კონკურსი ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიის მოსაპოვებლად

სურათი

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს 2019-2020 სასწავლო წლისათვის ბსუ-ს უმაღლესი აკადემიური განათლების პირველი და მეორე საფეხურის (ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა) საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის ავთანდილ ბარათაშვილის სახელობის სტიპენდიისთვის გათვალისწინებული 8 (რვა) ადგილის მოსაპოვებლად.

კონკურსში მონაწილეობის მიზნით კონკურსანტმა 2019 წლის 21 ოქტომბრიდან 31 ოქტომბრის ჩათვლით 10 საათიდან 16 საათამდე შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის ოფისში (სამდივნოში) უნდა წარადგინოს:

ა) საკონკურსო დოკუმენტაცია (დანართი 1);

ბ) სტუდენტის განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (დანართი 2);

გ) სტუდენტის ავტობიოგრაფია (CV) (დანართი 3);

დ) სოციალურად დაუცველ პირთა ერთიან ბაზაში სტუდენტის რეგისტრაციის დამადასტურებელი ცნობა (გაცემული უფლებამოსილი სამსახურის მიერ, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადის ამოწურვამდე 2 თვის ვადაში);

ე) სტუდენტის პირადობის მოწმობის ასლი;

ვ) ცნობა სტუდენტის სტატუსის და აკადემიური მოსწრების შესახებ („საშუალო შეწონილი“ ფორმულით კონკურსის გამოცხადებამდე, წინა სემესტრებში მიღებული 71 ქულის და მეტის მითითებით);

ზ) არანაკლებ ერთ რეკომენდაცია ბსუ-ს აკადემიური თანამდებობის პირისგან (რომელიც კარგად იცნობს სტუდენტის აკადემიურ აქტივობას);

თ) სტუდენტის მიერ გამოქვეყნებული ნაშრომის/პუბლიკაციის დედანი ან დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ი) სამეცნიერო ღონისძიებაში (კონფერენცია, სემინარი, სიმპოზიუმი და სხვ.) მონაწილეობის დამადასტურებელი დიპლომის, სიგელის, სერტიფიკატის და სხვ. დედანი ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

საკონკურსო კომისიის მიერ საკონკურსო დოკუმენტაცია  არ განიხილება (კონკურსანტი არ შეფასდება და მოიხსნება კონკურსიდან) შემდეგ შემთხვევებში:

ა) თუ კონკურსანტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია არასრულყოფილია;

ბ) თუ კონკურსანტის წარმოდგენილი დოკუმენტი არ არის შესაბამისი ფორმის დაცვით შედგენილი (ხელმოწერა, ბეჭედი, ნოტარიული დამოწმება და ა. შ.) ან არ შეესაბამება სინამდვილეს, რაც დასტურდება ბსუ-ში არსებული შესაბამისი მტკიცებულებებით;

გ) სოციალურად დაუცველ პირთა ერთიან ბაზაში სტუდენტის რეგისტრაციის დამადასტურებელი ცნობა არ არის გაცემული საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადის ამოწურვამდე 2 თვის ვადაში;

დ) კონკურსანტს შეჩერებული/შეწყვეტილი აქვს ბსუ-ს სტუდენტის სტატუსი;

ე) კონკურსანტი აკადემიური დავალიანების მქონე სტუდენტია ან შესტულებული აქვს შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების მოთხოვნები (მინიჭებული აქვს კვალიფიკაცია).

კონკურსი ჩატარდება 2019 წლის 4 ნოემბრიდან 6 ნოემბრის ჩათვლით.

შედეგები გამოქვეყნდება   2019 წლის 10 ნოემბრამდე.

  დანართი 1
  დანართი 2
  დანართი 3

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა