ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფილოსოფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ვარდო ბერიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 06. 01. 1965
მისამართი: ბნზ, თამარ მეფის გამზირი 7/20
ელ-ფოსტა: E-mail: vardo.beridze@bsu.edu.
ტელეფონი: 577 145426;
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქიმია-ბიოლოგიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, ქიმია-ბიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: მიმართულებათაშორისო ( ფილოსოფია)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ასოცირებული პროფესორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ფილოსოფიური ანთროპოლოგია; მეცნიერების ფილოსოფია; ეთიკა;

სამუშაო გამოცდილება:

2009 - დან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფილოსოფიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2009-2013 -წწ. ფილოსოფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

1199-2009 -წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი;

1994-2001 წწ. აჭარის კოოპერაციული ინსტიტუტი, უფროსი მასწავლებელი;

1989-1994 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      კულტურისა და ბუნების ურთიერთობის საკითხი ო. ჯიოევის ფილოსოფიაში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ნართების ეპოსის კვლევის თანამედროვე პერსპექტივები“ - კრებული. თბილისი, 2016 წელი;

2.      „ტრადიციული  ღირებულებების  გადაფასება - სოკრატე, ბუდა, რუსო, ნიცშე“. საერთაშორისო საზოგადოებასთან ინტეგრაციის სტრატეგიული კვლევის ცენტრის (CIIC) მიერ ორგანიზებული ინტერდისციპლინარული საერთაშორისო კონფერენციის „გლობალური საზოგადოების ფორმირების თანამედროვე ტენდენციები“ - მასალები.  ბათუმი. 2016 წელი.{ თანაავტორობით: ვარდო ბერიძე; აბესალომ ასლანიძე}.

3.      „მეცნიერის  პასუხისმგებლობის  საკითხი“  (ვერნერ ჰაიზენბერგის  წიგნის -  „ნაწილი და მთელი“  მიხედვით). საერთაშორისო, რეცენზირებადი, რეფერირებადი  სამეცნიერო ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება“.№13. თბილისი, 2016.                        

4. „მეტაფორა   მეცნიერებასა  და  პოეზიაში“  ( ხოსე  ორტეგა-ი-გასეტის - „ორი დიდი მატაფორა“-ს მიხედვით) - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული  საერთაშორისო კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II” ბათუმი, მასალები: ბათუმი 24-26 ოქტომბერი 2014 წელი.

5. „ცოდნა და ზნეობა“ - ანტიკურობასა და თანამედროვეობაში. ბათუმის შოთა რუსთ­ა­ველ­ის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის მიერ ორ­განიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის – „ჩვენი სულიერების ბალავარი“  მასალები,  V. თბილისი. გამომცემლობა “უნივერსალი“, ISNN     1987-5916,  2013.

     6. Tamaz buaCiZe -- filosofiis  mniSvnelobis  Sesaxeb  adamianis cxovrebaSi. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო  რესპუბლიკური კონფერენციის მასალები. კრებული „ფილოსოფიის აქტუალური   საკითხები“, (წარსული და თანამედროვეობა). ბათუმი, 2012 წელი.

      7. ჟან-პოლ სარტრი „დროულობისა“ და  „შიშის“  კატეგორიების  ექსისტენციალური გაგებისათვის. თსაუ. ჟურნალი მეცნიერება და ცხოვრება. 1(3). თბილისი. 2011. გამომც.“თობალისი“. ISSN 1987-9377.

    8.„ღმერთისა და სამყაროს მიმართების საკითხი ავიცენას ფილოსოფიაში“, შოთა რუსთ­ა­ველ­ის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის მიერ ორ­განიზებული რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის – „ჩვენი სულიერების ბალავარი“  მასალები,  ნაწ. II. თბილისი, “უნივერსალი“, ISNN                 1987-5916, 2010.

   9. „დისტანციური განათლების საკითხები“ (ინგლისურ ენაზე), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისა და შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენციის “გაზაფხული 2010”,თეზისები, ბათუმი, ISBN 978-9941-412-22-6,G2010.

10.„მესამე სამყარო“- ეპისტემოლოგია სუბიექტის გარეშე,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცენტრალური ბიბლიოთეკის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია-“ბიბლიოთეკა მომავალი თაობის  განათლების კერა”, Bბათუმი, 2010 წელი, 20 მაისი.   

11.სწავლების პრინციპი “სწავლა კეთებით, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის, პედაგოგიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,  განათლების ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა-შრომები XVI. გამომცემლობა- „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ბათუმი- 2010 წელი, 29-30 მარტი.  ISSN 1987-5282.

12.„ბიოეთიკის ფილოსოფიური პრობლემები. ევთანაზია“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის მიერ ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია ბათუმი, 2009 წელი, 29 ნოემბერი.

   13. „სიცოცხლის ევოლუციის შესახებ: მექანიციზმი და მიზანშეწონილობა“. რსუ.ფილ.დეპ., ს. წერეთ. ფილ. ინს..  ქართ. და უცხ. ფილოს. ისტ. განყოფ. და გ. რობაქიძის სახ. უნ. ფილ. და სოც. მეცნ. კვლევითი ინსტ. მიერ  ორგანიზებული      რესპუბლიკური კონფერენციის ”სიცოცხლის ფილოსოფია. პრობლემები და პერსპექტივები”  მასალები,   თბილისი. გამომც. ნეკერი   (ISBN 978-9941-404-66-5), 2009.

  14. ”ადამიანური ყოფიერების სპეციფიკა ინფორმაციულ საზოგადოებაში” რსუ , ჰუმანიტარულ მეც­ნიერებათა   ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო კონფე­რენციის ”ჰუმანიტა­რული  მეცნიერებები  ინ­ფო­რმაციულ  საზოგა­დოებაში”  მასალების კრებული,  ბათუმი, 2009.

  15. „ადამიანის  ნატურალისტური გაგება“,  რსუ  სოციალურ  მეც­ნი­ე­რე­ბათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის   შრომების  კრებული,  ბათუმი,2009.

  16.  ”შემოქმედების პროცესის ფილოსოფიურ-ანთროპოლოგიური  თვალსაზრისი  დ. უზნაძის ფილოსოფიაში  რსუ,  ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებული   რესპუბლიკური    კონფერენციის  „ჩვენი სულიერების ბალავარი“  მასალების კრებული, ბათუმი , 2009  (ISSN 1987-5916.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. "ბუნებრივი და მეცნიერული ენა ლოგიკურ პოზიტივიზმში". ივანე ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა  სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული  მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "ქართულ-ოსური ურთიერთობები - ისტორია და თანამედროვეობა". 2017 წლის 13-15 ოქტომბერი.

2.კულტურისა და ბუნების ურთიერთობის საკითხი ო. ჯიოევის ფილოსოფიაში“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის მიერ ორგანიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ნართების ეპოსის კვლევის თანამედროვე პერსპექტივები“2016 წლის 13-15 ოქტომბერი.

3.პოსტერ-პრეზენტაცია თემაზე: „ტრადიციული  ღირებულებების  გადაფასება - სოკრატე, ბუდა, რუსო, ნიცშე“. საერთაშორისო საზოგადოებასთან ინტეგრაციის სტრატეგიული კვლევის ცენტრის (CIIC) მიერ ორგანიზებული ინტერდისციპლინარული საერთაშორისო კონფერენცია: „გლობალური საზოგადოების ფორმირების თანამედროვე ტენდენციები“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 30-31 ივლისი 2016 წელი.{ თანაავტორობით: ვარდო ბერიძე; აბესალომ ასლანიძე}.

 

3.მეცნიერება და მორალი“ - (მაქს ვებერი, მარტინ ჰაიზენბერგი, ჟან-ჟაკ რუსო) -მეცნიერებისა და საზოგადოების განვითარების ფონდი „ინტელექტი“, შავი ზღვის ფლორისა და ფაუნის შემსწავლელი სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, კიევ-მოგილიანის აკადემიის ნაციონალური უნივერსიტეტი, ტალინის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის, ათათურქის უნივერსიტეტის განათლების და ხელოვნების ფაკულტეტების, იბრაჰიმ ჩეჩენის უნივერსიტეტის. სსიპ ქალაქ2 ბათუმის #6 ფიზიკა მათემატიკის საჯარო სკოლის მიერ ორგანიზებული III  საერთაშორისო - სამეცნიერო კონფერენცია კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ბათუმი, 17,18,19 ოქტომბერი 2014

4. „მეტაფორა   მეცნიერებასა  და  პოეზიაში“ ( ხოსე  ორტეგა-ი-გასეტის - „ორი დიდი მატაფორა“-ს მიხედვით).  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი / საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II” ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი 2014 წელი.

5.„ცოდნა და ზნეობა“ - ანტიკურობასა და თანამედროვეობაში. ბათუმის შოთა რუსთ­ა­ველ­ის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის მიერ ორ­განიზებული საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია V.  2013. 

Понятие  человек в условиах современнего информасионного овщества. მეორე საერთაშორისო  კონფერენცია შავი ზღვის ბასეინის ქვეყნების კულტურის, ისტორიის, ანთროპოლოგიის, ლიტერატურისა და ლინგვისტიკის შესწავლის ინოვაციური ასპექტები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი,2010 წელი,1-3 ივლისი.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

TEMPUS-ის საგრანტი პროექტი "Strengthening  the Specific  Role  of  Universities as LLL Institutions, SSRULLI" (უნივერსიტეტების, როგორც უწყვეტი განათლების ინსტიტუციების როლის გაძლიერება). (საგრანტო ხელშეკრულების ნომერი 544251 - TEMTUS - 1-2013-1- GE-TEMPUS-JPHES)

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 7კრედიტიანი(175 საათი) პროგრამის „კითხვა, წერა და კრიტიკული აზროვნება“, ასოციაცია
„სკოლა - ოჯახი - საზოგადოება, სერტიფიკატი № RWCT/00014 (25.05.2009)
2. ხარისხის უზრუნველყოფის საკითხები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში.
შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009 წ.

უცხო ენების ცოდნა:

 ინგლისური (საშუალოდ), გერმანული(ლექსიკონით), რუსული(კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel,

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა