განათლების ფაკულტეტი

სლავისტიკის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მარინე აროშიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: პროგრამების (
დაბადების თარიღი: 07.08.1958
მისამართი: მაზნიაშვილის ქ.9, ბათუმი 6010
ელ-ფოსტა: marina.aroshidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 14 10 30
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის 10.02.08 მეცნიერებათა კანდიდატი (სლავური ენები)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია, სლავური ენები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის 10.02.08 მეცნიერებათა დოქტორი (სლავური ენები)
განათლების მიმართულება, დარგი: არული მეცნიერებები, ფილოლოგია, სლავური ენები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია, რუსული ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

- რუსული ფილოლოგია და კულტურული მეხსიერება;
- შეპირისპირებითი კვლევა სლავურ და ქართულ ფილოლოგიაში;
- ლინგვოკულტუროლოგია და სემიოტიკა;
- თარგმანმცოდნეობის თეორია და პრაქტიკა;
- მულტიკულტურიზმი და უცხო ენების სწავლისა და სწავლების მეთოდიკა.
 

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2014 - 2016 წ. ივლისამდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისსლავისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
 • 2014 - 2016 წ.  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს წევრი;
 • 2009 - დღემდე  ბსუ-ს სლავისტიკის დეპარტამენტის პროფესორი;
 • 2008 – 2014 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი;
 • 2008 - 2013 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;
 • 2006 - 2009 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სლავისტიკის დეპარტამენტის სრული პროფესორი;
 • 2004 -2006 ლიცეუმის „ევრო–2000“ დირექტორი;
 • 2004 -2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენის კათედრის პროფესორი;
 • 1997-2004 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენის კათედრის დოცენტი, კათედრის გამგის მოადგილე;
 • 1993-1997 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რუსული ენის კათედრის მასწავლებელი;
 • 1980-1993 ბათუმის № 4 საშუალო სკოლა რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი;
 • 1979-1980 ბათუმის № 17 საშუალო სკოლა რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2017

1) Прагматическая адаптация и экспликация в переводе. 9-ый Международный форум "Геокультурное пространство: смарт технологии в обучении и социуме". Батуми, с. 148-152, 2017.

2) Лингводидактика в Грузии на рубеже 20-го и 21-го веков. Международный научно-методический симпозиум Лемпертовские чтения". Пятигорск, 18-19.05.2017.

3) Роль языка и перевода в создании мифов. Международный университетский семинар - Балканистический форум. XXVI Международный круглый стол "Разрушение мира ... Новый мир". Благоевград, 27-28.04.2017.

4) The role of Translations in Developing and Scientific Knowledge in Georgia (N/Aroshidze). The conference "Knowledge Exchange. Europe and the Black Sea Region (1750-1850)". Graz, 29-30.09.2017.

2016

1) Ethno-psycholinguistic experiment as a method of cultural memory research. 11-th international congress of the psycholinguistics. Tbilisi, p. 33, 2016.

2) კულტურული მეხსიერება. საქართველოს მეცნიერებატა ეროვნული აკადემია. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონალური სამეცნიერო ცენტრი. "შრომები" I, გვ. 142-147, ბათუმი, 2016.

3) კრეოლიზებული ტექტსები კულტურათშორისი კომუნიკაციაში (თანაავტორი ი.ძააგანია). ჟურნალი "კულტურათშორისი კომუნიკაციები". თბილისი, ნომერი 27, გვ.12-15, 2016.

4) თარგმნის სემიოტიკური პრობლემები. სემიოტიკის მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია. სამეცნიერო ჟურნალი "სემიოტიკა", თბილისი, XVI, გვ.22-27, 2016.

5) ლინგვოდიდაქტიკის სტრატეგიული ორიენტირები. საქართველოს განათლების მეცნიერებათ ა აკადემიის "მოამბე", თბილისი, ნომერი 15, გვ. 49-52, 2016.

6) Этнонимы и проблемы идентификации населения Аджарии. Материалы международной научной конференции  "Региональный императив имперской провинции: современные методологические подходы и практики". СКФУ, Ставрополь, с. 142-144, 2016.

2015

1. Роль языкового фактора в национальной идентификации. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია)“. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო. ბათუმი, 17-18.09.2015.

2. Экстралингвистические факторы языковых изменений. «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры». გრანადა, ესპანეთი. 2015.

3. Стратегия и тактика молчания в разных типах дискурса. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები. №26, თბილისი, 2015.

4. Этнонимы и проблемы идентификации населения Аджарии. Материалы Международной научной конференции «Региональный императив имперской провинции: современные методологические подходы и практики». Издательство СКФУ. Россия, Ставрополь, 2015.

5. Художественный текст как культурный код нации и проблемы его перевода (в соавторстве с Н.Арошидзе). Международная научно-практическая конференция (Ульяновск, 20 января 2015 г.) «Современные технологии обучения иностранным языкам», стр.117-122. Россия, Ульяновск, 2015.

 

2014

1.Проблемы перевода метафорических конструкций. XI Международный симпозиум МАПРЯЛ-14. Болгария, Велико-Тырново, 2014.

2. Музыка в жизни и жизнь в музыке (Сергей Есенин – «поющее сердце России»). Сборник «Сергей Есенин и искусство». Россия, Казань, 2014.

3. Динамика концептов в условиях обновления общественно-политической парадигмы. VI Международная конференция «Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет». Бельгия, Левен, 2014.

4. Memorial place sof the Russo-OttomanWarof 1877 – 1878 in Georgia (в соавторстве). Balkanistic forum 3, p.95-117, Blagoevgrad, 2014.

5. Линвистические и культурные аспекты перевода поэтических метафор. Международная конференция «Литературы и кросс-культурный анализ». Греция, Комотини, 2014.

6. Формирование языковой личности в современной Грузии (в соавторстве с И.Дзагания). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური ტექნოლოგიები-IV“. საქართველო, თბილისი, 2014.

7. Общее культурное пространство в коллективной памяти Homosoveticus. “ «Лингвистика. Семиотика. Метапоэтика». Выпуск 1 (14), стр.332-338, Ставрополь, 2014.

8. Болгаристика в Грузии (в соавторстве). Bulgarian Studies Bulgarica. Information bulletin. №29/2014, стр. 53-60, София, 2014.

2013
1. Болгария глазами грузин (этнолингвистический экскурс) (в соавторстве с Т.Путкарадзе). 115 стр. Тбилиси, 2013.
2. Cемантическое поле «дом-хозяйство» в болгарской, русской и грузинской языковых картинах мира. Третий Международный конгресс по болгаристике. Болгария, София. 2013 (в печати).
3. Языковые маркеры культурной памяти. Международная научная конференция «Межкультурные коммуникации». Тбилиси, 2013 (в печати).
4. Роль языковых средств в мемориализации событий.  HOMO LOGUENS.  Georgian multilingual association.  Volume V.  Tbilisi. 2013 (в печати).
 
2012
1.Важнейшие стратегии последовательного (консекутивного) и синхронного переводов. Историко-филологические изыскания. Санкт-Петербургский государственный университет. Батумский государственный университет. Издательство «Универсал», Тбилиси, 2012.
2. Сопоставительный анализ ментальных полей русского и греческого языков (в соавторстве с Д.Гоциридзе). V Международная научная конференция «РЯ в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. Варшава, 2012.
3. Проблемы перевода художественных тропов в поэтическом тексте. Тбилиси, журнал «Межкультурные коммуникации», №17, 2012.
4. Культурное пространство Владимира Высоцкого в коллективной культурной памяти HOMO  SOVIETICUS. HOMO LOGUENS.  Georgian multilingual association.  Volume IV.  Tbilisi. 2012.
5. Georgian ethnical mentality and language carriers (თანაავტორობით: დ.გოცირიძე, ნ.გაფრინდაშვილი). HOMO LOGUENS.  Georgian multilingual association.  Volume III.  Tbilisi. 2012.
6. Лексико-семантические поля как отражение специфики языковой картины мира (в соавторстве С.Шамоглы). Материалы Международной научной конференции «Вербальные коммуникативные технологии». Тбилиси, 2012.
7. К проблеме создания грузинских монолингвальных словарей. Filologia secolului al XXI-lea Editia a V-a Creativitatea lingvala: de la semn la text. ბელცი. 2012.
8.  Формирование языковой личности в Грузии и феномен межкультурного общения. Историко-филологические изыскания. Санкт-Петербургский государственный университет. Батумский государственный университет. VIII. Издательство «Универсал», Тбилиси, 2012.
 
2011
1. Динамика ассоциативных коннотаций в языковом сознании  грузин на рубеже XX-XXI веков.  “Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics”. Batumi. 2011.
2. Языковая ситуация и языковая политика в условиях глобализации. Тбилиси, журнал «Межкультурные коммуникации», №15, 2011.
3. Associative thesaurus in Georgian ethnical mentality (D.Gotsiridze). HOMO LOGUENS.  Georgian multilingual association.  Volume II.  Tbilisi. 2011.
4. Проблемы перевода юмористического дискурса. რუსული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის II კონგრესი «Русский язык и литература во времени и пространстве». ტომი 4, 2011.
 
2010
1. Функционирование прецедентных феноменов в межкультурной коммуникации (в соавторстве с Н.Чхаидзе). Секция - Перевод и межкультурная коммуникация.  Международная конференция  «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное  состояние и перспективы».  Том II. Испания, Гранада. 2010.
2. Перевод и археология языкового сознания (в соавторстве с Д.Гоциридзе). Международная конференция МАПРЯЛ «Русский язык в культурной столице Европы - 2010». Венгрия, Печ.  2010.
3.Русские прецедентные феномены в грузинском культурном пространстве. X международный симпозиум «Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике».  Болгария, Велико-Тырново. 2010.
4. Проблемы перевода сатирических рассказов Чехова. II Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода».  Высшая школа перевода МГУ.  Россия, Москва. Греция, Cалоники. 2010.
5. Новая жизнь гоголевских метафор в современном  публицистическом  дискурсе. Балканистический форум (памяти проф. Р.Комахидзе). Болгария, Благоевград. 2010.
11. Precedent names as Lingual and Cultural Signs (co-authors N.Chkhaidze). FIPLV.  HOMO LOGUENS.  Georgian multilingual association.  Volume I.  Tbilisi. 2010.
6. Dynamics of the Language Environment in Adjara and Formation of the Multi-Cultural Persona. International Conference “Batumi-Spring-2010” (co-authors D.Gotsiridze, N.Aroshidze). Georgia. Batumi. 2010. 
7. Structure Lingua-Cultural Dictionary “The Georgian Cultural Space”. International Conference “Batumi-Spring-2010” (co-authors M.Giorgadze, D.Gotsiridze, N.Aroshidze, M.Pagava, T.Shioshvili). Georgia. Batumi. 2010.
8. Особенности мультикультуризма в Грузии (в соавторстве с И.Дзагания). saerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi “verbaluri komunikaciuri teqnologiebi”. Tbilisi. 2010.
9. Этноментальная характеристика семантического поля «свой/чужой» в русской и грузинской языковых картинах мира (в соавторстве с Д.Гоциридзе). saerTaSoriso samecniero konferencia “ena, rogorc kulturaTSorisi mediatori” masalebi. quTaisi. 2010.
10. Интертекстуальность как критерий эстетической ценности текста. Историко-филологические изыскания. Санкт-Петербург. Батуми. № 7. 2010.
11. Монолингвальные словари и корпусная лингвистика. Международная научная конференция «Межкультурный диалог и языковые контакты». Кутаиси. 2010.
12. Towards the Question of Making Lingua-Cultural Dictionary (Georgian Cultural Space) (co-authors N.Aroshidze). International Symposium in Lexicography. lingvokulturologiuri leqsikonis Seqmnis საკითხვისათის (ნინო აროშიძე). I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. baTumi. 2010.
14. Языковые картины мира в условиях всеобщей глобализации. Научные  известия на ПИФ.  Болгария, Благоевград.2010.
 
2009
1. Макроуниверсальные и национальные прецеденты. საერთაშორისო კონფერენციის “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები. რსუ–ს გამომცემლობა. ბათუმი. 2009.
2. Мультикультурная личность в современной Грузии. I Международная научно-практическая конференция «Современная русистика в формировании единого культурного и информационного пространства Европы». Варшава-Люблин. 7-10 июня 2009.
3. Актуализация текстовой информации в творчестве Л.Н.Толстого (Таварткиладзе С.). Славистика в инонациональной среде. №2. Выпуск посвящен 180-летию со дня рождения Л.Н.Толстого 
(в соавторстве с С.Таварткиладзе). Кутаиси. 2009.
4. Лингвосемиотический механизм свертывания текстовой информации и проблемы ее декодирования. Тбилиси. 2009 (монография).
5. Информативность ключевых слов в контексте художественного произведения. Материалы Международной научно-практической конференции «Русский язык в современном мире». Греция, Салоники. Россия, Москва.  2009.
6. Оппозиция «свой-чужой» в русской и грузинской этноментальностях//MHEMOЗИНО (Язык и культура в мире русофонии). Юбилейный сборник, посвященный 70-летию президента Американской ассоциации МАПРЯЛ проф. Д.Дэвидсона. Москва. 2009. 
7. 27. Проблемы  перевода метафорических заголовков. Журнал «Межкультурные коммуникации». Тбилиси. №6-7. 2009.
8. Языковая картина мира детей би-/мультилингвов. Журнал «Историко-филологические изыскания».  Санкт-Петербург. Батуми. № 6. 2009.
9. Культурные и языковые параметры этностереотипа (в соавторстве с Д.Доборджгинидзе). Сборник докладов Международной научной конференции «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси. 2009.
10. Формирование мультикультурной личности в условиях современной глобализации. XVI Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Институт языкознания РАН. Москва. 2009.
11. Лингвокультурологический комментарий текста в процессе преподавания РКИ. Сборник статей I Международной научно-методической конференции. Российский университет Дружбы народов. Россия. Москва. 2009.
 
2008
1. Речевой этикет как отражение специфического видения мира (Диасамидзе Т.). Журнал «Историко-филологические изыскания» Санкт-Петербург. Батуми. № 5. 2008.
2. Национальные стереотипы в текстах анекдотов. Тезисы докладов Международной научной Конференции: «Русский язык в языковом пространстве Европы и мира». Польша, Варшава. 2008.
3. Культурная адаптация переводного текста. Материалы Международной научно-практической конференции «Русский язык и культура в зеркале перевода». Греция, Салоники. Россия, Москва. 2008.
4. Metaphoric Images in Modeling Linguistic Image of the World. Book of Abstracts 
The Annual International conference “Translation Studies: Retrospective et perspectives”. Galati, Romania. 2008.
5. Прескриптивная  функция  медиа-текстов. Сборник трудов Международной научной     конференции      МАПРЯЛ  «Русский  язык:  система  и  функционирование».  Батуми. 2008.
6. Агнонимичность культурно-исторических реалий. Материалы Международной научной     конференции    «Инновационные  аспекты исследования  культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна» (П.Воденичаров). Батуми. 2008. 
7. Лингвокультурологический феномен пословиц и прагматические аспекты перевода пословичных текстов (С.Шамоглы). Журнал «Историко-филологические  изыскания». Санкт-Петербург. Батуми. № 4. 2008.
 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2017

1) მე-9 საერთაშორისო ფორუმი "გეოკულტურული სივრცე: სმარტ ტექნოლოგიები განათლებასა და სოციუმში". ბათუმი, 30.06-5.07.2017.

2) საერთაშორისო სამევნიერო-მეთოდური სიმპოზიუმი. პიატიგორსკი, 18-19.05.2017.

3) საერთაშორისო საუნივერსიტეტო სემინარი - ბალკანოსტური ფორუმი "მსოფლიოს დანგრევა ... ახალი მასოფლიო". ბლაგოევგრადი, 27-28.04.2017.

4) The conference "Knowledge Exchange. Europe and the Black Sea Region (1750-1850)". 29-30.09.2017.

2016

1) მე-11 საერთაშორისო კონგრესი პსიქოლინგვისტიკაში. თბილისი, 27-30.06.2016. მოხსენება ინგლისურ ენაზე: "THNO-PSYCHOLINGUISTIC EXPERIMENT AS A METHOD OF CULTURAL MEMORY RESEARCH".

2) საერთაშორისო კონფერენცია "კულტურათშორისი კომუნიკაციები". 25.05.2016. თბილისი. მოხსენება" ქალაქის სემიოტიკა.

3) საერთაშორისო კონფერენცია - აწარის სახელმწიფო არქივი. 15-16.09.2016.

2015

1) რუსული ენისა და ლიტარატურის მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაციის XIII კონგრესი «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры». გრანადა (ესპანეთი),  2015.

2) Международной научной конференции «Региональный императив имперской провинции: современные методологические подходы и практики». Издательство СКФУ. Россия, Ставрополь, 2015.

3) მუხაჯირები. III (XIV) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბსუ. ბათუმი. 2015.

4) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია)“. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყო დაწესებულება - საარქივო სამმართველო. ბათუმი, 17-18.09.2015.

5) VI Международная конференция «Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет». Бельгия, Левен, 2014.

6) International Conference "Literature and Cross-cultural Routes", კომოტინი (საბერძნეთი), 30-31 May 2014.

7) Международная конференция «Актуальные вопросы русской филологии в поликультурном пространстве». ათათურქის უნივერსიტეტი. თურქეთი (ერზრუმი), 11-13. 11. 2013.

8) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაშიუ-2“. ნაწილი I. ბსუ. ბათუმი, 2014.

9) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვერბალური ტექნოლოგიები-IV“. საქართველო, თბილისი, 2014.

10) Региональный форум  молодых преподавателей русского языка. Москва-Баку-Тула. 2013.

11) Третий Международный конгресс по болгаристике. Болгария, София. 2013.

12) V Международная научная конференция «РЯ в языковом и культурном пространстве Европы и мира: Человек. Сознание. Коммуникация. Интернет. Варшава, 2012.

13) Международной научной конференции «Вербальные коммуникативные технологии». Тбилиси, 2012.

Filologia secolului al XXI-lea Editia a V-a Creativitatea lingvala: de la semn la text. ბელცი. 2012.

14) “Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics”. Batumi. 2011.

15) XII КОНГРЕСС МАПРЯЛ «Русский язык и литература во времени и пространстве».  შანხაი (ჩინეთი), 10-15.05. 2011.

16) Международная конференция «Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы». Секция Перевод и межкультурная коммуникация. Испания, Гранада. 8-10.09.2010.
17)  Международная конференция МАПРЯЛ. Украина, Ялта, 2010.
18)  Международная конференция МАПРЯЛ «Русский язык в культурной столице Европы-2010». Венгрия, Печ. 2010.
19)  X международный симпозиум «Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в традиционной и корпусной лингвистике». Болгария, Велико-Тырново, 8-11 апреля. 2010.
20)  «Balkanistik Forum’ - 10. Bulgaria and Georgia: Policies to Muslims. «Неофит Рилски», Благоевград. 2010. 
21)  International Conference “Batumi-Spring-2010”. Batumi. 2010. 
22) საერთაშორისოს სამეცნიერო კონფერენცია  “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები” თბილისი. 2010.
23)  International Symposium in Lexicography. Batumi. 2010.
24)  Международная научная конференция «Межкультурный диалог и языковые контакты». Кутаиси. 2010. 
25)  International Conference . “Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics”. Batumi. 2010.
26)  Международная научно-практическая конференция «РЯ и культура в зеркале перевода». Греция, Салоники. Россия, Москва. 2010. 
27)  I Международная научно-практическая конференция «Современная русистика в формировании единого культурного и информационного пространства Европы». Польша, Варшава-Люблин. 7-10.06.2009.
28) საერთაშორისო კონფერენციის “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”. ბათუმი. 2009.
28)  Международный научный семинар «Лев Николаевич Толстой в поликультурном пространстве». Кутаиси. 2009.
29)  III Ассамблея Русского мира: «Мир Русского мира». Москва. 2009.
30)  Международная научно-практическая конференция «РЯ в современном мире». Греция, Салоники. Россия, Москва. 2009. 
31) Международная научная конференция «Човекът в историята. Методологически, методически и историографски аспекти». Благоевград. Болгария. 2009. 
32)  Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Тбилиси. 2009.
33)  XVI Международный симпозиум по психолингвистике и теории коммуникации. Институт языкознания РАН. Москва. 2009.
34)  I Международная научно-методическая конференция. Российский университет Дружбы народов. Россия. Москва. 2008.
35)  IV Международная научная конференция: «РЯ в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет». Польша, Варшава. 8-11.05.2008. 
36)  Международная научно-практическая конференции «РЯ и культура в зеркале перевода». Греция, Салоники. Россия, Москва. 2008.
37) The Annual International conference “Translation Studies: Retrospective et perspectives”. Romania,Galati. 2008.
38)  Международная научная конференция «Памет и забрава». Болгария, Благоевград. 15-17. 02.2008. 
39)  Международная научная конференция «Диалог культур в многоязычной Европе». Венгрия, Печ. 21-22.2008. 
40)  Международная научная конференция МАПРЯЛ «Русский язык: система и функционирование». Батуми. 2008.
41)  Международная научная конференция МАПРЯЛ «Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна». Батуми. 2008.
42)  XI конгресс МАПРЯЛ: Мир русского слова и русское слово в мире. Болгария, София. 2007.
43)  II Международная научная конференция: Проблемы современной лингвистики (языковые контакты). Азербайджан, Баку. 2007.
44)  Международная научная конференция МАПРЯЛ: Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы. Испания, Гранада. 2007.
45)  Балканистический форум «Автобиографични траектории на балканите». Болгария, Благоевград. 2007.
46)  Международная научная конференция «Археология, этнология,фольклористика Кавказа». Тбилиси. 2007.
47)  I Международная конференция «Проблемы создания новых учебников по русскому языку для стран СНГ». Россия, Санкт-Петербург. 2007. 
48)  IX Международный симпозиум: Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. Болгария. Велико-Тырново. 2006.
49)  IV Международная научно-практическая конференция: «Русский язык и лит-ра: проблемы изучения и преподавания в школе и вузе». Украина, Киев. 2006.
50)  IX Международная научная конференция: «Русистика и современность». Украина, Одесса. 2006.
51) Международная научная конференция «Археология, этнология, фольклористика Кавказа». Батуми. 
7-8.09.2006.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1) 2017-2021  ჰორიზონტ 2020-ს საგრანტო პროექტი  KEAS-BSR (ცოდნისა და აკადემიური კულტურის გაცვლა ჰუმანიტარულ სფეროში შავი ზღვის რეგიონში). ნომერი - 734645,  პოზიცია პროექტში - ბსუ-ს ეროვნული კოორდინატორი, მკვლევარი.

 2) 2012-2016     FP7-PEOPLE-2011-IRSESPIRSES-GA-2011-295167  Politics of Memory and Memory

Culture sof the Russian-Ottoman War  1877/1878:  From  Divergence  to  Dialogue.

MEMORYROW,  მკვლევარი.

3) 2012-2015     530154-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPGR “სტუდენტთა დახმარებისა და

განვითარების  სამსახური”  Students  Support  and  Development  Services  (SSDS),  მკვლევარი.

3) 2013-2014  Number  11110002. Project  category:  EducationVisegrad  Fund.“Georgian-Slavic

 Intercultural  Relations”   ქართულ-სლავური  კულტურათშორისი კავშირები,  მკვლევარი.

4) 2010-2013№ 159338-TEMPUS-1-2009-1-LV-TEMPUS-SMHES“ უმაღლესი  განათლების

სისტემის  განვითარება  სოციალური  პარტნიორობის  მხარდაჭერისა  და  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  კონკურენტუნარიანობის  ამაღლებისთვის”  Higher  Education  System  Development for  Social  Partnership  Improvement  and  Humanity   Sciences  Competitiveness  (HESDeSPI), ტრენერი-მკვლევარი.

5)  2008 - საგრანტო პროექტი: «Memory and Forgetfulness». დამფინანსებელი ორგანიზაცია: Austrian Science and Research Liaison Office Sofia (ASO)  კვლევის ობიექტი: Women and Minority Documentation and Digital Presentation - from Fragmented Data to Integration in the Information Society; პროექტის მიმღები ორგანიზაცია: South-West University “Neofit Rilski”.
 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1) 10-12.10.2016  Программа дополнительного профессионального образования "Преподавание РКИ в современной

                            образовательной среде"  Регистрационный номер. Москва, РУДН.

2) 03-06.2015    Программа дополнительного профессионального образования «Актуальные вопросы

                              преподавания русского языка и культуры». Центр ДПО факультета гуманитарных и

                              социальных наук РУДН. Москва. Регистрационный номер 29087.

3) 15-26. 11.2014  Программа дополнительного профессионального образования «Интеграционный

                               экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ:

                               концептуальные основы, методыи технологии подготовки преподавателей».

                               Центр ДПО факультета гуманитарных исоциальных наук РУДН. Москва.

                               Регистрационный номер 11748.

4) 1-25.06.2014     მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მოკლევადიანი

                               საგანმანათლებლო პროგრამა „პროფესიული უნარ-ჩვევები“. ბათუმი, ბსუ.

5) 29.06-03.07.2014  ფულბრაიტის პროგრამის სალექციო კურსი (15 სთ) თემაზე „კვლევა

                               საგანმანათლებლო პროცესში: გადაწყვეტილების მიღება მონაცემთა

                               საფუძველზე“. ბათუმი, ბსუ.

6) 15-26.11.2013  Удостоверение о повышении квалификации в Санкт-Петербургской академии

                              постдипломного педагогического образования по программе «И мы сохраним

                              тебя, русская речь, великое русское слово…» в объеме 72 часов. Санкт-Петербург,

                              2013. Регистрационный номер 1880.

7) 15-16.09.2012  EWMI-G-Pac-ის აღმოსავლეთ-დასავლეთისმართვის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული

                              ტრენინგი „პარალელული ელექტრონული კორპუსი, როგორც სასწავლო მეთოდური და

                              კვლევის ტექნოლოგია“.

8) 9-10. 11.2012   FIPLV-ის და საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG) ეგიდით

                              ჩატარებული ტრენინგი„Languages in Globalization era and foreign language online teaching

                             modus”.

9) 12.11.2011        FIPLV-ისდა საქართველოს მულტილინგვალური ასოციაციის (MAG) ეგიდით

                              ჩატარებული ტრენინგი„Communication Didactics and Intercultural Communication”.

10) 23-24.02.2011  Tallinn University    Estonian Development Cooperation “Introduction to e-learning

                               methods and technology’.

11) 23-24.02.2011 Tallinn University  Estonian Development Cooperation “Introduction to outcome-based

                               curriculum development”.

12) 27-28.10.2011  Tallinn University  Estonian Development Cooperation  “Some practical aspects of use

                                e-learning methods”.

13) 29.01.2010        ფონდი „განათლების ინსტიტუტი“-ს ტრენინგ-კურსი„სწავლების თანამედროვე

                                მეთოდიკა და ტექნოლოგიები“.

14) 7-10. 06.2009   Institute for Europen Studies  Universitu Pierre mendes-France (Grenoble) “Quality

                                Assurrance for Hinger Education Degrees” (უმაღლესი განათლების ხარისხის

                                უზრუნველყოფა).

14) ნეოფიტ რილსკის სამხრეთ-დასავლეთი უნივერსიტეტი, ბალკანისტიკის საკითხების კვლევის საერთაშორისო სემინარი “ბულგარული ენა და კულტურა” , გაფართოებული კურსი, 5 კრედიტი - 70 სთ. - 6-28 თებერვალი, 2008 წ., ბლაგოევგრადი, ბულგარეთი;

15) ნეოფიტ რილსკის სამხრეთ-დასავლეთი უნივერსიტეტი, ბალკანისტიკის საკითხების კვლევის საერთაშორისო სემინარი “ბულგარული ენა და კულტურა”, საწყისი კურსი, 5 კრედიტი - 70 სთ. - 5-28 თებერვალი, 2007 წ., ბლაგოევგრადი, ბულგარეთი; 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (პროფესიული დონე), ინგლისური (ელემენტარული დონე), ბულგარული (საბაზო დონე), თურქული (საბაზო დონე).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Power Point, Internet Explorer
 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა