,პოსტსაბჭოთა მემუარისტიკის პოსტმოდერნისტული აქცენტები“ /გურამ დოჩანაშვილის ,,რაც უფრო მახსოვს და მეტად მაგონდება“ მიხედვით“/, შრომები, გვ. 420-425.

13. 2017, მარტი, ბათუმი,ბსუ, მე-9  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“, თემა: ,,რწმენის კონცეპტი ნოდარ დუმბაძის ,,მარადისობის კანონში“, მასალები, გვ. 222-228.გამ. ,,უნივერსალი“, თბილისი. 

14. 2017, სექტემბერი, ბათუმი, ბსუ-ს VIII  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი: "ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა",  თემა: ,,ბათუმი ბათუმელი მწერლების თვალით“, შრომები,  გვ. 153-158.

15. 2018, 31 აგვისტო - 1 სექტემბერი, ბათუმი,ბსუმე-9  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“, ,,ძველი ბათუმი და ბათუმელები“  /ნუგზარ ჯაფარიძის მემუარების ,,მოგზაურობა ბათუმშიმიხედვით/, შრომები -9, გამ. ,,ბშრსუ“, გვ. 180-187; ISSN -1987-8745.

16. 2018, 5-6 ოქტომბერი, აარ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, ბსუ, ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 1-ლი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:  ,,აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“, თემა:  ,,სხვად ქცევის სევდა ორჰან ფამუქის პოსტმოდერნისტულ პროზაში  და ქართული სინამდვილე“  /,,შავი წიგნი“,  ,,სტამბოლი. მოგონებები და ქალაქი“/.

17. 2018, 30 ნოემბერი-2 დეკემბერი, ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია -  ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, თემა:  ,,ოკუპანტის სახე ,,არსენა მარაბდელში“.

18.  2018, 18-19 მაისი, ბათუმი, ბსუ, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, მე-10  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“, თემა: ,,წითელი ტერორი და რელიგიის მსახურნი ,,მთვარის მოტაცებაში“, გამ. ბშრსუ, გვ. 327-332, ISSN -1987-5916.

19. კონცეპტი ,,ომი“ ,,ვარსკვლავთცვენაში“,  აწსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,ენა და კულტურა“ #5, ISBN 978-9941-25-583-0; ქუთაისი, 2019. გვ. 308-314.

20. 2019, 18-20 ოქტომბერი, ქუთაისი, აკა მორჩილაძის ,,ჩრდილი გზაზე“ - იმაგოლოგიური ასპექტები, აწსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ,,თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება“, ქუთაისი, გვ.114-115.

21. დოკუმენტური პროზის პოსტმოდერნისტული შუქ-ჩრდილები /აკა მორჩილაძის ,,ჩრდილი გზაზე“  მიხედვით/, სსიპ-იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები-5, თელავი, 2019,

გვ. 333-338. ISSN 2233-3401. უაკ (UDC) 008.1. 9772233340000 -899. 2019, 25-27 ოქტომბერი.

 

                                

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2008 წლის
17–20 ივნისი – თრენინგის განმ. – CSI – სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტი, თრენ. დასახ. – ,,პროექტებისა და ჯგუფის მართვა,“
კვალიფიკაცია – ზოგადი მენეჯმენტი;
2. 2008 წლის
20–21 ივნისი – თრენინგის განმ. – CSI – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი,
თრენ. დასახ. –,,საჯარო ადმინისტრირების სიახლეები“,
კვალიფიკაცია – ზოგადი მენეჯმენტი;
3. 2008 წლის
16–18 სექტემბერი – თრენინგის განმ. – CSI – სამოქალაქო საზოგადოების
ინსტიტუტი, თრენ. დასახ. –,,ეფექტური კომუნიკაცია“,
კვალიფიკაცია _ ზოგადი მენეჯმენტი;
4. 2008 წლის
19 სექტემბერი – თრენინგის განმ. – CSI – სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი,
თრენ. დასახ. –,,ადამიანური რესურსების მართვა“,
კვალიფიკაცია _ ზოგადი მენეჯმენტი.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (საშუალოდ),  რუსული(კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა