ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გურამ ბახტაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 01/07/1964
მისამართი: 6010 ბათუმი, გ.ლეონიძის ქ. 8, ბ. 38
ელ-ფოსტა: guram.bakhtadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 593 91 70 55, 24-09-33
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ქართული ლიტერატურა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

 • ლიტერატურათმცოდნეობა
• ქართული ლიტერატურის ისტორია
• XIX საუკუნის ქართული მწერლობა

სამუშაო გამოცდილება:

1995-2001 წლამდე  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი..

2001–2005 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის. ქართული ლიტერატურის კათედრის დოცენტი.

2006-დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის
ასოცირებული პროფესორი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1) რეცენზია თ.წოწონავას წიგნზე, "ლიყერატურული ნაწარმოები სკოლაში".  ჟურნალი „ჭოროხი“ N 2, 2009.
2)  რომანტიკული ირონიის ნაკადი ალ. ჭავჭავაძის ლექსში „კავკასია“, ბსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტის შრომები, XIII, 2009.
3)  რეცენზია ც.მეგრელაძის წიგნის – ქართული ენისა და ლიტერატურის დიდაქტიკა, ბათუმი 2009. 
4) “ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი და ნიკოლოზ ბარათაშვილის „რად ჰყვედრი  კაცსა“.ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, II, 2010წ. 

 5) აკაკი წერეთლის „კუდურხანუმი“ საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2010“ . დაიბეჭდა ამავე სახელწოდების სამეცნიერო კრებულში.2010 წ. 

 6)ილიაჭავჭავაძის საპროგრამო თხზულებების კვალი „დათა თუთაშხიაში“ –სემიოტიკის პირველი კონფერენციის მასალები.  თბილისი, 2011 წ. 

7)  Грузинские писатели 19-го века о территориальной целостности родини. Invative aspects of study of the b lak sea countries, culture, history, nthropology, literature and linguistics II, Blagoevgrad-Batumi 2011.

8) რეცენზია  ოთარ გოგოლიშვილის წიგნის  თავისუფლებისაკენ მიმავალ სისხლიან გზაზე,  ბათუმი, 2012.

9) ეგნატე ნინოშვილის დღემდე უცნობი თხზულება ბათუმის შესახებ, ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა, III, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2012.

10) კავკასიელი ეთნოსის წარმომადგენელი პერსონაჟები ალექსანდრე ყაზბეგის თხზულებებში, "ჰუმანიტარული მეცნიერბები ინფორმაციულ საზოგადოებაში" II,  საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 2014 წ

11) ქალის კულტის ისტორიულ-ლიტერატურული გენეზისის ერთი ასპექტი, ფილოლოგიური მაცნე - II, ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, გამომცემლობა "ივერიონი", თბ. 2015.

12) სამუსლიმანო საქართველო აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში, ფილოლოგიური მაცნე -III, ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, გამომცემლობა "ივერიონი", თბ. 2016.

13)"ნაპერწკლის" სახე-სიმბოლო ილიას შემოქმედებაში, "სემიოტიკა", ნაწილი მეორე, ჰუმანიტარული კვლევები, თბილისი, 16/2016.

14) ილია ჭავჭავაძის კონცეპტუალური დიალოგები ევროპულ და მშობლიურ მწერლობასთან,  მეშვიდე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი.  თსუ., 2016.

15) ქართული რომანტიზმის გენეზისისათვის, ფილოლოგიური მაცნე - IV, ბსუ ქართული ფილოლოგიის  დეპარტამენტი, გამომცემლობა"ივერიონი" თბილისი.  2017.

16) მუჰაჯირობის თემა მე-19 საუკუნის ქართულ მწერლობაში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები II, ბათუმი 2017წ.

17)"აკაკი წერეთელის "საიდუმლო ბარათი" და ნიკოლოზ ბარათაშვილის "ხმა იდუმალი", საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები III, ბათუმი 2018წ.

18."პორტრეტები გრიგოლ ორბელიანის ლირიკაში", "ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში" III საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ბათუმი 2019.

19)"რწმენის საკითხების ასპექტები მე- საუკუნის ქართულ მწერლობაში", საქართველოს მეცნიერენათა ეროვნული აკადემია,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომებიIV, ბათუმი 2019.

20) ნიკოლოზ ბარათაშვილი, "ვპოვე ტაძარი",გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო, სამეცნიერო რეცენზირებადი ელექტრონული ჟურნალის "ფილოლოგიური კვლევები" პირველი ნომერი.2020.

http://www.sciencejournals.ge/index.php/NJ/issue/view/5

21) "ახალი ქართული ლიტერატურის ისტორიის პერიოდიზაციის საკითხისათვის", ფილოლოგიური მაცნე VI, ბსუ., ქართული ფილოლოგიის  დეპარტამენტი, გამომცემლობა"ივერიონი" თბილისი.  2020.  

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. “ვეფხისტყაოსნის“ პროლოგი და ნიკოლოზ ბარათაშვილის „რად ჰყვედრი კაცსა“. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, I საერთაშორისო კონფერენცია, ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ბათუმი, 2009წ. 

2) სემიოტიკის პირველი საერთაშორისო  კონფერენცია. შრსუ, 2010წ. ნოემბერი. 

2. ნესტან დარეჯანიდან მარგომდე. „ტბელობა 2010 „საერთაშორიოსო კონფერენცია.

3. აკაკი წერეთლის „კუდურხანუმი“ საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2010“ . დაიბეჭდა ამავე სახელწოდების სამეცნიერო კრებულში.2010 წ.

 

4.წმინდა ილია მართალი,   საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2011“ . 

 5.ეგნატე ნინოშვილის დღემდე უცნობი თხზულება ბათუმის შესახებ, ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა, III, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი, 2012. 

6. კავკასიელი ეთნოსის წარმომადგენელი პერსონაჟები ალექსანდრე ყაზბეგის თხზულებებში, "მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში" II საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი 2014 წ.

7."ნაპერწკლის" სახე-სიმბოლო ილიას შემოქმედებაში, სემიოტიკის მეშვიდე საერთაშორისო სიმპოზიუმი.ბათუმი 2016 წ.

8.ილია ჭავჭავაძის კონცეპტუალური დიალოგები ევროპულ და მშობლიურ მწერლობასთან, მეშვიდე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი. თბილისი  2016

9.მე-19 საუკუნის ქართველი მწერლები  და საზოგადო მოღვაწეები მუჰაჯირობის შესახებ, VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - მსოფლიო და კავკასია. /საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი/ სოციალურ მეცნიერებათა აკადემია/ 9 ივნისი,  2017 წელი.

10."პორტრეტები გრიგოლ ორბელიანის ლირიკაში", ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, III საერთაშორისო კონფერენცია, ბსუ. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ბათუმი 2019 წ.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

პროექტი: ინტერტექსტური კვლევები ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (პროექტის მონაწილე) - წარდგენილი იყო გრანტზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების ფონდში(ვერ გაიმარჯვა).
სხვა პროფესიული/სამეცნიერო აქტივობა:

1)  სტუდენტთა სამეცნიერო წრის ხელმძღვანელობა.

2) მე-19 საუკუნის ქართველ კლასიკოსთა საიუბილეო ღონისძიებებისა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციების ორგანიზება.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ტრენინგი  - "სასწავლო  კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება", 3-5ივლისი, 2017 წელი.

ტრენინგი ჩაატარა უმაღლესიგანათლების რეფორმის    ექსპერტმა - ირინე დარჩიამ.

უცხო ენების ცოდნა:

გერმანული (ლექსიკონის გამოყენებით),  რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა