ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლილე თანდილავა
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 5/12/1961
მისამართი: სოფ. სარფი
ელ-ფოსტა: lile.tandilava@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 34 89 90
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, თარჯიმანი, ქართული ენისა და ლიტერატურის და თურქული ენის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარულ მეცნიერებანი, ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

• თურქული ენა
• თურქულ-ლაზური ენობრივი ურთიერთობები
• კოლხური ენა

სამუშაო გამოცდილება:

1.1983 წ. 15.–8. –სარფის საშუალო სკოლის დაწყებითი კლასის მასწავლებელი
2.1987 წ. 3.09. –ამავე სკოლის ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
3.1992 წ. 20.08.–გონიოს კოოპერატიული ინსტიტუტის თურქული ენის მასწავლებელი
4.1994 წ. 1.–9 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინივერსიტეტში, ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის მასწავლებელი
5.2006 წ. 1.09. –ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი
6.2009 წ. 15.09.– –ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო ინივერსიტეტი, ქარტული ფილოლოგოიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

7. 2009-2013 წ.წ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებილი პროფესორი;

8. 2015 წლიდან დღემდე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ლილე თანდილავა. „თურქული ელემენტები  მარად­იდის მეტყველებაში“.საერთაშო­რისო სამეცნ­იერო ჟურ­ნა­ლი: აღმოსა­ვლეთ­მცო­დნ­ეობის მაცნე. ტომი. IV. 2021.ISSN: 2587-490X.  https://openjournals.ge/index.php/hos/article /view/2849.
 2. Deception Expressing Phrases in Georgian and Turkish Languages, ASSOC. PROFESSOR LILE TANDILAVA;  Assist. Proffesor Mzia Khakhutaishvili, , Gazi Meclisin (TBMM) Açılışının 100. Yılı Anısına XII  Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,  .Bildiri Kitabı. Pp. 785-790.Ankara. 2020 http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/kitap.pdf
 3. PHRASEOLOGİSMS EXPRESSİNG FAİLURE IN GEORGİAN AND TURKİSH LANGUAGES ...... 803ASSOC. PROFESSOR LILE TANDILAVA, ASSOC. PROFESSOR NANA TSETSKHLADZE, GaziMeclisin (TBMM) Açılışının 100. YılıAnısınaXII UluslararasıDünya Dili TürkçeSempozyumu,  .Bildiri Kitabı. P.803-809. Ankara. 2020 http://dun yadiliturkce 2020.gazi.edu.tr/kitap.pdf/kitap
 4. ლილე თანდილავა, ლაზური ლექსიკა აჭარული კილოს სალექსიკონო მასალებში. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე II  (ISSN  2587–490X; ISBN  978-9941-0-4439-7 ),  თბილისი, 2019;
 5. ლილე თანდილავა, თურქული ელემენტები ლაზურ და კლარჯულ მეტყველებაში. აღმოსავლეთმცოდნეობის მაცნე I  (ISSN  2587–490X),  თბილისი, 2018;
 6. .ლ. თანდილავა. აიშე ბეიზა ბუიუქჩინარი. „GÜRCİSTAN  BATUM’DA TÜRK DİLİ, KÜŞTÜRÜ VE TARİHİ ÇALIŞMALARI“. İKSAD AVRASYA ZİRVESİ-ANKARA.  TÜRKİYE. 17-18 TEMMUZ 2017.
 7. ლ. თანდილავა. ვ. ჩოხარაძე. „თურქეთში მცხოვრები ქართველებისა და ლაზების მეტყველებაში შემოსული თურქული ნასესხობანი“. IST INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL . GORCIA-BATUMI. APRIL 8-10, 2017.
 8. ლ.თანდილავა, „თურქული ელემენტები ჭოროხის აუზის ქართველთა მეტყველებაში (კლარჯულში)“, („Çoruh Havzasında Yaşayan Gürcülerın Konuşmalarında Türk Unsurları“). 3. Uluslararası Çın!den Adriyatik!e Sosyal Bilimler Kongresi. 27-30 ოქტომბერი 2016. ანტალია. თურქეთი.
 9. ლ. თანდილავა, ნ. ცეცხლაძე  გულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ქართულსა და თურქულში („Gürcüce ve Türkçede Kalp öğeli bileşikler“) 2015 წელი. კაბადოკია.
 10. შემდგენელი ლ. თანდილავა „ქართულ-მეგრულ-ლაზურ-სვანური ლექსიკონი“ თბილისი. გამომცემლობა „პეტიტი“ 2015.
 11. ლ. თანდილავა. მ. ფაღავა. „ თურქული ლექსიკა სარფის მეტყველებაში.“ 2015. ბათუმი.
 12. ლ. თანდილავა, ნ. ცეცხლაძე,  ,,კულტურული დიალოგი ქართულ-თურქული ფრაზეოლოგიზმების შესახებ (Gürcüce-Türkçe deyimlerin variyantlara göre kültürel diyaloglar“) 2014. იზმირი.
 13. ლ. თანდილავა. „თურქული ელემენტები ორდუს მუჰაჯირთა მეტყველებაში“. ბათუმი. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში. II. 2014.
 14. რედაქტორი  ლ. თანდილავა „ალი თანდილავას ლაზური ლექსიკონი“. ა. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. თბილისი. 2013.
 15. ლ. თანდილავა.  „ერთნაირი ნასესხობანი მუჰაჯირების ქართულსა და ლაზურში“. ბსუ კრებულიN 7. 2013 წელი.
 16. ლ. თანდილავა. „თურქული ელემენტები ლაზურის ართაშენულ დიალექტში.“ ქუთაისი. 2013.
 17. ლ.თანდილავა. „თურქული ელემენტები შავშურში“. ბათუმი. 2012.
 18. ლ. თანდილავა. „მსგავსი ფონეტიკური ცვლილებები ლაზურსა და შავშურში.“ თბილისი. 2012.
 19. ლ. თანდილავა, მ. კიკვაძე  ,,Вопросыинтенсивногообучениягрузинскомуязыку азербайджанскихстудентов.“სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბსუ - ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. 2012 წელი.
 20. ლ. თანდილავა. „ნასესხებ ზმნათა დინამიური სვლა ლაზურში“. ბსულინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი  1 საერთაშორისო კონფერენცია.  2011 წელი.
 21. ლ. თანდილავა. „თურქული ელემენტები კლარჯულში.“ თელავი. 2011. ლ. თანდილავა. „თურქული ლექსიკა ჟორჟ დიუმეზილის ლაზურ ზღაპრებში“. საერთაშორისო  სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. ბათუმი. 16-18. 05. 2010 წელი.
 22. ლ.თანდილავა. „ლაზური დიალექტის ხოფური კილოკავის თანამედროვე პრობლემები“. ბსუ. კრებული. გვერდი 56-58. 2009 წელი.
 23. ლ. თანდილავა. „ლაზურში შემოსული თურქიზმების ფონეტიკური ცვლილებები“. ბსუ. კრებული XIII . ISSN 1987-5398, 2009 წელი.
 24. ლ. თანდილავა. „ О типахтурецкихглагольныхзаимствованнийв лазском.“ Батуми.2008. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. N 5.
 25. ლ. თანდილავა. „თურქული ელემენტები ლაზურში.“ 2007. ბათუმი. კრებული N 7.
 26. ლ. თანდილავა. „Фонетическаяменатурецкихзвуковлазском. „ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. N 3. სანკტ-პეტერბურგი. ბათუმი. 2007.
 27. ლ. თანდილავა. „თურქული ზმნის ფორმები ლაზურში“. ბათუმი. 2007.
 28. ლ. თანდილავა. „Динамикатурецкихэлементовлазском„„ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი. N 1. სანკტ-პეტერბურგი. ბათუმი. 2005.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ლილე თანდილავა, მოტყუების გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულსა და თურქულში (Deception Expessing Pharses in Georgian and Turkish Lenguages). XII.ULUSLARarasi Dunya Dili Türkçe sempozyumu, 21 - 23 ekim, 2020, ANKARA.

 2. ლილე თანდილავა, დამარცხების გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულსა და თურქულში (Praseologisms Expressin Failure in Georgian and Turkishlenguages).XII.ULUSLARarasi Dunya Dili Türkçe sempozyumu, 21 - 23 ekim, 2020,

 3. ANKARA.GÜRCİSTAN  BATUM’DA TÜRK DİLİ, KÜŞTÜRÜ VE TARİHİ ÇALIŞMALARI. İKSAD AVRASYA ZİRVESİ-ANKARA.  TÜRKİYE. 17-18 TEMMUZ.

 4. IST INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL AND TECHNICAL . GORCIA-BATUMI. APRIL 8-10, 2017.

 5. Çoruh Havzasında Yaşayan Gürcülerın Konuşmalarında Türk Unsurları. 3. Uluslararası Çın!den Adriyatik!e Sosyal Bilimler Kongresi. 27-30  Ekim. 2016. Antalya. Türkiye. Uluslararası Dil Eytimi ve Öğretimi Sempozyumu. UDES 2015. 28/30 Mayıs. Nevşehir-Türkiye. 2015.

 6. ქართველოლოგიის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 2015.

 7.  14. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu. 9 Eulül Üniversitesi. İzmir. Türkiye. 15/17 Ekim 2014.
 8.  ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II. ბათუმი. 2014.
 9. აღმოსავლეთმცოდნეთა V  საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო და აღმოსავლეთი“. ქუთაისი. 29-30. 06. 2013 წელი.
 10. II საერთაშორისო კონფერენცია „ტაო-კლარჯეთი“. ბათუმი. 5-8. 09.  2012 წელი.
 11. XXXII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. თელავი. 2012 წელი.
 12. XXXI რესპუბლიკურიდიალექტოლოგიურისამეცნიეროსესია. ქუთაისი. 2012 წელი.
 13. საერთაშორისო  სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. ბათუმი. 16-18. 05. 2010 წელი.
 14. საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში. I. ბათუმი. 29-30. 05. 2009 წელი.
 15. აღმოსავლეთმცოდნეთა IV საერთაშორისო კონფერენცია-„საქართველო და ახლო აღმოსავლეთი.“ ქუთაისი. 19-20. 06. 2008 წელი.
 16. მაქს პლანკის ევოლუციური ანთროპოლოგიის ინსტიტუტი. ლაიპციგი. ლინგვისტიკის განყოფილება. 2007.
 17. პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 2007.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2013-2016  წწ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.# 31/69. კლარჯეთი.
 2. 2014-2015 წწ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. # FR/339/1-10/13  სარფი.
 3. 17.08.2012-23. 05. 2013 წწ.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. # 17/02. ისტორიული ჭანეთის აღმოსავლეთ ნაწილში დაცული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები;
 4. მუჰაჯირობიდან მუჰაჯირობამდე(აჭარაში დასახლებულ აფხაზთა  მუჰაჯირობა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნისდასაწყისში და მუჰაჯირთა შტამომავლებთან აჭარაში მცხოვრები აფხაზების ურთიერთობა 21-ე საუკუნის რეალობა) 2022 დაწყება  FR-21-3319
 5. ლაზური ეთნოლოგიური ლექსიკონი ‘’  FR-2-1-12533 (2022-2025წწ)


 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2021 წლის 11 დეკემბერი, ქ. თბილისი. ონლაინ სემინარი: ,,ქართული თურქოლოგია“ ( წარსული, აწმყო, მომავალი).  
უცხო ენების ცოდნა:
ინგლისური (საშუალოდ), თურქული, (ძალიან კარგად), რუსული(კარგად)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Microsoft Word, Microsoft excel
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა