ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლიანა ჭყონია
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 7/05/1980
მისამართი: ბათუმი, კანდელაკის ქ.#7
ელ-ფოსტა: liana.chkonia@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 65 80 24
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის აკდემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ენათმეცნიერება
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი-აღმოსავლეთმცოდნე, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: აღმოსავლური ენები და ლიტერატურა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
  • თურქული და ქართული და სხვა არამონათესავე ენების ტიპოლოგია;
  •  თარგმანთმცოდნეობა;
  • თურქული ენის ლექსიკური სემანტიკა.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2015 - დღემდე   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის  ასისტენტ პროფესორი;

2009 - 2015 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის (თურქული ენისა და ლიტერატურის მიმართულება) ასისტენტ პროფესორი;

2006 -  2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის (თურქული ენისა და ლიტერატურის მიმართულების) მასწავლებელი;

2002 – 2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ენათმეცნიერების კათედრის ლაბორანტი;

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ლიანა ჭყონია ,  „ცნება-ტერმინის„ენა“ ინტერპრეტაციისათვის. ISSN 1512-2409. სემიოტიკა სამეცნიერო ჟურნალი XVIII. თბილისი, 2020. სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი.(თანაავტორი);

2.    მუჰაჯირ ქართველთა ენობრივი და ეთნიკური იდენტობის საკითხები, ქართველური მემკვიდრეობა XX, ISSN 1512-0953, ქუთაისი 2016 (თანაავტორი).

3.  რედუპლიკაცია სიტყვათწარმოების უმნიშვნელოვანესი ხერხი ენაში (თანაავტორები -ნოდარ ჭყონია, ცირა ჭყონია), მონოგრაფია, გამომცემლობა „უნივერსალი“, ISBN 978-9941-22-691-5,  თბილისი 2015.

4.   იურიდიული ტერმინების ენებში დამკვიდრების პრაგმატიკული და სემანტიკური თავისებურებები.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”.  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2014;

5.   რედუპლიკაცია როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხერხი ქართულსა და სხვა ენებში.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2014;

6.   К вопросу о разграничении  полисемии и омонимии в языке.  საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“ #23,  თბილისი 2013;

7.    ენის ფორმა და მატერია ჰუმბოლდტისეულად და ქართული ენის ნიკალურობის არსი.  სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „ენა და კულტურა“ #7,  ქუთაისი 2012;

8.   ენობრივი ნიშნის პრაგმატიკული ღირებულება სხვადასხვა ენაში.  სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი  „ენა და კულტურა“ #5,  ქუთაისი 2011;

9.    უნივერსალური ენობრივი ერთეულების წარმომშობი წყაროები. „საენათმეცნიერო ძიებანი“  XXXII , თბილისი 2011;

10.    უნივერსალური ანდაზების მნიშვნელობა კულტურათა შორის კომუნიკაციებში.   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა და კულტურა",  ქუთაისი 2010 (დაბეჭდილია საკონფერენციო მასალების კრებული);

11.    ანბანთა სპონტანური განვითარების საკითხისათვის.   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ტბელობა", საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, 2009, (დაბეჭდილია კონფერენციის მასალები);

12. ადამიანის სხეულის ნაწილებთან დაკავშირებული უნივერსალური  ფრაზეოლოგიზმები.  გამომცემლობა “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”,კრებული “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ბათუმი 2009;

13. К вопросу об универсальности фразеологизмов. ისტორიულ - ფილოლოგიური ძიებანი I, სანკტ -პეტერბურგის უნივერსიტეტისა და ბათუმის უნივერსიტეტის საერთო გამომცემლობა, სანკტ -პეტერბურგი 2005;

14. К вопросу об образовании фразеологизмов и их универсальности.  ისტორიულ - ფილოლოგიური ძიებანი II, სანკტ -პეტერბურგის უნივერსიტეტისა და ბათუმის უნივერსიტეტის საერთო გამომცემლობა, სანკტ -პეტერბურგი 2005;

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.ილია ჭავჭავაძის საგურამოს სახელმწიფო მუზეუმი (სემიოტიკის მე-9 სამეცნიერო კონფერენცია) საგურამო, 9 ნოემბერი, 2020 წელი.

2. საერთაშორისო სამეცნიერო სემინარი “კავკასიის თურქოლოგთა I საერთაშორისო სამუშაო შეხვედრა” - სტამბოლი 2015 (28-29 ნოემბერი);

3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ’’ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’ - იურიდიული ტერმინების ენებში დამკვიდრების პრაგმატიკული და სემანტიკური თავისებურებები - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  ბათუმი 2014;

4.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ’’ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’  - რედუპლიკაცია როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხერხი ქართულსა და სხვა ენებში -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,  ბათუმი 2014;

5.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენა და კულტურა" - უნივერსალური ანდაზების მნიშვნელობა კულტურათა შორის კომუნიკაციებში - ქუთაისი 2010;

6.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ტბელობა" - ანბანთა სპონტანური განვითარების საკითხისათვის - საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია, 2009;

7. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” - ადამიანის სხეულის ნაწილებთან დაკავშირებული უნივერსალური ფრაზეოლოგიზმები - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბათუმი,2009;

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  1. 2021 წლის 11 დეკემბერი, ქ. თბილისი. ონლაინ სემინარი: ,,ქართული თურქოლოგია“ ( წარსული, აწმყო, მომავალი).  
  2. 2017 წლის 3-5 ივლისი,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ტრენინგი, ,,სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება“.                   
  3. 2017 წლის 10 -11 ივლისი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული 6 საათიანი ტრენინგ - კურსი  „სწავლების თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები“. „განათლებაში არსებული განვითარებებისა და კულტურათა გაზიარების სემინარი“       (ქ. სტამბოლი)  11.07.2011 - 22.07.2011;
  4. „თურქული ენის სწავლების, თურქული კულტურისა და განათლების სისტემის გაცნობითი სემინარი“  (ქ. სტამბოლი)  14.07.2008 – 08.08.2008;
  5. ანკარის უნივერსიტეტის თურქული და უცხო ენის კვლევითი და შემსწავლელი ცენტრი (TOMER),  თურქული ენის სპეციალობა (2006-2007).
უცხო ენების ცოდნა:
თურქული, რუსული, ინგლისური, არაბული.
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Windows XP, Ms Word, MS Excel, Adobe Photoshop, Internet
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა