ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თემურ ავალიანი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 10/07/1961
მისამართი: ქედა, ს. დანდალო. 6010
ელ-ფოსტა: temur.avaliani@bsu.edu.ge;
ტელეფონი: (+995) 599 94-03-11; 595 506-422
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: რუსული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი სპეციალობით: 10. 02. 07. ,,შედარებითი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება’’
განათლების მიმართულება, დარგი: შედარებითი და ტიპოლოგიური ენათმეცნიერება. რუსული ენა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ენათმეცნიერება, სოციოლინგვისტიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • თეორიული, გამოყენებითი და კომუნიკაციური ენათმეცნიერება;
 • შეპირისპირებითი და ტიპლოგიური ენათმეცნიერება; 
 • სოციოლინგვისტიკა, ენობრივი პოლიტიკა და ლინგვოკულტუროლოგია;
 • რუსული როგორც უცხო ენა
სამუშაო გამოცდილება:

სამუშაო გამოცდილება:

 1. 2014 წლის აგვისტოდან - არჩევთი ორგანოს - ქედის მუნიციპალიტეტის ორი მოწვევის საკრებულოს წევრი
 2. 2009 წლის 15 სექტემბრიდან - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ზოგადი ენათმეცნიერების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
 3. 2008 წლიდან დღემდე - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრის კოორდინატორი;
 4. 2008 -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სასწავლო-აკადემიური დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი;
 5. 2005-2008 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის სასწავლო-მეთოდური სამმართველოს უფროსი;
 6. 2006-2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ზოგადი ენათმეცნიერების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;
 7. 2005-2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის რუსული ენისა და ლიტერატურის  კათედრის უფროსი მასწავლებელი;
 8. 2004-2005 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი, უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი;
 9. 2003-2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის რუსული ენისა და ლიტერატურის  კათედრის უფროსი    მასწავლებელი;
 10. 1998-2003 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის რუსული ენისა და ლიტერატურის  კათედრის  მასწავლებელი;
 11. 1992-1994 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის რუსული ენისა და ლიტერატურის  კათედრის  მასწავლებელი;
 12. 1988-1992 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ასპირანტი;
 13. 1985-1988 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსული ენისა და ლიტერატურის  კათედრის მასწავლებელი;
 14. 1985-1988 - ქედის რაიონის ცხმორისის საშუალო სკოლის რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
 15. 1985-1988 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსული ენისა და ლიტერატურის  კათედრის მასწავლებელი;
 16. 1985-1988 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო  პედაგოგიური ინსტიტუტის რუსული ენისა და ლიტერატურის  კათედრის მასწავლებელი;
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ავალიანი თ., დავითაძე თ. რიტუალური არგო და ინტერნეტსივრცე (პრობლემის შესწავლის ზოგიერთი ასპექტის შესახებ.ISSN 2587-4799. ბსუ. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. ფილოლოგ. მაცნე. შრომები. VII. 2020 (იბეჭდება)
 2. ავალიანი თ., დავითაძე თ.  დახურული ინტერნეტჯგუფების ენის ზოგიერთი თავისებურებების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა  ეროვნული აკადემია. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონალური სამეცნიერო ცენტრი. ISSN 2449-2507 შრომები.  VI გვ. 187-191 
 3. ავალიანი თ., ბარამიძე. გვარის განშტოებათა ზოგიერთი სახელწოდების შესახებ აჭარაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი
  ISSN 1987-5916ISSN 2449-2507 შრომები V. 2019. გვ.214-220.
 4. ავალიანი თ., ბარამიძე ე. ზოგიერთი მოსაზრება შტოგვარის  პრობლემის შესახებ  (ზემო აჭარის მაგალითზე)  ISSN 2587-4799. ბსუ. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. ფილოლოგ. მაცნე. 16 გვ.
 5. ავალიანი თ. ნიკო მარი და ქართულ-სომხური ფილოლოგიის ზოგიერთი საკითხი. ბსუ.  ქრისტიანული  კულტურის  კვლევის ცენტრი. ნ.ბერძენიშვილის ინსტიტუტი.ჩვენი სულიერების ბალავარი. XI. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.  8-9 ნოემბერი. 2019 წელი. .ISSN 1987-5916. ბათუმი. გამომცემლობა ,,ბსუ". გვ. 40-54.
 6. ავალიანი თ., ბარამიძე ე. ზემო აჭარის ანთროპონიმული სურათის ტრანსფორმაციის ზოგიერთი ტენდენციის შესახებ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი.  ჩვენი სულიერების ბალავარი. X საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ბათუმი. 18-19 მაისი 2018 წელი. გვ.29-40.
 7. Авалиани Т. Некоторые вопросы преподавания общелингвистических дисциплин в постсоветском вузе (Обмен опытом). Коллективная монография по материалам научно-методического симпозиума. Пятигорск. 2017
 8. ავალიანი თ. XVII-XIX  საუკუნეების ქართული ლინგვისტური აზროვნება და საგანმანათლებლო სივრცე აკადემიური ცოდნის გაცვლის ასპექტში. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) VII სამეცნიერო კოკნფერენციის მასალები. თბილისი, ,,უნივერსალი" 2017 წელი. გვ. 409-423.
 9. ავალიანი თ., ბარამიძე ე.  ანთროპონიმია  სამყაროს ენობრივ სურათში და მისი დინამიკა  (ერთი სასოფლო თემის მაგალითზე) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საქვეუწყებო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) VII სამეცნიერო კოკნფერენციის მასალები. თბილისი, ,,უნივერსალი" 2017 წელი. გვ. 385-399.
 10. Avaliani Temur – CHILD’S LOGIC BEHIND NOMINATION  (BASED ON TV SHOW EKIVOKI). 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL  SOCIETE QF APPLIEDPSYCHOLINGUISTICS. 27-30 JUNE 2016. TBILISI GEORGIA. PROCEEDINGS. ნაშრომის თეზისები. გვ 36.
 11. ე. მაკარაძე, თ. ავალიანი - არტაანელთა ისტორიული მეხსიერების საკითხები.  სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია). VI. თბ. ,,უნივერსალი“. 2016. გვ. 266-269
 12. ავალიანი თ., მაკარაძე ე. არტაანის ონომასტიკა ,,გურჯისტანის ვიალაეთის დიდი დავთრის‘‘ მიხედვით, მისი ტრანსფორმაციის ძირითადი  გზები და ფაქტორები  სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია). V. თბ. ,,უნივერსალი“. 2015. გვ. 119-139
 13. ავალიანი თ. ,,კანონპროექტი სახელმწიფო ენის (ენების) შესახებ“ და ქართული ენა‘‘ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. ფილოლოგიური მაცნე II. თბ. 2015. გვ.  80-88
 14. ავალიანი თ. შეფასებითი კომპონენტი ნატურფაქტების ნომინაციის სისტემაში - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია). IV. თბ. ,,უნივერსალი“. 2014. გვ. 317-326
 15. Авалиани Т. ,,К термину «общее языкознание» в современной лингвистике‘‘ – (Материалы международной научной конференции ,,Лингвистика после Ф. де Соссюра: итоги и перспективы (К 155-летию со дня рождения Ф. де Соссюра). Московский государственный областной университет. 21-23 февраля 2013 года с. 7 – 13)
 16. Путкарадзе Т.К., Авалиани Т.Н  «Изолированные общины в грузинской лингвокультурной среде. Этнос и среда обитания»  (Сборник статей по этноэкологии. Вып. 3 / Редколлегия: Н.И. Григулевич, Н.А. Дубова (отв.ред.), Л.Т. Соловьева, А.Н. Ямсков. М.: ИЭА РАН, 2012. С. 154–159)
 17.  ავალიანი . ზოგადლინგვისტური მიმართულება სამსაფეხურიანი უმაღლესი განათლების პირობებში (პრობლემები და პერსპექტივები) – იბერიულ-კავკასიური ენები: სტრუქტურა, ისტორია ფუნქციონირება. III საერთაშორისო სიმპოზიუმი. მასალები. თბილისი. 2011. გვ. 11 – 14.
 18. ავალიანი . ერთიან ლინგვო-კულტურულ სივრცეში. არაქართულენოვანი კომუნიკაციურ - ინტერაქციული ველის ჩამოყალიბების ძირითადი ფაქტორები. არხეიონი. I. ბათუმი, 2011. გვ. 41-43;
 19.  АВАЛИАНИ Т., СИЧИНАВА Н. К проблеме перевода реалий, пословиц и поговорок в свете межкультурной коммуникации. Историко-филологические изыскания. VII. Санкт-Петербург -2010-Батуми. გვ. 3 – 16;
 20. ავალიანი . ზოგიერთი პარალელი ქართული ენობრივი პოლიტიკის ტრანსფორმაციის ისტორიიდან. თდასუს პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVII სამეცნიერო კონფერენცია (მასალები) თბილისი, 2010. გვ. 8;
 21. ავალიანი . ფუტკარაძე თ., ცეცხლაძე ო. ჩაკეტილი თემის ფენომენი და ენობრივი კომუნიკაციის ზოგიერთი თავისებურებანი. თდასუს პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა XVII სამეცნიერო კონფერენცია (მასალები). თბილისი, 2010. გვ. 8;
 22. ავალიანი . ფუტკარაძე თ. განსხვავებული კომუნიკაციურ - ინტერაქციული ველი ერთიან ლინგვო-კულტუროლოგიურ სივრცეში. დიდაჭარობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (მასალები). 2010. გვ. 167-168;
 23. ავალიანი თ. შეპირისპირებით–მოტივაციური ლექსიკონის შედგენის საკითხისათვის.         I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. ბათუმი, 2010  გვ. 31.
 24. ავალიანი თ. ,,აჭარამ უნდა მოაქციოს საქართველო~.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტბელობა~(მასალები). საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია. 2009, გვ. 112–115
 25. ავალიანი თ., ფუტკარაძე თ. ცეცხლაძე ო. კულტურათა დიალოგი თუ კულტურათა კონფლიქტი? ,,ტბელობა~. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (მასალები). საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია. 2009, გვ. 160–164;
 26. ავალიანი თ.   ლინგვისტური ველი შეპირისპირებით–მოტივაციურ ასპექტში. რსუ-ს შრომები, XIII - ფილოლოგია, ისტორია, ხელოვნება; ხელოვნებათმცოდნეობა. ბათუმი, 2009 გვ. 43–50;
 27. ავალიანი თ.   ენობრივი სიტუაცია თანამედროვე საქართველოში (მითი და რეალობა). ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებებში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ბათუმი. 2009. გვ. 103–106;  
 28. ენა და პოლიტიკა.  თდასუ-ს პროფერსორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე-16 სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. თბილისი, თდასუ. 2009. გვ. 251-253;
 29. Авалиани Т.  О некоторых  аспектах современной грузинской языковой политики.  Историко-филологические изыскания. VI . Гос. ун-т Шота Руставели, Санкт-Петербургский гос. ун-т. 2009. с. 8-14;
 30. Сичинава Н. Г, Авалиани Т. Н. Русский язык. Учебное пособие для студентов общественных специальностей. Изд-во Государственного ун-та Акакия Церетели. Кутаиси, 2009. ISBN 978-9941-408-12-0, 241 с.
 31.  Сичинава Н. Г, Авалиани Т. Н. Лексико-грамматические тесты по русскому языку. Пособие для студентов неспециальных факультетов. Изд-во Государственного ун-та Акакия Церетели. Кутаиси, 2008. ISBN 978-99940-52-97-4;
 32.  Авалиани Т.  Трансформация языковой личности при смене политической парадигмы.//  «Состояние и перспективы методики преподавания русского языка и литературы», сборник статей М.  «Российский университет дружбы народов». 2008. с, 354-356.  
 33.  Авалиани Т.  Зооморфная метафора в лингвокультурологическом аспекте.  Историко-филологические изыскания. V . Гос. ун-т Шота Руставели, Санкт-Петербургский гос. ун-т. 2008. с. 14-21;
 34. ავალიანი თ., ბარამიძე  ე.   ზემოაჭარული მეტსახელი მოტივირებისა და ენობრივი ხედვის ასპექტებში. თდასუ-ს პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა  მე-15 სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. თბილისი. ,,თდასუ“. 2009. გვ. 12-13;
 35. ავალიანი თ. ლინგვისტური ველი შეპირისპირებით-მოტივოლოგიურ და ეთნოლინგვისტურ  ასპექტებში. ქართველოლოგია. თბ. ,,ნეკერი“ 2008.  # 6, გვ. 58–65;
 36. Авалиани Т. Мотивационное поле в ономасиологическом аспекте.  Русский язык, система и функционирование. Батуми. «Гос. унт. им. Ш. Руставели» 2008. с. 5-10.
 37.  Комахидзе Р. , Авалиани Т. Языковая личность билингва в постсоветском пространстве // Труды международной научно-практической конференции ,,Проблемы и перспективы воспитания языковой культуры и формирования языковой личности молодого журналиста и филолога евразийского пространства” – М., изд-во Ун-та дружбы народов. 2006. 404 с. с. 251 -255;
 38. ავალიანი .  ქართული ონომასიოლოგიის ზოგიერთი აქტუალური პრობლემის შესახებ // ბსუ შრომები (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია). ბათუმი, 2005. გვ. 143-146;
 39. Ардзенадзе А. Авалиани Т., Прагматика вопросительных конструкций //Научные труды. Серия филология. X. СПб - Тбилиси. 2005. с. 5-13;
 40. ავალიანი თ., არძენაძე ა.  ქართულ მეტაფორულ ფიტონიმთა მოტივირების ზოგიერთი პრინციპის შესახებ (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული, IV. ,,ბათუმის უნივერსიტეტი,” შრომები, VII, 2005, გვ. 96-103);
 41. ავალიანი თ. ქართულ ფიტონიმთა ერთი ჯგუფის მოტივირების საკითხისათვის // ბსუ შრომები (ჰუმანიტარულ მეცნიერებეთა სერია), ტ.IV. ბსუ, 2002. გვ. 52-59;
 42.  Авалиани Т. О прагматическом аспекте мотивированной номинации растений (на материале русского и грузинского языков) //,,Славистика в Грузии,” Тб. 2002, №3, с 3-7;
 43. Авалиани Т. Этологическая мотивация русских и грузинских фитонимов //ბსუ შრომები (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია). ტ. III, 1999, გვ. 89-94;
 44. Авалиани Т. Оценочная мотивация русских и грузинских фитонимов //Русское слово. Тб., 1999, №3, с. 12-17).

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1.  ბსუ. ქრისტიანული კულტურის  კვლევის ცენტრი. ნ.ბერძენიშვილის ინსტიტუტი.ჩვენი სულიერების ბალავარი. XI  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.  8-9 ნოემბერი. 2019 წელი (დაიბეჭდა პროგრამა და ნაშრომი).
 2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. X საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 18-19 მაისი 2018 წელი (დაიბეჭდა პროგრამა და ნაშრომი).
 3. აჭარის არ მთავრობის საარქივო სამმართველო. მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია). 05/10-06/10. 2017.
 4. Международный научно-методический симпозиум "Лемпертовские чтения"ю Пятигорский государственный университет. 18-19  мая 2017 года
 5. აჭარის არ საარქივო სამმართველოს მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო. ბათუმი. 17.09 – 18. 09. 2016 (დაიბეჭდა პროგრამა და ნაშრომი)
 6. 11th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE INTERNATIONAL  SOCIETE QF APPLIEDPSYCHOLINGUISTICS. 27-30 JUNE 2016. TBILISI GEORGIA. PROCEEDINGS (დაიბეჭდა თეზისები)
 7. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,კულტურათაშორისი კომუნიკაციები‘‘. თბილისი, 2016 წლის 25 ივნისი (დაიბეჭდა პროგრამა).
 8. აჭარის არ საარქივო სამმართველოს მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო. ბათუმი. 17.09 – 18. 09. 2015 (დაიბეჭდა პროგრამა და ნაშრომი)
 9. აჭარის არ საარქივო სამმართველოს   IV საერთაშორისო კონფერენცია ,,სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია)‘‘. ბათუმი. 2014 (დაბეჭდილია პროგრამა)
 10. Международной научная конференция ,,Лингвистика после Ф. де Соссюра: итоги и перспективы (К 155-летию со дня рождения Ф. де Соссюра)“. Московский государственный областной университет. 21. 07–23. 07. 2013 года (დაიბეჭდა ნაშრომი)
 11.  III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,იბერიულ-კავკასიური ენები – სტრუქტურა, ისტორია, ფუნქციონირება~. თბილისი 2011 წელი. (დაიბეჭდა მასალები).
 12. Международная конференция `Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран черноморского бассейна~. 1-3 июля 2010 года (დაიბეჭდა ნაშრომი);
 13. თბილისის დავით აღმაშენებლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა  მე–17 სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი. 2010 წლის მაისი  (დაიბეჭდა პროგრამა და  თეზისები);
 14. I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. ბათუმი 2010 (დაიბეჭდა პროგრამა და  თეზისები)
 15. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტბელობა~. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია. 2009 წლის ოქტომბერ–ნოემბერი (დაიბეჭდა ნაშრომი).
 16. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ბათუმი. 2009 წლის 29-30 მაისი (დაიბეჭდა ნაშრომი).
 17. I-ая  Международная  научно-методическая конференция «Состояние и перспективы методики преподавания русского языка и литературы»,  М. РУДН, 1-4 ноября 2008 г.
 18. თდასუ–ს პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე–16 სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 2009 წლის 23 მაისი (დაიბეჭდა ნაშრომი).
 19. თდასუ–ს პროფესორ–მასწავლებელთა და სტუდენტთა მე–15 საიუბილეო სამეცნიერო კონფერენცია. თბილისი, 2008 წლის 23 მაისი(დაიბეჭდა ნაშრომი). .
 20. Муждународная конференция «Русский язык: система и функционирование». Батуми. 7-9 июня 2007 – го года (დაიბეჭდა ნაშრომი)..
 21. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 2007 წლის მაისი;                                                    
 22. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: ,,Проблемы и перспективы воспитания языковой культуры и формирования языковой личности молодого журналиста и филолога евразийского пространства’’. მოსკოვი, 2006 წლის 17-20 მაისი.
 23. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარული ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი. 2006 წლის 2-6  მაისი (დაიბეჭდა ნაშრომი);                                                                  
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.  2017-2020. მ.სკლოდოვსკა-კიურის სამეცნიერო ფონდი, H2020-MSCA-RISE-2016, ნომერი-734645 – KEAC-BSR.  „ცოდნისა და აკადემიური კულტურის მიმოცვლა ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში: ევროპა და შავი ზღვის რეგიონი, მე-18 ს. მეორე ნახევარი - 21-ე საუკუნე“, - მიმდინარე გრანტი. კოორდინატორი საქართველოში - პროფ.  მ. აროშიძე. ვარ მკვლევარი;
 2. FP7-PEOPLE-2011-IRSESPIRSES-GA-2011-295167   - „მეხსიერების პოლიტიკა და კულტურული მეხსიერება 1877-1878 წწ. რუსეთ-თურქეთის ომის შესახებ: დიალოგის დამყარება“. ევროკავშირი -  მ. კიურის სამეცნიერო ფონდი. (სათაო ორგანიზაცია - გრაცის უნივერსიტეტი). 2011-2015. კოორდინატორისაქართველოში - ასოც. პროფ. თამაზ ფუტკარაძე. ვარ  მკვლევარი;
 3. FR/196/2-105/14 - ,,არტაანის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები (საფორტიფიკაციო, საკულტო, საკომუნიკაციო, საყოფაცხოვრებო არქიტექტურა, ფოლკლორული და ენობრივი მონაცემები)‘‘ - (ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. თ. ფუტკარაძე. მიმდინარე გრანტი, ვარ ძირითადი შემსრულებელი:
 4. «ჩაკეტილი თემები და ინტეგრაციის პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში», 137-srg-09, (ხელმძღვანელი ასოც. პროფ. თ. ფუტკარაძე; მენეჯერი ასოც. პროფ. თ. ავალიანი) პროექტი წარდგენილი იყო 2009 წელს რუსთაველის ფონდში, შეფასდა 100 ქულიდან  95,5 ქულით, თუმცა დარჩა დაფინანსების გარეშე);
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      Fiplv-ის (Federation Internationale des Professeurs de langues Vivantes) საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის  (GMA) წევრი 2012 წლიდან;

2.      კვალიფიკაციის ამაღლება ბსუ-ს მასწავლებელთა ოროფესიული განვითარების მოკლევადიანი საგანმანათლებლო პროგრამაში ,,პროფესიული უნარჩვევები‘‘ . 30 აკ. საათი. ბსუ-ს რექტორის 2014 წლის 26 ივნისის ბრძანება N01-09/272

3.      Повышение квалификации в Российском университете дружбы народов по программе дополнительного профессионального образования ,,Интеграционный экзамен по русскому языку, истории России, методы и технологии подготовки преподавателей. 72 ак.  часа. 23/06-28/06-2014 года.  Удостоверение о повышении квалификации  УПК 14 011749;

4.      2008 წლის სექტემბერ-ოქტომბერი - ასოციაცია ,,სკოლა-ოჯახი საზოგადოების“ ტრენერთა მოსამზადებელი ტრეინინგი;

5.      2007 წლის  მაისი -  ივნისი. NATO-სა და საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი საინფორმაციო-საკონსულტაციო სემინარი -“მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის საქართველოში”, მსმენელი; (იხ. http://www.gnsf.ge/fulltext.asp?id =190&idcategory=196);

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (სპეციალობაა), ინგლისური (ლექსიკონით). გერმანული (ლექსიკონით);

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

WORD, EXEL, INERNET EXPLORER და POWER POINT -ის პროგრამები;

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა