ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

Bsu
ივდით დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოცირებული პროფესორი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ევროპეისტიკის დარგობრივი დეპარტამენტი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
პერსონალური ინფორმაცია
ელ-ფოსტა: ivdit.diasamidze@bsu.edu.ge
        
განათლება
 • 30.10.2009 -  დოქტორის აკადემიური ხარისხი ენათმეცნიერების სპეციალობით, ენათმეცნიერება, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 25.06.1999 -  ფილოლოგი-ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი , ფილოლოგია, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო
ინგლისური ენის სტილისტიკა; ტექსტის ლინგვისტიკა; ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა
სამუშაო გამოცდილება
 • 14.12.2021 - 05.04.2024 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 10.09.2021 - 24.04.2024 ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 10.09.2014 - 10.09.2021  ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი , ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 23.03.2011 - 20.03.2014 შეფასებისა და გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 02.11.2010 - 15.03.2011 განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 30.09.2009 - 25.11.2010 ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 17.09.2001 - 10.09.2009 მოწვეული მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახემწიფო უნივერსიტეტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები
 • MODERN TENDENCIES IN MEDIA DISCOURSE  
  International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 1(41). doi: 10.31435/rsglobal_ijitss/30032024/8123, 2024, 1-6 (თანაავტორ(ებ)ი: ლალი თავაძე, ნათია ქათამაძე, ლია დავითაძე)
 • THE ROLE OF CHECKING RETELLING IN TEACHING ENGLISH 
  IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, Volume: 8 Issue: 24, 2022, 231 - 235 (თანაავტორ(ებ)ი: ნათია ქათამაძე, ლალი თავაძე)
 • Handling Multi-Level Classes in the City of Batumi  
  Proceedings of CBU in Social Sciences 2, 2, 2021, 88-91. (თანაავტორ(ებ)ი: ლალი თავაძე; ნათია ქათამაძე)
 • Using Songs to Motivate Students  
  The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS), Volume 20, 2021, 91-95 (თანაავტორ(ებ)ი: ლალი თავაძე, ნათია ქათამაძე)
მონოგრაფია
 • Current Studies in Social Sciences 2021-The Importance of Teachers’ Wellbeing and Resilience in Challenging Circumstances 
  ISRES Publishing, ISBN 978-605-73797-1-9, 2021, 9 (თანაავტორ(ებ)ი: ლალი თავაძე, ნათია ქათამაძე)
სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობა
 • Using Songs to Motivate Students 
  1. International Conference on Research and Education and Social Sciences (ICRESS), ICRESS 2021, 2021, (თანაავტორ(ებ)ი: ლალი თავაძე, ნათია ქათამაძე)
 • Handling Multi-Level Classes in the City of Batumi 
  2. International Conference on Innovations in Science and Education, ISE Research Institute, CBU Research Institute; Unicorn College. , 2021, პრაღა, ჩეხეთი (თანაავტორ(ებ)ი: ლალი თავაძე, ნათია ქათამაძე)
სამეცნიერო საგრანტო პროექტები
მიმდინარე/დასრულებული
 • 01.2023 - 01.2024 - ევროპარლამენტის TermCoord-ისა და ბსუ-ს corpus.bsu.edu.ge-ს ტერმინოლოგიური კოორდინაცია 
  ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის ძირითადი შემსრულებელი
სხვა სამეცნიერო აქტივობები
 • საბაკალავრო ნაშრომების ხელმძღვანელობა, 2023 
 • სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციებში ჩართულობა, 2023
 • სხვა აქტივობა, 2023
 • სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა, 2022 
 • სამეცნიერო სემინარების ჩატარება, 2021 
 • სამაგისტრო ნაშრომის რეცენზირება, 2021
სტაჟირება, ტრენინგები, სტიპენდია/ჯილდო
სტაჟირება
 • 06.06.2024 - 07.06.2024 საერთაშორისო კონფერენცია ხარისხისა და თანასწორობის შესახებ უმაღლეს განათლებაში , Research Fora, მილანი, იტალია
ტრენინგები
 • 17.05.2024 - 17.05.2024 Using resources that aren't textbooks, ბრიტანეთის საბჭო
 • 17.05.2024 - 17.05.2024 AI as our Ally, ბრიტანეთის საბჭო
 • 17.05.2024 - 17.05.2024 If I don't use a textbook, what can I use?, ბრიტანეთის საბჭო
 • 24.01.2024 - 25.01.2024 უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების ინტერნაციონალიზაცია, ბსუ. ტრენერი- თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი ირინე დარჩია
 • 18.12.2023 - 18.12.2023 საგრანტო განაცხადის წერა- სტრატეგია და ტექნიკები (6 საათი). , ინოვაციური განათლების ცენტრი. ტრენერი თათა ლორთქიფანიძე
 • 27.11.2023 - 27.11.2023 როგორ დავგეგმოთ შრომის ბაზრის კვლევა საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის (6 საათი). , ინოვაციური განათლების ცენტრი. ტრენერი ნათია გოცაძე
 • 16.11.2023 - 17.11.2023 როგორ გავწეროთ საგანმანათლებლო პროგრამებში /სასწავლო კურსებში სწავლის შედეგები ვალიდურად. როგორ იყოს სწავლის შედეგები გაზომვადი (6 საათი). , ინოვაციური განათლების ცენტრი. ტრენერი თამარ რემიშვილი 2023 16-17 ნოემბერი.
 • 08.05.2023 - 12.05.2023 10 საათიანი ტრენინგი „შებრუნებული საკლასო ოთახი ონლაინ სწავლებაში“, ტრენერი- ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ლევან ცაგარელი.
 • 11.10.2022 - 13.10.2022 Internal QA: Perspectives and Challenges, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
 • 30.09.2022 - 30.09.2022 კვლევის პოლიტიკის დაგეგმვა. „კვლევის განვითარების პროცესის მონიტორინგისა და მხარდამჭერი მექანიზმების გაძლიერება რეგიონულ უნივერსიტეტებში“ ფარგლებში განხორციელებული ტრენინგი. ა(ა)იპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია. ტრენერი ლიკა ღლონტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი.
 • 29.09.2022 - 29.09.2022 სადოქტორო განათლება. „კვლევის განვითარების პროცესის მონიტორინგისა და მხარდამჭერი მექანიზმების გაძლიერება რეგიონულ უნივერსიტეტებში“ ფარგლებში განხორციელებული ტრენინგი., ა(ა)იპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია. ტრენერი ირმა გრძელიძე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . უთაისი
 • 28.09.2022 - 28.09.2022 კვლევის კომერციალიზაცია- საერთაშორისო პრაქტიკა და გამოწვევები საქართველოში. „კვლევის განვითარების პროცესის მონიტორინგისა და მხარდამჭერი მექანიზმების გაძლიერება რეგიონულ უნივერსიტეტებში“ ფარგლებში განხორციელებული ტრენინგი. ა(ა)იპ განათლების საერთაშორისო ცენტრის კურსდამთავრებულთა ასოციაცია. ტრენერი ქეთი ცოტნიაშვილი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი.
 • 04.04.2022 - 04.04.2022 45-minute Live event: How to create the perfect materials for your learners' needs Speaker: Katherine Bilsborough On 4 April 2022, -
 • 02.02.2022 - 27.02.2022 20 საათიანი ტრენინგ-კურსი Classroom Activities, Interaction and Motivation. Norwich Institute for Language education and INT (English Language Teaching and Training Centre). , -
 • 31.01.2022 - 15.02.2022 12 საათიანი ტრენინგ კურსი- Teaching pathways: How to teach speaking for successfully. Teaching English 12 hours. Dr Adam Edmett. Senior Consultant English in Education Systems. , -
 • 07.10.2021 - 07.10.2021 60-minute webinar at the British Council World Teachers' Day event 2021: Using WhatsApp for interactive tasks Speaker: Jessica Mackay , -
 • 06.10.2021 - 06.10.2021 60-minute webinar at the British Council World Teachers' Day event 2021: A recipe for teacher learning Speaker: Matthew Ellman , -
 • 06.10.2021 - 06.10.2021 60-minute webinar at the British Council World Teachers' Day event 2021: Quizzing tools, retrieval practice and multimodal feedback in language lessons Speaker: Joe Dale On 06 October 2021, -
 • 05.10.2021 - 05.10.2021 60-minute webinar at the British Council World Teachers' Day event 2021: Looking back to look ahead: Language teaching experiences during COVID-19 Speaker: Sophia Mavridi , -
 • 09.09.2021 - 26.03.2022 ETAG Webinars on teacher professional development from Rusudan Tkemaladze Co-founder, ETAG Manana Rusieshvili President,, -
 • 25.02.2021 - 27.02.2021 Oxford Professional Development Conference. 2021. 25-27 თებერვალი. 2021., ELTOC
 • 11.02.2021 - 11.02.2021 ტრენინგ კურსი- Language for Resilience. Teaching with minimal resources. . Dr. Adam Admett, senior consultant. English in education systems. , British council
 • 01.02.2021 - 04.02.2021 Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity & Education in a Globalized World , The regional conference. The Regional English Language Office – U.S. Embassy in Ukraine. TESOL-უკრაინა, საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია და საერთაშორისო შავი ზღვის უნივერსიტეტი.
 • 11.01.2021 - 11.01.2021 ტრენინგ კურსი- Language for Resilience. Dealing with very challenging behavior.. Dr. Adam Admett, senior consultant. English in education systems , British council
 • 09.01.2021 - 06.03.2021 Five ETAG webinars on teacher professional development, საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია
 • 01.12.2020 - 01.12.2020 Teacher Activity Groups: an effective model for professional development? Simon Borg, Amy Lightfoot, Radhika Gholkar. , -
 • 25.11.2020 - 25.11.2020 Teacher professional development through WhatsAppbased Communities of Practice in challenging contexts Susan Dawson and Gary Motteram. , ონლაინ პლატფორმა
 • 30.10.2020 - 20.11.2020 ტრენინგ კურსი- Language for Resilience. Understanding Learning and resourses. Dr. Adam Admett, senior consultant. , English in education systems. British council.
 • 31.05.2020 - 31.05.2020 „The Teacher as a Storyteller with Jamie Keddie“ Lesson Stream, ონლაინ ვებინარი.
 • 09.02.2020 - 09.02.2020 პედაგოგთა 3 საათიანი ტრენინგ-კურსი „სასკოლო გარემოში ბულინგის აღმოფხვრის და პრევენციის გზები“. , INT ბათუმი
 • 07.07.2019 - 13.07.2019 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საზაფხულო სკოლა „კვლევების თანამედროვე მიდგომები განათლების დარგში“. მონაწილეობის სერტიფიკატი საზაფხულო სკოლის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაო შეხვედრები (25 საათი). კურსის ხელმძღვანელი: როუს ჯეფერსონ ჯორჯი. 7-13 ივლისი. 2019., ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი. აშშ.
 • 06.06.2019 - 06.06.2019 „მულტისემიოტიკური პრეზენტაციის უნარები“ ცირა ბარბაქაძის რიტორიკის სკოლა , ბსუ. ბათუმი
 • 05.05.2019 - 05.05.2019 "Business communication” Held by David Erland Isaksen , University of South –Easthern Norway. .
 • 01.04.2019 - 05.04.2019 A 10-hour Short Course on Teaching Lexically” by Andrew Walkley, ბსუ, ბათუმი, საქართველო 30.04-01.05. 2019. 96681-IAO

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა