ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მაია ბარამიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 28/11/1961
მისამართი: 26 მაიასის17, ბ.2.
ელ-ფოსტა: maia.baramidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 577 46 98 85
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის 10.02.01 მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ქართველოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

• ძველი ქართული სალიტერატურო ენა
• ქართული დიალექტოლოგია
• ქართული ლექსიკოლოგია
• თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის საჭირბოროტო საკითხები;

სამუშაო გამოცდილება:

2016 წლის სექტემბრიდან შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

2009 წლიდან 2010 წლის დეკემბრამდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.

2006 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
2001 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტი (გა№0000140).
1998–2000 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.
1995–2001 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი.
1992–1995 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაწყებითი განათლების პედაგოგოკისა და მეთოდიკის კათედრის ასისტენტი.
1982–1992 წლებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინსტიტუტის აღმზრდელობითი განყოფილების ლაბორანტი.
 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ტაო (მონოგრაფია), ავტორთა ჯგუფი, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბილისი, 2020.

 2. ბგერის დაკარგვისა და განვითარების შემთხვევები ტაოურში (მ.ფაღავასთან თანაავტორობით), საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის არ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები, VI, თბილისი, 2020,  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამოცემა, ISSN 2449-2507.

 3. არსებითი სახელის მთავარი თავისებურებანი ტაოურში (მ.ფაღავასთან თანაავტორობით), ISSN 2667-9590; e-ISSN 2667-9604, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ელექტრონული გამოცემა №1 2020,   https://scientia.ge/#

 4. ზმნის ზოგიერთი თავისებურება (მ.ფაღავასთან თანაავტორობით), იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული - 1 (თსუ ენათმეცნიერების ინსტიტუტის ელექტრონული გამოცემა), 2020, https://www.aicl.ge/wp-content/uploads/2020/12/%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94-%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%90.pdf  

 5. ტაოურის ბგერითი შედგენილობიდან (მ.ფაღავასთან თანაავტორობით), ფილოლოგიური მაცნე, VI,თბილისი, 2020, გამომ. ,,ივერიონი“, ISSN 2587-4799.

 6. ზედსართავ და რიცხვით სახელთა წარმოების თავისებურებისათვის ტაოურში, XL რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2020; გვ. 21-26.

 7. თანამედროვე ქართული პრესის ენა და პუნქტუაციის ზოგიერთი საკითხი,  V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები, თელავი, 2019, ISSN 2233-3401, გვ.38-44.
 8. იოანე სინელის ,,სამოთხის კიბის“ (,,კლემაქსის“) პეტრე გელათელისეული თარგმანის ლექსიკის ზოგიერთი საკითხი, ფილოლოგიური მაცნე, V, გამომცემლობა ,,ივერიონი“, ISSN 2587-4799, 2019; გვ.75-85.
 9. სტეფანოს ორბელიანის ,,ცხოვრება ორბელიანთას“-ს ძველი ქართული თარგმანების“ ლექსიკისათვის, V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, შრომები, ქუთაისი, 2019, ISBN 978-9941-25-583-0, გვ.33-38.
 10. სტეფანოს ორბელიანის ,,ცხოვრება ორბელიანთა“-ს ძველი ქართული თარგმანები - წყარო ქართულ სინონიმთა ლექსიკონისათვის (OldGeorgian Translations of Stephanus Orbeliani ,,Life of Orbelians” – Source for Georgian Synonyms) East European Multicultural Space, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE, 2018. Batumi 2020. ISSN 2587 5485. გვ.278-282
 11. -ვით’ და მსგავსად’ თანდებულებდართული სახელების შემცველი წინადადებები ქართულში (პრესის ენის მიხედვით),  მერი ცინცაძესთან თანაავტორობით, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III“, 30 ნოემბერი - 2 დეკემბერი, ბათუმი, 2018. იბეჭდება - ISSN 1987-7625  ISBN 978-9941-462-86-3.
 12. აბუსერისძე ტბელის თხზულების ,,ქრონიკონი სრული მისითა საუწყებელითა განგებითა“ ენისათვის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები, III, ბათუმი, 2018, გვ. 270-274. ISSN 2449-2507.
 13. ტაოური ქართულის ზოგიერთი ლექსიკური თავისებურებისათვის, მერი ცინცაძესთან თანაავტორობით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული XIII, ISSN ბათუმი, 2018.
 14. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში, წიგნი პირველი, მაჭახლელი მუჰაჯირები, თანაავტორი, გამომც. ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2017.
 15. სინონიმები თეოფინე კესარია კაპადუკიელის „თქუმულის" ეფთვიმესეულ თარგმანში, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ენის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული ,,ქართველური ენათმეცნიერება“, ტ.IV, საიუბილეო კრებული, ეძღვნება პროფესორ ზურაბ ჭუმბურიძეს, თსუ-ის გამომცემლობა, თბილისი, 2017, გვ.76-84.

 16. ტაოური მეტყველების შავშურ კლარჯულისაგან განსხვავებული ზოგიერთი თავისებურება, მ. ცინცაძის თანაავტორობით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული XI, გამომცემლობა  ,,სამშობლო’’, ბათუმი, 2017, გვ.16-26.

 17. ტაოური ტექსტები, თანაავტორები: მ. ცინცაძე, მ. ფაღავა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული XI, გამომცემლობა  ,,სამშობლო’’, ბათუმი, 2017, გვ.185-233.
 18. პირდაპირი ნათქვამისა და ავტორისეული სიტყვების ურთიერთმიმართებისათვის ქართულში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ფილოლოგიური მაცნე, IV, თბილისი, 2017, გვ.33-42. 
 19. ფონეტიკური პროცესები ტაოს ქართულში, მ. ცინცაძესთან თანავტორობით, დიალექტოლოგიური კრებული, 37-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2017, გვ.239-249.
 20. თუმცა’ კავშირის ფუნქციისათვის ქართულში, ,,კულტურათშორისი დიალოგები“, შრომები IV, თელავი, 2017, გვ.70-76.
 21. ზმნის ზოგიერთი თავისებურებისათვის მაჭახლურში, IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, შრომები, ქუთაისი, 2017, გვ.28-31.
 22. აჭარელ მუჰაჯირთა მეტყველების ზოგიერთი თავისებურება, აჭარა - წარსული და თანამედროვეობა, კრებული III, ბათუმი, 2017, გვ.516-525.
 23. მონოგრაფია ,,კლარჯეთი", თანაავტორი, ბათუმი, 2016.
 24. მონოგრაფია ,,სარფი", თანაავტორი, ბათუმი, 2015.
 25. ქართულ-თურქული აფიქსებით ნაწარმოები პარალელური ლექსიკისათვის ქართული ენის სამხრულ კილოებში, ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები, III, თელავი,2015, გვ.54-60.
 26. სულხან-საბა ორბელიანის ,,სწავლანში“ ჩართული ციტატების მიმართება შესაბამის წყაროებთან, ,,ენა და კულტურა“, შრომები, III, ქუთაისი,2015, გვ.40-46.
 27. ქართული ენა ,,ჩვენებურთა ცნობიერებაში“, XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგირი სამეცნიერო სესია, მასალები, თბილისი, 2015.
 28. ზმნურ ფუძეთა წარმოებისათვის კლარჯულში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული X, გამომცემლობა  ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, 2015, გვ.60-67.
 29. ტოპონიმებისათვის კლარჯულში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული VIII, გამომცემლობა  ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, 2014, გვ.34-39.
 30. კლარჯული კილო (მასალები, სიტყვების ახსნა), მ.ცინცაძის და მ.ფაღავას თანაავტორობით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული VIII, გამომცემლობა  ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, 2014, გვ.165-196.
 31. კლარჯ მუჰაჯირთა მეტყველების ზოგიერთი თავისებურება, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული IX, გამომცემლობა  ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, 2014, გვ.9-16.
 32. კლარჯ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველება (მასალები, სიტყვების ახსნა), მ.ცინცაძის და მ.ფაღავას თანაავტორობით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული IX, გამომცემლობა  ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, 2014, გვ.171-263.
 33. კომპოზიტებისათვის სამხრულ მეტყველებაში, გ.მარკოიძის თანაავტორობით, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცი ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“, კრებული, ბათუმი, 2014. 
 34. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების ზოგიერთი თავისებურება, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტი, კრებული VII, გამომცემლობა  ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, 2013,გვ.23-27
 35. ორდუელ მუჰაჯირთა მეტყველება (მასალები, სიტყვების ახსნა), მ.ცინცაძის და მ.ფაღავას თანაავტორობით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტი, კრებული VII, გამომცემლობა  ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, ბათუმი, 2013,გვ.180-245; 268-288.
 36. სახარებისეული ციტატები სულხან-საბა ორბელიანის ,,სწავლანში“,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა’’, II, შრომები,  გამომცემლობა ,,მერიდიანი’’,  ქუთაისი, 2013, გვ.42-48
 37. მარგინალური განმარტებები იოანე სინელის ,,კლემაქსის“ პეტრე გელათელისეულ თარგმანში, მ.ცინცაძესთან თანაავტორობით, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი, ფილოლოგიური მაცნე, I, თბილისი, 2013, გვ.80-93.
 38. On Some Linguistic Tendencies of the Modern Georgian Press, ი.დიასამიძის თანაავტორობით, HOMO LOQUENS, Georgian multilingual association, volum V, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2013
 39. თეოფანე კესარია კაპადუკიელის ,,თქუმულის“ ეფთვიმესეული თარგმანის ენისათვის, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, შრომები, II, თელავი, 2013, გვ.71-76
 40. ქართულად ხსნილად უბნობდი, მ. ცინცაძესთან თანაავტორობით, ბათუმი, 2012.
 41. ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების ქართული მეტყველების თავისებურებანი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 71-ე სამეცნიერო სესია,მასალები, თბილისი, 2012.
 42. ექსპედიცია ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლებთან (წინასწარი მოხსენება), XXXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2012.
 43. ზემოკლარჯულისა და კირნათ-მარადიდის მკვიდრთა მეტყველების ურთიერთმიმართებისათვის (ლექსიკა), II საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი", თეზისები, თბილისი-ბათუმი, 2012.
 44. სიტყვათა მყარი შეხამებანი ქართული პრესის ენაში, მ.ცინცაძესთან თანაავტორობით, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში,მასალები, ბათუმი, 2012.
 45. К вопросу о речи  потомков грузинских мухаджиров, Историко-филологические изыскания,   Тбилиси , 2012.
 46. ზმნის ზოგი თავისებურება კლარჯულში, მ.ცინცაძესთან თანაავტორობით, XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2011.
 47. მასალები სამხრული კილოების ფრაზეოლოგიზმების ლექსიკონისათვის (შავშეთის ქართულის მიხედვით), I საერთაშორისო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები", შრომები, თელავი, 2011.
 48. შავშეთი, ავტორთა ჯგუფი, მონოგრაფია, ,,ჰოროსი XXI", თბილისი, 2011.
 49. Вопросы правописания сложного предложения материалам современной грузинской прессы, ისტორიის, არქეოლოგიის, კულტურის, ლიტერატურის და ლინგვისტიკის კვლევის ინოვაციური ასპექტები შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში, საერთაშორისო კონფერენცია, 2010, მასალები, საქართველო – ბულგარეთი.
 50. შავშური დიალექტის ლექსიკიდან, XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, თბილისი, 2010.
 51. სინონიმები თეოფანე კესარია კაპადუკიელის ,,თქუმულის“ ეფთვიმესეულ თარგმანში, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010.
 52. თანამედროვე ქართული პრესის ენა და სალიტერატურო ქართული, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, შრომები, ქუთაისი, 2010.
 53. ზოსიმეს ,,სწავლაჲს“ ქართული თარგმანები, II, მონოგრაფია, გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2009.
 54. პარალელური ენობრივი ფორმები აბუსერისძე ტბელის თხზულებაში – ,,ქრონიკონი სრული მისითა საუწყებელითა განგებითა“, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა“ (მასალები), 2009.
 55. სწავლა–შეგონებანი ზოსიმეს ,,სწავლაჲს“ მიხედვით, რსუ სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნ.–კვლევითი ცენტრის კრებული, VI.2009.
 56. ,,თეოდორა“ და ,,თეოდორე“(,,თეოდორა ალექსანდრიელის ცხოვრების“ მიხედვით), რსუ ჰუმანიტარულ მეცნ. ფაკულტეტის შრომების კრებული, XIII.2009.
 57. ზოსიმეს ,,სწავლაჲს“ ქართული თარგმანების ენობრივი მიმართება ბერძნულ წყაროსთან, სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ბიზანტინოლოგია საქართველოში–2“, თბილისი, 2009.
 58. –ად სუფიქსიან საწყისთა საკითხი თანამედროვე ქართულში, (მ. ცინცაძესთან თანაავტორობით), კრებული ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“,2009.
 59. ზოსიმეს ,,სწავლაჲს“ ქართული თარგმანების ენობრივი მიმართება ბერძნულ ტექსტთან, გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი, II, 2008.
 60. ცოცხალი მეტყველების ამსახველი ფორმები თეოფანე კესარია კაპადუკიელის ,,თქუმულის“ ეფთვიმესეულ თარგმანში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტბელობა“(მასალები), 2008.
 61. ზოსიმეს ,,სწავლაჲს“ ქართული თარგმანები და მათი ბერძნული წყარო, რსუ სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნ.–კვლევითი ცენტრის კრებული, V,2007.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 5, ბათუმი, 2019, 11-13 ოქტომბერი, პარალელური ენობრივი ფორმები თეოფანე კესარია კაპადოკიელის ,,თქუმულის’’ ეფთვიმე ათონელისეულ თარგმანში.
 2. XL რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ახალქალაქი, 2020, ზედსართავ და რიცხვით სახელთა წარმოების თავისებურებისათვის ტაოურში. 
 3. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, თელავი, 2019, 25-27 ოქტომბერი, თანამედროვე ქართული პრესის ენა და პუნქტუაციის ზოგიერთი საკითხი.  
 4. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, შრომები, ქუთაისი, 2019, 31 მაისი - 2 ივნისი; სტეფანოს ორბელიანის ,,ცხოვრება ორბელიანთას“-ს ძველი ქართული თარგმანების“ ლექსიკისათვის,
 5. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III“, 30 ნოემბერი - 2 დეკემბერი, ბათუმი, 2018, -ვით’ და მსგავსად’ თანდებულებდართული სახელების შემცველი წინადადებები ქართულში (პრესის ენის მიხედვით),  მერი ცინცაძესთან თანაავტორობით.
 6. საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, II, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 26-29 სექტემბერი, თბილისი, 2018 წელი, მასალები, გვ.136, (242), ტაოური ქართულის ლექსიკისათვის (შავშურსა და კლარჯულთან მიმართება), მ. ცინცაძესთან თანაავტორობით.
 7. საერთაშორისო კონფერენცია - ,,აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“, ბათუმი, 2018, 5-6 ოქტომბერი, სტეფანოს ორბელიანის ,,ცხოვრება ორბელიანთა“-ს ძველი ქართული თარგმანები - წყარო ქართულ სინონიმთა ლექსიკონისათვის.
 8. 37-ე დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, ახალციხე, 2017, 3-4 ნოემბერი, ფონეტიკური პროცესები ტაოს ქართულში.
 9. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი დიალოგები“, თელავი, 2017, 27-29 ოქტომბერი, თუმცა’ კავშირის ფუნქციისათვის ქართულში.
 10. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, ქუთაისი, 2017, 2-3 ივნისი, ზმნის ზოგიერთი თავისებურებისათვის მაჭახლურში.
 11. IV სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, ბათუმი, 2016, 16 დეკემბერი, მაჭახლურის ზოგიერთი ფონეტიკური თავისებურებისათვის.
 12. VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი, თბილისი, 2016, 17-22 ოქტომბერი, პირდაპირი ნათქვამისა და ავტორისეული სიტყვების ურთიერთმიმართებისათვის ქართულში.
 13. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის III (XIV) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, ბათუმი, 29 იანვარი, 2015, ჩაქველ მუჰაჯირთა შთამომავლების ქართული მეტყველების თავისებურებებისათვის.
 14. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი“, თეზისები, თბილისი, 2014, 17-21 ოქტომბერი, პარალელური ენობრივი ფორმები და ლექსიკური ერთეულები კლარჯულში.
 15. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“, ბათუმი, 2014, 24-26 ოქტომბერი, კომპოზიტებისათვის სამხრულ მეტყველებაში, გ.მარკოიძის თანაავტორობით.
 16. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 4“,თბილისი-ბათუმი-კაპადოკია, 2013, ზოგიერთი სინონიმი იოანე სინელის ,,კიბის" ქართულ პროზაულ თარგმანებში (შედარებითი ანალიზი).
 17. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,ქართული ხელნაწერი“, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2013, იოანე სინელის ,,კიბის“(,,კლემაქსის“) პეტრე გელათელისეული თარგმანის ლექსიკიდან (კალკური კომპოზიტებისათვის).
 18. II საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი", ბათუმი, 2012, ზემოკლარჯულისა და კირნათ-მარადიდის მკვიდრთა მეტყველების ურთიერთმიმართებისათვის (ლექსიკა). 
 19. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში,ბათუმი, 2012, სიტყვათა მყარი შეხამებანი ქართული პრესის ენაში, მ.ცინცაძესთან თანაავტორობით.
 20. I საერთაშორისო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები", თელავი, 2011, მასალები სამხრული კილოების ფრაზეოლოგიზმების ლექსიკონისათვის (შავშეთის ქართულის მიხედვით).
 21. საერთაშორისო კონფერენცია ,,უცხოეთის ქარტული მემკვიდრეობა", თბილისი, 2011, შავი მთიდან გელათამდე - მარგინალური განმარტებები იოანე სინელის ,,კლემაქსის" პეტრე გელათელისეულ თარგმანში (მ.ცინცაძესთან თანაავტორობით). 
 22. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, ქუთაისი, 2010, თანამედროვე ქართული პრესის ენა და სალიტერატურო ქართული.
 23. 2nd international conference- Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics. Batimi, Georgia. 1-3 July 2010. The issues of Orthography Relating to a Compound Sentence in the Modern Press Language.
 24. I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2010 წ. სინონიმები თეოფანე კესარია კაპადუკიელის ,,თქუმულის“ ეფთვიმესეულ თარგმანში.
 25. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, ბათუმი 2009, –ად სუფიქსიან საწყისთა საკითხი თანამედროვე ქართულში ( მ. ცინცაძესთან თანაავტორობით).
 26. საერთაშორისო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა“, სხალთის ეპარქია, ხულო, 2009, ,,პარალელური ენობრივი ფორმები აბუსერისძე ტბელის თხზულებაში – ,,ქრონიკონი სრული მისითა საუწყებელითა განგებითა“.
 27. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ტბელობა“, სხალთის ეპარქია, ხულო, 2008, ცოცხალი მეტყველების ამსახველი ფორმები თეოფანე კესარია კაპადუკიელის ,,თქუმულის“ ეფთვიმესეულ თარგმანში.
 28. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ბიზანტინოლოგია საქართველოში-2", ბათუმი, 2007, ზოსიმეს ,,სწავლაჲს" ქართული თარგმანების ენობრივი მიმართება ბერძნულ წყაროსთან.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. აჭარის ა/რ მთავრობის პროექტი ,,მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში",  2012-2016წ.წ.

2. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი ,,სარფი", 2014 - 2015წ.წ.

3.საუნივერსიტეტო საგრანტო პროექტი ,,მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში",  2016წ.

4.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტი ,,ტაო", 2016 - 2019, საგრანტო ხელშეკრულება №217796 (13.12. 2016 წ.)

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. კომუნიკაციური დიდაქტიკა და ინტერკულტურული კომუნიკაცია - 12.11. 2011წ.

2. ენები გლობალიზაციის ეპოქაში და უცხო ენების ონლაინ სწავლების მოდულები - 9-10. 11. 2012 წ.

3. For participating in training Supremacy and Sustainability in Languages: A Challenge for theTeaching Profession, FIPLV, MAG, თბილისი, 16. 06. 2016 წ.

4. For participating in training Ethnic Style of Communication in the Process of Foreign Language Teaching, FIPLV, MAG, თბილისი, 03.05. 2017წ.

5.ტრენინგ-კურსი: ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები", ბათუმი, 10-11/07/2017.

6.ტრენინგი: ,,სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება", ტრენინგი ჩაატარა უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტმა ირინე დარჩიამ, ბათუმი, 2017 წ. 3-5 ივლისი.

7.ვორქშოპი: Teaching for Real World Applications: Active and Problem based Learning in Science, თელავი, 28.10. 2017 წ.

8.ტრენინგების ციკლი (3 ტრენინგი) სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პროექტის (ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მხარდაჭერით) ,,საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადება" ფარგლებში 2017 წლის მაისიდან 2018 წლის მაისის ჩათვლით, ბაკურიანი, თბილისი.

9.ტრენინგ-კურსი ,,ელექტრონული სწავლება Moodle/Turnitin-ის სისტემის გამოყენებით", ბათუმი, 22.09. 2018 წ.

10.მობილური აპლიკაციის Polleverywhere.com გამოყენება სწავლა-სწავლების პროცესში, ბათუმი, 23.03 - 24.03.2019.

11. ენა და ტექნოლოგიები - ქართული კორპუსული რესურსები კვლევისა და სწავლებისათვის, ბათუმი, 19.04.2019 - 21.04.2019.

12.საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და აკრედიტაციის აქტუალური საკითხები, ბათუმი, 2019 წლის 24-26 მაისი 

 

 

 

 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ფრანგული, ინგლისური(A2), თურქული (დამწყები), ძველი ბერძნული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Exell, PowerPoint, Internet explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა